Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2018(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0155/2017

Teksty złożone :

A8-0155/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0115

Teksty przyjęte
PDF 394kWORD 49k
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 1/2017 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2017 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2017 towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (07003/2017– C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3) („rozporządzenie w sprawie WRF”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. przyjęty przez Komisję dnia 26 stycznia 2017 r. (COM(2017)0046),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. przyjęte przez Radę dnia 3 kwietnia 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 3 kwietnia 2017 r. (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0155/2017),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. jest związany z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na kwotę 71 524 810 EUR w związku z powodziami, które miały miejsce w Zjednoczonym Królestwie w okresie od grudnia 2015 r. do stycznia 2016 r., suszą i pożarami, które miały miejsce na Cyprze w okresie od października 2015 r. do czerwca 2016 r., i pożarami, które miały miejsce na Maderze (Portugalia) w sierpniu 2016 r.;

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. służy formalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu Unii na rok 2017;

C.  mając na uwadze, że Komisja proponuje w związku z tym skorygować budżet Unii na rok 2017 i podwyższyć poziom środków w artykule 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę”;

D.  mając na uwadze, że FSUE jest specjalnym instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie WRF, a odpowiednie środki na zobowiązania oraz środki na płatności należy ująć w budżecie poza pułapami przyjętymi w WRF;

1.  podkreśla pilną potrzebę wypłaty pomocy finansowej za pośrednictwem FSUE regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi;

2.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. przedstawiony przez Komisję;

3.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r.;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na 2017 r. został ostatecznie przyjęty oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 51 z 28.2.2017.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności