Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2033(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0157/2017

Predkladané texty :

A8-0157/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.14

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0116

Prijaté texty
PDF 417kWORD 46k
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie
P8_TA(2017)0116A8-0157/2017
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0101 – C8-0097/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. apríla 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2016/000 TA 2016 – Technická pomoc na podnet Komisie)(4),

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0157/2017),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže maximálna výška ročného rozpočtu vyčleneného na EGF je 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011) a keďže v článku 11 ods. 1 nariadenia o EGF sa uvádza, že 0,5 % tejto sumy (t. j. 844 620 EUR v roku 2017) sa môže na podnet Komisie poskytnúť na technickú pomoc s cieľom financovať prípravu, monitorovanie, zber údajov a tvorbu vedomostnej základne, administratívnu a technickú podporu, informačné a komunikačné činnosti, ako aj audítorské, kontrolné a hodnotiace činnosti potrebné na vykonávanie nariadenia o EGF;

E.  keďže Európsky parlament opakovane zdôraznil potrebu zvýšenej pridanej hodnoty, účinnosti a zamestnateľnosti prijímateľov prostriedkov z EGF ako nástroja Únie na podporu prepustených pracovníkov;

F.  keďže navrhovaná suma 310 000 EUR zodpovedá približne 0,18 % maximálneho ročného rozpočtu vyčleneného na EGF v roku 2017, čo je o 70 000 EUR menej ako v roku 2016;

1.  súhlasí s opatreniami, ktoré Komisia navrhuje financovať ako technickú pomoc v súlade s článkom 11 ods. 1 a 4 a článkom 12 ods. 2, 3 a 4 nariadenia o EGF;

2.  víta pokles žiadostí o financovanie technickej pomoci z EGF v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016; nazdáva sa, že je dôležité, aby boli takéto žiadosti posudzované ako percentuálny podiel ročných súm, ktoré boli použité na EGF v predchádzajúcich rokoch, a nie len v závislosti od maximálnej sumy, ktorá by mohla byť v uvedenom roku vyčerpaná;

3.  uznáva dôležitosť monitorovania a zhromažďovania údajov; pripomína, že je dôležité, aby spoľahlivé štatistické rady zostavené vhodnou formou boli ľahko prístupné a zrozumiteľné; víta budúce vydanie dvojročných správ za rok 2017 a žiada o verejné a rozsiahle šírenie uvedených správ v celej Únii;

4.  pripomína význam prístupnosti špecializovaných internetových stránok o EGF pre všetkých občanov Únie; zdôrazňuje význam viacjazyčnosti pri všeobecnej komunikácii s verejnosťou; požaduje užívateľsky ústretovejšie webové prostredie a vyzýva Komisiu, aby zlepšila obsahovú hodnotu svojich publikácií a audiovizuálnych aktivít, ako je stanovené v článku 11 ods. 4 nariadenia o EGF;

5.  víta pokračujúcu prácu na štandardizovaných postupoch pre žiadosti o podporu z EGF a správu tohto fondu s využitím funkcií systému elektronickej výmeny údajov (SFC 2014), čím sa umožní zjednodušenie a rýchlejšie vybavovanie žiadostí a lepšie podávanie správ; konštatuje, že Komisia uľahčila finančné operácie EGF vytvorením rozhrania medzi SFC a účtovným a finančným informačným systémom ABAC; berie na vedomie, že už je potrebné len ďalšie doladenie a úpravy k prípadným zmenám, čo de facto obmedzuje príspevok z EGF na uvedený typ výdavkov;

6.  konštatuje, že proces začleňovania EGF do systému SFC2014 prebieha už niekoľko rokov a príslušné náklady na rozpočet EGF sú relatívne vysoké; víta zníženie nákladov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, čo svedčí o tom, že projekt dospel do fázy, keď si vyžaduje iba doladenie a úpravy;

7.  pripomína význam vytvárania sietí a výmeny informácií o EGF v záujme šírenia najlepších postupov; podporuje preto poskytnutie finančných prostriedkov na dve zasadnutia expertnej skupiny kontaktných osôb pre EGF a dva semináre týkajúce sa vytvárania sietí v súvislosti s vykonávaním EGF; očakáva, že táto výmena informácií prispeje aj ku kvalitnejším a podrobnejším správam o úspešnosti žiadostí v členských štátoch, najmä pokiaľ ide o mieru opätovného začlenenia príjemcov do práce;

8.  berie na vedomie, že Komisia má v úmysle investovať 70 000 EUR z dostupného rozpočtu v rámci technickej pomoci do zorganizovania dvoch zasadnutí expertnej skupiny kontaktných osôb pre EGF; berie na vedomie aj zámer Komisie investovať 120 000 EUR na podporu vzniku sietí medzi členskými štátmi, vykonávacími orgánmi EGF a sociálnymi partnermi prostredníctvom seminárov; víta skutočnosť, že Komisia bola pripravená vyzvať členov svojej pracovnej skupiny pre EGF na účasť na nedávnom seminári týkajúcom sa vytvárania sietí v rámci EGF, ktorý sa konal v meste Mons; vyzýva Komisiu, aby v súlade s príslušnými ustanoveniami rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou naďalej pozývala Európsky parlament na takéto schôdze a semináre(5);

9.  zdôrazňuje potrebu ďalej posilňovať kontakty medzi stranami, ktoré sú zapojené do žiadostí o podporu z EGF, vrátane predovšetkým sociálnych partnerov a zainteresovaných strán na regionálnej a miestnej úrovni, aby sa vytvorila čo možno najvyššia súčinnosť; zdôrazňuje, že by mala byť posilnená interakcia medzi národnými kontaktnými osobami a regionálnymi alebo miestnymi partnermi a mal by byť výslovne stanovený a všetkými zúčastnenými partnermi odsúhlasený spôsob komunikácie a podpory a tok informácií (vnútorné rozdelenie, úlohy a zodpovednosti);

10.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

11.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0112.
(5) Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/742.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia