Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2017(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0154/2017

Predkladané texty :

A8-0154/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.15

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0117

Prijaté texty
PDF 324kWORD 43k
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku
P8_TA(2017)0117A8-0154/2017
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0154/2017),

1.  víta toto rozhodnutie ako prejav solidarity Únie s občanmi a regiónmi EÚ, ktoré zasiahli živelné pohromy;

2.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/741.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia