Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2233(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0104/2017

Texte depuse :

A8-0104/2017

Dezbateri :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.11

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0113

Texte adoptate
PDF 322kWORD 49k
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute
P8_TA(2017)0113A8-0104/2017
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1), în special articolele 6 și 13,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 14,

–  având în vedere acordul de principiu al Consiliului din 7 martie 2017 privind revizuirea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Decizia (UE) 2015/435 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2014 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei(6) și cea din 26 octombrie 2016 referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020(7),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0104/2017),

A.  întrucât, în 2014, Parlamentul European și Consiliul au mobilizat din marja pentru situații neprevăzute suma de 3 168 233 715 EUR în credite de plată; întrucât mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute a inclus o sumă de 350 de milioane EUR, în așteptarea unui acord privind tratamentul plăților aferente instrumentelor speciale;

B.  întrucât s-a decis compensarea sumei de 2 818 233 715 EUR pe parcursul perioadei 2018-2020 și invitarea Comisiei să prezinte în timp util o propunere privind suma rămasă de 350 de milioane EUR;

C.  întrucât, conform previziunilor pe termen mediu privind plățile, prezentate în contextul evaluării/revizuirii CFM la jumătatea perioadei, este de așteptat ca plafoanele anuale de plăți pentru perioada 2018-2020 să fie supuse unor presiuni;

D.  întrucât bugetul pentru exercițiul 2017 arată o marjă sub plafonul de plăți de 9,8 miliarde EUR, care permite compensarea integrală a sumei mobilizate în 2014,

1.  salută propunerea prezentată de Comisie ca parte a pachetului de evaluare/revizuire a CFM la jumătatea perioadei;

2.  consideră că compensarea sumei totale de 2 818 233 715 EUR mobilizate în 2014 cu ajutorul marjei disponibile sub plafonul de plăți pentru exercițiul 2017 va oferi mai multă flexibilitate în a doua parte a CFM și va contribui la prevenirea unei noi crize a plăților;

3.  subliniază că excluderea sumei restante de 350 de milioane EUR din cadrul compensării confirmă poziția de lungă durată a Parlamentului potrivit căreia creditele de plată pentru instrumente speciale sunt luate în calcul peste plafoanele CFM;

4.  salută acordul de principiu al Consiliului cu privire la decizia anexată, care este în concordanță cu interpretarea dată de Parlament;

5.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(3) 7030/2017 și 7031/2017 COR1.
(4) JO L 72, 17.3.2015, p. 4.
(5) JO C 294, 12.8.2016, p. 65.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2016)0309.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2016)0412.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2017/1331.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate