Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2018(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0155/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0155/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 05/04/2017 - 9.13

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0115

Pieņemtie teksti
PDF 395kWORD 49k
Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2016. gada 1. decembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3) (DFS regula),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projektu, ko Komisija pieņēma 2017. gada 26. janvārī (COM(2017)0046),

–  ņemot vērā Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projektu, ko Padome pieņēma 2017. gada 3. aprīlī un nosūtīja Eiropas Parlamentam 2017. gada 3. aprīlī (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0155/2017),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projekts attiecas uz ES Solidaritātes fonda (ESSF) izmantošanu EUR 71 524 810 apmērā saistībā ar plūdiem, kas notika Apvienotajā Karalistē laikposmā no 2015. gada decembra līdz 2016. gada janvārim, sausumu un ugunsgrēkiem Kiprā laikposmā no 2015. gada oktobra līdz 2016. gada jūnijam, un ugunsgrēkiem Portugālei piederošajā Madeiras salā 2016. gada augustā,

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projekta mērķis ir minētā budžeta pielāgojuma oficiāla iekļaušana Savienības 2017. gada budžetā,

C.  tā kā Komisija tādēļ ierosina grozīt Savienības 2017. gada budžetu un palielināt apropriācijas 13 06 01. pantā “Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku”,

D.  tā kā ESSF ir īpašs instruments, kā definēts DFS regulā, attiecīgās saistību un maksājumu apropriācijas budžetā jāiekļauj ārpus un papildus DFS maksimālajiem apjomiem,

1.  uzsver nepieciešamību dabas katastrofu skartajiem reģioniem steidzami piešķirt finansiālu atbalstu no ESSF;

2.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projektu;

3.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 1/2017 projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 1/2017 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 51, 28.2.2017.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika