Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2033(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0157/2017

Pateikti tekstai :

A8-0157/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.14

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0116

Priimti tekstai
PDF 413kWORD 46k
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)
P8_TA(2017)0116A8-0157/2017
Rezoliucija
 Priedas

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0101 – C8-0097/2017),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 13 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2016/000 TA 2016 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva)(4),

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0157/2017),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų išlaidų, numatomų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi EGF skirtas didžiausias metinis biudžetas – 150 mln. EUR (2011 m. kainomis) ir kadangi EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Komisijos iniciatyva techninei pagalbai gali būti skiriama 0,5 proc. šios sumos (t. y. 844 620 EUR 2017 m.) siekiant finansuoti parengiamąją, stebėjimo, duomenų rinkimo ir žinių bazės kūrimo, administracinės ir techninės pagalbos, informavimo ir komunikacijos, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną EGF reglamentui įgyvendinti;

E.  kadangi Europos Parlamentas jau ne kartą yra pabrėžęs, jog reikia didesnės EGF, kaip Sąjungos paramos atleistiems darbuotojams priemonės, pridėtinės vertės, didesnio veiksmingumo ir didesnių EGF paramos gavėjų įsidarbinimo galimybių;

F.  kadangi siūloma 310 000 EUR suma atitinka apytikriai 0,18 proc. didžiausio metinio EGF biudžeto, skirto 2017 m., kuris yra 70 000 EUR mažesnis negu 2016 m.;

1.  pritaria, kad Komisijos siūlomos priemonės būtų finansuojamos kaip techninė parama pagal EGF reglamento 11 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis;

2.  palankiai vertina tai, kad 2017 m., palyginti su 2016 m., sumažėjo EGF skirtų techninės paramos finansavimo prašymų; mano, kad svarbu vertinti tokius prašymus kaip metinių sumų, naudotų EGF praėjusiais metais, procentinę dalį, o ne vien atsižvelgiantį į maksimalią sumą, kurią buvo galima išleisti tais metais;

3.  pripažįsta stebėjimo ir duomenų rinkimo svarbą; primena, jog svarbu, kad tinkamai sudarytos tvirtos statistinių duomenų eilutės būtų lengvai prieinamos ir suprantamos; palankiai vertina būsimą 2017 m. dvimečių ataskaitų paskelbimą ir prašo tas ataskaitas visuomenei plačiai paskelbti visoje Sąjungoje;

4.  primena, jog svarbu, kad EGF skirta interneto svetainė būtų prieinama visiems Sąjungos piliečiams; pabrėžia, kad dideliu mastu bendraujant su visuomene yra svarbi daugiakalbystė; prašo internetinę aplinką padaryti patogesnę naudotojui ir ragina Komisiją pagerinti savo leidinių bei garso ir vaizdo siužetų turinio vertę, kaip nustatyta EGF reglamento 11 straipsnio 4 dalyje.

5.  palankiai vertina nuolatinį su standartinėmis EGF paraiškų teikimo ir administravimo procedūromis susijusį darbą, pasinaudojant elektroninio keitimosi duomenimis sistemos (SFC 2014) funkcijomis, kurios leidžia supaprastinti paraiškų teikimą ir greičiau jas tvarkyti, taip pat užtikrinti geresnį ataskaitų teikimą; pažymi, kad Komisija palengvino EGF finansines operacijas sukurdama SFC ir apskaitos ir finansinės informacijos sistemos ABAC sąsają; atkreipia dėmesį į tai, kad reikalingas tik tobulinimas ir prisitaikymas prie galimų pokyčių, ribojant EGF indėlį į to tipo išlaidas;

6.  pažymi, kad EGF integravimo į SFC2014 procedūra trunka jau kelerius metus ir atitinkamos išlaidos iš EGF biudžeto buvo santykinai didelės; palankiai vertina tai, kad, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo išlaidos, tai rodo, kad projektas jau pasiekė tokį etapą, kai reikia tik tolesnio tobulinimo ir tikslinimo;

7.  primena tinklaveikos ir keitimosi informacija apie EGF svarbą, kad būtų paskleista geriausia patirtis; todėl pritaria tam, kad finansuojami du EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupės susitikimai ir rengiami du tinklaveikos seminarai EGF įgyvendinimo klausimu; tikisi, kad toks keitimasis informacija padės teikti geresnes ir išsamesnes ataskaitas, nurodant valstybių narių paraiškų sėkmingumo rodiklius, ypač paramos gavėjų pakartotinio įsidarbinimo rodiklius;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ketina investuoti 70 000 EUR turimo techninei pagalbai skirto biudžeto lėšų surengdama du EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupės susitikimus; taip pat atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą 120 000 EUR investuoti į tinklų kūrimo skatinimą rengiant seminarus, kuriuose dalyvautų valstybių narių, EGF paramą įgyvendinančių valdžios institucijų ir socialinių partnerių atstovai; džiaugiasi Komisijos pasirengimu pakviesti Parlamento EGF darbo grupės narius dalyvauti neseniai vykusiame EGF tinklų kūrimo seminare, kuris vyko Monse; ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių nuostatomis, ir toliau kviesti Parlamentą dalyvauti tokiuose susitikimuose ir seminaruose(5);

9.  pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti ryšių tarp visų subjektų, dalyvaujančių teikiant EGF paraiškas, įskaitant visų pirma socialinius partnerius ir regioninio ir vietos lygmens suinteresuotuosius subjektus, palaikymą siekiant sukurti kiek galima daugiau sąveikos; pabrėžia, kad turėtų būti sustiprinta nacionalinių kontaktinių asmenų ir regioninio ar vietos lygmens paramos teikimo partnerių sąveika ir turėtų būti paaiškinta komunikavimo ir paramos tvarka bei informacijos srautai (vidinis suskirstymas, užduotys ir atsakomybė) ir dėl jų turėtų susitarti visi susiję partneriai;

10.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

11.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2)OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3)OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0112.
(5) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2017/742.)

Teisinė informacija - Privatumo politika