Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2033(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0157/2017

Texte depuse :

A8-0157/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.14

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0116

Texte adoptate
PDF 339kWORD 51k
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei
P8_TA(2017)0116A8-0157/2017
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0101 – C8-0097/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 aprilie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2016/000 TA 2016 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)(4),

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0157/2017),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât bugetul anual maxim disponibil pentru FEG este de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011) și întrucât articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG prevede că se poate aloca 0,5 % din această sumă (și anume 844 620 EUR în 2017) pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei cu scopul de a finanța activități de pregătire, monitorizare, colectare a datelor și creare a unei baze de cunoștințe, asistență tehnică și administrativă, activități de informare și comunicare, precum și activități de audit, control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind FEG;

E.  întrucât Parlamentul European a subliniat în repetate rânduri faptul că este necesar să se îmbunătățească valoarea adăugată și eficiența utilizării FEG, precum și capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor FEG, având în vedere faptul că acesta este un instrument al Uniunii menit să acorde sprijin lucrătorilor disponibilizați;

F.  întrucât suma propusă de 310 000 EUR corespunde unui procentaj de aproximativ 0,18 % din bugetul anual maxim disponibil pentru FEG în 2017, care este mai mic cu 70 000 EUR decât în 2016,

1.  este de acord cu măsurile propuse de Comisie care urmează să fie finanțate cu titlu de asistență tehnică în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (4) și cu articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul privind FEG;

2.  salută reducerea sumei solicitate în 2017 pentru asistența tehnică din FEG în comparație cu 2016; consideră că este important să se evalueze aceste solicitări ca procent din sumele anuale utilizate pentru FEG în anii anteriori și nu numai în raport cu suma maximă care ar putea fi cheltuită în acest an;

3.  observă importanța monitorizării și a colectării de date; reamintește importanța unor serii statistice robuste compilate într-o formă corespunzătoare pentru a fi ușor de accesat și de înțeles; salută viitoarea publicare a rapoartelor bianuale în 2017 și solicită o difuzare publică și largă în întreaga Uniune;

4.  reamintește importanța unui site internet dedicat FEG care să fie accesibil tuturor cetățenilor Uniunii; subliniază importanța multilingvismului atunci când se comunică cu publicul larg; solicită un mediu web mai ușor de utilizat și încurajează Comisia să îmbunătățească valoarea conținutului publicațiilor și activităților sale audiovizuale, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG;

5.  salută continuarea activității de instituire a unor proceduri standardizate pentru cererile FEG și gestionare, utilizând funcționalitățile sistemului electronic de schimb de date (SFC 2014), care permite o procesare simplificată și mai rapidă a cererilor, precum și o raportare îmbunătățită; constată că Comisia a facilitat operațiunile financiare ale FEG prin crearea unei interfețe între SFC și sistemul informatic contabil și financiar ABAC; observă că nu mai rămân de făcut decât mici ajustări și adaptări la posibile schimbări, ceea ce limitează, de facto, contribuția FEG la acest tip de cheltuieli;

6.  constată că procedura de integrare a FEG în SFC2014 durează de câțiva ani și că cheltuielile aferente din bugetul FEG au fost relativ mari; salută reducerea costurilor în comparație cu anii anteriori, ceea ce reflectă faptul că proiectul a atins, în prezent, un stadiu în care mai necesită doar mici ajustări și adaptări;

7.  reamintește importanța relaționării și a schimburilor de informații cu privire la FEG, în vederea diseminării celor mai bune practici; prin urmare, sprijină finanțarea acordată pentru două reuniuni ale Grupului de experți al persoanelor de contact din cadrul FEG și pentru două seminare menite să asigure relaționarea privind execuția FEG; se așteaptă ca acest schimb de informații să contribuie, de asemenea, la o raportare mai bună și mai detaliată privind rata de succes a cererilor în statele membre, în special în ceea ce privește rata de reintegrare în muncă a beneficiarilor;

8.  ia act de intenția Comisiei de a investi 70 000 EUR din bugetul destinat asistenței tehnice pentru a organiza două reuniuni ale grupului de experți al persoanelor de contact ale FEG; ia act, de asemenea, de intenția Comisiei de a investi 120 000 EUR pentru a promova, prin intermediul seminarelor, colaborarea în rețea între statele membre, organismele de punere în aplicare a FEG și partenerii sociali; salută disponibilitatea Comisiei de a invita membri ai Grupului său de lucru pentru FEG să participe la recentul seminar de relaționare care a avut loc în orașul Mons; solicită Comisiei să invite în continuare Parlamentul la aceste reuniuni și seminare, conform dispozițiilor aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(5);

9.  subliniază nevoia de a consolida și mai mult relaționarea dintre toți actorii implicați în cererile de asistență din partea FEG, inclusiv, în special, dintre partenerii sociali și părțile interesate de la nivel regional și local, pentru a crea cât mai multe sinergii; subliniază că este necesar să se consolideze interacțiunea dintre persoana națională de contact și partenerii de la nivel regional sau local responsabili pentru soluționarea cazurilor și reamintește că procesul de comunicare, mecanismele de sprijin și fluxurile de informații (diviziuni interne, sarcini și responsabilități) ar trebui să fie clarificate și supuse aprobării tuturor partenerilor implicați;

10.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2)JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3)JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2016)0112.
(5) JO L 304, 20.11.2010, p. 47.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2017/742.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate