Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2022(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0156/2017

Внесени текстове :

A8-0156/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Приети текстове :

P8_TA(2017)0114

Приети текстове
PDF 700kWORD 71k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година: Раздел І — Европейски парламент
P8_TA(2017)0114A8-0156/2017

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година (2017/2022(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2016 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура(7),

—  като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Европейския парламент за финансовата 2018 година,

—  като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза, изготвен от Бюрото на 3 април 2017 г. съгласно член 25, параграф 7 и член 96, параграф 1 от Правилника за дейността на Парламента,

—  като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от комисията по бюджети съгласно член 96, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 96 и 97 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0156/2017),

A.  като има предвид, че тази процедура е третата пълна бюджетна процедура, провеждана в рамките на новия парламентарен мандат, и петата процедура от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г.;

Б.  като има предвид, че бюджетът за 2018 г., предложен в доклада на генералния секретар, се изготвя в контекста на увеличение на тавана на функция V в сравнение с 2017 г., което дава повече възможности за растеж и инвестиции и за продължаване на прилагането на политики за постигане на икономии и повишаване на ефикасността;

В.  като има предвид, че генералният секретар предложи седем приоритетни цели за бюджета за 2018 г., а именно: стартиране на комуникационната кампания в подготовка за изборите през 2019 г., консолидиране на предприетите мерки за сигурност, продължаване на многогодишните строителни проекти, инвестиции в цифровизацията и компютризацията на процедурите, продължаване на изпълнението на мерките, необходими за въвеждането на ирландския език като пълноправен официален език, анализ на евентуалните последици от Брекзит и насърчаване на екологичен подход в областта на транспорта;

Г.  като има предвид, че генералният секретар предложи бюджет в размер на 1 971 883 373 EUR за предварителния проект на бюджетна прогноза на Парламента за 2018 г., което представлява общо увеличение с 3,26% спрямо бюджета за 2017 г. и 19,06% от функция V от МФР за периода 2014—2020 г.;

Д.  като има предвид, че генералният секретар предложи допълнителни извънредни инвестиции в размер на 47,6 милиона евро за подсилване на проектите за сигурност, осигуряване на вноските за дългосрочен наем за проекта за сградата „Аденауер“ и стартиране на комуникационната кампания в подготовка за изборите през 2019 г.;

Е.  като има предвид, че почти 68% от бюджета са разходи, обвързани с индексация, отнасящи се главно до възнагражденията и надбавките на членовете и служителите на ЕП, както и до сградния фонд, които се коригират съгласно Правилника за персонала, в съответствие със специфична за секторите индексация или процента на инфлация;

Ж.  като има предвид доклада на Европейския парламент, озаглавен „Жените в Европейския парламент“, публикуван на 8 март 2017 г. по повод на Международния ден на жената, който показва дисбаланс в съотношението между половете при заемането на ръководни позиции в Европейския парламент, като 83,3% от длъжностите „заместник-генерален секретар на Парламента“ и „генерален директор“ в Парламента са заемани от мъже, а 16,7% — от жени, 70,2% от длъжностите „директор“ в Парламента са заемани от мъже, а 29,8% — от жени, и 65,9% от длъжностите „началник на отдел“ в Парламента са заемани от мъже, а 34,1% — от жени;

З.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз задължава Съюза да зачита езиковото многообразие и забранява дискриминацията въз основа на езика, като по този начин дава право на всеки гражданин на Съюза да използва който и да е от 24-те официални езика на Съюза при кореспонденцията си с институциите на Съюза, които са длъжни да отговорят на същия език;

И.  като има предвид, че още в своята резолюция от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година(8) Парламентът подчерта, че бюджетът за 2016 г. следва да се постави на реалистична основа и да съответства на принципите за бюджетна дисциплина и добро финансово управление;

Й.  като има предвид, че доверието в Парламента като подразделение на бюджетния орган зависи до голяма степен от способността му да контролира собствените си разходи;

К.  като има предвид, че доверието в Парламента зависи до голяма степен от способността му да развива демокрацията на равнището на Съюза;

Обща рамка

1.  подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2018 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2018 г. отговаря на 18,88%, което е по-малко от постигнатия през 2017 г. процент (19,26%) и е най-ниският дял от функция V за последните петнадесет години;

2.  призовава за изпълнението на исканията в параграф 15 от резолюциите си от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година и параграф 98 от посочената си по-горе резолюция от 26 октомври 2016 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, който изисква методът за изготвяне на бюджета на Парламента въз основа на действителните нужди, а не въз основа на система от коефициенти, да бъде приложен за първи път по време на бюджетната процедура за финансовата 2018 година;

3.  отбелязва, че сумата, заделена за извънредни инвестиции и разходи през 2018 г., е 47,6 милиона евро, т.е. същото равнище както през 2017 г.; счита, че комуникационната кампания през 2019 г. трябва да се счита за извънреден разход;

4.  отбелязва искането 75% от бюджетните кредити за комуникационната кампания в подготовка за изборите през 2019 г. да бъдат включени в предварителния проект на бюджетна прогноза за 2018 г., тъй като повечето договори ще бъдат подписани през 2018 г.;

5.  подчертава, че по-голямата част от бюджета на Парламента се определя чрез нормативно установени или договорни задължения и подлежи на годишна индексация;

6.  одобрява споразумението с Бюрото от 28 март 2017 г. относно размера на бюджетната прогноза за 2018 г.; намалява размера на разходите с 18,4 милиона евро в сравнение с първоначалната позиция на Бюрото; определя общия размер на своята бюджетна прогноза за 2018 г. на 1 953 483 373 EUR, което представлява общо увеличение с 2,3% спрямо бюджета за 2017 г.;

7.  подчертава, че основните функции на Парламента са да приема законодателство, да представлява гражданите и да упражнява контрол върху работата на другите институции;

8.  подчертава ролята на Парламента за изграждането на европейско политическо съзнание и за насърчаване на ценностите на Съюза;

9.  подчертава, че са необходими икономии спрямо предложението на генералния секретар и се насърчават силно всички усилия, насочени към по-ефикасно и прозрачно използване на публичните средства;

Прозрачност и достъпност

10.  приветства отговора на искането, отправено от комисията по бюджети в неговата резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година(9) и повторено в неговата резолюция относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(10), относно средносрочното и дългосрочното бюджетно планиране, включително ясно разграничение между инвестиционните и оперативните разходи, свързани с функционирането на Парламента и с неговите договорни задължения (в т.ч. за наеми и придобиване на имущество);

11.  приветства създаването на работна група относно процедурите за съставяне на бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента; отбелязва, че Парламентът е призовал да се обмисли възможността за допълнително преразглеждане на правилника относно вътрешните бюджетни процедури(11); подчертава, че е необходимо членовете на Бюрото и комисията по бюджети да получават своевременно съответна информация, която да бъде разбираема и достатъчно подробна, така че Бюрото и комисията по бюджети да могат да вземат решения при пълна представа за състоянието и нуждите на бюджета на Парламента;

12.  отново призовава генералния секретар да изготви предложение за представяне на бюджета пред широката общественост, като той бъде публикуван на уебсайта на Парламента в достатъчно подробен, разбираем и достъпен вид, за да могат всички граждани да придобият по-добра представа за дейностите и приоритетите на Парламента и свързаните с тях начини на изразходване на средства;

13.  счита, че посетителските групи са един от основните инструменти за повишаване на информираността на гражданите за дейностите на Парламента; приветства преразгледаните правила за посетителските групи и счита, че рискът от присвояване на средства е намалял в резултат на прилагането на новите и по-строги правила; с оглед на това приканва Бюрото, заедно с неговата работна група относно информационната и комуникационната политика, да преразгледа бюджетните кредити за посетителските групи на членовете на ЕП, като вземе предвид темповете на инфлация през последните години, които съответно са довели до увеличаване на разходите за тези посещения; счита, че тези суми не са предназначени за покриване на всички разходи, извършени от посетителските групи, а по-скоро следва да се разглеждат като субсидия, но същевременно не може да се игнорира фактът, че делът на покриваните разходи ще намалее, ако надбавката не бъде коригирана в зависимост от инфлацията; призовава Бюрото да вземе предвид факта, че това несъответствие засяга непропорционално посетителските групи с по-нисък социално-икономически статус, които разполагат с много ограничени собствени финансови средства;

Сигурност и киберсигурност

14.  отбелязва текущите мерки с цел повишаване на сигурността на Парламента по отношение на сградите, оборудването и персонала, киберсигурността и сигурността на комуникациите; призовава генералния секретар и Бюрото за по-нататъшната реализация на концепцията за глобална сигурност, за да продължат да се осигуряват структурни, оперативни и културни подобрения в сигурността на Парламента; отново подчертава необходимостта от подобряване на ефективността на услугите в областта на информационните технологии, предоставяни на Парламента, чрез инвестиране в обучението на служителите, но също така и чрез по-добър подбор на изпълнители на базата на по-надеждна оценка на техните услуги и капацитет в областта на информационните технологии;

15.  счита, че неотдавнашните събития показват, че вероятността от кибернетични атаки е нараснала драстично, като технологиите зад подобни атаки често изпреварват прилаганите в областта на киберсигурността мерки за борба с тях; счита, че ИТ инструментите са се превърнали във важни инструменти за членовете и служителите на ЕП при извършването на работата им, но въпреки това са уязвими на подобни атаки; поради това приветства включването на киберсигурността в общата стратегическа рамка на Парламента за управление и счита, че това ще позволи на институцията да защитава по-добре активите и информацията си;

16.  изразява съжаление, че въпреки инсталирането на системата SECure EMail (SECEM) Парламентът не е в състояние да получава ограничена и некласифицирана информация от други институции; изразява съжаление, че Парламентът не може да разработи сам собствена система за класифицирана информация и отбелязва, че в момента се водят преговори с други институции в тази област; очаква, че тези преговори ще спомогнат да се идентифицират най-добрите средства, така че Парламентът да може да получава ограничена и некласифицирана информация; приканва генералния секретар да представи на комисията по бюджети повече информация относно новостите във връзка с тези преговори преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2017 г.;

17.  приветства усилията за по-нататъшна цифровизация и компютризация на процедурите; в тази връзка насърчава въвеждането на повече възможности за използването на защитен електронен подпис в административните процедури с цел да се намали потреблението на хартия и да се спести време;

18.  приветства подписването на меморандум за разбирателство между белгийското правителство и Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност и други институции, установени в Брюксел, относно проверките за сигурност за всички служители на външни изпълнители, които желаят да получат достъп до институциите на Съюза; приканва генералния секретар да прецени целесъобразността на разширяването на прилагането на меморандума за разбирателство за длъжностните лица, парламентарните сътрудници и стажантите, за да могат да се извършат необходимите проверки за сигурност преди тяхното назначаване;

Политика в областта на сградния фонд

19.  припомня, че последната средносрочна стратегия в областта на сградния фонд беше приета от Бюрото през 2010 г.; задава въпроса защо Бюрото не е представило дългосрочна стратегия за сградния фонд на Парламента през този парламентарен мандат въпреки предходните резолюции на Парламента; приканва генералния секретар и заместник-председателите да представят на комисията по бюджети новата средносрочна стратегия относно сградния фонд възможно най-скоро, преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2017 г.;

20.  отново призовава за прозрачен процес на вземане на решения относно политиката в областта на сградния фонд, въз основа на ранно предоставяне на информация, в съответствие с разпоредбите на член 203 от Финансовия регламент; в тази връзка призовава за повече информация относно разширяването на детската ясла „Вайенберг“;

21.  призовава за предоставяне на повече информация относно проекта за ремонт на сграда „Пол-Анри Спаак“ (PHS), и по-специално евентуалните становища от независими външни изпълнители относно възможните варианти за сградата PHS, която имаше кратък 25-годишен срок на експлоатация; призовава генералния секретар да представи резултатите от това проучване на комисията по бюджети възможно най-скоро; подчертава, че съществуващата сграда не отговаря на статичните изисквания за обществена сграда за парламентарни функции, която има по-висока степен на сигурност и трябва да издържи на външни сътресения, без да се срине; критикува факта, че сградата PHS не отговаря дори на минималните стандарти за съвременни статични изисквания, и отбелязва, че вече се е наложило да бъдат предприети няколко действия с цел гарантиране на нейната стабилност; ето защо настоятелно призовава Бюрото и администрацията на Парламента да работят по бъдещите решения за сградата PHS, която да гарантира живота и здравословните условия на труд на намиращите се там лица; отбелязва размера на бюджетните кредити, предложен от генералния секретар за 2018 г. за проучвания, подготвителни проекти и строителни работи, и оказването на съдействие на екипа за управление на проекта; изразява загриженост относно евентуалното объркване по отношение на сумите, които ще бъдат изразходвани за проучвания и премествания; настоятелно призовава Бюрото и генералния секретар да информират комисията по бюджети за всички последващи стъпки и да предоставят ясна разбивка на разходите във възможно най-кратък срок и не по-късно от юли 2017 г.; припомня, че във всеки случай е необходимо да се прилага съвременна енергоспестяваща архитектура; призовава да се направи оценка на въздействието на ремонта върху службата за организиране на посещения и семинари, достъпността на пленарната зала и другите зали и кабинети;

22.  счита, че 2018 г. ще бъде решаваща година за сградата „Конрад Аденауер“ (KAD), тъй като ще отбележи края на работата в източната част и започването ѝ в западната част; отбелязва със загриженост, че отпуснатият за управлението на този мащабен проект бюджет е трябвало да бъде преразгледан, за да се подсилят екипите, които следят за напредъка на работата; отбелязва продължаващата практика за използване на „сборен трансфер“ (ramassage) в края на годината с цел да се допринесе за текущите строителни проекти; счита, че, макар че това може да бъде прагматично решение за намаляване на лихвените плащания, все пак противоречи на прозрачността на строителните проекти в рамките на бюджета на Парламента и би могло дори да подтикне към завишаване на бюджета в някои области;

23.  приканва компетентните заместник-председатели и генералния секретар да представят на комисията по бюджети доклад за напредъка и прогнози за финализирането на строителните работи по сградата KAD;

Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

24.  припомня, че Парламентът е поел ангажимент за 30% намаление на емисиите си на CO2 на ЕПРВ до 2020 г. в сравнение с 2006 г.;

25.  счита, че поради това е изключително важно Парламентът да си постави нови, по-предизвикателни количествени цели, които следва да бъдат редовно измервани от компетентните служби;

26.  припомня ангажимента на Парламента в контекста на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност да прилага, „без да се засягат приложимите бюджетни правила и правилата по отношение на обществените поръчки, [...] същите изисквания спрямо притежаваните и ползваните [от тях] сгради като изискванията, които се прилагат спрямо сградите на централните администрации на държавите членки по силата на член 5 и член 6“ от същата директива, поради голямата видимост на сградите и водещата роля, която Парламентът следва да играе по отношение на енергийните характеристики на тези сгради; подчертава, че е належащо Парламентът да изпълни това заявление, не на последно място заради доверието в него при провеждащите се понастоящем преразглеждания на Директивата за енергийните характеристики на сградите и Директивата за енергийната ефективност;

27.  приветства създаването на работна група по мобилността, която следва да работи приобщаващо и с ясен мандат; подчертава, че Парламентът трябва да спазва всички приложими регионални закони в местата на работа, включително в тази област; застъпва се за насърчаването на използването на установената пряка влакова връзка между Парламента в Брюксел и летището; приканва отговорните служби на този фон да преоценят състава и големината на автомобилния си парк; призовава Бюрото да създаде незабавно система от стимули за насърчаване на използването на велосипеди за пътувания от дома до работното място; отбелязва, че такава схема вече е създадена в другите институции, по-специално в Европейския икономически и социален комитет;

Комуникационна кампания за изборите за Европейски парламент през 2019 г.

28.  приветства комуникационната кампания като полезно усилие да се разясни целта на Съюза и Парламента на гражданите; подчертава, че тази кампания следва да цели, наред с другото, да разясни ролята на Европейския съюз, правомощията на Парламента, неговите функции, включително избирането на председателя на Комисията, и неговото въздействие върху живота на гражданите;

29.  отбелязва, че с оглед на провеждането на предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г. подготвителната работа по комуникационната кампания вече е планирана да започне през тази година; приветства по-краткия двугодишен предизборен период за комуникационната кампания в сравнение с тригодишния предизборен период за изборите за Европейски парламент през 2014 г.;

30.  отбелязва, че общата сума на разходите за комуникационната кампания за изборите през 2019 г. се изчислява на 25 милиона евро през 2018 г. и 8,33 милиона евро през 2019 г., като през 2018 г. е необходим по-голям размер на финансовите ангажименти; подчертава значението на такива комуникационни кампании, особено като се има предвид настоящото положение в Съюза;

31.  счита, че Генералната дирекция за комуникация (ГД COMM) следва да предприеме действия във връзка с препоръките от оценката на кампанията за изборите за Европейски парламент през 2014 г.(12) и да отдаде приоритет на събирането на данни за проекти във връзка с кампанията, по отдели, въз основа на предварително определени ключови показатели за измерване на тяхното въздействие, като внимателно се разгледат първопричините за изключително ниската избирателна активност на изборите през 2014 г.;

Въпроси, свързани с членовете на ЕП

32.  приветства работата на секретариата на Парламента, на секретариатите на политическите групи и на кабинетите на членовете на ЕП, която е насочена към предоставяне на необходимите ресурси на членовете на ЕП при изпълнението на техния мандат; насърчава продължаващото развитие на тези служби, които засилват капацитета на членовете на ЕП да упражняват контрол върху работата на Комисията и Съвета и да представляват гражданите;

33.  отбелязва консултациите и проучванията, извършвани за членовете на ЕП и комисиите чрез Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания (EPRS) и тематичните отдели; припомня, че при създаването на EPRS през 2013 г. беше предвидено извършване на средносрочна оценка за ефикасността на сътрудничеството между EPRS и тематичните отдели; припомня, че по време на гласуването в пленарна зала на 14 април 2016 г.(13) беше прието искане да се пристъпи към извършване на такава оценка и да се представят резултатите от нея пред комисията по бюджети; изисква отново от генералния секретар да пристъпи към извършване на такава оценка и да представи резултатите от нея пред комисията по бюджети преди четенето на бюджета от Парламента през есента на 2017 г.; припомня, че тази оценка следва да съдържа предложения за това как да се гарантира, че предоставяната от EPRS подкрепа бива по-добре съгласувана с промените в съответните тематични комисии и не се припокрива с техните дейности, нито насърчава конкуренцията между службите; освен това очаква оценката да включва подробна информация относно външния експертен опит, външните проучвания и външната подкрепа за проучванията на Парламента, включително за броя и цената на проучванията и експертния опит, предоставени от вътрешните служби на Парламента и от външните доставчици; отбелязва четирите специфични проекта, които се разработват в средносрочен план в библиотеката на Европейския парламент, а именно цифровата библиотека, подобрените ресурси за изследвания, източниците на сравнително право и отворената библиотека; счита, че тези проекти са средство за подобряване на подкрепата за членовете и персонала на ЕП, както и за улесняване на достъпа за външната изследователска общност и гражданите; отбелязва значението на тези проекти и необходимостта те да бъдат интегрирани в законодателната работа на членовете на ЕП и на персонала;

34.  припомня решението, взето от Парламента по време на бюджетната процедура за ЕП за 2017 г. за въвеждане на превод на международен жестомимичен език за всички пленарни разисквания, и призовава администрацията да изпълни това решение без по-нататъшно забавяне;

35.  отбелязва, че неотдавна преразгледаният Правилник за дейността(14) е ограничил членовете на ЕП до максимум три устни обяснения на вот в рамките на една месечна сесия, но остава загрижен относно породените от тях допълнителни разходи, необходими за устен превод, както и за писмен превод на стенографските протоколи на обясненията; настоятелно призовава генералния секретар да предостави подробна разбивка на разходите, свързани с устните обяснения на вот; посочва наличието на алтернативи, като например писмените обяснения на вот, както и множество средства за обществена комуникация в сградите на Парламента, чрез които членовете на ЕП да обяснят позициите си за гласуване; призовава, като временна мярка, устните обяснения на вот да бъдат вписани в края на всеки ден в дневния ред на пленарната сесия, след едноминутните изказвания и другите точки от дневния ред;

36.  припомня задължението на членовете на ЕП да информират администрацията относно всяка промяна в своите декларации за интереси;

37.  изразява несъгласието си с необходимостта от смяна на обзавеждането в кабинетите на членовете на ЕП и техните сътрудници в Брюксел; счита, че по-голямата част от обзавеждането е в добро състояние и че следователно няма необходимост да бъде сменяно; счита, че обзавеждането трябва да бъде сменяно само когато има основателна причина за това;

38.  като подготовка за деветия парламентарен мандат, призовава генералния секретар да представи на Бюрото по-точен списък на поеманите разходи в рамките на надбавката за общи разходи и припомня принципа на независимост на мандата; припомня, че е възможно членовете на ЕП, които желаят това, да публикуват списък на своите разходи в рамките на надбавката за общи разходи на личната си уеб страница; отново призовава за по-голяма прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи, надграждайки върху примерите за най-добри практики от националните делегации в Парламента и в държавите членки; счита, че членовете на ЕП следва също така да могат да предоставят връзки на уебсайта на Парламента към местата, където понастоящем публикуват разходните си документи; отново заявява, че подобряването на прозрачността на надбавката за общи разходи не следва да изисква допълнителен персонал в администрацията на Парламента;

39.  подчертава, че настоящият бюджетен ред за парламентарните сътрудници е достатъчен и не следва да бъде увеличаван над индексацията на възнагражденията;

40.  припомня искането, прието от пленарното заседание в горепосочената резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза на Парламента за 2017 г., правилата за възстановяване на разходите за командировки, свързани с пътувания между трите места на работа на Парламента и извършени от акредитирани парламентарни сътрудници, да бъдат преразгледани с цел привеждането им в съответствие с правилата, приложими за другите служители, и изразява съжаление, че до момента не са предприети никакви действия в това отношение; призовава Бюрото незабавно да предприеме действия по този въпрос; същевременно подчертава, че настоящите тавани за възстановяване на разходите за командировки на акредитираните парламентарни сътрудници (120/140/160 EUR) не са променяни от 2011 г. насам и че разликата между акредитираните парламентарни сътрудници и другите служители се е увеличила допълнително до най-малко 40% след въвеждането на нови тавани, одобрени от Съвета на 9 септември 2016 г. и засега прилагани само за длъжностните лица, считано от 10 септември 2016 г.; следователно призовава Бюрото да вземе необходимите мерки, за да премахне това неравенство;

41.  подчертава, че премахването на тази разлика в разходите за командировки не предполага увеличение на бюджетния ред за парламентарните сътрудници;

42.  призовава за прозрачно и подходящо използване на възстановяването на пътните разходи на членовете на ЕП и препоръчва да се насърчава пътуването в икономична класа както по отношение на въздушния транспорт, така и на железопътния транспорт;

43.  призовава Председателския съвет и Бюрото да преразгледат възможността акредитираните парламентарни сътрудници при определени условия да придружават членовете на ЕП по време на официални делегации и мисии на Парламента, както вече поискаха няколко членове на ЕП; счита, че членовете на ЕП следва да вземат решение дали техните сътрудници следва да ги придружават по време на официални делегации, като за целта използват предоставените им надбавки за парламентарни сътрудници;

Въпроси, свързани с персонала

44.  съгласно точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. относно постепенното намаляване на персонала с 5%, което да бъде приложено във всички институции, органи и агенции между 2013 и 2017 г., подчертава, че поради специфичните нужди, възникнали в Парламента през 2014 и 2016 г., беше постигнато споразумение със Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(15), в което мерките за годишно намаляване на персонала в Парламента се очаква да продължат до 2019 г.;

45.  отбелязва, че, макар че политическите групи са освободени от тези мерки за годишно намаляване на персонала от 2014 г. насам(16), споразумението по помирителната процедура за бюджета за 2017 г. доведе до намаление на длъжностите в щатното разписание на секретариата на Парламента поради неспазване на джентълменското споразумение от страна на Съвета;

46.  припомня, че всички служители, работещи за политическите групи, ще бъдат изключени от целта за намаляване на персонала с 5% в съответствие с решенията, взети относно финансовата 2014, 2015, 2016 и 2017 година;

47.  счита, че загубата на 136 длъжности в секретариата на Парламента през 2016 г. може да създаде трудности за предоставянето на услуги от страна на администрацията на Парламента; призовава генералния секретар да предостави повече информация относно мерките за намаляване на персонала през изминалата година и да направи оценка на последиците от бюджетните решения за функционирането на институцията;

48.  приветства, в контекста на мерките за намаляване на персонала, предложението за преобразуване на 50 постоянни длъжности AST в 50 постоянни длъжности AD, което има пренебрежимо малко отражение върху бюджета; отбелязва освен това предложението за преобразуване на три временни длъжности AST в три временни длъжности AD в кабинета на председателя;

49.  призовава Бюрото да гарантира, че се зачитат социалните и пенсионните права на акредитираните парламентарни сътрудници и че се осигуряват финансови средства, по-специално що се отнася до акредитираните парламентарни сътрудници, които са били наети от членове на ЕП без прекъсване през последните два законодателни парламентарни мандата; във връзка с това приканва администрацията да представи предложение, което отчита решението за ранни избори през 2014 г., както и времето, което отнема процедурата за набиране на персонал, при изчисляване на 10-те години трудов стаж съгласно Правилника за персонала;

50.  призовава Бюрото да предложи процедура за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие между членовете на ЕП и акредитираните парламентарни сътрудници;

51.  счита, че в период, когато финансовите и човешките ресурси, с които разполагат институциите на Съюза, е вероятно да бъдат все по-ограничени, е важно самите институции да бъдат в състояние да наемат и задържат най-квалифицираните служители, за да посрещат бъдещите сложни предизвикателства по начин, съответстващ на принципите на бюджетиране, основано на изпълнението;

52.  счита, че устният и писменият превод са от съществено значение за функционирането на Парламента, и признава качеството и добавената стойност на услугите, предоставяни от устните преводачи; отново заявява позицията на Парламента, изразена в горепосочената му резолюция от 14 април 2016 г., че генералният секретар следва да направи допълнителни предложения за рационализация, като например увеличаване на употребата на писмени и устни преводи по заявка, особено за интергрупите на Европейския парламент, както и проучване на възможностите за повишаване на ефективността чрез използването на най-новите езикови технологии като инструмент, подпомагащ работата на устните преводачи, и оценка на въздействието на преразгледаната рамка за щатни устни преводачи за подобряването на ефективното използване на ресурсите и производителността;

53.  приветства продължаването на мерките, предприети от Парламента за въвеждането на ирландския език като пълноправен официален език до 1 януари 2021 г.; в тази връзка отбелязва, че няма да бъдат необходими допълнителни длъжности през 2018 г.; въпреки това призовава генералния секретар да продължи да се консултира с ирландските членове на ЕП с оглед на евентуалните мерки за ефективно използване на ресурсите, без да се накърняват гарантираните права на членовете на ЕП;

54.  настоятелно призовава генералния секретар да надгради съществуващите споразумения за сътрудничество между Парламента, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, с цел да се определят други области, в които биха могли да бъдат споделени административни функции; призовава освен това генералния секретар да стартира проучване относно евентуалните полезни взаимодействия между Парламента, Комисията и Съвета при изпълнението на административни функции и услуги;

Европейски политически партии и политически фондации

55.  припомня, че европейските политически партии и фондации допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и повишаването на разбирането на гражданите за връзката между политическите процеси на национално и европейско равнище;

56.  счита, че неотдавнашната полемика около финансирането на някои европейски политически партии и някои политически фондации изложи на показ слабостите в съществуващите системи за управление и контрол;

57.  счита, че влизането в сила на Регламенти (ЕС, Евратом) № 1141/2014(17) и (ЕС, Евратом) № 1142/2014(18) ще осигури допълнителни механизми за контрол, като например изискването за регистрация в Органа за европейските политически партии и политически фондации; счита обаче, че все още има възможности за допълнително подобрение на тези мерки; отбелязва, че партиите и фондациите ще започнат да кандидатстват за финансиране по новите правила през финансовата 2018 година;

58.  подчертава, че бяха установени редица проблеми в настоящата система на съфинансиране, в която вноските и безвъзмездните средства от бюджета на Парламента за партиите и фондациите не могат да надвишават 85% от допустимите разходи, а останалите 15% следва да бъдат покрити със собствени ресурси; отбелязва например, че недостигът на средства от членски внос и дарения често се балансира с вноски в натура;

Други въпроси

59.  отбелязва продължаващия диалог между Европейския парламент и националните парламенти; призовава за неговото укрепване с цел да се постигне по-добро разбиране за приноса на Европейския парламент и Съюза в държавите членки;

60.  отбелязва искането за външни проучвания и становища с цел да се подпомогне работата на комисиите и други политически органи при анализирането на евентуалните последици от Брекзит, включително бюджетните последици за Парламента; поставя под въпрос необходимостта да се прибягва до външни проучвания и становища вместо да се използват множеството служби за изследвания, които са част от структурата на Парламента; подчертава, че до приключването на преговорите относно излизането на Обединеното кралство от Съюза Обединеното кралство продължава да бъде пълноправен член на Съюза и всички права и задължения на членството остават в сила; следователно подчертава, че решението на Обединеното кралство да напусне Съюза вероятно няма да има отражение върху бюджета на Парламента за 2018 г.;

61.  припомня своята резолюция от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз(19), в която разходите, свързани с географската разпръснатост на Парламента, се оценяват на 156—204 милиона евро, което се равнява на 10% от бюджета на Парламента; подчертава, че въздействието върху околната среда от географската разпръснатост се очаква да достигне между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; подчертава отрицателната обществена нагласа вследствие на тази разпръснатост и поради това отново изразява позицията си, като призовава за изготвяне на пътна карта за едно седалище;

62.  припомня посочената си по-горе резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година; изисква да се установи сътрудничество с телевизионни канали, социални медии и други партньори с оглед на създаването на европейски медиен център за целите на обучението на млади журналисти;

63.  призовава генералния секретар и Бюрото да изградят култура на основано на изпълнението бюджетиране в администрацията на Парламента, в съответствие с подхода за оптимизация при управлението, с цел повишаване на ефикасността и качеството във вътрешната работа на институцията;

o
o   o

64.  приема бюджетната прогноза за финансовата 2018 година;

65.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза съответно на Съвета и на Комисията.

(1)ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4)ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15.
(5)Приети текстове, P8_TA(2016)0132.
(6)Приети текстове, P8_TA(2016)0411.
(7)Приети текстове, P8_TA(2016)0475.
(8)Приети текстове, P8_TA(2015)0172.
(9)Приети текстове, P8_TA(2016)0132.
(10)Приети текстове, P8_TA(2016)0411.
(11)Приети текстове, P8_TA(2016)0484.
(12)Проучване на Deloitte, декември 2015 г.
(13) Вж. параграф 22 от резолюцията на Парламента от 14 април 2016 г (P8_TA(2016)0132).
(14)Приети текстове от 13 декември 2016 г., P8_TA(2016)0484 — Член 183, параграф 1.
(15)Приети текстове, P8_TA(2015)0407.
(16)Приети текстове, P7_TA(2013)0437; Приети текстове, P8_TA(2014)0036; Приети текстове, P8_TA(2015)0376; Приети текстове, P8_TA(2016)0411.
(17)Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).
(18)Регламент (ЕС, Евратом) № 1142/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 28).
(19)Приети текстове, P7_TA(2013)0498.

Правна информация - Политика за поверителност