Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2022(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0156/2017

Teksty złożone :

A8-0156/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0114

Teksty przyjęte
PDF 554kWORD 65k
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 – sekcja I – Parlament Europejski
P8_TA(2017)0114A8-0156/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2018 (2017/2022(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej(7),

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2018,

–  uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 3 kwietnia 2017 r. zgodnie z art. 25 ust. 7 oraz art. 96 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 96 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 96 i 97 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0156/2017),

A.  mając na uwadze, że niniejsza procedura jest trzecią procedurą budżetową przeprowadzoną całkowicie w nowej kadencji i dotyczy piątego roku wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;

B.  mając na uwadze, że budżet na rok 2018, zgodnie z propozycją zawartą w sprawozdaniu sekretarza generalnego, jest przygotowywany w kontekście zwiększenia pułapu dla działu V w porównaniu z 2017 r., co pozostawi większy margines dla wzrostu i inwestycji, a także umożliwi dalsze wdrażanie strategii politycznych na rzecz oszczędności i poprawy efektywności;

C.  mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował siedem celów priorytetowych dla budżetu na 2018 r., a mianowicie: rozpoczęcie kampanii informacyjnej w związku z wyborami w 2019 r., konsolidacja zastosowanych środków bezpieczeństwa, kontynuacja wieloletnich przedsięwzięć z zakresu nieruchomości, inwestowanie w cyfryzację i komputeryzację procedur, dalsze wdrażanie środków koniecznych do wprowadzenia języka irlandzkiego jako w pełni oficjalnego języka, analiza potencjalnego wpływu Brexitu i zachęcanie do ekologicznego podejścia do transportu;

D.  mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował we wstępnym projekcie preliminarza budżetowego Parlamentu na rok 2018 budżet w wysokości 1 971 883 373 EUR, co oznacza ogólny wzrost o 3,26 % w stosunku do budżetu na rok 2017 i stanowi 19,06 % środków działu V WRF na lata 2014−2020;

E.  mając na uwadze, że w celu wzmocnienia projektów w zakresie bezpieczeństwa, uiszczenia opłat za użytkowanie wieczyste budynku im. ADENAUERA i rozpoczęcia kampanii informacyjnej w związku z wyborami w 2019 r. zaproponowane zostały przez sekretarza generalnego dodatkowe inwestycje nadzwyczajne, których koszt wyniesie 47,6 mln EUR;

F.  mając na uwadze, że prawie 68 % budżetu to wydatki podlegające indeksacji, odpowiadające głównie wynagrodzeniom oraz dodatkom dla posłów i pracowników, jak również budynkom, które dostosowywane są zgodnie z regulaminem pracowniczym, indeksacją sektorową lub stopą inflacji;

G.  mając na uwadze, że sprawozdanie Parlamentu zatytułowane „Kobiety w Parlamencie Europejskim” opublikowane dnia 8 marca 2017 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wskazuje na brak równowagi płci na stanowiskach kierowniczych w Parlamencie, gdzie 83,3 % stanowisk zastępców sekretarza generalnego i dyrektorów generalnych zajmują mężczyźni, a 16,7 % kobiety, 70,2 % stanowisk dyrektorów w Parlamencie zajmują mężczyźni, a 29,8 % kobiety oraz 65,9 % stanowisk kierowników działów w Parlamencie zajmują mężczyźni, a 34,1 % kobiety;

H.  mając na uwadze, że Karta praw podstawowych Unii Europejskiej zobowiązuje Unię do poszanowania różnorodności językowej i zakazuje dyskryminacji ze względu na język, dając tym samym obywatelom Unii prawo do używania każdego z 24 języków urzędowych Unii w korespondencji z instytucjami unijnymi, które mają obowiązek udzielenia odpowiedzi w tym samym języku;

I.  mając na uwadze, że Parlament podkreślił już w swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016(8), że budżet na rok 2016 r. powinien być określony w oparciu o realistyczne przesłanki i zgodny z zasadą dyscypliny budżetowej oraz z zasadą należytego zarządzania finansami;

J.  mając na uwadze, że wiarygodność Parlamentu Europejskiego jako organu władzy budżetowej zależy w dużej mierze od jego zdolności do kontroli własnych wydatków;

K.  mając na uwadze, że wiarygodność Parlamentu Europejskiego zależy w dużej mierze od jego zdolności do rozwijania demokracji na szczeblu unijnym;

Ramy ogólne

1.  podkreśla, że budżet przeznaczony dla Parlamentu w 2018 r. powinien pozostać na poziomie poniżej 20 % działu V; zauważa, że poziom preliminarza na 2018 r. wynosi 18,88 %, co stanowi wartość niższą niż uzyskana w 2017 r. (19,26%), a także jest najniższym udziałem wydatków w dziale V w minionych piętnastu latach;

2.  apeluje o spełnienie wniosków z ust. 15 swojej rezolucji z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017 oraz ust. 98 swojego sprawozdania z dnia 26 października 2016 r. dotyczącego stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, w których wymaga się, aby metoda ustanawiania budżetu Parlamentu na podstawie aktualnych potrzeb, a nie na podstawie metody współczynnikowej, została zastosowana po raz pierwszy podczas procedury budżetowej na rok budżetowy 2018;

3.  zauważa, że kwota przeznaczona na nadzwyczajne wydatki i inwestycje w 2018 r. wynosi 47,6 mln EUR, czyli pozostaje na tym samym poziomie co w 2017 r.; uważa, że kampania informacyjna w związku z wyborami w 2019 r. może być traktowana jako wydatek nadzwyczajny;

4.  zauważa, że 75 % środków przeznaczonych na kampanię informacyjną w związku z wyborami w 2019 r. zostało włączonych do wstępnego projektu preliminarza budżetowego na 2018 r., ponieważ większość umów zostanie podpisana w 2018 r.;

5.  podkreśla, że największa część budżetu Parlamentu jest ustalana w oparciu o obowiązki statutowe lub umowne i podlega corocznej indeksacji;

6.  zatwierdza porozumienie w sprawie poziomu preliminarza na 2018 r. zawarte z Prezydium w dniu 28 marca 2017 r.; zmniejsza poziom wydatków o 18,4 mln EUR w stosunku do początkowej pozycji Prezydium; ustanawia ogólny poziom swego preliminarza na 2018 r. na kwotę 1 953 483 373 EUR, co stanowi całkowity wzrost o 2,3 % w stosunku do budżetu na rok 2017;

7.  podkreśla, że do podstawowych zadań Parlamentu Europejskiego należy stanowienie prawa, reprezentowanie obywateli i monitorowanie prac innych instytucji;

8.  podkreśla rolę Parlamentu w budowaniu europejskiej świadomości politycznej i promowaniu unijnych wartości;

9.  podkreśla, że w porównaniu z propozycją sekretarza generalnego, potrzebne są oszczędności, oraz że usilnie zachęca się do podejmowania wszelkich wysiłków na rzecz dążenia do bardziej efektywnego i przejrzystego wykorzystania środków publicznych;

Przejrzystość i dostępność

10.  z zadowoleniem przyjmuje odpowiedź na wniosek przedstawiony przez Komisję Budżetową w jej rezolucji z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017(9)oraz powtórzony w jej rezolucji w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2017(10)dotyczący średnio- i długoterminowego planowania budżetu, w tym jasnego rozróżnienia między inwestycjami a wydatkami operacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem Parlamentu i jego obowiązkami statutowymi (w tym w odniesieniu do wynajmu i zakupów);

11.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie grupy roboczej ds. procedur ustalania preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu; zauważa, że Parlament wezwał do rozważenia przeprowadzenia kolejnego przeglądu przepisów dotyczących wewnętrznych procedur budżetowych(11); podkreśla, że członkowie Prezydium i Komisji Budżetowej muszą otrzymywać odpowiednie informacje odnoszące się do procedury opracowania preliminarza budżetowego w odpowiednim czasie, muszą one być czytelne i posiadać odpowiedni poziom szczegółowości, tak aby Prezydium i Komisja Budżetowa mogły podejmować decyzje na podstawie kompleksowego obrazu sytuacji i potrzeb budżetu Parlamentu;

12.  ponownie wzywa sekretarza generalnego do zaproponowania takiego sposobu zaprezentowania obywatelom budżetu na stronie internetowej Parlamentu, aby zapewnić odpowiedni poziom szczegółowości oraz aby budżet był czytelny i przyjazny użytkownikowi, dzięki czemu wszyscy obywatele będą mogli lepiej zrozumieć działania Parlamentu, jego priorytety oraz odnośną dynamikę wydatków;

13.  uważa, że grupy odwiedzających to jeden z kluczowych instrumentów służących zwiększaniu wiedzy obywateli na temat działań prowadzonych przez Parlament; z zadowoleniem przyjmuje zmienione przepisy dotyczące grup odwiedzających i uważa, że ryzyko sprzeniewierzenia środków zmniejszyło się dzięki wprowadzeniu nowych i bardziej restrykcyjnych przepisów; w związku z tym zachęca Prezydium, wraz z jego grupą roboczą ds. informacji i komunikacji, do przeglądu środków budżetowych przewidzianych na grupy odwiedzających zaproszone przez posłów, z uwzględnieniem stopy inflacji w ostatnich latach, która wpłynęła na wzrost kosztu takich wizyt; uważa, że chociaż te kwoty nie mają pokrywać wszystkich kosztów ponoszonych przez grupy odwiedzających, a są traktowane raczej jak dopłata, nie można ignorować faktu, że część pokrywanych kosztów zmniejszy się, jeśli dodatek nie będzie dostosowywany zgodnie z inflacją; zwraca się do Prezydium o uwzględnienie faktu, że ta rozbieżność nieproporcjonalnie wpływa na grupy odwiedzających z mniej zamożnych środowisk społeczno-gospodarczych, które posiadają bardzo ograniczone własne środki finansowe;

Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo

14.  odnotowuje bieżące działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Parlamentu w odniesieniu do budynków, wyposażenia i personelu, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa komunikacji; zwraca się do sekretarza generalnego i Prezydium o dalszą realizację kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa, tak aby w dalszym ciągu zapewniać poprawę bezpieczeństwa Parlamentu z punktu widzenia strukturalnego, operacyjnego i kulturowego; ponownie przypomina o potrzebie poprawy wydajności usług informatycznych świadczonych na rzecz Parlamentu przez inwestowanie w szkolenie personelu, ale również przez lepszy dobór wykonawców w oparciu o wzmocnioną ocenę ich usług i zdolności informatycznych;

15.  uważa, że niedawne wydarzenia pokazują, że gwałtownie zwiększyło się prawdopodobieństwo ataków cybernetycznych, a technologia wykorzystywana do przeprowadzania takich ataków często jest bardziej zaawansowana niż środki cyberbezpieczeństwa stosowane do walki z nimi; uważa, że narzędzia informatyczne stały się ważnymi instrumentami dla posłów i personelu w wykonywaniu ich pracy, niemniej jednak są one podatne na takie ataki; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje włączenie bezpieczeństwa cybernetycznego w parlamentarne ogólne ramy zarządzania strategicznego oraz uważa, że pozwoli to instytucji lepiej chronić swoje aktywa i informacje;

16.  ubolewa, że mimo zainstalowania systemu SECure EMail (SECEM) Parlament nie jest w stanie otrzymywać poufnych i jawnych briefingów od innych instytucji; ubolewa, że Parlament nie jest w stanie samodzielnie wypracować własnego systemu obsługi informacji niejawnych i zauważa, że prowadzone są obecnie negocjacje z innymi instytucjami w tej sprawie; oczekuje, że negocjacje te pomogą określić najlepsze sposoby umożliwienia Parlamentowi otrzymywania poufnych i jawnych briefingów; wzywa sekretarza generalnego, aby przedstawił Komisji Budżetowej więcej informacji dotyczących ostatnich postępów w tych negocjacjach, zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu jesienią 2017 r.;

17.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki mające na celu dalszą cyfryzację i komputeryzację procedur; w związku z tym zachęca do wprowadzenia większych możliwości wykorzystywania bezpiecznego podpisu cyfrowego w procedurach administracyjnych, aby ograniczać zużycie papieru i oszczędzać czas;

18.  z zadowoleniem przyjmuje podpisanie protokołu ustaleń między rządem belgijskim a Parlamentem Europejskim, Radą, Komisją, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i innymi instytucjami mającymi siedzibę w Brukseli, w sprawie kontroli w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa, przeprowadzanych w odniesieniu do wszystkich pracowników zatrudnionych przez wykonawców zewnętrznych, którzy chcą uzyskać dostęp do instytucji UE; zachęca sekretarza generalnego do rozważenia celowości rozszerzenia stosowania protokołu ustaleń na urzędników, asystentów parlamentarnych i stażystów, aby umożliwić niezbędną weryfikację bezpieczeństwa przed ich zatrudnieniem;

Polityka w zakresie nieruchomości

19.  przypomina, że ostatnia średnioterminowa strategia w zakresie nieruchomości została przyjęta przez Prezydium w 2010 r.; zastanawia się, dlaczego podczas bieżącej kadencji Prezydium nie przedstawiło długoterminowej strategii dotyczącej budynków Parlamentu, pomimo wcześniejszych rezolucji Parlamentu; wzywa sekretarza generalnego i wiceprzewodniczących, aby jak najszybciej przedstawili Komisji Budżetowej nową średnioterminową strategię polityczną w zakresie nieruchomości, zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu jesienią 2017 r.;

20.  ponawia apel o przejrzyste podejmowanie decyzji dotyczących polityki w zakresie nieruchomości, na podstawie wcześnie podawanych informacji, z należytym uwzględnieniem art. 203 rozporządzenia finansowego; wzywa do udostępnienia w związku z tym większej ilości informacji na temat rozbudowy żłobka WAYENBERG;

21.  wzywa do udostępnienia większej ilości informacji na temat projektu remontu budynku Paul Henri Spaak (PHS), w szczególności wszelkich opinii niezależnych wykonawców zewnętrznych dotyczących możliwych opcji dla budynku PHS, który jest eksploatowany jedynie od 25 lat; apeluje do sekretarza generalnego o jak najszybsze przedstawienie Komisji Budżetowej wyników takiego badania; podkreśla, że istniejący budynek nie spełnia wymagań statyczności dla budynku pełniącego funkcje parlamentarne, o podwyższonym bezpieczeństwie, który musi przetrwać zewnętrzne wstrząsy bez zawalenia się; krytykuje fakt, że budynek PHS nie spełnia nawet minimalnych norm współczesnych wymogów statyczności i zauważa, że konieczne było już przeprowadzenie szeregu czynności w celu zagwarantowania jego stabilności; w związku z tym pilnie wzywa Prezydium i administrację Parlamentu do pracy nad przyszłymi rozwiązaniami dla budynku PHS, aby chronił życie przebywających w nim osób i zapewniał im bezpieczne warunki pracy; odnotowuje poziom środków zaproponowany przez sekretarza generalnego w 2018 r. na badania, projekty przygotowawcze i prace, a także na wsparcie zespołu zarządzającego projektem; wyraża zaniepokojenie z powodu ewentualnych nieporozumień w odniesieniu do kwot, które mają zostać przeznaczone na badania i przeprowadzki; pilnie wzywa Prezydium i sekretarza generalnego do przedstawienia Komisji Budżetowej informacji w sprawie wszelkich dalszych kroków oraz do jak najszybszego, nie później niż w lipcu 2017 r., dostarczenia jasnego zestawienia kosztów; przypomina, że w każdym wypadku konieczne jest wprowadzenie najnowocześniejszej, energooszczędnej architektury; apeluje o ocenę wpływu remontu na Dział Wizyt i Seminariów, dostępność sali obrad oraz innych pomieszczeń i biur;

22.  uważa, że 2018 r. będzie kluczowym rokiem dla budynku Konrad Adenauer (KAD), ponieważ zakończą się wtedy prace we wschodnim skrzydle budynku i rozpoczną się prace w części zachodniej; zauważa z zaniepokojeniem, że budżet przydzielony na zarządzanie tym ogromnym projektem musiał zostać zmieniony w celu wzmocnienia zespołów monitorujących postępy prac; zauważa stosowaną praktykę przesuwania niewykorzystanych środków pod koniec roku („ramassage”), aby wesprzeć bieżące projekty budowlane; uważa, że choć może to być pragmatyczne rozwiązanie pozwalające zmniejszyć kwotę odsetek, pozostaje ono jednak w sprzeczności z przejrzystością budżetu Parlamentu w odniesieniu do projektów budowlanych i mogłoby nawet zachęcać do przeszacowywania budżetu w niektórych dziedzinach;

23.  zwraca się do właściwych wiceprzewodniczących i do sekretarza generalnego o przedstawienie Komisji Budżetowej sprawozdania z postępów realizacji projektu i szacunkowych kosztów ukończenia prac w budynku KAD;

EMAS

24.  przypomina, że Parlament zobowiązał się do zmniejszenia do 2020 r. emisji CO2 o 30 % na EPC względem poziomów z 2006 r.;

25.  w związku z tym uznaje za sprawę najwyższej wagi, by Parlament wyznaczył nowe, stanowiące większe wyzwanie cele ilościowe, które powinny być regularnie mierzone przez właściwe służby;

26.  przypomina o zobowiązaniu Parlamentu w związku z dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, że podejmie się „bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów budżetowych i przepisów dotyczących zamówień – stosowania do budynków stanowiących ich własność i przez nie zajmowanych tych samych wymogów, co wymogi dotyczące budynków instytucji rządowych państw członkowskich na mocy art. 4 i 5” tej dyrektywy, w związku z dużym wyeksponowaniem budynków i wiodącą rolą, jaką Parlament powinien odgrywać w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków; podkreśla pilną konieczność wypełnienia tej deklaracji zwłaszcza w celu zachowania własnej wiarygodności w kontekście przeprowadzanych obecnie przeglądów dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej;

27.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie grupy roboczej ds. mobilności, która powinna prowadzić prace w sposób integracyjny i która powinna być wyraźnie upoważniona do działania; podkreśla, że Parlament musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów regionalnych w miejscach pracy, również w tym obszarze; popiera promowanie wykorzystywania bezpośredniego połączenia kolejowego ustanowionego między budynkami Parlamentu w Brukseli i lotniskiem; zachęca właściwe służby do dokonania ponownej oceny składu i wielkości własnej floty samochodowej w tym kontekście; apeluje do Prezydium o niezwłoczne opracowanie mechanizmu zachęt do korzystania z rowerów na potrzeby dojazdów w relacji praca-dom; zwraca uwagę, że takie mechanizmy zostały już przyjęte w innych instytucjach, mianowicie w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym;

Kampania informacyjna przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

28.  z zadowoleniem przyjmuje kampanię informacyjną, która w użyteczny sposób przyczynia się do wyjaśnienia obywatelom powodu istnienia Unii i Parlamentu; podkreśla, że kampania ta powinna mieć na celu między innymi wyjaśnienie roli Unii Europejskiej, uprawnień Parlamentu Europejskiego, jego funkcji, w tym wyboru przewodniczącego Komisji, oraz wpływu na życie obywateli;

29.  zauważa, że prace przygotowawcze dotyczące kampanii informacyjnej w związku z nadchodzącymi wyborami europejskimi w 2019 r. mają rozpocząć się już w tym roku; z zadowoleniem przyjmuje skrócenie do dwóch lat okresu przedwyborczego, w którym prowadzona jest kampania informacyjna, który to okres przed wyborami europejskimi w 2014 r. trwał trzy lata;

30.  odnotowuje, że całkowita kwota wydatków na kampanię informacyjną dotyczącą wyborów w 2019 r. jest szacowana na 25 mln EUR w 2018 r. i 8,33 mln EUR w 2019 r., przy czym w 2018 r. potrzebna jest wyższa kwota zobowiązań finansowych; podkreśla znaczenie takich kampanii informacyjnych, w szczególności biorąc pod uwagę obecną sytuację w Unii;

31.  uważa, że Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji (DG COMM) powinna podjąć działania w oparciu o zalecenia zawarte w ocenie europejskiej kampanii wyborczej w 2014 r.(12) oraz priorytetowo traktować gromadzenie danych dotyczących pojedynczych projektów zrealizowanych w ramach kampanii w oparciu o wcześniej określone kluczowe wskaźniki, w celu oceny ich wpływu, dokładnie rozważając pierwotne przyczyny niezwykle niskiej frekwencji w wyborach w 2014 r.;

Kwestie dotyczące posłów

32.  z zadowoleniem przyjmuje prace Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, sekretariatów grup politycznych i biur poselskich na rzecz wspierania posłów w wykonywaniu ich mandatu; zachęca do dalszego rozwoju tych usług, które zwiększają możliwości posłów w zakresie kontroli prac Komisji i Rady oraz reprezentowania obywateli;

33.  przyjmuje do wiadomości usługi doradcze i analizy oferowane posłom i komisjom przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) i departamenty tematyczne; przypomina, że wniosek o przystąpienie do takiej oceny i przedstawienie Komisji Budżetowej jej wyników został przyjęty w wyniku głosowania na sesji plenarnej w dniu 14 kwietnia 2016 r.(13); przypomina, że przy tworzeniu EPRS w 2013 r. przewidziano śródokresową ocenę skuteczności współpracy EPRS z departamentami tematycznymi; ponownie zwraca się do sekretarza generalnego o przeprowadzenie takiej oceny i przedstawienie Komisji Budżetowej jej wyników, zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu jesienią 2017 r.; przypomina, że ocena ta powinna zawierać propozycje działań umożliwiających dopilnowanie, by wsparcie świadczone przez EPRS było lepiej dopasowane do postępów prac odnośnych komisji tematycznych oraz aby nie pokrywało się z ich działaniami i nie prowadziło do współzawodnictwa pomiędzy poszczególnymi służbami; ponadto oczekuje, że ocena będzie obejmować szczegółowe informacje dotyczące wiedzy fachowej z zewnątrz, zewnętrznych badań i zewnętrznego wsparcia w odniesieniu do działalności badawczej Parlamentu, z uwzględnieniem liczby i kosztów badań i wiedzy fachowej zapewnionych przez wewnętrzne służby Parlamentu i podmioty zewnętrzne; odnotowuje cztery konkretne projekty opracowywane w perspektywie średnioterminowej przez Bibliotekę Parlamentu Europejskiego, a mianowicie bibliotekę cyfrową, lepsze zaplecze dla badań naukowych, porównawcze źródła prawa i otwartą bibliotekę; uważa, że dzięki tym projektom możliwe jest zapewnienie lepszego wsparcia zarówno dla posłów, jak i dla pracowników, a także ułatwienie dostępu zewnętrznym społecznościom badawczym oraz obywatelom; odnotowuje znaczenie tych projektów oraz potrzebę włączenia ich do prac legislacyjnych prowadzonych przez posłów i personel;

34.  przypomina decyzję podjętą przez Parlament w ramach procedury budżetowej PE na 2017 r., ustanawiającą służbę odpowiedzialną za tłumaczenia na międzynarodowy język migowy wszystkich debat plenarnych i wzywa administrację do bezzwłocznego wdrożenia tej decyzji;

35.  zauważa, że niedawno zmieniony Regulamin(14) ograniczył ilość wyjaśnień ustnych dotyczących stanowiska zajętego w głosowaniu, jakie posłowie mogą złożyć na każdej sesji plenarnej, do maksymalnie trzech, lecz jest nadal zaniepokojony dodatkowymi kosztami tłumaczenia ustnego oraz tłumaczenia pisemnego zapisów wyjaśnień generowanymi przez te wyjaśnienia; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie szczegółowego zestawienia kosztów związanych z ustnymi wyjaśnieniami dotyczącymi stanowiska zajętego w głosowaniu; wskazuje, że dostępne są alternatywne rozwiązania, takie jak pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania, jak również wiele mechanizmów przekazu społecznego, z których posłowie mogą korzystać w budynkach Parlamentu, aby wyjaśnić swoje stanowisko w głosowaniu; wzywa do tego, aby jako środek tymczasowy przesunąć ustne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu na zakończenie porządku obrad każdego dnia sesji plenarnej, po wystąpieniach jednominutowych i innych punktach porządku obrad;

36.  przypomina, że posłowie mają obowiązek informowania administracji o wszelkich zmianach w swych deklaracjach interesów;

37.  nie zgadza się, że potrzebna jest wymiana mebli w biurach posłów i ich asystentów w Brukseli; uważa, że większość tych mebli jest w dobrym stanie oraz że w związku z tym nie ma potrzeby ich wymiany; jest zdania, że meble należy wymieniać wyłącznie wtedy, gdy istnieje ku temu uzasadniony powód;

38.  w ramach przygotowań do dziewiątej kadencji Parlamentu wzywa sekretarza generalnego do przedstawienia Prezydium bardziej szczegółowego wykazu wydatków podlegających zwrotowi w ramach kosztów ogólnych, przypomina o zasadzie niezależności mandatu; podkreśla, że posłowie, którzy sobie tego życzą, mogą publikować informacje o swoich wydatkach w ramach kosztów ogólnych na swoich osobistych stronach internetowych; ponawia apel o większą przejrzystość w kwestii zwrotu kosztów ogólnych z wykorzystaniem najlepszych praktyk stosowanych przez krajowe delegacje w Parlamencie i w państwach członkowskich; uważa, że posłowie powinni również mieć możliwość udostępniania na stronie internetowej Parlamentu odniesień do stron, na których publikują aktualnie informacje o swoich wydatkach; ponownie stwierdza, że zwiększenie przejrzystości zwrotu kosztów ogólnych nie powinno wymagać dodatkowego personelu w administracji Parlamentu;

39.  podkreśla, że obecna linia budżetowa na pomoc parlamentarną jest odpowiednia i nie jest potrzebne jej zwiększenie powyżej poziomu indeksacji wynagrodzeń;

40.  przypomina o wniosku, przyjętym na posiedzeniu plenarnym we wspomnianej powyżej rezolucji Parlamentu z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017, o przegląd przepisów regulujących zwrot kosztów podróży służbowych związanych z przejazdami między trzema miejscami pracy Parlamentu i ponoszonych przez akredytowanych asystentów parlamentarnych, aby dostosować je do przepisów mających zastosowanie do reszty personelu, oraz ubolewa, że do tej pory nie podjęto w tym zakresie żadnych działań; wzywa Prezydium do zajęcia się tą kwestią bez dalszej zwłoki; jednocześnie podkreśla, że obowiązujące pułapy zwrotu kosztów podróży służbowych dla akredytowanych asystentów parlamentarnych (120/140/160 EUR) nie były korygowane od 2011 r. oraz że rozbieżności między akredytowanymi asystentami parlamentarnymi i pozostałym personelem dalej wzrosły do co najmniej 40 % po wprowadzeniu nowych pułapów zatwierdzonych przez Radę dnia 9 września 2016 r. i stosowanych do tej pory wyłącznie w odniesieniu do urzędników od dnia 10 września 2016 r.; w związku z tym apeluje do Prezydium o podjęcie niezbędnych działań, aby zlikwidować te nierówności;

41.  podkreśla, że wyeliminowanie tych rozbieżności w kosztach wyjazdów służbowych nie wymaga zwiększenia linii budżetowej na pomoc parlamentarną;

42.  apeluje o przejrzyste i odpowiednie korzystanie ze zwrotu kosztów podróży służbowych przez posłów i zaleca zachęcanie do korzystania z klasy ekonomicznej zarówno w przypadku transportu lotniczego, jak i kolejowego;

43.  apeluje do Konferencji Przewodniczących i Prezydium, aby rozważyły ponownie możliwość towarzyszenia posłom podczas oficjalnych delegacji i misji parlamentarnych przez akredytowanych asystentów parlamentarnych, z zastrzeżeniem pewnych warunków, o co postulowało już kilku posłów; jest zdania, że posłowie powinni decydować, czy ich asystenci powinni towarzyszyć im podczas oficjalnych delegacji, wykorzystując na ten cel środki ze swojej puli na pomoc parlamentarną;

Kwestie dotyczące personelu

44.  zgodnie z pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r., który przewiduje stopniową redukcję personelu o 5 % we wszystkich instytucjach, organach i agencjach między 2013 a 2017 r., podkreśla, że ze względu na konkretne potrzeby, które pojawiły się w Parlamencie w 2014 i 2016 r., osiągnięto porozumienie z Radą w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(15), w którym przewidziano utrzymanie środków corocznej redukcji liczby personelu w Parlamencie do 2019 r.;

45.  zauważa, że chociaż grupy polityczne zostały zwolnione z obowiązku wdrożenia środków corocznej redukcji personelu począwszy od 2014 r.(16), porozumienie pojednawcze w sprawie budżetu na 2017 r. doprowadziło do redukcji stanowisk w planie zatrudnienia sekretariatu Parlamentu ze względu na nieprzestrzeganie przez Radę umowy dżentelmeńskiej;

46.  przypomina, że cel zakładający 5-procentową redukcję zatrudnienia nie dotyczy ogólnej liczby pracowników grup politycznych na mocy decyzji podjętych w odniesieniu do lat budżetowych: 2014, 2015, 2016 i 2017;

47.  uważa, że likwidacja 136 stanowisk w sekretariacie generalnym w 2016 r. może powodować trudności w świadczeniu usług przez administrację Parlamentu; zwraca się do sekretarza generalnego o dostarczenie bardziej szczegółowych informacji dotyczących środków redukcji liczby personelu w ubiegłym roku, a także o dokonanie oceny skutków decyzji budżetowych dla funkcjonowania instytucji;

48.  w świetle środków redukcji personelu z zadowoleniem przyjmuje propozycję przekształcenia 50 stałych stanowisk AST w 50 stałych stanowisk AD, mające znikomy wpływ na budżet; odnotowuje ponadto propozycję przekształcenia trzech czasowych stanowisk AST w trzy czasowe stanowiska AD w gabinecie przewodniczącego;

49.  apeluje do Prezydium o zapewnienie poszanowania praw socjalnych i emerytalnych akredytowanych asystentów parlamentarnych oraz dostępności środków finansowych, w szczególności w odniesieniu do tych akredytowanych asystentów parlamentarnych, którzy są zatrudniani przez posłów bez przerwy przez dwie ostatnie kadencje parlamentarne; w związku z tym zachęca administrację do przedstawienia wniosku uwzględniającego decyzję dotyczącą przeprowadzenia wcześniejszych wyborów w 2014 r. oraz czas przeznaczony na procedurę rekrutacji przy obliczaniu dziesięcioletniego okresu służby określonego w regulaminie pracowniczym;

50.  apeluje do Prezydium o zaproponowanie procedury zwalniania za obopólną zgodą posłów i akredytowanych asystentów parlamentarnych;

51.  uważa, że w okresie, w którym zasoby finansowe i ludzkie unijnych instytucji będą prawdopodobnie ulegać zmniejszeniu, ważne jest, aby same instytucje były w stanie zatrudnić i zatrzymać najzdolniejszych pracowników, a tym samym sprostać złożonym wyzwaniom w sposób zgodny z zasadami budżetowania wynikowego;

52.  jest zdania, że usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania Parlamentu, i uznaje jakość oraz wartość dodaną usług świadczonych przez tłumaczy ustnych; ponownie podkreśla stanowisko Parlamentu wyrażone w wyżej wymienionej rezolucji z dnia 14 kwietnia 2016 r., a mianowicie że sekretarz generalny powinien dokonywać dalszych propozycji racjonalizatorskich, takich jak rozszerzenie wykorzystania usług tłumaczenia pisemnego i ustnego na żądanie, w szczególności dla intergrup Parlamentu, zbadanie potencjalnego zwiększenia wydajności dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii językowych ułatwiających pracę tłumaczy ustnych oraz dokonanie oceny wpływu zmienionych ram dla tłumaczy ustnych na poprawę efektywnego gospodarowania zasobami i produktywności;

53.  z zadowoleniem przyjmuje kontynuację działań podjętych przez Parlament na rzecz wprowadzenia języka irlandzkiego jako w pełni oficjalnego języka do dnia 1 stycznia 2021 r.; w związku z tym zauważa, że w 2018 r. nie będą potrzebne dodatkowe stanowiska; zwraca się jednakże do sekretarza generalnego o przeprowadzenie dalszych konsultacji z posłami irlandzkimi, tak aby możliwe było efektywne gospodarowanie zasobami bez naruszania praw zagwarantowanych posłom;

54.  wzywa sekretarza generalnego, aby w oparciu o istniejące umowy o współpracy między Parlamentem Europejskim, Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym określił inne obszary, w których istnieje możliwość dzielenia funkcji zaplecza administracyjnego; wzywa dodatkowo sekretarza generalnego do przeprowadzenia analizy możliwości osiągnięcia podobnej synergii funkcji i usług zaplecza administracyjnego między Parlamentem, Komisją i Radą;

Europejskie partie polityczne i fundacje polityczne

55.  przypomina, że europejskie partie i fundacje polityczne przyczyniają się do formowania europejskiej świadomości politycznej i zwiększania zrozumienia przez obywateli powiązania między procesem politycznym na szczeblu krajowym i europejskim;

56.  uważa, że niedawne kontrowersje związane z finansowaniem niektórych europejskich partii politycznych i niektórych fundacji politycznych odsłoniły słabości istniejących systemów zarządzania i kontroli;

57.  uważa, że wejście w życie rozporządzeń (UE, Euratom) nr 1141/2014(17) i (UE, Euratom) nr 1142/2014(18) dostarczy dodatkowych mechanizmów kontroli, takich jak obowiązek rejestracji w Urzędzie ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych; uważa jednak, że istnieje możliwość dalszego ulepszenia tych środków; zwraca uwagę, że partie i fundacje zaczną ubiegać się o finansowanie w oparciu o nowe przepisy w roku budżetowym 2018;

58.  zwraca uwagę, że odnotowano szereg kwestii dotyczących obecnego systemu współfinansowania, w którym wkłady i dotacje z budżetu Parlamentu zarówno dla partii, jak i dla fundacji nie mogą przekroczyć 85 % kwalifikujących się wydatków, a pozostałe 15 % ma być pokryte ze środków własnych; zauważa na przykład, że braki składek członkowskich i darowizn są często równoważone wkładami niepieniężnymi;

Inne kwestie

59.  odnotowuje trwający dialog między Parlamentem Europejskim i parlamentami krajowymi; wzywa do jego wzmocnienia, aby osiągnąć lepsze zrozumienie wkładu Parlamentu Europejskiego i Unii w państwach członkowskich;

60.  odnotowuje wniosek dotyczący badań i opinii zewnętrznych w celu wsparcia działań komisji i innych organów politycznych w zakresie analizy potencjalnego wpływu Brexitu, w tym konsekwencji budżetowych dla Parlamentu; kwestionuje konieczność zamawiania zewnętrznych badań i opinii zamiast opierać się na bogactwie usług badawczych w Parlamencie; podkreśla, że do czasu zakończenia negocjacji w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Zjednoczone Królestwo pozostaje pełnoprawnym członkiem Unii i w mocy pozostają wszystkie prawa i obowiązki wynikające z członkostwa; podkreśla w związku z tym, że jest mało prawdopodobne, aby decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii miała wpływ na budżet Parlamentu na 2018 r.;

61.  przypomina o swojej wspomnianej powyżej rezolucji z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej(19), w której informowano, że zgodnie z szacunkami koszty wynikające z geograficznego rozproszenia Parlamentu wynoszą od 156 do 204 mln EUR, co stanowi 10 % budżetu Parlamentu; podkreśla, że skutki środowiskowe geograficznego rozproszenia siedzib Parlamentu szacuje się na 11-19 tys. ton emisji CO2; podkreśla negatywny odbiór społeczny tego rozproszenia i w związku z tym podtrzymuje swoje stanowisko, aby opracować plan przeniesienia Parlamentu do jednej siedziby;

62.  przypomina o rezolucji Parlamentu z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017; apeluje o wdrożenie współpracy ze stacjami telewizyjnymi, mediami społecznościowymi i innymi partnerami w celu ustanowienia europejskiego węzła medialnego do celów szkoleniowych dla młodych dziennikarzy;

63.  wzywa sekretarza generalnego i Prezydium do zaprowadzenia kultury budżetowania zadaniowego w całej administracji Parlamentu zgodnie z podejściem opartym na usprawnieniu zarządzania w celu zwiększenia efektywności i jakości w wewnętrznych pracach instytucji;

o
o   o

64.  uchwala preliminarz budżetowy na rok budżetowy 2018;

65.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15.
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0132.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0411.
(7) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0475.
(8) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172.
(9) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0132.
(10) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0411.
(11) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0484.
(12) Badanie Deloitte, grudzień 2015 r.
(13) Zob. ust. 22. swojej rezolucji z dnia 14 kwietnia 2016 r. (P8_TA(2016)0132).
(14) Teksty przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 r., P8_TA(2016)0484 – art. 183 ust. 1 Regulaminu.
(15) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0407.
(16) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0437. Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0036. Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0376. Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0411.
(17) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1).
(18) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1142/2014 z dnia 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do finansowania europejskich partii politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 28).
(19) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0498.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności