Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2018(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0155/2017

Předložené texty :

A8-0155/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.13

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0115

Přijaté texty
PDF 389kWORD 43k
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017, přijatý s konečnou platností dne 1. prosince 2016(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (nařízení o VFR)(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2017, který Komise přijala dne 26. ledna 2017 (COM(2017)0046),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017, který Rada přijala dne 3. dubna 2017 a postoupila Evropskému parlamentu dne 3. dubna 2017 (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0155/2017),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 1/2017 se týká uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) v částce 71 524 810 EUR v souvislosti s povodněmi, které postihly Spojené království v prosinci 2015 a lednu 2016, suchem a požáry na Kypru v období od října 2015 do června 2016 a požáry na portugalském ostrově Madeira v srpnu 2016,

B.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 je formálně zanést tyto úpravy do rozpočtu Unie na rok 2017,

C.  vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet na rok 2017 a posílit rozpočtový článek 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“,

D.  vzhledem k tomu, že FSEU je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení o VFR, a že příslušné prostředky na závazky a na platby by měly být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů VFR;

1.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné uvolnit prostřednictvím FSEU finanční pomoc pro regiony, které byly postiženy těmito přírodními katastrofami;

2.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 1/2017, jak jej předložila Komise;

3.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017;

4.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 1/2017 za přijatý s konečnou platností, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Právní upozornění - Ochrana soukromí