Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0822(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0090/2017

Внесени текстове :

A8-0090/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.20

Приети текстове :

P8_TA(2017)0122

Приети текстове
PDF 455kWORD 48k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония *
P8_TA(2017)0122A8-0090/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония и за замяна на решения 2014/731/ЕС, 2014/743/ЕС и 2014/744/ЕС (13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (13499/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0519/2016),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0090/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го уведоми за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1)OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност