Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2018(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0155/2017

Predkladané texty :

A8-0155/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.13

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0115

Prijaté texty
PDF 251kWORD 44k
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2017 sprevádzajúci návrh na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúcemu návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2017, ktorý prijala Komisia 26. januára 2017 (COM(2017)0046),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017, ktorú prijala Rada 3. apríla 2017 a postúpila Európskemu parlamentu 3. apríla 2017 (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0155/2017),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 1/2017 sa týka mobilizácie Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) vo výške 71 524 810 EUR v súvislosti so záplavami, ku ktorým došlo v Spojenom kráľovstve v období od decembra 2015 do januára 2016, suchom a s požiarmi na Cypre v období od októbra 2015 do júna 2016 a s požiarmi na portugalskom ostrove Madeira v auguste 2016;

B.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu Únie na rok 2017;

C.  keďže Komisia následne navrhla pozmeniť rozpočet Únie na rok 2017 a zvýšiť prostriedky v riadku 13 06 01 – Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo;

D.  keďže FSEÚ je osobitný nástroj vymedzený v nariadení o VFR a zodpovedajúce viazané a platobné rozpočtové prostriedky majú byť zahrnuté do rozpočtu nad rámec stropov VFR;

1.  zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc prostredníctvom FSEÚ regiónom postihnutým týmito prírodnými katastrofami;

2.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 1/2017, ako ho predložila Komisia;

3.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017;

4.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 1/2017 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia