Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2624(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0236/2017

Teksty złożone :

B8-0236/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.21

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0123

Teksty przyjęte
PDF 439kWORD 57k
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg
Genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 x 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
P8_TA(2017)0123B8-0236/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery spośród modyfikacji genetycznych Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D049280 – 2017/2624(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery spośród modyfikacji genetycznych Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D049280),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy(1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, art. 9 ust. 2 i art. 21 ust. 2,

–  uwzględniając fakt, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, postanowił w głosowaniu w dniu 27 stycznia 2017 r. nie wydawać opinii, oraz głosowanie na posiedzeniu komitetu odwoławczego w dniu 27 marca 2017 r., gdzie ponownie nie wydano żadnej opinii,

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(2),

–  uwzględniając opinie przyjętą przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w dniu 15 lipca 2016 r.(3), która zawiera opinię mniejszości, oraz poprzednie opinie EFSA w sprawie kukurydzy zawierającej pojedyncze modyfikacje, Bt11 (wykazującą ekspresję białek Cry1Ab i PAT), 59122 (wykazującą ekspresję białek Cry34Ab1, Cry35Ab1 i PAT), MIR604 (wykazującą ekspresję białek mCry3A i PMI), 1507 (wytwarzającą białka Cry1F i PAT) oraz GA21 (wykazującą ekspresję białka mEPSPS),

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje sprzeciwiające się zatwierdzaniu organizmów zmodyfikowanych genetycznie(4),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

Wniosek

A.  mając na uwadze, że w dniu 1 lipca 2011 r. przedsiębiorstwo Syngenta zwróciło się, zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, do właściwego organu Niemiec z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu żywności, składników żywności i paszy zawierających kukurydzę Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych; mając na uwadze, że wniosek odnosił się również do wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 w produktach z niej się składających lub ją zawierających, do zastosowań innych niż w żywności i paszy na równi z innymi rodzajami kukurydzy, z wyjątkiem uprawy;

B.  mając na uwadze, że w dniu 21 lutego 2014 r. przedsiębiorstwo Syngenta rozszerzyło zakres wniosku na wszystkie subkombinacje pojedynczych modyfikacji genetycznych tworzących odmiany kukurydzy Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, za wyjątkiem subkombinacji 1507 × 59122, która została już zatwierdzona w decyzji Komisji 2010/432/UE(5);

C.  mając na uwadze, że w dniu 31 marca 2016 r. przedsiębiorstwo Syngenta aktualizowało zakres wniosku i wyłączyło z niego następujące cztery subkombinacje, które objęto zakresem innego wniosku: kukurydza Bt11 × GA21, kukurydza MIR604 × GA21, kukurydza Bt11 × MIR604 i Bt11 × MIR604 × GA21(6);

D.  mając na uwadze, że wnioskodawca nie przedstawił żadnych konkretnych danych dotyczących dwudziestu subkombinacji(7);

E.  mając na uwadze, że zamierzone zastosowanie zawierającego pięć modyfikacji połączenia to kontrolowanie szkodników z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) i z rzędu Coleoptera (chrząszcze) oraz zapewnienie tolerancji na środki chwastobójcze na bazie glufosynatu amonowego lub glifosatu(8); mając na uwadze, że zamierzone zastosowania różnych subkombinacji są podobne, zależnie od kombinacji;

Opinia EFSA

F.  mając na uwadze, że w dniu 26 sierpnia 2016 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał pozytywną opinię na podstawie art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 oraz wszystkich subkombinacji objętych zakresem wniosku; mając na uwadze, że opinia EFSA zawierała opinię mniejszości;

G.  mając na uwadze, że EFSA przyznaje, że nie przedłożono żadnych konkretnych danych dotyczących dwudziestu subkombinacji, że wiele z nich jeszcze nawet nie powstało oraz że brak jest informacji o nich w publikacjach naukowych, niemniej jednak stwierdza, że oczekuje się, że wszystkie dwadzieścia subkombinacji będzie tak samo bezpieczne jak kukurydza zawierająca połączenie pięciu modyfikacji;

H.  mając na uwadze, że ESFA uważa, że żaden nadzór nad wspomnianymi modyfikacjami genetycznymi po wprowadzeniu do obrotu nie jest konieczny; mając na uwadze, że EFSA stwierdza tylko, że wymóg nadzoru powinien być brany pod uwagę w oparciu o nowe dostarczone dane dotyczące ekspresji białka, gdyby te subkombinacje powstawały w ramach ukierunkowanej hodowli i były wwożone do Unii;

Obawy

I.  mając na uwadze, że w trakcie trzymiesięcznego okresu konsultacji państwa członkowskie nadesłały setki krytycznych uwag(9); mając na uwadze, że uwagi te dotyczą kwestii między innymi takich jak: brak informacji i danych, źle prowadzone badania, brak analiz, brak dowodów na wykluczenie niektórych dróg narażenia, niewystarczające bazy danych, np. jeśli chodzi o strawność, nieuwzględnienie połączonych skutków różnych białek toksyny Bt podczas oceny ich potencjalnego działania uczulającego i toksyczności, braki w schemacie doświadczalnym podczas badań terenowych i w analizie statystycznej, brak sprawozdań w sprawie wyników monitorowania, niewykazanie, że produkt nie powoduje szkodliwych skutków w środowisku, brak dalszej oceny wykrytych znacznych różnic statystycznych, np. w składnikach odżywczych, i nieprzeprowadzenie testów immunologicznych pod kątem potencjalnie wyższego prawdopodobieństwa wywoływania uczuleń;

J.  mając na uwadze, że w opinii mniejszości złożonej przez Jeana-Michela Wala, członka Panelu EFSA ds. GMO(10) stwierdził on, że: „wnioskodawca nie przedstawił żadnych konkretnych danych dotyczących 20 subkombinacji, a także nie zapewnił zadowalającego wyjaśnienia powodów ich braku lub też powodów, dla których uznał, że nie są one konieczne do oceny ryzyka. Jest to najważniejszy powód złożenia opinii mniejszości, zważywszy na fakt, że nie mogą istnieć dwa rodzaje oceny ryzyka: jedna z nich kompleksowa i oparta na pełnym zestawie danych, a druga, bez dostępu do konkretnych danych i oparta na przypuszczeniach i pośrednich wnioskach wydedukowanych przez panel z zastosowaniem tzw. podejścia opartego na wadze dowodu i przez ekstrapolację danych uzyskanych w przypadku pojedynczych modyfikacji, połączenia pięciu modyfikacji i innych połączeń, które przedłożono i oceniono w innych wnioskach. Oprócz ww. kwestii zasad w tym przypadku może ponadto wystąpić niekontrolowane zagrożenie ludzkiego zdrowia w niektórych grupach ludności.”;

K.  mając na uwadze, że opinia mniejszości w szczególności zawiera pytanie dlaczego rodzaj dokonanej ekstrapolacji w celu oceny potencjalnych szkodliwych skutków nie został precyzyjnie określony: „kryteria, procedura i poziom zaufania, które powinny być wymagane przy tego typu ekstrapolacji nie zostały podane i brak jest krytycznej oceny jej ograniczeń. Nie dokonano oceny wynikającej z tego niepewności, np. przez zastosowanie oceny probabilistycznej, co zaleca projekt wytycznych w sprawie niepewności w ocenie naukowej EFSA (po zmianach do stosowania w wewnętrznych testach) komitetu naukowego EFSA. Wymienione niedociągnięcia mogą unieważniać ogólne wnioski.”;

L.  mając na uwadze, że w opinii mniejszości EFSA wskazano także na kilka niedociągnięć i sprzecznych argumentów w samym wniosku, np. fakt, że wnioskodawca z jednej strony odnosi się do faktu, że wszystkie subkombinacje już powstały, a ich ekspresja białka została poddana analizie(11), a z drugiej strony nie podaje żadnych danych dotyczących tych subkombinacji;

M.  mając na uwadze, że odmiany zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 i DAS-Ø15Ø7-1 zawierały ekspresję białka PAT, które nadaje tolerancję na środki chwastobójcze na bazie glufosynatu amonowego; mając na uwadze, że glufosynat zaliczono do substancji działających szkodliwie na rozrodczość, w związku z czym podlega on kryteriom wyłączenia określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009; mając na uwadze, że zezwolenie dla glufosynatu traci ważność w dniu 31 lipca 2018 r.(12);

N.  mając na uwadze, że genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON-ØØØ21-9, zgodnie z opisem we wniosku, cechuje ekspresja białka mEPSPS, nadającego tolerancję na środki chwastobójcze zawierające glifosat; mając na uwadze, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem – wyspecjalizowana agencja Światowej Organizacji Zdrowia zajmująca się badaniami nad rakiem – w dniu 20 marca 2015 r. zaklasyfikowała glifosat jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi(13);

Postępowanie

O.  mając na uwadze, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, w głosowaniu w dniu 27 stycznia 2017 r. nie wydał opinii; mając na uwadze, że tylko 10 państw członkowskich reprezentujących tylko 38,34 % ludności Unii głosowało za, podczas gdy 13 państw członkowskich głosowało przeciw, a cztery państwa członkowskie wstrzymały się od głosu; mając na uwadze, że w głosowaniu w dniu 27 marca 2017 r. ponownie nie wydano żadnej opinii;

P.  mając na uwadze, że zarówno w uzasadnieniu wniosku ustawodawczego zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium przedłożonego w dniu 22 kwietnia 2015 r., jak i w uzasadnieniu wniosku ustawodawczego zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 182/2011 przedłożonego w dniu 14 lutego 2017 r. Komisja wyraziła ubolewanie w związku z faktem, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 decyzje zatwierdzające są przyjmowane przez Komisję bez poparcia w formie opinii komitetów z państw członkowskich oraz że zwrot dokumentacji do Komisji w celu podjęcia ostatecznej decyzji, który zdecydowanie stanowił wyjątek w całej procedurze, stał się normą w zakresie podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy; mając na uwadze, że ta praktyka kilkakrotnie została uznana za niedemokratyczną przez przewodniczącego Komisji J.-C. Junckera (14):

Q.  mając na uwadze, że w dniu 28 października 2015 r. Parlament odrzucił wniosek ustawodawczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 ze względu na to, że o ile uprawa z natury rzeczy ma miejsce na terytorium państwa członkowskiego, to handel GMO ma charakter transgraniczny, co oznacza, że krajowy zakaz „sprzedaży i stosowania” zaproponowany przez Komisję może okazać się niemożliwy do wyegzekwowania bez ponownego wprowadzenia kontroli granicznych w odniesieniu do przywozu; mając na uwadze, że odrzucając wniosek ustawodawczy Parlament zwrócił się do Komisji o wycofanie wniosku oraz o przedstawienie nowego;

R.  mając na uwadze, że już motyw 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję wyraźnie stanowi, że: „Rozważając przyjęcie innych projektów aktów wykonawczych dotyczących szczególnie wrażliwych sektorów, zwłaszcza opodatkowania, zdrowia konsumentów, bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska, Komisja, w celu znalezienia zrównoważonego rozwiązania, będzie, tak dalece jak to możliwe, działać w taki sposób, aby unikać sprzeciwiania się jakiemukolwiek dominującemu stanowisku, jakie może wyłonić się w komitecie odwoławczym przeciwko stosowności aktu wykonawczego.”(15);

1.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003;

2.  uważa, że decyzja wykonawcza Komisji jest niespójna z prawem Unii, gdyż nie odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakładającemu – zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002(16) – stworzenie podstawy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska naturalnego oraz interesów konsumenta w związku z genetycznie zmodyfikowaną żywnością i paszą, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

3.  uważa mianowicie, że stoi ona w sprzeczności z ogólnymi zasadami prawa żywnościowego określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, ponieważ zatwierdza odmiany, których karta charakterystyki nie została dostarczona, które nie zostały nawet poddane testom lub które jeszcze nie powstały;

4.  wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
(2) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(3) Panel EFSA ds. GMO (panel EFSA ds. organizmów zmodyfikowanych genetycznie), 2016 r. Opinia naukowa dotycząca wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo Syngenta (EFSA-GMO-DE-2011-99) o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu kukurydzy Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 i dwudziestu subkombinacji, które uprzednio nie zostały zatwierdzone niezależnie od ich pochodzenia z przeznaczeniem na żywność i paszę oraz przywóz i przetwarzanie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Dziennik EFSA 2016; 14(8):4567 [31 s.]; doi:10.2903/j.efsa.2016.4567
(4)––––––––––– – rezolucja z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (Dz.U. C 482 z 23.12.2016, s. 110),rezolucja z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2279 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (P8_TA(2015)0456),rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87705 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (P8_TA(2016)0040),rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (P8_TA(2016)0039),rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 (MST-FGØ72-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (P8_TA(2016)0038),rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie lub trzy spośród modyfikacji genetycznych (P8_TA(2016)0271),rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji w sprawie wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (P8_TA(2016)0388),rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 810 (P8_TA(2016)0389),rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 (P8_TA(2016)0386),rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 (P8_TA(2016)0387),rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (P8_TA(2016)0390).
(5) Decyzja Komisji 2010/432/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, (Dz.U. L 202 z 4.8.2010, s. 11).
(6) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1685 z dnia 16 września 2016 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie lub trzy spośród modyfikacji genetycznych Bt11, MIR162, MIR604 i GA21, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, oraz uchylająca decyzje 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE i 2011/894/UE (Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 22).
(7) Potwierdzone w ww. opinii EFSA (Dziennik EFSA: 2016;14(8):4567 [31 s.]).
(8) Kukurydza SYN-BTØ11-1 wykazuje ekspresję białka Cry1Ab nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) oraz białka PAT nadającego tolerancję na środki chwastobójcze na bazie glufosynatu amonowego.Kukurydza DAS-59122-7 wykazuje ekspresję białka Cry34Ab1 i Cry35Ab1 nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze) oraz białka PAT nadającego tolerancję na środki chwastobójcze na bazie glufosynatu amonowego.Kukurydza SYN-IR6Ø4-5 wykazuje ekspresję modyfikowanego białka Cry3A nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze) oraz białka PMI, które zostało użyte jako marker selekcyjny.Kukurydza DAS-Ø15Ø7-1 wykazuje ekspresję białka Cry1F nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) oraz białka PAT, które zostało użyte jako marker selekcyjny, nadającego tolerancję na środki chwastobójcze na bazie glufosynatu amonowego.Kukurydza MON-ØØØ21-9 wykazuje ekspresję białka mEPSPS nadającego tolerancję na środki chwastobójcze na bazie glifosatu.
(9) Zob. EFSA, Rejestr Pytań, załącznik G do pytania nr EFSA-Q-2011-00894, dostępnego w internecie: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (ostatni punkt)
(10) Zob. załącznik A do opinii EFSA.
(11) we wniosku stwierdzono, że „kukurydza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 i wszystkie subkombinacje niezależnie od pochodzenia powstały w konwencjonalnej hodowli stosującej krzyżowanie (...) (punkt ii)”, oraz że „analiza poziomu ekspresji białka potwierdza, że krzyżowanie pojedynczych modyfikacji zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (...) nie powoduje interakcji między nimi w kukurydzy Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 lub subkombinacjach mniejszej liczby tych modyfikacji niezależnie od pochodzenia. (punkt x)”;
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(13) IARC Monographs, t. 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides [ocena pięciu insektycydów i herbicydów fosforoorganicznych], 20 marca 2015 r.http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(14) na przykład w przemówieniu inauguracyjnym podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego włączonym do wytycznych politycznych dla kolejnej Komisji Europejskiej (Strasburg, 15 lipca 2014 r.) lub w orędziu o stanie Unii z 2016 r. (Strasburg, 14 września 2016 r.).
(15) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(16) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności