Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2033(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0157/2017

Indgivne tekster :

A8-0157/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.14

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0116

Vedtagne tekster
PDF 333kWORD 52k
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/000 TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ
P8_TA(2017)0116A8-0157/2017
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000 TA 2017 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0101 – C8-0097/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til sin beslutning af 13. april 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)(4),

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0157/2017),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre krisemobiliseringskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at det maksimale årlige budget for EGF er på 150 mio. EUR (2011-priser), og til, at 0,5 % af dette beløb (dvs. 844 620 EUR i 2017) ifølge artikel 11, stk. 1, i EGF-forordningen, kan stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ til at finansiere forberedelse, overvågning, dataindsamling og oprettelse af en videnbase, administrativ og teknisk støtte, oplysnings- og kommunikationsaktiviteter samt aktiviteter vedrørende revision, kontrol og evaluering, der er nødvendige for at gennemføre EGF-forordningen;

E.  der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har understreget Globaliseringsfondens betydning som et EU-instrument til støtte for afskedigede arbejdstagere for så vidt angår øget merværdi, effektivitet og modtagernes beskæftigelsesegnethed;

F.  der henviser til, at det foreslåede beløb på 310 000 EUR svarer til ca. 0,18 % af det maksimale årlige budget for EGF i 2017, som er EUR 70 000 mindre end i 2016;

1.  støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået finansieret som teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i EGF-forordningen;

2.  glæder sig over faldet i anmodninger om finansiering af teknisk bistand under EGF i 2017 i forhold til 2016; mener, at det er vigtigt at vurdere sådanne anmodninger som en procentdel af de årlige beløb, der er anvendt til EGF i de foregående år, og ikke kun i forhold til det maksimum, der kunne anvendes i det pågældende år;

3.  anerkender betydningen af overvågning og dataindsamling; minder om betydningen af solide statistiske serier, der er indsamlet i passende form, således at de er lettilgængelige og forståelige; udtrykker tilfredshed med den kommende udgivelse af de toårige rapporter for 2017 og opfordrer til, at disse rapporter gøres offentligt og bredt tilgængelig i hele EU;

4.  minder om, at det er vigtigt, at der findes et særligt websted om EGF, som bør være tilgængeligt for alle EU-borgere; fremhæver betydningen af flersprogethed, når der kommunikeres bredt til offentligheden; efterlyser et mere brugervenligt webbaseret miljø og opfordrer Kommissionen til at øge den indholdsmæssige værdi af sine publikationer og audiovisuelle aktiviteter som fastsat i artikel 11, stk. 4, i EGF-forordningen;

5.  glæder sig over det fortsatte arbejde med standardprocedurer for EGF-ansøgninger og forvaltning heraf ved hjælp af funktionerne i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC 2014), som giver mulighed for en forenkling og hurtigere behandling af ansøgninger og bedre rapportering; bemærker, at Kommissionen har lettet de finansielle EGF-transaktioner ved at etablere en grænseflade mellem SFC og det regnskabsmæssige og finansielle informationssystem ABAC; noterer sig, at der kun er behov for en yderligere finjustering og tilpasning til eventuelle ændringer, hvilket de facto vil begrænse EGF's bidrag til denne type udgifter;

6.  bemærker, at proceduren med henblik på at integrere EGF i SFC2014 har stået på i adskillige år, og at de relevante omkostninger for EGF's budget har været relativt høje; glæder sig over faldet i omkostningerne i forhold til de foregående år, hvilket afspejler det forhold, at projektet nu er nået til det stadium, hvor der kun kræves yderligere finjusteringer og tilpasninger;

7.  minder om betydningen af netværksarbejde og udveksling af oplysninger om EGF med henblik på at udbrede bedste praksis; støtter derfor finansieringen af to møder i EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner og to netværksseminarer om gennemførelsen af EGF; forventer, at denne informationsudveksling også vil bidrage til en bedre og mere detaljeret rapportering om succesraten for ansøgningerne i medlemsstaterne, navnlig hvad angår modtagernes genbeskæftigelsesfrekvens;

8.  noterer sig, at Kommissionen agter at investere 70 000 EUR af det disponible budget til teknisk bistand i afholdelsen af to møder i ekspertgruppen af kontaktpersoner for EGF; noterer sig ligeledes Kommissionens intention om at investere 120 000 EUR i at fremme netværkssamarbejde mellem medlemsstaterne via seminarer, EGF's gennemførelsesorganer og arbejdsmarkedets parter; glæder sig over Kommissionens beredvillighed til at opfordre medlemmer af EGF-arbejdsgruppen til at deltage i det EGF-netværksseminar, som for nylig fandt sted i Mons; opfordrer Kommissionen til fortsat at indbyde Parlamentet til sådanne møder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(5);

9.  fremhæver behovet for yderligere at forbedre kontakten mellem alle dem, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder især arbejdsmarkedets parter og interessenter på regionalt og lokalt plan, for at skabe så mange synergier som muligt; understreger, at samspillet mellem den nationale kontaktperson og de regionale eller lokale partnere, der er omhandlet i sagen, bør styrkes, og at kommunikation og støtteordninger og informationsstrømme (intern opdeling, opgaver og ansvar) bør fastlægges udtrykkeligt og gøres til genstand for aftaler mellem alle berørte parter;

10.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

11.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2)EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3)EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0112.
(5) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000 TA 2017 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/742.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik