Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2022(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0156/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0156/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0114

Usvojeni tekstovi
PDF 455kWORD 59k
Srijeda, 5. travnja 2017. - Strasbourg
Procjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2018. – dio I. – Europski parlament
P8_TA(2017)0114A8-0156/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 5. travnja 2017. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2018. (2017/2022(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih dužnosnika Europske unije(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. travnja 2016. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2017.(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. listopada 2016. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 1. prosinca 2016. o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka(7),

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Predsjedništvu o sastavljanju prednacrta projekcije proračuna Parlamenta za financijsku godinu 2018.,

–  uzimajući u obzir prednacrt projekcije proračuna koji je Predsjedništvo sastavilo dana 3. travnja 2017. u skladu s člankom 25. stavkom 7. i člankom 96. stavkom 1. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir nacrt projekcije proračuna koji je Odbor za proračune sastavio u skladu s člankom 96. stavkom 2. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir članak 96. i 97. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0156/2017),

A.  budući da je ovaj postupak treći cjeloviti proračunski postupak koji se provodi u novom zakonodavnom sazivu i da je riječ o petom postupku u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

B.  budući da se proračun za 2018., u skladu s prijedlogom iz izvješća glavnog tajnika, priprema u svjetlu povećanja gornje granice naslova V. u usporedbi s 2017., čime će se otvoriti više prostora za rast i ulaganja te će se također nastaviti s politikom štednje i povećanja učinkovitosti;

C.  budući da je glavni tajnik predložio sedam prioritetnih ciljeva za proračun za 2018., točnije: pokretanje komunikacijske kampanje radi pripreme za izbore 2019., konsolidacija sigurnosnih mjera, nastavak višegodišnjih projekata povezanih sa zgradama, ulaganje u digitalizaciju i automatizaciju postupaka, nastavak mjera za potpuno uvođenje irskog jezika u uporabu, analiza mogućeg učinka Brexita i poticanje ekološki svjesne prometne politike;

D.  budući da razina prednacrta projekcije za proračun za 2018. koju je predložio glavni tajnik iznosi 1 971 883 373 EUR, što predstavlja ukupno povećanje od 3,26 % u odnosu na proračun za 2017. te povećanje od 19,06% naslova V. VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.;

E.  budući da je glavni tajnik predložio dodatna izvanredna ulaganja u iznosu od 47,6 milijuna EUR za jačanje sigurnosnih projekata, plaćanja najma u okviru projekta zgrade ADENAUER i pokretanje komunikacijske kampanje uoči izbora 2019.;

F.  budući da gotovo 68 % proračuna čine rashodi vezani uz indekse, koji se većinom odnose na plaće i naknade zastupnika i osoblja, kao i na zgrade, te se prilagođavaju u skladu s Pravilnikom o osoblju, s indeksacijom specifičnom za pojedini sektor ili sa stopom inflacije;

G.  budući da se u izvješću Europskog parlamenta naslovljenom „Žene u Europskom parlamentu”, objavljenom 8. ožujka 2017. povodom Međunarodnog dana žena, navodi da na rukovodećim položajima u Europskom parlamentu postoji rodna neravnoteža, s obzirom na to da 83,3 % dužnosti zamjenika glavnog tajnika i glavnih direktora u Parlamentu obnašaju muškarci, a 16,7 % žene, da 70,2 % dužnosti direktora u Parlamentu obnašaju muškarci, a 29,8 % žene, te da 65,9 % dužnosti načelnika odjela u Parlamentu obnašaju muškarci, a 34,1 % žene;

H.  budući da se Poveljom Europske unije o temeljnim pravima Unija obvezuje da će poštovati jezičnu raznolikost te se zabranjuje diskriminacija na temelju jezika, što znači da se svaki građanin Unije ima pravo koristiti jednim od 24 službena jezika Unije u komunikaciji s njezinim institucijama, koje su obvezne odgovoriti na istom jeziku;

I.  budući da je u svojoj Rezoluciji od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2016.(8) Parlament već naglasio da bi proračun za 2016. trebao biti uspostavljen na realističnoj osnovi te bi trebao biti u skladu s načelima proračunske discipline i dobrog financijskog upravljanja;

J.  budući da vjerodostojnost Parlamenta kao jedne grane proračunskog tijela u velikoj mjeri ovisi o njegovoj mogućnosti da kontrolira vlastite troškove;

K.  budući da vjerodostojnost Parlamenta u velikoj mjeri ovisi o njegovoj mogućnosti da razvija demokraciju na europskoj razini;

Opći okvir

1.  naglašava da bi udio proračuna Parlamenta za 2018. trebalo zadržati ispod 20% naslova V.; napominje da razina prednacrta projekcije za proračun za 2018. iznosi 18,88%, što je manje od udjela postignutog 2017. (19,26%) te je to najniži udio u naslovu V. u posljednjih petnaest godina;

2.  u skladu sa stavkom 15. svojih rezolucija od 14. travnja 2016. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017. i sa stavkom 98. svoje navede rezolucije od 26. listopada 2016. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., u kojem se zahtijeva da se tijekom proračunskog postupka za financijsku godinu 2018. prvi puta koristi metodom izrade proračuna Parlamenta na temelju trenutačnih potreba, a ne na temelju sustava koeficijenata, poziva na to da se ti zahtjevi ispune;

3.  prima na znanje da izvanredna ulaganja i rashodi za 2018. iznose 47,6 milijuna EUR, isti iznos kao i za 2017.; stajališta je da bi se komunikacijska kampanja 2019. trebala smatrati izvanrednim rashodom;

4.  primjećuje da je zahtjev za 75 % odobrenih sredstava predviđenih za komunikacijsku kampanju u okviru priprema za izbore 2019. uvršten u prednacrt projekcije za proračun za 2018. s obzirom na to da će većina ugovora biti potpisana 2018.;

5.  naglašava da je najveći dio proračuna Parlamenta utvrđen zakonskim ili ugovornim obvezama i podliježe godišnjoj indekasaciji;

6.  podržava sporazum s Predsjedništvom od 28. ožujka 2017. o razini procjena za 2018.; smanjuje razinu rashoda za 18,4 milijuna EUR u odnosu na prvotno stajalište Predsjedništva; utvrđuje ukupnu razinu svojih procjena za 2018. na 1 953 483 373 EUR, što odgovara ukupnom povećanju od 2,3 % u usporedbi s proračunom za 2017.;

7.  ističe da su ključne funkcije Parlamenta zakonodavna, zastupanje građana i nadgledanje rada ostalih institucija;

8.  ističe ulogu Parlamenta u izgradnji političke svijesti u Europi i promicanju vrijednosti Unije;

9.  ističe da je, u skladu s prijedlogom glavnog tajnika, potrebno štedjeti, a sva nastojanja za učinkovitijim i transparentnijim raspolaganjem javnim novcem snažno se potiču;

Transparentnost i dostupnost

10.  pozdravlja odgovor na zahtjev Odbora na proračune u njegovoj Rezoluciji od 14. travnja 2016. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2017.(9) te ponovljen u njegovoj Rezoluciji o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2017.(10) o srednjoročnom i dugoročnom proračunskom planiranju, među ostalim jasnom razlikovanju ulaganja i operativnih rashoda u vezi s funkcioniranjem Parlamenta kao i njegovim zakonskim obvezama (pa i u vezi s najamninom i kupnjom);

11.  pozdravlja osnivanje radne skupine za postupke utvrđivanja procjena prihoda i rashoda Parlamenta; prima na znanje da je Parlament pozvao na to da se razmisli o dodatnoj reviziji pravila o unutarnjim proračunskim postupcima(11); ističe potrebu da se članovima Predsjedništva i Odbora za proračune pravovremeno, razumljivo te uz odgovarajuću razinu detalja predstave relevantne informacije u vezi s postupkom procjene kako bi se Predsjedništvu i Odboru za proračune omogućilo da temelje svoje odluke na širokoj slici stanja i potreba proračuna Parlamenta;

12.  ponavlja svoj poziv glavnom tajniku da podnese prijedlog za to da se na internetskim stranicama Parlamenta proračun predstavi javnosti na odgovarajuće detaljan i razumljiv način prilagođen korisnicima kako bi se svim građanima omogućilo da bolje razumiju aktivnosti, prioritete te odgovarajuće obrasce trošenja Parlamenta;

13.  smatra da su skupine posjetitelja jedan od ključnih instrumenata u podizanju razine osviještenosti građana o aktivnostima Parlamenta; pozdravlja revidirana pravila za skupine posjetitelja te smatra da je rizik od zlouporabe sredstava smanjen zbog provedbe novih i strožih pravila; u svjetlu toga poziva Predsjedništvo da zajedno sa svojom radnom skupinom za informacijsku i komunikacijsku politiku revidira odobrena sredstva za skupine posjetitelja zastupnika, vodeći računa o stopama inflacije posljednjih godina zbog kojih se povećao trošak tih posjeta; smatra da se, iako se tim iznosima ne namjeravaju pokriti svi troškovi skupina posjetitelja, nego ih treba smatrati subvencijom, ne može ignorirati činjenica da će se udio pokrivenih troškova smanjiti ako se naknada ne prilagodi inflaciji; poziva Predsjedništvo da uzme u obzir da ta razlika nerazmjerno utječe na skupine posjetitelja iz socio-ekonomski siromašnijih sredina, čija su vlastita financijska sredstva vrlo ograničena;

Sigurnost i kibersigurnost

14.  prima na znanje tekuće mjere za jačanje sigurnosti Parlamenta u vezi sa sigurnošću zgrada, opreme i osoblja, kibersigurnosti i sigurnosti komunikacija; traži od glavnog tajnika i Predsjedništva da provedu koncept opće sigurnosti kako bi se nastavilo sa strukturnim, operativnim i kulturnim poboljšanjima u vezi sa sigurnošću Parlamenta; ponovno naglašava potrebu da se kvaliteta IT usluga koje se pružaju Parlamentu poboljša ulaganjem u osposobljavanje osoblja, ali i boljim odabirom izvođača na temelju solidnije evaluacije njihovih usluga i IT kapaciteta;

15.  vjeruje da su nedavni događaji dokaz da je vjerojatnost kibernetičkih napada izuzetno porasla, s tim da je tehnologija povezana s tim napadima često naprednija od mjera kibernetičke sigurnosti protiv takvih napada; smatra da su informatički alati postali važna sredstva za rad zastupnika i osoblja, ali su svejedno podložni takvim napadima; pozdravlja stoga uključivanje kibernetičke sigurnosti u opći okvir strateškog upravljanja Parlamenta i smatra da će institucija zahvaljujući tome moći bolje zaštiti svoju imovinu i informacije;

16.  žali zbog toga što Parlament, usprkos instalaciji sustava SECure EMail, nije u stanju od ostalih institucija primati povjerljive bilješke i bilješke bez oznake tajnosti; žali zbog toga što Parlament nije u mogućnosti samostalno razviti vlastiti sustav za povjerljive informacije (CIS) te napominje da su o tom pitanju u tijeku pregovori s drugim institucijama; očekuje da će ti pregovori pomoći utvrditi najprimjerenije sredstvo za omogućavanje Parlamentu da prima povjerljive bilješke i bilješke bez oznake tajnosti; poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune dostavi više informacija o najnovijim događajima u trenutačnim pregovorima i to prije čitanja proračuna u Parlamentu ujesen 2017. godine;

17.  pozdravlja napore u pogledu daljnje digitalizacije i automatizacije postupaka; u tom pogledu pozdravlja uvođenje većeg broja mogućnosti za uporabu zaštićenog digitalnog potpisa u administrativnim postupcima kako bi se smanjila upotreba papira i uštedjelo vrijeme;

18.  pozdravlja potpisivanje memoranduma o razumijevanju između belgijske vlade i Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Europske službe za vanjsko djelovanje i ostalih institucija sa sjedištem u Bruxellesu o sigurnosnim provjerama za svo osoblje vanjskih pružatelja usluga kojemu je potreban pristup institucijama EU-a; poziva glavnog tajnika da razmotri je li preporučljivo proširiti područje primjene tog memoranduma o razumijevanju na dužnosnike, parlamentarne asistente i stažiste kako bi se omogućila nužna sigurnosna provjera prije njihova zaposlenja;

Politika upravljanja nekretninama

19.  podsjeća da je posljednju srednjoročnu strategiju za upravljanje nekretninama donijelo Predsjedništvo 2010.; postavlja pitanje zašto Predsjedništvo tijekom ovog zakonodavnog saziva nije donijelo dugoročnu strategiju za nekretnine Parlamenta usprkos ranijim rezolucijama Parlamenta na tu temu; poziva glavnoga tajnika i potpredsjednike da Odboru za proračune što prije predstave novu srednjoročnu strategiju za nekretnine, a svakako prije čitanja proračuna u Parlamentu ujesen 2017. godine;

20.  ponavlja svoj poziv na veću transparentnost u procesu odlučivanja u području politike upravljanja nekretninama, koja se temelji na ranom obavješćivanju, uzimajući u obzir članak 203. Financijske uredbe; u tom smislu traži više informacija o proširenju dječjeg vrtića WAYENBERG;

21.  traži više informacija o projektu obnove zgrade Paul Henri Spaak (PHS), posebno mišljenja vanjskih izvođača o mogućim opcijama za tu zgradu koja postoji tek 25 godina; poziva glavnog tajnika da što prije predstavi rezultate te studije Odboru za proračune; ističe da postojeća zgrada ne ispunjava statičke zahtjeve javnih zgrada za parlamentarne funkcije, čija sigurnost mora biti veća i koje moraju moći izdržati vanjske šokove bez urušavanja; kritizira činjenicu da zgrada PHS ne ispunjava ni minimalne standarde modernih statičkih zahtjeva i napominje da je već trebalo poduzeti nekoliko mjera kako bi se zajamčila njezina stabilnost; stoga apelira na Predsjedništvo i administraciju Parlamenta da rade na budućim rješenjima za novu zgradu PHS kojima će se osigurati životi i zdravi radni uvjeti osoba koje se u njoj nalaze; prima na znanje razinu odobrenih sredstava koju je za 2018. predložio glavni tajnik u vezi sa studijama, pripremnim projektima i radovima kao i pružanjem pomoći timu koja upravlja projektom; izražava zabrinutost zbog moguće zabune oko iznosa potrošenih na studije i obnovu; poziva Predsjedništvo i glavnog tajnika da što prije, i to najkasnije do srpnja 2017., izvijeste Odbor za proračune o svim naknadnim koracima, uz jasan pregled troškova; podsjeća na to da je u svakom slučaju potrebno implementirati vrhunsku i energetski učinkovitu arhitekturu; poziva na to da se ocijeni kako će obnova utjecati na službu za posjete i seminare, na dostupnost vijećnice i na ostale prostorije i urede;

22.  smatra da će 2018. godina biti ključna za zgradu Konrad Adenauer (KAD) jer će se privesti kraju radovi na istočnom krilu i započeti radovi na zapadnom krilu; sa zabrinutošću prima na znanje da je proračun određen za upravljanje ovim velikim projektom morao biti revidiran kako bi se ojačali timovi koji prate napredak radova; prima na znanje trajnu praksu da se krajem godine pribjegava preraspodjeli neiskorištenih sredstava na tekuće građevinske projekte; smatra da, iako je to možda pragmatično rješenje za smanjenje kamata, ono svejedno nije u skladu s transparentnošću građevinskih projekata u okviru proračuna Parlamenta te da bi se njime u određenim područjima čak mogla potaknuti dodjela prekomjernih proračunskih sredstava;

23.  poziva odgovorne potpredsjednike i glavnog tajnika da Odboru za proračune predstave izvješće o napretku izgradnje zgrade Konrad Adenauer i procjene o dovršetku radova na toj zgradi;

EMAS

24.  podsjeća na to da se Parlament obvezao na smanjenje svojih emisija CO2 od 30 % po ekvivalentu punog radnog vremena do 2020. u odnosu na 2006.;

25.  smatra da je od iznimne važnosti da Parlament stoga sebi postavlja nove, zahtjevnije i kvantitativne ciljeve koje bi nadležne službe trebale redovito mjeriti;

26.  podsjeća na obvezu Parlamenta u kontekstu Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti „pri čemu se ne dovode u pitanje primjenjiva proračunska pravila i pravila javne nabave, da se obvezuje da će primjenjivati iste zahtjeve za zgrade kojima se koristi i kojima je vlasnik, kao i one koji se primjenjuju na zgrade središnje vlasti države članice u skladu s člancima 5. i 6.” te iste Direktive, s obzirom na veliku vidljivost zgrada te vodeću ulogu koju bi trebao imati u pogledu njihove energetske učinkovitosti; ističe hitnost poštovanja te izjave, između ostalog i zbog vlastite vjerodostojnosti u preispitivanju direktiva o energetskim svojstvima zgrada i energetskoj učinkovitosti koje je trenutačno u tijeku;

27.  pozdravlja osnivanje radne skupine za mobilnost koja bi trebala raditi uključivo i imati jasno određen mandat; ističe da se Parlament mora prilagoditi svim zakonima koji se primjenjuju regionalno na mjestima rada, pa i u tom području; zagovara promicanje upotrebe uspostavljene izravne željezničke veze između sjedišta Parlamenta u Bruxellesu i briselske zračne luke; poziva odgovorne službe da ponovno ocijene sastav i veličinu vlastitog voznog parka uzimajući to u obzir; poziva Predsjedništvo da bez odgode uspostavi program poticaja za promicanje korištenja bicikala za putovanje na posao i s posla; napominje da je takav sustav već uspostavljen u drugim institucijama, posebno u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru;

Komunikacijska kampanja za europske izbore 2019.

28.  pozdravlja komunikacijsku kampanju kao koristan način da se građanima objasni svrha Unije i Parlamenta; naglašava da bi se tom kampanjom, među ostalim, trebala nastojati objasniti uloga Europske unije, ovlasti Parlamenta, njegove zadaće, uključujući izbor predsjednika Komisije, i njegov učinak na živote građana;

29.  prima na znanje da će pripremni rad za komunikacijsku kampanju uoči predstojećih europskih izbora 2019. započeti ove godine; pozdravlja kraće predizborno razdoblje od dvije godine namijenjeno komunikacijskoj kampanji u odnosu na trogodišnje predizborno razdoblje za europske izbore 2014.;

30.  napominje da je ukupan procijenjen iznos rashoda za komunikacijsku kampanju za izbore 2019., uz veće financijske obveze potrebne za 2018. u iznosu od 25 milijuna EUR rashoda predviđenih za 2018. i 8,33 milijuna EUR za 2019. ističe važnost takvih komunikacijskih kampanja, posebno uzme li se u obzir trenutačno stanje u Uniji;

31.  vjeruje da bi Glavna uprava za komunikaciju (DG COMM) trebala provesti preporuke iz evaluacije izborne kampanje europskih izbora 2014.(12) i dati prednost prikupljanju podataka za projekte kampanje na temelju prethodno utvrđenih ključnih indikatora kako bi se izmjerio njihov učinak, pozorno razmatrajući glavne uzroke iznimno slabog izlaska na izbore 2014. godine;

Pitanja koja se odnose na zastupnike

32.  pozdravlja rad tajništva Parlamenta, tajništava klubova zastupnika i ureda zastupnika u cilju podupiranju zastupnika u izvršavanju njihovih mandata; potiče trajni razvoj tih službi kojima se pospješuje sposobnost zastupnika da nadziru rad Komisije i Vijeća kao i da predstavljaju građane;

33.  uzima u obzir savjete i istraživanja koje zastupnici i odbori provode u okviru Službe Europskog parlamenta za istraživanja i resornih odjela; podsjeća na to da je 2013. prilikom uspostave EPRS-a predviđena srednjoročna evaluacija učinkovitosti suradnje između EPRS-a i resornih odjela; podsjeća da je zahtjev za provedbu navedene evaluacije i predstavljanje rezultata Odboru za proračune usvojen na plenarnoj sjednici 14. travnja 2016.(13); ponovno traži od glavnog tajnika da započne provedbu te evaluacije te da njezine rezultate predstavi Odboru za proračune prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2017.; podsjeća da ta evaluacija treba sadržavati prijedloge o tome kako zajamčiti da se potpora koju pruža EPRS bolje uskladi s razvojem događaja u pojedinim tematskim odborima te da se ne preklapa s njihovim aktivnostima niti potiče konkurenciju među službama; nadalje, očekuje da će se evaluacijom obuhvatiti detaljne informacije o vanjskom stručnom znanju, vanjskim studijama i vanjskoj potpori istraživačkim aktivnostima Parlamenta, uključujući broj i trošak studija i stručnoga znanja koje pružaju interne službe Parlamenta i vanjski pružatelji usluga; prima na znanje četiri konkretna projekta koji se srednjoročno provode u knjižnici Europskog parlamenta, to jest digitalnu knjižnicu, bolje načine pretraživanja, komparativne pravne izvore i otvorenu knjižnicu; smatra da će se tim projektima povećati potpora zastupnicima i osoblju te će se istodobno olakšati pristup vanjskoj znanstvenoj zajednici i građanima; ističe važnost tih projekata i potrebu da se oni integriraju u zakonodavni rad zastupnika i osoblja;

34.  podsjeća na odluku koju je Parlament donio u okviru donošenja proračuna za Europski parlament za 2017. kojom se uspostavlja služba za prevođenje svih rasprava na plenarnim sjednicama na međunarodni znakovni jezik te poziva upravu da bez odgađanja provede tu odluku;

35.  napominje da su nedavnom izmjenom Poslovnika(14) zastupnici ograničeni na maksimalno tri usmena obrazloženja glasovanja po sjednici, ali je zabrinut zbog dodatnih troškova usmenog prevođenja te pismenog prevođenja prijepisa obrazloženja do kojih zbog toga dolazi; poziva glavnog tajnika da dostavi iscrpan pregled troškova povezanih s usmenim obrazloženjem glasovanja; navodi da postoje alternative kao što su pismeno obrazloženje glasovanja kao i niz punktova za komunikaciju s javnošću u prostorima Parlamenta gdje zastupnici mogu iznijeti obrazloženja glasovanja; poziva, da se, kao privremena mjera, usmena obrazloženja glasovanja održe na kraju svakog radnog dana sjednice, nakon jednominutnih govora i ostalih točaka dnevnoga reda;

36.  podsjeća zastupnike da su obvezni obavijestiti upravu o bilo kakvoj promjeni u izjavama o financijskim interesima;

37.  ne slaže se s time da je potrebno promijeniti namještaj u uredima zastupnika i njihovih asistenata u Bruxellesu; smatra da je većina tog namještaja u ispravnom stanju i da stoga nema razloga za njegovu zamjenu; smatra da bi namještaj trebalo mijenjati samo kad za to postoji opravdan razlog;

38.  poziva glavnog tajnika da, u okviru priprema za deveti zakonodavni saziv, Predsjedništvu dostavi iscrpniji popis troškova koji se podmiruju naknadom za opće troškove te podsjeća na načelo neovisnosti mandata; ističe da zastupnici koji to žele mogu objaviti evidenciju svoje potrošnje naknade za opće troškove na svojim osobnim internetskim stranicama; ponovno apelira na veću transparentnost u pogledu naknade za opće troškove oslanjajući se na najbolje prakse nacionalnih izaslanstava u Parlamentu i državama članicama; smatra da bi zastupnici također trebali moći na internetskim stranicama Parlamenta objaviti poveznice na stranice na kojima objavljuju podatke o potrošnji; ponavlja da veća transparentnost naknade za opće troškove ne bi trebala iziskivati dodatno osoblje u administraciji Parlamenta;

39.  naglašava da je trenutačna proračunska linija za parlamentarnu pomoć primjerena te da se ne bi trebala povećati iznad indeksacije plaća;

40.  podsjeća na zahtjev, koji je usvojen na plenarnoj sjednici u spomenutoj Rezoluciji od 14. travnja 2016. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za 2017., da se preispitaju pravila o povratu troškova za službena putovanja koja se odnose na putovanje između tri radna mjesta Parlamenta i kojima se izlažu akreditirani parlamentarni asistenti kako bi se uskladila s pravilima koja se primjenjuju na ostatak osoblja te žali zbog toga što dosad u tom smislu nisu poduzete nikakve mjere; poziva Predsjedništvo da bez odgode razmotri to pitanje; pritom ističe da aktualne gornje granice za povrat troškova za službena putovanja akreditiranih parlamentarnih asistenata (120/140/160 EUR) nisu usklađivane od 2011. i da je ta neusklađenost između akreditiranih parlamentarnih asistenata i ostaloga osoblja dodatno povećana do najmanje 40 % nakon uvođenja novih gornjih granica koje je Vijeće odobrilo 9. rujna 2016. i koje su se od 10. rujna 2016. dosad primjenjivale samo na dužnosnike; stoga poziva Predsjedništvo da poduzme potrebne mjere za ispravljanje te nejednakosti;

41.  naglašava da je za rješavanje razlika u troškovima službenih putovanja nema za posljedicu povećanje proračunske linije za parlamentarnu pomoć;

42.  traži da se povrat putnih troškova zastupnika rabi na transparentan i odgovarajući način te preporučuje poticanje uporabe ekonomskog razreda i u zračnom i željezničkom prijevozu;

43.  poziva Konferenciju predsjednika i Predsjedništvo da razmotre mogućnost da akreditirani parlamentarni asistenti uz određene uvjete prate zastupnike na službenim putovanjima izaslanstava Parlamenta i drugim misijama, što je nekoliko zastupnika već tražilo; smatra da bi zastupnici trebali odlučiti o tome hoće li ih asistenti pratiti na službenim putovanjima izaslanstava, koristeći se svojom naknadom za parlamentarnu pomoć;

Pitanja koja se odnose na osoblje

44.  u skladu s točkom 27. međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. o postupnom smanjenju broja osoblja za 5 % koje se odnosi na sve institucije, tijela i agencije između 2013. i 2017. ističe da je zbog specifičnih potreba Parlamenta 2014. i 2016. sklopljen sporazum s Vijećem o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.(15) u kojem je navedeno da se godišnje mjere smanjenja broja osoblja u Parlamentu nastavljaju do 2019.;

45.  napominje da je, iako su klubovi zastupnika bili izuzeti iz godišnjih mjera smanjenja broja osoblja od 2014.,(16) sporazumom o mirenju iz 2017. došlo do smanjenja broja radnih mjesta u okviru plana radnih mjesta u tajništvu Parlamenta jer se Vijeće nije pridržavalo usmenog dogovora;

46.  podsjeća na to da se ukupan broj osoblja u klubovima zastupnika izuzima iz cilja da se broj osoblja smanji za 5 %. u skladu s odlukama donesenim u pogledu financijskih godina 2014., 2015. i 2017.;

47.  smatra da bi zbog gubitka 136 radnih mjesta u tajništvu Parlamenta u 2016. moglo doći do poteškoća u radu administracije Parlamenta; poziva glavnog tajnika da dostavi dodatne informacije o mjerama smanjenja broja osoblja u protekloj godini i da ocijeni posljedice proračunskih odluka na funkcioniranje institucije;

48.  pozdravlja, u svjetlu mjera smanjenja broja radnih mjesta osoblja, prijedlog da se 50 stalnih radnih mjesta razine AST pretvori u 50 radnih mjesta razine AD, što ima zanemarujući učinak na proračun; uz to prima na znanje prijedlog da se tri privremena radna mjesta razine AST u Uredu prisjednika pretvore u tri radna mjesta razine AD;

49.  poziva predsjedništvo da se pobrine da se socijalna i mirovinska prava akreditiranih parlamentarnih asistenata poštuju i da se na raspolaganje stave financijska sredstva, posebno za one akreditirane parlamentarne asistente koji su bez prekida zaposleni kod zastupnika u posljednja dva parlamentarna saziva; u tom pogledu poziva administraciju da donese prijedlog kojim se uzima u obzir odluka o ranim izborima 2014., kao i vrijeme utrošeno na zapošljavanje pri obračunu 10 godina službe kako je utvrđeno u Poslovniku;

50.  poziva Predsjedništvo da predloži postupak otpuštanja uz obostranu suglasnost zastupnika i akreditiranih parlamentarnih asistenata;

51.  smatra da je u razdoblju u kojem će financijski i ljudski resursi dostupni institucijama Unije vjerojatno biti sve ograničeniji važno da same institucije budu u mogućnosti zaposliti i zadržati najsposobnije osoblje kako bi odgovorile na predstojeće složene izazove na način koji je u skladu s proračunskim načelima koja se temelje na uspješnosti;

52.  smatra da su usluge usmenog i pismenog prevođenja nužne za funkcioniranje Parlamenta te potvrđuje kvalitetu dodane vrijednosti usluga koje pružaju usmeni prevoditelji; ponavlja stajalište Parlamenta izneseno u spomenutoj rezoluciji od 14. travnja 2016. da bi glavni tajnik trebao donijeti daljnje prijedloge štednje kao što su češće korištenje usmenih i pismenih prijevoda na zahtjev, posebno za međuklubove Europskog parlamenta, ispitivanje povećane učinkovitosti uporabom najnovijih jezičnih tehnologija kao alata za pomoć usmenim prevoditeljima te procjena učinka revidiranog okvira za usmene prevoditelje u pogledu poboljšane učinkovitosti resursa i produktivnosti;

53.  pozdravlja nastavak provedbe mjera koje poduzima Parlament u vezi s uvođenjem irskog kao punopravnog službenog jezika do 1. siječnja 2021.; s tim u vezi napominje da 2018. neće biti potrebno otvarati nova radna mjesta; ipak traži od glavnog tajnika da nastavi savjetovanje s irskim zastupnicima radi moguće resursne učinkovitosti, a da se pritom ne ugroze zajamčena prava zastupnika;

54.  apelira na glavnog tajnika da nastavi raditi na postojećim sporazumima o suradnji između Parlamenta, Odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, s ciljem utvrđivanja drugih područja u kojima bi se mogle dijeliti administrativne funkcije; nadalje, poziva glavnog tajnika da provede studiju o mogućim sinergijama u administrativnim funkcijama i uslugama između Parlamenta, Komisije i Vijeća;

Europske političke stranke i političke zaklade

55.  podsjeća da europske političke stranke i zaklade imaju ključnu ulogu u povećanju europske političke svijesti i razumijevanja građana o vezi između političkih procesa na nacionalnoj i europskoj razini;

56.  smatra da su nedavne kontroverze u vezi s financiranjem nekih europskih političkih stranaka i nekih političkih zaklada razotkrile slabosti postojećih sustava upravljanja i kontrole;

57.  smatra da će se stupanjem na snagu Uredbi (EU, Euratom) br. 1141/2014(17) i (EU, Euratom) br. 1142/2014(18) pružiti dodatni mehanizmi nadzora, poput zahtjeva za registraciju pri Tijelu za europske političke stranke i političke zaklade; smatra, međutim, da još ima prostora za poboljšanje tih mjera; prima na znanje da će stranke i zaklade zatražiti financiranje u okviru novih pravila u proračunskoj godini 2018.;

58.  naglašava da je utvrđen niz problema u okviru sadašnjeg sustava sufinanciranja, u kojem doprinosi i bespovratna sredstva iz proračuna Parlamenta za stranke i zaklade ne smiju premašiti 85 % dostupnih rashoda, dok preostalih 15 % treba podmiriti vlastitim sredstvima; primjećuje, na primjer, da se manjak iz članarina i donacija često nadoknađuje donacijama u naravi;

Ostala pitanja

59.  prima na znanje trajni dijalog između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata; poziva na njegovo jačanje u cilju razvoja boljeg razumijevanja doprinosa Europskog parlamenta i Unije u državama članicama;

60.  prima na znanje zahtjev za vanjske studije i mišljenja kako bi se podržao rad odbora i drugih političkih tijela u kojima se analiziraju moguće posljedice Brexita, uključujući proračunske posljedice za Parlament; dovodi u pitanje nužnost provođenja vanjskih studija i ispitivanja mišljenja kada u Parlamentu postoje razne istraživačke službe; naglašava da do kraja pregovora za izlazak iz Unije Ujedinjena Kraljevina ostaje punopravna članica Unije i da su sva prava i obveza koje proizlaze iz članstva i dalje na snazi; stoga naglašava da odluka Ujedinjene Kraljevine o izlasku iz Unije vjerojatno neće imati utjecaj na proračun Parlamenta za 2018.;

61.  podsjeća na svoju Rezoluciju od 20. studenoga 2013. o utvrđivanju sjedišta institucija Europske unije(19) u kojoj je procijenjeno da troškovi geografske raspršenosti Parlamenta iznose između 156 milijuna EUR i 204 milijuna EUR, što je jednako 10 % proračuna Parlamenta; naglašava da je procijenjeni utjecaj na okoliš te geografske raspršenosti između 11 000 i 19 000 tona emisija CO2; ističe da javnost disperziju percipira negativno i stoga ponavlja svoj poziv da se izradi plan za jedno mjesto rada Parlamenta;

62.  podsjeća na svoju navedenu Rezoluciju od 14. travnja 2016. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017.; traži provedbu suradnje s televizijskim postajama, društvenim medijima i drugim partnerima radi stvaranja europskog medijskog središta za osposobljavanje mladih novinara;

63.  poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da u cijeloj upravi Parlamenta uvedu izradu proračuna na temelju uspješnosti, uz racionalno upravljanje, kako bi se povećala učinkovitost i kvaliteta unutarnjeg rada institucije;

o
o   o

64.  prihvaća projekciju proračuna za financijsku godinu 2018.;

65.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i projekciju proračuna proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) SL L 287, 29.10.2013., str. 15.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0132.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0411.
(7) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0475.
(8) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0172.
(9) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0132.
(10) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0411.
(11) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0484.
(12) Deloitte, studija iz prosinca 2015.
(13) Vidi stavak 22. Rezolucije od 14. travnja 2016. (P8_TA(2016)0132).
(14) Usvojeni tekstovi od 13. prosinca 2016., P8_TA(2016)0484, članak 183. stavak 1.
(15) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0407.
(16) Usvojeni tekstovi P7_TA(2013)0437; Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0036; Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0376; Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0411.
(17) Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.).
(18) Uredba (EU, Euratom) br. 1142/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financiranju europskih političkih stranaka (SL L 317, 4.11.2014., str. 28.).
(19) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0498.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti