Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2018(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0155/2017

Esitatud tekstid :

A8-0155/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0115

Vastuvõetud tekstid
PDF 245kWORD 48k
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg
Paranduseelarve projekt nr 1/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2017. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 1/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond abi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 1. detsembril 2016(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3) (mitmeaastase finantsraamistiku määrus),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 1/2017, mille komisjon võttis vastu 26. jaanuaril 2017 (COM(2017)0046),

–  võttes arvesse 3. aprillil 2017 vastu võetud ja 3. aprillil 2017 Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 1/2017 kohta (07003/2017 – C8‑0130/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0155/2017),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 1/2017 puhul on tegu Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmisega 71 524 810 euro suuruse summa ulatuses seoses üleujutustega, mis toimusid Ühendkuningriigis 2015. aasta detsembrist kuni 2016. aasta jaanuarini, põua ja põlengutega Küprosel 2015. aasta oktoobrist kuni 2016. aasta juunini ning põlengutega Portugalile kuuluval saarel Madeiral 2016. aasta augustis;

B.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 1/2017 eesmärk on liidu 2017. aasta eelarvet sellega seoses ametlikult korrigeerida;

C.  arvestades, et komisjon teeb sellega seoses ettepaneku muuta liidu 2017. aasta eelarvet ning suurendada eelarvepunkti 13 06 01 „Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust“;

D.  arvestades, et Euroopa Liidu Solidaarsusfond on mitmeaastase finantsraamistiku määruses määratletud erivahend ning et vastavad kulukohustuste ja maksete assigneeringud tuleb kanda eelarvesse mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid ületavalt;

1.  rõhutab, et nimetatud loodusõnnetuste tõttu kannatada saanud piirkondadele tuleb Euroopa Liidu Solidaarsusfondist anda finantsabi kiiresti;

2.  võtab komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 1/2017 teadmiseks;

3.  kiidab heaks nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 1/2017 kohta;

4.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 1/2017 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 51, 28.2.2017.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(5) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika