Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2018(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0155/2017

Texte depuse :

A8-0155/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.13

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0115

Texte adoptate
PDF 247kWORD 48k
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2017 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2017 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2017, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, adoptat definitiv la 1 decembrie 2016(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) (Regulamentul privind CFM),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 1/2017 adoptat de Comisie la 26 ianuarie 2017 (COM(2017)0046),

–  având în vedere poziția privind Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2017 adoptată de Consiliu la 3 aprilie 2017 și transmisă Parlamentului European la 3 aprilie 2017 (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0155/2017),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 1/2017 se referă la mobilizarea din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a sumei de 71 524 810 EUR în legătură cu inundațiile care au avut loc în Regatul Unit începând din decembrie 2015 până în ianuarie 2016, cu seceta și incendiile din perioada octombrie 2015-iunie 2016 din Cipru și cu incendiile din august 2016 de pe insula Madeira, aparținând Portugaliei;

B.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 1/2017 este de a înscrie oficial în bugetul pe 2017 al Uniunii această ajustare;

C.  întrucât, prin urmare, Comisia propune să se modifice bugetul pe 2017 și să se majoreze fondurile prevăzute la articolul bugetar 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei”;

D.  întrucât FSUE este un instrument special, astfel cum sunt definite aceste instrumente în Regulamentul privind CFM, iar creditele de angajament și de plată corespunzătoare ar trebui să fie înscrise în buget peste plafoanele prevăzute de CFM,

1.  subliniază că este urgent necesar să se acorde asistență financiară prin FSUE regiunilor afectate de aceste catastrofe naturale;

2.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 1/2017 prezentat de Comisie;

3.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2017;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 1/2017 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 51, 28.2.2017.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate