Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2624(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0236/2017

Esitatud tekstid :

B8-0236/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.21

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0123

Vastuvõetud tekstid
PDF 282kWORD 57k
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg
Geneetiliselt muundatud mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
P8_TA(2017)0123B8-0236/2017

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud toodete ja samuti geneetiliselt muundatud maisi (milles on kombineeritud kaks, kolm või neli Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 transformatsiooni) turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D049280 – 2017/2624(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud toodete ja samuti geneetiliselt muundatud maisi (milles on kombineeritud kaks, kolm või neli Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 transformatsiooni) turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D049280),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta(1), eriti selle artikli 7 lõiget 3, artikli 9 lõiget 2 ja artikli 21 lõiget 2,

–  võttes arvesse 27. jaanuaril 2017 toimunud hääletust määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees, mille tulemusel arvamust ei esitatud, ning arvestades, et 27. märtsil 2017 apellatsioonikomitees toimunud hääletuse tulemusel samuti arvamust ei esitatud;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(2) artikleid 11 ja 13,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 15. juulil 2016 vastu võetud arvamust(3), millele on lisatud vähemuse arvamus, ja EFSA varasemaid arvamusi ühekordse transformatsiooniga maisi Bt11 (milles tekivad valgud Cry1Ab ja PAT), 59122 (milles tekivad valgud Cry34Ab1, Cry35Ab1 ja PAT), MIR604 (milles tekivad valgud mCry3A ja PMI), 1507 (milles tekivad valgud Cry1F ja PAT) ja GA 21 (milles tekib valk mEPSPS) kohta,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, kus esitatakse vastuväiteid geneetiliselt muundatud organismide kasutamiseks lubade andmise kohta(4),

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

Taotlus

A.  arvestades, et 1. juulil 2011 esitas Syngenta Saksamaa pädevale riiklikule asutusele määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklite 5 ja 17 kohase taotluse maisi Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toidu, toidu koostisosade ja sööda turule laskmiseks; arvestades, et nimetatud taotlus hõlmas ka geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × 59122 × 1507 × GA21 turule laskmist seda sisaldavates või sellest koosnevates toodetes, mis on ette nähtud peale toiduks ja söödaks kasutamise ka teisteks samasugusteks kasutusviisideks nagu mis tahes muu mais, välja arvatud viljelemiseks;

B.  arvestades, et 21. veebruaril 2014 laiendas Syngenta taotluse kohaldamisala kõigile alakombinatsioonidele, kus ühekordsel geeni transformatsioonil moodustub mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 („alakombinatsioonid“), välja arvatud alakombinatsioonile 1507 × 59122, mille jaoks on luba juba antud vastavalt komisjoni otsusele 2010/432/EL(5);

C.  arvestades, et 31. märtsil 2016 ajakohastas Syngenta taotluse kohaldamisala, jättes välja järgmised neli alakombinatsiooni, mis kuuluvad teise taotluse kohaldamisalasse: mais Bt11 × GA21, mais MIR604 × GA21, mais Bt11 × MIR604 ja mais Bt11 × MIR604 × GA21(6);

D.  arvestades, et taotleja ei ole esitanud ühegi kohta 20 alakombinatsioonist konkreetset teavet(7);

E.  arvestades, et viie tranformatsiooni komplekti (five-event stack) eesmärk on kontrollida liblikalisi ja mardikalisi maisikahjureid ning anda maisile tolerantsus glüfosinaatammooniumi või glüfosaati sisaldavate herbitsiidide suhtes(8); arvestades, et erinevate alakombinatsioonide ettenähtud kasutusviisid on kombinatsioonidest sõltuvalt sarnased;

EFSA arvamus

F.  arvestades, et 26. augustil 2016 võttis EFSA kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 6 ja 18 vastu pooldava arvamuse geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ning kõigi taotluse kohaldamisalaga hõlmatud alakombinatsioonide kohta; arvestades, et EFSA arvamus sisaldas ka vähemuse arvamust;

G.  arvestades, et EFSA on tunnistanud, et kõigi 20 alakombinatsiooni kohta ei ole esitatud konkreetseid andmeid, paljusid neist ei ole isegi veel loodud, ja et teaduskirjanduse läbitöötamisel ei olnud nende kohta võimalik leida teaduslikku teavet, kuid järeldab sellele vaatamata, et kõik 20 alakombinatsiooni peaksid olema sama ohutud kui viie transformatsiooni komplektiga maisi puhul;

H.  arvestades, et EFSA ei pea asjaomaste transformatsiooniga geneetiliselt muundatud taimede turustamisjärgset järelevalvet vajalikuks; EFSA sedastab vaid, et järelevalve nõuet tuleks kaaluda ainult uute esitatud valgu ekspressiooni andmete valguses, kui alakombinatsioone tuleb sihipäraste aretusviiside kaudu luua ja liitu importida;

Probleemid

I.  arvestades, et liikmesriigid on kolmekuulise konsulteerimisperioodi jooksul esitanud sadu kriitilisi märkusi(9); arvestades, et need märkused puudutasid muu hulgas järgmist: puuduv teave ja andmed, puudulikult läbi viidud uuringud, puuduvad uuringud, teatavate kokkupuuteviiside välistatust tõendava teabe puudumine, ebapiisav andmebaas, eelkõige seeditavuse osas, erinevate Bt-toksiinide koosmõju puudulik arvessevõtmine allergeensuse ja toksilisuse potentsiaali hindamisel, puudujäägid väliuuringute katsekavades ja statistilises analüüsis, puuduvad aruanded järelevalvetegevuse tulemuste kohta, puuduvad tõendid selle kohta, et toode ei põhjusta keskkonnale kahju, tuvastatud statistiliselt oluliste erinevuste, näiteks toitainete koostise puudulik hindamine, ning suutmatus viia läbi immunoloogilisi teste seoses võimaliku suurema allergiaohuga;

J.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti geneetiliselt muundatud organismide komisjoni(10) liige Jean-Michel Wal esitas vähemuse arvamuse, milles on mainitud, et „arvestades, et taotleja ei ole esitanud konkreetseid andmeid ühegi 20 alakombinatsiooni kohta ning samuti ei esitanud ta rahuldavat põhjendust, milles selgitataks põhjusi, miks need andmed puuduvad või miks ta ei pea neid riskihindamise jaoks vajalikuks. See on väga oluline põhjus vähemuse arvamuse esitamiseks, pidades silmas, et ei saa olla kahte liiki riskihindamist, millest üks on põhjalik ja põhineb täielikel andmetel, ning teine, mille puhul ei ole konkreetsed andmed üldse kättesaadavad ning mis põhineb eeldustel ja kaudsetel kaalutlustel, mida eksperdirühm hindab nn tõendite kaalukuse alusel ja ühe transformatsiooniga taimedest, viie transformatsiooni komplektist ja muudest komplektidest, mida esitati ja hinnati teiste taotluste raames, saadud andmete ekstrapoleerimise teel. Lisaks põhimõttelisele küsimusele selles valdkonnas võib see tuua kaasa kontrollimatu ohu inimtarbijate tervisele teatavates elanikkonnarühmades.“;

K.  arvestades, et konkreetsemalt esitatakse vähemuse arvamuses küsimus selle kohta, miks ekstrapoleerimise viis, mis viiakse läbi võimalike kahjulike tagajärgede hindamiseks, ei ole täpselt määratletud: „Sellise ekstrapoleerimise jaoks nõutavaid kriteeriume, menetlust ja usaldusväärsuse astet ei ole esitatud ja selle piiranguid ei ole kriitiliselt hinnatud. Selles tulenevat määramatust ei ole näiteks tõenäosusliku analüüsi kasutamise abil hinnatud, nagu on soovitatud Euroopa Toiduohutusameti teaduskomitee EFSA teadusliku hindamise ebakindlust käsitlevate suuniste kavandis (mis vaadati sisemise testimise jaoks läbi). Need puudujäägid võivad üldist järeldust muuta.“;

L.  arvestades, et EFSA vähemuse arvamus viitab ka mitmetele puudustele ja vastukäivatele väidetele, nt asjaolule, et hageja viitab ühelt poolt asjaolule, et kõik alakombinatsioonid on koostatud ja nende valgu ekspressiooni taset oli analüüsitud(11), kuid teiselt poolt ei sisalda see andmeid alakombinatsioonide kohta;

M.  arvestades, et asjaomastes geneetiliselt muundatud maisisortides SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 ja DAS-Ø15Ø7-1 tekib valk PAT, mis annab sellele vastupidavuse glüfosinaatammooniumi sisaldavate herbitsiidide suhtes; arvestades, et glufosinaat on liigitatud reproduktiivtoksiliseks ning seetõttu kehtivad selle suhtes määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud välistamiskriteeriumid; arvestades, et glüfosinaat on heaks kiidetud ajavahemikuks, mis lõpeb 31. juulil 2018. aastal(12);

N.  arvestades, et geneetiliselt muundatud mais MON-ØØØ21-9, mida on taotlustes kirjeldatud, sisaldab valku mEPSPS, mis annab vastupidavuse glüfosaati sisaldavate herbitsiidide suhtes; arvestades, et Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus – Maailma Terviseorganisatsiooni vähiuuringutele spetsialiseerunud agentuur – liigitas 20. märtsil 2015 glüfosaadi tõenäoliselt inimestele kantserogeenseks aineks(13);

Menetlus

O.  võttes arvesse, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 27. jaanuaril 2017 toimunud hääletuse tulemusel arvamust ei esitatud; arvestades, et ainult 10 liikmesriiki, kes esindasid vaid 38,43 % ELi elanikkonnast, hääletasid poolt, 13 liikmesriiki hääletasid vastu ja neli liikmesriiki hoidusid hääletamisest; arvestades, et apellatsioonikomitees 27. märtsil 2017 toimunud hääletuse tulemusel samuti arvamust ei esitatud;

P.  arvestades, et komisjon mõistis nii oma 22. aprillil 2015 esitatud seadusandliku ettepaneku (millega muudetakse määrust 1829/2003/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata) seletuskirjas kui ka 14. veebruaril 2017 esitatud seadusandliku ettepaneku (millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011) seletuskirjas hukka asjaolu, et pärast määruse (EÜ) nr 1829/2003 jõustumist on loa andmise otsused vastu võtnud komisjon ilma liikmesriikide komiteede toetava arvamuseta, ja et toimiku tagasisaatmine komisjonile lõpliku otsuse tegemiseks, mis oli varem kogu menetluse puhul väga erandlik, on geneetiliselt muundatud toiduainete ja loomasööda lubamist käsitlevate otsuste langetamisel muutunud tavapäraseks; arvestades, et komisjoni president Juncker on sellist tava juba mitmel korral ebademokraatlikuks nimetanud ja hukka mõistnud(14);

Q.  arvestades, et 22. aprilli 2015. aasta seadusandliku ettepaneku (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003) lükkas parlament 28. oktoobril 2015 tagasi põhjendusega, et kuigi GMOd kasvatatakse ühe liikmesriigi territooriumil, toimub GMO-kaubandus piiriüleselt, mis tähendab, et komisjoni esildatud riikliku müügi ja kasutamise keelu jõustamine osutuks ilma impordi piirikontrolli taaskehtestamiseta võimatuks; arvestades, et Euroopa Parlament ei lükanud seadusandlikku ettepanekut mitte ainult tagasi, vaid palus ühtlasi komisjonil ettepaneku tagasi võtta ja uue ettepaneku esitada;

R.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes) põhjenduses 14 sedastatakse selgelt, et „Kui arutatakse muid eriti tundlikke valdkondi, eelkõige maksustamist, tarbijate tervist, toiduohutust ja keskkonnakaitset käsitlevate rakendusaktide eelnõusid, väldib komisjon tasakaalustatud lahenduse leidmise eesmärgil oma tegevuses nii palju kui võimalik vastuollu minemist apellatsioonikomitees valdavaks kujuneda võiva seisukohaga, mille kohaselt rakendusakt ei ole asjakohane.“(15);

1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 1829/2003 sätestatud rakendamisvolitusi;

2.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu on vastuolus liidu õigusega, sest see on vastuolus määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärgiga, milleks on kooskõlas määruses (EÜ) nr 178/2002(16) sätestatud üldpõhimõtetega luua alus inimeste ja loomade elu, tervise ja heaolu, keskkonna ja tarbijate huvide kõrge kaitstuseastme tagamiseks seoses geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamisega, tagades samal ajal ka siseturu tõhusa toimimise;

3.  leiab konkreetsemalt, et see on vastuolus üldiste toidualaste õigusnormide põhimõtetega, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 178/2002, et kiita heaks sordid, mille puhul ei ole esitatud ohutusandmeid, mis ei ole veel katsetatud või mis ei ole isegi veel loodud;

4.  palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.
(2) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
(3) Euroopa Toiduohutusameti geneetiliselt muundatud organismide komisjoni (EFSA GMO Panel) 2016. aasta teaduslik arvamus, mis esitati äriühingu Syngenta esitatud taotluse (EFSA-GMO-DE-2011-99) kohta lasta turule mais Bt11 9 59122 9 MIR604 9 1507 9 GA21 ja selle 20 alakombinatsiooni, mille kohta ei ole varem (päritolust olenemata) antud luba toiduks ja söödaks kasutamiseks, importimiseks ja töötlemiseks määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel; EFSA Teataja (2016); 14(8):4567 [lk 31]. doi:10.2903/j.efsa.2016.4567
(4)––––––––––– – 16. jaanuari 2014. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lastakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/18/EÜ viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud ja teatavate liblikaliste maisikahjurite suhtes resistentne maisitoode (Zea mays L., liin 1507) (ELT C 482, 23.12.2016, lk 110),16. detsembri 2015. aasta resolutsioon komisjoni 4. detsembri 2015. aasta rakendusotsuse (EL) 2015/2279 kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi NK603 × T25 sisaldavad, sellest koosnevad või sellest valmistatud tooted (P8_TA(2015)0456),3. veebruari 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87705 × MON 89788 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist (P8_TA(2016)0040),3. veebruari 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist (P8_TA(2016)0039),3. veebruari 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba FG72 (MST-FGØ72-2) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist (P8_TA(2016)0038),8. juuni 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 või neist neljast komponendist kahe või kolme kombinatsioonina esinevat geneetiliselt muundatud maisi sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid(P8_TA(2016)0271),8. juuni 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, mis käsitleb geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turule laskmist (P8_TA(2016)0272),6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisiliini MON 810 külviseemnete turule laskmise luba (P8_TA(2016)0388),6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 810 toodete turule laskmist (D046169/00 (P8_TA(2016)0389),6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) seemned (P8_TA(2016)0386),6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi 1507 seemned (P8_TA(2016)0387),6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud puuvilla 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist (P8_TA(2016)0390),
(5) Komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/432/EL, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi 1507×59122 (DAS–Ø15Ø7–1×DAS–59122–7) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (ELT L 202, 4.8.2010, lk 11).
(6) Komisjoni 16. septembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1685, millega lubatakse lasta turule tooteid, mis sisaldavad geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, samuti geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks või kolm Bt11, MIR162, MIR604 või GA21 transformatsioonidest, ja neist GMOdest koosnevaid või valmistatud tooteid ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2010/426/EL, 2011/892/EL, 2011/893/EL ja 2011/894/EL (ELT L 254, 20.9.2016, lk 22).
(7) Mida kinnitati eelpool osutatud EFSA arvamuses (EFSA Teataja (2016); 14(8):4567 [lk 31]).
(8) Maisis SYN-BTØ11-1 tekib valk Cry1Ab, mis kaitseb maisi teatavate liblikaliste kahjurite eest, ja valk PAT, mis annab maisile tolerantsuse glüfosinaatammooniumi sisaldavate herbitsiidide suhtes.maisis DAS-59122-7 tekivad valgud Cry34Ab1 ja Cry35Ab1, mis kaitsevad seda maisi teatavate mardikaliste taimekahjurite eest, ja valk PAT, mis annab sellele vastupidavuse glüfosinaatammooniumi sisaldavate herbitsiidide suhtes;maisis SYN-IR6Ø4-5 tekib valk Cry3 A, mis kaitseb maisi teatavate mardikaliste kahjurite eest, ja valk PMI, mida kasutati valitava markerina;maisis DAS-Ø15Ø7-1 tekib valk Cry1F, mis kaitseb seda teatavate mardikaliste taimekahjurite eest, ja valk PAT, mida kasutati valitava markerina ja mis annab sellele vastupidavuse glüfosinaatammooniumi sisaldavate herbitsiidide suhtes;maisis MON-ØØØ21-9 tekib valk mEPSPS, mis annab tolerantsuse glüfosaati sisaldavate herbitsiidide suhtes.
(9) Vt EFSA küsimuste loetelu, küsimuse nr EFSA-Q-2011-00894 G lisa, kättesaadav aadressil http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (viimane punkt).
(10) Vt EFSA arvamuse A lisa.
(11) Taotluses on öeldud, et mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja kõik selle alakombinatsioonid sõltumata nende päritolust on saadud liini tavapärasel ristamisel (...) (punkt ii) ja „valgu ekspressiooni taseme analüüs kinnitab, et ühekordselt transformeeritud geneetiliselt muundatud maisi ristamine (...) ei põhjusta mingit vastastikmõju nende vahel maisiga Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 või nende väiksema arvu nende transformeeritud alakombinatsioonidega sõltumata nende päritolust (punkt x)“.
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(13) Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse monograafiad, köide 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20. märts 2015 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf).
(14) näiteks avakõnes Euroopa Parlamendi täiskogu istungil, mis on lisatud poliitilistele suunistele järgmisele Euroopa Komisjonile (Strasbourg, 15. juuli 2014) ja 2016. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus (Strasbourg, 14. september 2016).
(15) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
(16) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika