Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2624(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0236/2017

Внесени текстове :

B8-0236/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.21

Приети текстове :

P8_TA(2017)0123

Приети текстове
PDF 599kWORD 60k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Разрешение за генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
P8_TA(2017)0123B8-0236/2017

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D049280 — 2017/2624(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D049280),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3, член 9, параграф 2 и член 21, параграф 2 от него,

—  като взе предвид гласуването в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочено в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 от 27 януари 2017 г., при което не беше представено становище, както и гласуването в Апелативния комитет от 27 март 2017 г., при което отново не беше представено становище,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 15 юли 2016 г.(3), което включва мнение на малцинството, предишните становища на ЕОБХ относно царевицата, съдържаща единичните събития, Bt11 (експресиращ Cry1Ab и протеини PAT), 59122 (експресиращ Cry34Ab1, Cry35Ab1 и протеини PAT), MIR604 (експресиращ mCry3A и протеини PMI), 1507 (произвеждащ Cry1F и протеини PAT) и GA21 (експресиращ протеин mEPSPS),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

Заявлението

A.  като има предвид, че на 1 юли 2011 г. Syngenta подаде заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 до националния компетентен орган на Германия, в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението се отнася и до пускането на пазара на генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 в състоящи се от нея или съдържащи я продукти, които са предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, както всеки други вид царевица, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид, че на 21 февруари 2014 г. Syngenta разшири обхвата на заявлението по отношение на всички подкомбинации на единичните събития на генетична модификация, от които се състои царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, с изключение на подкомбинация 1507 × 59122, която вече беше разрешена с Решение 2010/432/EС на Комисията(5);

В.  като има предвид, че на 31 март 2016 г. Syngenta актуализира обхвата на заявлението, като изключи следните четири подкомбинации, които са в обхвата на друго заявление: царевица Bt11 × GA21, царевица MIR604 × GA21, царевица Bt11 × MIR604 и Bt11 × MIR604 × GA21(6);

Г.  като има предвид, че заявителят не е представил конкретни данни за която и да е от 20-те подкомбинации(7);

Д.  като има предвид, че предназначенията на групата от пет събития са контролирането на люспокрили и твърдокрили вредители по царевицата и придаването на поносимост към хербициди, съдържащи амониев глуфосинат или глифосат(8); като има предвид, че предназначенията на различните подкомбинации са подобни, в зависимост от комбинациите;

Становището на ЕОБХ

Е.  като има предвид, че на 26 август 2016 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на генетично модифицираната царевица Bt11 × MIR604 × 59122 × 1507 × GA21 и всички подкомбинации, попадащи в обхвата на заявлението; като има предвид, че становището на ЕОБХ съдържа мнение на малцинството;

Ж.  като има предвид, че ЕОБХ признава, че не са представени конкретни данни за всички 20 подкомбинации, че много от тях все още не са създадени, както и че от научната литература все още не може да бъде извлечена научна информация за тях, но все пак стига до заключението, че всички 20 подкомбинации се „очаква да бъдат също толкова сигурни колкото царевицата от групата на пет събития“;

З.  като има предвид, че ЕОБХ не счита за необходим мониторинг след пускането на пазара за въпросните трансформационни събития; като има предвид, че ЕОБХ посочва само, че изискването за мониторинг следва да се разгледа въз основа на новите данни за експресия на протеини, при условие, че въпросните подкомбинации се създават чрез целенасочени методи за размножаване и се внасят в Съюза;

Опасения

И.  като има предвид, че по време на тримесечния период на консултации държавите членки представиха стотици критични забележки(9); като има предвид, че тези забележки се отнасят до, inter alia: липсваща информация и данни, зле изпълнявани и липсващи проучвания, липсващи доказателства за изключване на някои пътища на експозиция, недостатъчна информационна база, например по отношение на смилаемостта, липса на разглеждане на комбинираното въздействие на различните протеини токсини Bt при преценка на потенциала за алергичност и токсичност, недостатъци по отношение на експерименталния план на полевите опити и статистическия анализ, липсващи доклади относно резултатите от наблюдението, неспособност да се докаже, че продуктът няма неблагоприятно въздействие върху околната среда, липса на допълнителна оценка на установени статистически значими разлики, например в хранителния състав, както и непровеждане на имунологични тестове по отношение на потенциално по-висок алергенен потенциал;

Й.  като има предвид, че Жан-Мишел Вал, член на експертна група на ЕОБХ по ГМО(10), изрази мнението на малцинството, като заяви следното: „Заявителят не е представил нито конкретни данни по отношение на тези 20 подкомбинации, нито задоволителна обосновка, която да обяснява причините, поради които тези данни липсват и/или поради които той счита, че те не са необходими за оценката на риска. Това е най-важният довод за изразяване на това становище на малцинството, като се има предвид, че не може да има два вида оценка на риска — една цялостна, въз основа на пълен набор от данни, и друга, за която не са на разположение конкретни данни и която се основава на предположения и съображения, изведени косвено от експертната група въз основа на т. нар. „подход, основан на тежестта на доказателствата“ и екстраполация на получените данни за единични събития, група от пет събития и други множествени събития на генетична модификация, които бяха представени и оценени в други заявления. В допълнение към това принципно положение в конкретния случай това може да доведе до неконтролиран риск за здравето на хората в някои групи от населението.“;

К.  като има предвид, по-специално, че в становището на малцинството се задава въпросът защо методът на екстраполация, използван за оценка на потенциалните неблагоприятни последици, не е точно определен: „Критериите, процедурата и равнището на увереност, които следва да се изискват за тази екстраполация, не са дадени, и липсва критична оценка на нейните ограничения. Не е извършена оценка на произтичащата несигурност, например като се използват вероятностни анализи, както се препоръчва в проекта на насоки относно несигурността при извършването на научни оценки от ЕОБХ (преработена версия за вътрешни изпитвания) на Научния комитет на ЕОБХ. Тези слабости могат да доведат до невалидност на общо заключение.“;

Л.  като има предвид, че в мнението на малцинството от ЕОБХ по отношение на заявлението се посочват също така редица недостатъци и противоречиви доводи, например фактът, че заявителят твърди, от една страна, че всички подкомбинации са били произведени и равнището на експресията на протеини е било анализирано(11), а от друга страна не предоставя никакви данни относно нито една от подкомбинации;

М.  като има предвид, че въпросните генетично модифицирани сортове царевица SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 и DAS-Ø15Ø7-1 експресират протеина PAT, придаващ поносимост към хербицида амониев глуфосинат; като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009; като има предвид, че одобрението за глуфосинат изтича на 31 юли 2018 г.(12);

Н.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица MON-ØØ6Ø3-9, както е описана в заявлението, експресира протеина mEPSPS, който придава поносимост към хербицида глифосат. като има предвид, че на 20 март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака — специализираната агенция по ракови заболявания към Световната здравна организация — класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората(13);

Процедурата

О.  като има предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 27 януари 2017 г., не доведе до представянето на становище; като има предвид, че само 10 държави членки, представляващи 38,43% от населението на Съюза, гласуваха „за“, а 13 държави членки гласуваха „против“ и четири държави членки се въздържаха; като има предвид, че гласуването на апелативния комитет, проведено на 27 март 2017 г., също не доведе до представянето на становище;

П.  като има предвид, че в обяснителния меморандум на законодателното си предложение, представено на 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия и в обяснителния меморандум на законодателното предложение, представено на 14 февруари 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление по повод на факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за даване на разрешение бяха приемани от Комисията без подкрепата на становището на комитета на държавите членки и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което в много голяма степен представлява изключение за процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че тази практика на няколко пъти беше критикувана от председателя на Комисията Юнкер като недемократична(14);

Р.  като има предвид, че законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 беше отхвърлено от Парламента на 28 октомври 2015 г. въз основа на това, че макар отглеждането на ГМО задължително да се извършва на територията на дадена държава членка, търговията с тях пресича границите, което означава, че националната „забрана за продажба и употреба“, предложена от Комисията, би била невъзможна за изпълнение без повторното въвеждане на граничен контрол на вноса; като има предвид, че Парламентът не само отхвърли законодателното предложение, но също така призова Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново;

С.  като има предвид, че в позоваване 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ясно се посочва следното: „При обсъждане на приемането на други проекти на актове за изпълнение в особено чувствителни сектори, по-специално данъчното облагане, здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда, Комисията, с оглед на намирането на балансирано решение, ще действа, доколкото е възможно, по такъв начин, че да избегне противопоставянето на всяка преобладаваща позиция, която може да се формира в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение.“(15);

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която — в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002(16), е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  счита, по-специално, че да се одобряват сортове, за които не са предоставени данни за безопасността, които дори не са тествани, или които все още дори не са били създадени, е в противоречие с принципите на общото законодателство в областта на храните, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002;

4.  призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2)ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3)Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2016 г. Научно становище относно заявление на Syngenta (EFSA-GMO-DE-2011 – 99) за пускане на пазара на царевица Bt11 × MIR604 × 59122 × 1507 × GA21 и двадесет подкомбинации, които не са били предварително разрешени, независимо от техния произход, за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(8):4567 [31 стр.]; doi:10.2903/j.efsa.2016.4567
(4)––––––––––– – резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110),резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038),резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (P8_TA(2016)0271),резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (P8_TA(2016)0388),резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (P8_TA(2016)0389),резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (P8_TA(2016)0386),резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (P8_TA(2016)0387),резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390).
(5)Решение 2010/432/ЕС на Комисията от 28 юли 2010 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 202, 4.8.2010 г., стр. 11).
(6)Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1685 на Комисията от 16 септември 2016 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицираните видове царевица, съвместяващи две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на решения 2010/426/ЕС, 2011/892/ЕС, 2011/893/ЕС и 2011/894/ЕС (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 22).
(7)Както е потвърдено в становището на ЕОБХ, посочено по-горе (EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016 г.;14(8):4567 [31 стр.]).
(8)Царевицата SYN-BTØ11-1 експресира протеина Cry1Ab, който придава защита срещу някои люспокрили вредители, и протеина PAT, който придава поносимост към хербициди с амониев глуфосинат.Царевицата DAS-59122-7 експресира протеините Cry34Ab1 и Cry35Ab1, които предоставят защита срещу някои твърдокрили вредители, и протеина PAT, който предоставя поносимост към хербициди на основата на амониев глуфосинат.Царевицата SYN-IR6Ø4-5 експресира изменения протеин Cry3A, който осигурява защита срещу някои твърдокрили вредители, и протеина PMI, който беше използван като маркерен ген със селективни функции.Царевицата DAS-Ø15Ø7-1 експресира протеина Cry1F, който предоставя защита срещу някои люспокрили вредители, и протеина PAT, използван като маркерен ген със селективни функции, който придава поносимост към хербицида амониев глуфосинат.Царевицата MON-ØØØ21-9 експресира протеина mEPSPS, който придава поносимост към хербициди на основата на глифосат.
(9)Вж. регистъра с въпроси на ЕОБХ, приложение Ж към Въпрос № EFSA-Q-2011-00894, достъпен онлайн на: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (последна точка)
(10)Вж. допълнение А от становището на ЕОБХ.
(11)В заявлението се посочва, че „царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 и всички нейни подкомбинации, независимо от техния произход, са произведени чрез традиционни кръстоски (…) (точка ii)“ и че „анализът на равнището на експресия на протеини потвърждава, че кръстосването на единични събития на генетично модифицирана царевица (…) води до липса на взаимодействие между тях в царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 или подкомбинациите, съдържащи по-малък брой от тези събития, независимо от техния произход. (точка x)“.
(12)http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=BG&selectedID=1436
(13)IARC Monographs, том 112: оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(14)Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(15)ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(16)ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност