Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0822(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0090/2017

Ingediende teksten :

A8-0090/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/04/2017 - 9.20

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0122

Aangenomen teksten
PDF 240kWORD 41k
Woensdag 5 april 2017 - Straatsburg
Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland *
P8_TA(2017)0122A8-0090/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland, en ter vervanging van de Besluiten 2014/731/EU, 2014/743/EU en 2014/744/EU (13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (13499/2016),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0519/2016),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(1), en met name artikel 33,

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0090/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid