Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2018(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0155/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0155/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0115

Hyväksytyt tekstit
PDF 242kWORD 45k
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg
Lisätalousarvioesitys nro 1/2017 – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. huhtikuuta 2017 neuvoston kannasta esitykseen lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuodeksi – ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan, Kyproksen ja Portugalin hyväksi (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2016 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) (rahoituskehysasetus),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 26. tammikuuta 2017 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 1/2017 (COM(2017)0046),

–  ottaa huomioon neuvoston 3. huhtikuuta 2017 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2017 (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0155/2017),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitys 1/2017 koskee Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa 71 524 810 euron osalta Yhdistyneessä kuningaskunnassa joulukuun 2015 ja tammikuun 2016 välisenä aikana esiintyneiden tulvien, Kyproksessa lokakuun 2015 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana esiintyneiden kuivuuden ja tulipalojen sekä portugalilaisella Madeiran saarella elokuussa 2016 esiintyneiden tulipalojen johdosta;

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 1/2017 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2017 unionin talousarvioon;

C.  ottaa huomioon, että komissio ehdottaa, että muutetaan vuoden 2017 talousarviota ja korotetaan momentin 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” määrärahoja;

D.  ottaa huomioon, että koska solidaarisuusrahasto on rahoituskehysasetuksessa tarkoitettu erityisrahoitusväline, asianomaisia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ei tule sisällyttää monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuihin enimmäismääriin;

1.  korostaa, että on tarpeen myöntää luonnonkatastrofeista kärsineille alueille kiireellisesti taloudellista apua solidaarisuusrahastosta;

2.  panee merkille komission esityksen lisätalousarvioesitykseksi nro 1/2017;

3.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2017;

4.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 1/2017 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 51, 28.2.2017.
(3)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5)EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö