Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2033(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0157/2017

Esitatud tekstid :

A8-0157/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.14

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0116

Vastuvõetud tekstid
PDF 324kWORD 46k
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel
P8_TA(2017)0116A8-0157/2017
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2017. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0101 – C8‑0097/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „EGFi määrus“), mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse oma 13. aprilli 2016. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel)(4),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0157/2017),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, millega osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008 toimunud lepituskohtumisel, peaks koondatud töötajatele antav liidu abi olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et EGFi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet, mille kohaselt tuleb EGFi kriisi korral kasutamise kriteerium uuesti kasutusele võtta, suurendada liidu rahalist toetust kavandatud meetmete hinnangulisest kogumaksumusest 60 %‑ni, muuta EGFi kasutuselevõtmise taotluste menetlemine komisjonis ning Euroopa Parlamendis ja nõukogus tõhusamaks, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisaega, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi, et toetada füüsilisest isikust ettevõtjaid ja noori ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et EGFi iga-aastane maksimumeelarve on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades), ja arvestades, et EGFi määruse artikli 11 lõike 1 kohaselt võib komisjoni algatusel kasutada 0,5 % nimetatud summast (s.o 2017. aastal 844 620 eurot) tehniliseks abiks, st EGFi määruse rakendamiseks vajalike ettevalmistus-, järelevalve- ja andmekogumismeetmete ja teadmistebaasi loomise ning vajalike haldus- ja tehnilise toe, info- ja teavitamismeetmete ning auditi, kontrolli- ja hindamismeetmete rahastamiseks;

E.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt rõhutanud, et EGFi kui koondatud töötajate toetamiseks ette nähtud liidu instrumendi lisaväärtust, tõhusust ja abisaajate tööalast konkurentsivõimet tuleb parandada;

F.  arvestades, et kavandatav 310 000 euro suurune summa moodustab EGFi 2017. aasta maksimumeelarvest umbes 0,18 %, mis on 70 000 eurot väiksem kui 2016. aastal;

1.  nõustub, et komisjoni välja töötatud meetmeid tuleb kooskõlas EGFi määruse artikli 11 lõigetega 1 ja 4 ning artikli 12 lõigetega 2, 3 ja 4 rahastada tehnilise abina;

2.  väljendab heameelt selle üle, et 2017. aastal EGFi tehnilise abi kohta esitatud rahastamistaotlus on väiksem kui 2016. aastal; on seisukohal, et taotluste hindamisel tuleb analüüsida, kui suure protsendimäära need moodustavad varasematel aastatel kogu aasta jooksul EGFi jaoks kasutatud summast ja mitte võtta üksnes arvesse maksimumsummat, mida võib kasutada sellel aastal;

3.  tunnistab järelevalve ja andmete kogumise tähtsust; tuletab meelde, et statistilised aegread peavad olema usaldusväärsed ja need tuleb esitada nii, et neid oleks lihtne kätte saada ja mõista; peab kiiduväärseks, et 2017. aastal avaldatakse kaht aastat hõlmavad aruanded, ning nõuab, et nimetatud aruanded avalikustataks ja neid levitataks kogu liidus;

4.  tuletab meelde, et EGFi veebisaidile peavad ligi pääsema kõik liidu kodanikud; rõhutab, et avalikkusega suhtlemisel on väga tähtis tagada mitmekeelsus; nõuab, et veebikeskkond muudetaks kasutajasõbralikumaks, ning innustab komisjoni muutma väljaanded ja audiovisuaalmeetmed vastavalt EGFi määruse artikli 11 lõikele 4 sisukamaks;

5.  peab kiiduväärseks tööd, mida EGFi taotluste esitamise ja haldamise standardkorra jaoks pidevalt tehakse, kasutades elektroonilist andmevahetussüsteemi (SFC 2014), tänu millele on võimalik taotluste töötlemist lihtsustada ja kiirendada ning aruandlust parandada; märgib, et komisjon on muutnud EGFi finantstoimingute tegemise lihtsamaks, sest SFC ning komisjoni raamatupidamisarvestus- ja finantsteabe süsteemi ABAC vahele on loodud liides; märgib, et vaja on veel vaid lisakorrigeerimist ja võimalike muudatustega kohandamist, mis tähendab tegelikult seda, et EGFist on selliste kulude katmiseks vähem raha vaja;

6.  märgib, et EGFi integreerimine elektroonilisse andmevahetussüsteemi on kestnud mitu aastat ja EGFi eelarvest selleks tehtud kulutused on olnud suhteliselt suured; tunneb heameelt selle üle, et eelnevate aastatega võrreldes on kulud vähenenud, mis tähendab, et projekt on jõudnud nüüd etappi, kus tuleb veel vaid korrigeerida ja kohandada;

7.  tuletab meelde, et heade tavade levitamiseks tuleb luua kontakte ja vahetada EGFi kohta teavet; toetab seetõttu EGFi kontaktisikute eksperdirühma kahe kohtumise ja kahe EGFi kasutuselevõtmist käsitleva kontaktide loomise seminari rahastamist; loodab, et tänu teabevahetusele on liikmesriikidel võimalik taotluste tulemuslikkuse määra ja eelkõige tööturule naasnud toetusesaajate määra kohta paremaid ja üksikasjalikumaid aruandeid koostada;

8.  võtab teadmiseks, et komisjon kavatseb tehnilise abi jaoks ette nähtud eelarvest kasutada 70 000 eurot selleks, et korraldada kaks EGFi kontaktisikute eksperdirühma kohtumist; võtab ühtlasi teadmiseks, et 120 000 eurot kavatseb komisjon kasutada selleks, et soodustada kontaktide loomist seminaride kaudu, millel osalevad liikmesriigid, EGFi rakendusasutused ja sotsiaalpartnerid; tunneb heameelt selle üle, et komisjon oli valmis kutsuma parlamendi EGFi töörühma liikmeid hiljuti Monsis peetud EGFi kontaktide loomise seminarile; palub, et komisjon kutsuks vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe(5) asjaomastele sätetele parlamenti ka edaspidi sellistele koosolekutele ja seminaridele;

9.  rõhutab, et võimalikult suure koostoime saavutamiseks tuleb kõikide EGFi taotlustega seotud asjaosaliste vahel, sealhulgas eelkõige piirkondliku ja kohaliku tasandi sotsiaalpartnerite ja sidusrühmade vahel suhtlemine veel paremaks muuta; rõhutab, et riikliku kontaktisiku ning juhtumitega piirkondlikul ja kohalikul tasandil tegelevate isikute vahelist suhtlemist tuleks parandada ning teabevahetus, toetuse eraldamise kord ning teabevoog (sisejaotus, ülesanded ja vastutusvaldkonnad) tuleks selgelt kindlaks määrata ja kõikide partnerite vahel kokku leppida;

10.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

11.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2)ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3)ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4)Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0112.
(5) ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2017/742).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika