Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2018(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0155/2017

Внесени текстове :

A8-0155/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.13

Приети текстове :

P8_TA(2017)0115

Приети текстове
PDF 466kWORD 49k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 1/2007, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2017 към общия бюджет за 2017 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет окончателно на 1 декември 2016 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2017, приет от Комисията на 26 януари 2017 г. (COM(2017)0046),

—  като взе предвид позицията относно проекта на коригиращ бюджет № 1/2017, приета от Съвета на 3 април 2017 г. и предадена на Парламента на 3 април 2017 г. (07003/2017 – C8-0130/2017),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0155/2017),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 1/2017 се отнася за мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за сума в размер на 71 524 810 EUR във връзка с наводненията в Обединеното кралство през периода декември 2015 г. — януари 2016 г., сушата и пожарите в Кипър през периода октомври 2015 г. — юни 2016 г. и пожарите на португалския остров Мадейра през август 2016 г.,

Б.  като има предвид, че целта на проект на коригиращ бюджет № 1/2017 е официално внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета на Съюза за 2017 г.,

В.  като има предвид, че в резултат на това Комисията предлага корекция на бюджета на Съюза за 2017 г. и увеличаване на средствата по бюджетна статия 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“,

Г.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален инструмент съгласно определението в Регламента за МФР и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР,

1.  подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на ЕС на регионите, които бяха засегнати от природни бедствия;

2.  приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 1/2017 във вида, в който е представен от Комисията;

3.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2017;

4.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 1/2017 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 51, 28.2.2017 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Правна информация - Политика за поверителност