Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2233(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0104/2017

Ingivna texter :

A8-0104/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.11

Antagna texter :

P8_TA(2017)0113

Antagna texter
PDF 247kWORD 44k
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg
Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter
P8_TA(2017)0113A8-0104/2017
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 5 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artiklarna 6 och 13,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 14,

–  med beaktande av principöverenskommelsen i rådet av den 7 mars 2017 om revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/435 av den 17 december 2014 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 december 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2014(5),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 6 juli 2016 om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag(6) och av den 26 oktober 2016 om halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020(7),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0104/2017), och av följande skäl:

A.  Under 2014 utnyttjade Europaparlamentet och rådet marginalen för oförutsedda utgifter för ett belopp på 3 168 233 715 EUR i betalningsbemyndiganden. Ett belopp på 350 miljoner EUR ingick i utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter i väntan på en överenskommelse om behandlingen av betalningar för särskilda instrument.

B.  Det beslutades att avräkna ett belopp på 2 818 233 715 EUR under perioden 2018–2020, och att uppmana kommissionen att i tid lägga fram ett förslag om det återstående beloppet på 350 miljoner EUR.

C.  Enligt den medelfristiga betalningsprognos som lades fram i samband med halvtidsöversynen/halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen kan man förvänta sig ett visst tryck på de årliga taken för åren 2018–2020.

D.  Budgetförslaget för 2017 innehåller en marginal under betalningstaket på 9,8 miljarder EUR, vilket möjliggör avräkning av hela det belopp som utnyttjades 2014.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag som har lagts fram som en del av paketet om halvtidsöversynen/halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen.

2.  Europaparlamentet anser att avräkningen av ett totalt belopp på 2 818 233 715 EUR, som utnyttjades 2014, mot marginalen under betalningstaket för år 2017 kommer att skapa mer flexibilitet under den andra delen av den fleråriga budgetramen och bidra till att förebygga nya betalningskriser.

3.  Europaparlamentet betonar att beslutet att utesluta det återstående beloppet på 350 miljoner EUR från avräkningen bekräftar parlamentets ståndpunkt sedan länge att betalningsbemyndiganden för särskilda instrument måste räknas utanför och över betalningstaket för den fleråriga budgetramen.

4.  Europaparlamentet välkomnar principöverenskommelsen i rådet om det bifogade beslutet, vilket är i linje med parlamentets tolkning.

5.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) 7030/2017 och 7031/2017 COR1.
(4) EUT L 72, 17.3.2015, s. 4.
(5) EUT C 294, 12.8.2016, s. 65.
(6) Antagna texter, P8_TA(2016)0309.
(7) Antagna texter, P8_TA(2016)0412.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/1331.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy