Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2018(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0155/2017

Pateikti tekstai :

A8-0155/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.13

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0115

Priimti tekstai
PDF 320kWORD 43k
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl 2017 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projekto, pridedamo prie pasiūlymo panaudoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20021(1), ir ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2016 m. gruodžio 1 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3) (DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas, dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projektą, kurį Komisija priėmė 2017 m. sausio 26 d. (COM(2017)0046),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 3 d. priimtą ir 2017 m. balandžio 3 d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projekto (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0155/2017),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projekte numatyta panaudoti Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) 71 524 810 EUR sumą dėl potvynių, kilusių nuo 2015 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. sausio mėn. Jungtinėje Karalystėje, sausros ir gaisrų Kipre nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2016 m. birželio mėn. ir gaisrų Portugalijos Madeiros saloje 2016 m. rugpjūčio mėn.;

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pakeitimą į 2017 m. Sąjungos biudžetą;

C.  kadangi todėl Komisija siūlo iš dalies pakeisti 2017 m. biudžetą ir padidinti biudžeto straipsnio Nr. 13 06 01 „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ lėšas;

D.  kadangi Europos Sąjungos solidarumo fondas yra speciali priemonė kaip apibrėžta DFP reglamente ir atitinkami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai turi būti įtraukti į biudžetą viršijant DFP viršutines ribas;

1.  pabrėžia, kad regionams, nukentėjusiems nuo šių gaivalinių nelaimių, reikia kuo skubiau suteikti finansinę paramą iš ESSF;

2.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projektą;

3.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2017 projekto;

4.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 1/2017 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2017 2 28.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

Teisinė informacija - Privatumo politika