Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2033(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0157/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0157/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0116

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 487kWORD 54k
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 ΤΑ 2017 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)
P8_TA(2017)0116A8-0157/2017
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0101 – C8-0097/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000 TA 2016 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(4),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0157/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός που είναι διαθέσιμος για το ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2011) και ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ αναφέρεται πως το 0,5 % του ποσού αυτού (δηλ. 844 620 EUR το 2017) μπορεί να διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, η διοικητική και τεχνική υποστήριξη, δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει την ανάγκη για αύξηση της προστιθέμενης αξίας, της αποδοτικότητας και της απασχολησιμότητας των δικαιούχων του ΕΤΠ ως ενωσιακού μέσου στήριξης των απολυόμενων εργαζομένων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο ποσό των 310 000 EUR αντιστοιχεί περίπου στο 0,18 % του μέγιστου ετήσιου προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το ΕΤΠ για το 2017, που είναι κατά 70 000 μικρότερο από ό,τι το 2016·

1.  συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή να χρηματοδοτηθούν με τη μορφή της τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4, και το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση των αιτήσεων χρηματοδότησης το 2017 για τεχνική βοήθεια μέσω της κινητοποίησης του ΕΤΠ, σε σύγκριση με το 2016· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εξετάζονται οι αιτήσεις αυτές ως ποσοστό των ετήσιων ποσών που έχουν χρησιμοποιηθεί για το ΕΤΠ τα προηγούμενα έτη και όχι μόνο ως προς το ανώτατο ποσό που θα μπορούσε να δαπανηθεί το συγκεκριμένο έτος·

3.  αναγνωρίζει τη σημασία της παρακολούθησης και συγκέντρωσης δεδομένων· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ουσιαστικές στατιστικές σειρές και να παρουσιάζονται σε μορφή που να τις καθιστά εύληπτες και κατανοητές· χαιρετίζει τη μελλοντική δημοσίευση των διετών εκθέσεων του 2017 και ζητεί οι εν λόγω εκθέσεις να δημοσιοποιηθούν και να διανεμηθούν ευρέως στην Ένωση·

4.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ειδικός ιστότοπος για το ΕΤΠ, προσβάσιμος από όλους τους πολίτες της Ένωσης· τονίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας για την επικοινωνία με το ευρύ κοινό· ζητεί ένα περισσότερο εύχρηστο περιβάλλον περιήγησης στον Ιστό και παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει την αξία του περιεχομένου των δημοσιεύσεών της και των οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των εργασιών για τη δημιουργία τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, στο πλαίσιο των οποίων θα χρησιμοποιούνται οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC 2014), που επιτρέπει την απλούστευση και την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων, και τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει διευκολύνει τις χρηματοοικονομικές πράξεις του ΕΤΠ με τη δημιουργία διασύνδεσης μεταξύ του SFC και του συστήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικών πληροφοριών ABAC της Επιτροπής· επισημαίνει ότι απαιτούνται πλέον μόνο ορισμένες περιορισμένου εύρους ρυθμίσεις και προσαρμογές σε πιθανές αλλαγές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται εκ των πραγμάτων η συνεισφορά του ΕΤΠ στις σχετικές δαπάνες·

6.  σημειώνει ότι η διαδικασία ένταξης του ΕΤΠ στο SFC2014 βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, και ότι το σχετικό κόστος για τον προϋπολογισμό του ΕΤΠ είναι σχετικά υψηλό· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του κόστους σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, που αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το σχέδιο έχει φτάσει πλέον σε μία φάση που απαιτεί μόνο περαιτέρω βελτιωτικές ρυθμίσεις και μικροπροσαρμογές·

7.  υπενθυμίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών για το ΕΤΠ, προκειμένου να διαδίδονται οι βέλτιστες πρακτικές· υποστηρίζει, συνεπώς, τη χρηματοδότηση δύο συνεδριάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας του ΕΤΠ και δύο σεμιναρίων δικτύωσης για την εφαρμογή του ΕΤΠ· αναμένει ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα συμβάλει επίσης στην υποβολή καλύτερων και πιο λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με τον βαθμό επιτυχίας των αιτήσεων στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά το ποσοστό επαναπασχόλησης των δικαιούχων·

8.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να επενδύσει 70 000 EUR από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τεχνικής βοήθειας για τη διεξαγωγή δύο συνεδριάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας του ΕΤΠ· επισημαίνει επίσης την πρόθεση της Επιτροπής να επενδύσει 120 000 EUR για την προώθηση της δικτύωσης μέσω σεμιναρίων μεταξύ των κρατών μελών, των φορέων εκτέλεσης του ΕΤΠ και των κοινωνικών εταίρων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χειρονομία της Επιτροπής να καλέσει μέλη της ομάδας εργασίας της για το ΕΤΠ να συμμετάσχουν στο πρόσφατο σεμινάριο του ΕΤΠ για τη δικτύωση, που διεξήχθη στη Μονς· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προσκαλεί το Κοινοβούλιο στις εν λόγω συνεδριάσεις και τα σεμινάρια σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(5)·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνεργίες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρμόδιου επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο και των αρμόδιων για την υλοποίηση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, όπως επίσης να καθοριστούν ρητά και να συμφωνηθούν από όλους τους ενδιαφερομένους ρυθμίσεις επικοινωνίας και στήριξης καθώς και ροές πληροφοριών (εσωτερικά τμήματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες)·

10.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3)ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0112.
(5) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/742.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου