Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2624(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0236/2017

Texte depuse :

B8-0236/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.21

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0123

Texte adoptate
PDF 357kWORD 57k
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
Porumbul modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
P8_TA(2017)0123B8-0236/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D049280 – 2017/2624(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 7 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2) și articolul 21 alineatul (2),

–  având în vedere că, în urma votului din data de 27 ianuarie 2017, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz și având în vedere că, în urma votului din 27 martie 2017, nici Comitetului de apel nu a emis un aviz,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 15 iulie 2016(3), care include o opinie minoritară, și avizele anterioare ale EFSA cu privire la porumbul care conține evenimente unice, Bt11 (care exprimă proteinele și Cry1Ab și PAT), 59122 (care exprimă proteinele Cry34Ab1, Cry35Ab1 și PAT), MIR604, (care exprimă proteinele mCry3A și PMI), 1507 (care produce proteinele Cry1F și PAT) și GA21 (care exprimă proteina mEPSPS),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecții împotriva autorizării organismelor modificate genetic(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

Cererea

A.  întrucât, la 1 iulie 2011, Syngenta a prezentat autorității naționale competente din Germania o cerere pentru introducerea pe piață a produselor alimentare, ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea se referea, de asemenea, la introducerea pe piață a porumbului modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 în produse care constau în sau conțin acest porumb și care sunt destinate altor utilizări decât consumul uman și animal ca orice alt porumb, cu excepția cultivării;

B.  întrucât, la 21 februarie 2014, Syngenta a extins domeniul de aplicare al cererii la toate subcombinațiile evenimentelor de modificare genetică unice care constituie porumbul Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, cu excepția subcombinației 1507 × 59122, care a fost deja autorizată prin Decizia 2010/432/UE a Comisiei(5);

C.  întrucât, la 31 martie 2016, Syngenta a actualizat domeniului de aplicare al cererii, excluzând următoarele patru subcombinații, care făceau obiectul domeniului de aplicare al altei cereri: porumb Bt11 × GA21, porumb MIR604 × GA21, porumb Bt11 × MIR604 și Bt11 × MIR604 × GA21(6);

D.  întrucât solicitantul nu au furnizat date specifice cu privire la niciuna dintre cele 20 de subcombinații(7);

E.  întrucât utilizările prevăzute ale combinării celor cinci evenimente este combaterea lepidopterelor și coleopterelor dăunătoare porumbului și asigurarea toleranței la erbicidele care conțin glufosinat de amoniu sau glifosat(8); întrucât utilizările prevăzute ale diferitelor subcombinații sunt similare, în funcție de combinație;

Avizul EFSA

F.  întrucât, la 26 august 2016, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și toate subcombinațiile care intră în sfera de aplicare a cererii; întrucât avizul EFSA includea o opinie minoritară;

G.  întrucât EFSA recunoaște că nu au fost prezentate date specifice pentru toate cele 20 de subcombinații, că multe dintre acestea nici nu au fost create încă și că informațiile științifice cu privire la acestea nu au putut fi găsite în literatura de specialitate, dar, cu toate acestea, ajunge la concluzia că toate cele 20 subcombinații „ar trebui să fie la fel de sigure ca porumbul din combinarea celor cinci evenimente”;

H.  întrucât EFSA nu considerară necesară o monitorizare după introducerea pe piața a evenimentelor de transformare în cauză; întrucât EFSA afirmă pur și simplu că cerința de monitorizare ar trebui să fie luată în considerare pe baza noilor date privind exprimarea proteinelor, dacă subcombinațiile respective ar fi create prin metode de reproducție direcționate și importate în Uniune;

Preocupări

I.  întrucât sute de comentarii critice au fost prezentate de statele membre în timpul perioadei de consultare de trei luni(9); întrucât aceste comentarii se referă, printre altele, la: informațiile și datele lipsă, studii realizate în mod deficitar, studii lipsă, lipsa probelor pentru a exclude anumite căi de expunere, o bază de date insuficientă, de exemplu în ceea ce privește digestibilitatea, lipsa analizei efectelor combinate ale diferitelor proteine ale toxinei Bt atunci când se evaluează potențialul alergen și toxicitatea, deficiențe în ceea ce privește concepția studiilor efectuate pe teren și analiza statistică, lipsa unor rapoarte referitoare la rezultatele monitorizării, incapacitatea de a demonstra că produsul nu are efecte adverse asupra mediului, incapacitatea de a evalua în continuare diferențele semnificative detectate din punct de vedere statistic, de exemplu, în compoziția nutrițională, precum și nerealizarea testelor imunologice în legătură cu un potențial alergen care ar putea fi mai ridicat;

J.  întrucât o opinie minoritară, a fost exprimată de Jean-Michel Wal, membru al grupului GMO(10) din cadrul EFSA, precizând că: „niciun fel de date specifice în ceea ce privește vreuna dintre cele 20 de subcombinații nu au fost furnizate de solicitant, care nu a oferit nicio justificare satisfăcătoare care să explice motivele pentru care aceste date lipsesc și/sau pentru care consideră că nu sunt necesare pentru evaluarea riscurilor. Acesta este un motiv important pentru exprimarea acestei opinii minoritare, având în vedere că nu pot exista două tipuri de evaluare a riscurilor, unul global, pe baza unui set complet de date și altul, pentru care nu sunt disponibile date specifice și care se bazează pe ipoteze și considerații indirecte deduse de comitet prin așa-numita „abordare pe baza forței probante a datelor” și de extrapolare a datelor obținute pentru evenimente unice, combinarea a cinci evenimente și alte combinări care au fost prezentate și evaluate în alte cereri. În plus față de această chestiune de principiu, în cazul de față, acest lucru poate duce la riscuri necontrolate pentru sănătatea consumatorilor în anumite segmente de populație.”;

K.  întrucât, mai precis, opinia minoritară se întreabă de ce tipul de extrapolare efectuată pentru a evalua efectele adverse potențiale nu este definit cu exactitate: „Nu sunt specificate criteriile, procedura și nivelul de încredere necesare pentru această extrapolare și nu există o evaluare critică a limitelor sale. Nu s-a efectuat nicio evaluare a gradului de incertitudine rezultat, de exemplu, folosind o analiză probabilistică, astfel cum recomandă proiectul de Orientări privind incertitudinea din Evaluarea științifică a EFSA (revizuite pentru testare internă) elaborate de Comitetul științific al EFSA. Aceste deficiențe pot invalida concluzia generală.”;

L.  întrucât opinia minoritară din cadrul EFSA indică, de asemenea, mai multe deficiențe și argumente contradictorii în ceea ce privește cererea, de exemplu, faptul că solicitantul, pe de o parte, se referă la faptul că toate subcombinațiile au fost produse, iar nivelul exprimării proteinelor acestora au fost analizate(11), dar, pe de altă parte, nu furnizează niciun fel de date referitoare la vreuna dintre subcombinații;

M.  întrucât soiurile de porumb modificat genetic SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 și DAS-Ø15Ø7-1 implică în mod expres o proteină PAT care conferă toleranță la erbicidul pe bază de glufosinat de amoniu; întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; întrucât autorizarea glufosinatului expiră la 31 iulie 2018(12);

N.  întrucât porumbul modificat genetic MON-ØØØ21-9, conform descrierii din cerere, exprimă proteina mEPSPS care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat; întrucât, la 20 martie 2015, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (agenția specializată în domeniul cancerului din cadrul OMC) a clasificat glifosatul drept substanță probabil cancerigenă pentru oameni(13);

Procedura

O.  întrucât în urma votului său din data de 27 ianuarie 2017, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis un aviz; întrucât numai 10 state membre, reprezentând doar 38,43 % din populația UE, au votat în favoarea proiectului, 13 state membre au votat împotrivă, iar patru state membre s-au abținut; întrucât în urma votului său din 27 martie 2017 nici Comitetul de apel nu a emis un aviz;

P.  întrucât, în expunerea de motive a propunerii sale legislative prezentate la 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic pe teritoriul lor și în expunerea de motive din propunerea legislativă prezentată la 14 februarie 2017 de modificare a Regulamentul (UE) nr. 182/2011, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de autorizare au fost adoptate de Comisie fără sprijinul avizului comitetului statelor membre și că retrimiterea dosarului la Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care reprezintă de fapt excepția în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit regula în procesul decizional cu privire la produsele alimentare și furajele modificate genetic; întrucât Președintele Comisiei, dl Juncker, și-a exprimat, în mai multe rânduri, regretul față de această practică, pe care a catalogat-o ca nedemocratică(14);

Q.  întrucât propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 a fost respinsă de Parlament la 28 octombrie 2015 deoarece, în timp ce cultivarea se face în mod obligatoriu pe teritoriul unui stat membru, comerțul cu OMG-uri nu ține cont de frontiere, ceea ce înseamnă că o interzicere la nivel național a „vânzării și utilizării”, astfel cum a propus Comisia, ar fi fost imposibil de pus în aplicare fără a reintroduce verificarea la frontieră a importurilor; întrucât Parlamentul nu numai că a refuzat propunerea legislativă, dar a și invitat Comisia să își retragă propunerea și să prezinte o nouă propunere;

R.  întrucât considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie prevede în mod clar faptul că: „Atunci când examinează adoptarea altor proiecte de acte de punere în aplicare referitoare la sectoare deosebit de sensibile, cum ar fi, în special, impozitarea, sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și protecția mediului, pentru a găsi o soluție echilibrată, Comisia va acționa, pe cât posibil, astfel încât să evite să se opună unei poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel împotriva caracterului adecvat al unui act de punere în aplicare”(15).

1.  consideră că acest proiect de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că decizia de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibilă cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002(16), constă în asigurarea unei baze prin care să se asigure un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne;

3.  consideră, mai exact, că aceasta contravine principiilor legislației alimentare generale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 178/2002, referitoare la autorizarea soiurilor pentru care nu au fost furnizate date privind siguranța, care nici măcar nu au fost testate sau care nu au fost create încă;

4.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) Grupul GMO al EFSA (Grupul pentru organisme modificate genetic al EFSA), 2016. Aviz științific privind o cerere din partea Syngenta (EFSA-GMO-DE-2011-99) pentru introducerea pe piață a porumbului Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și a douăzeci de subcombinații, care nu au fost autorizate în prealabil, indiferent de originea lor, pentru utilizare în produsele alimentare și furaje, pentru import și pentru prelucrare în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; EFSA Journal 2016;14(8):4567 [p. 31]; doi:10.2903/j.efsa.2016.4567
(4)——————————— - Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110),Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2), (P8_TA(2016)0038),Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (P8_TA(2016)0271),Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) în vederea cultivării (P8_TA(2016)0388),Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (P8_TA(2016)0389),Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (P8_TA(2016)0386),Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în vederea cultivării (P8_TA(2016)0387),Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390).
(5) Decizia 2010/432/UE a Comisiei din 28 iulie 2010 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 202, 4.8.2010, p. 11).
(6) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1685 a Comisiei din 16 septembrie 2016 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 și de abrogare a Deciziilor 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE și 2011/894/UE (JO L 254, 20.9.2016, p. 22).
(7) Astfel cum a confirmat EFSA în avizul menționat mai sus, (EFSA Journal 2016;14(8):4567 [31 pp.]).
(8) Porumb SYN-BTØ11-1 care exprimă proteina Cry1Ab care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor, precum și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu.Porumb DAS-59122-7 care exprimă proteinele Cry34Ab1 și Cry35Ab1 care conferă protecție împotriva anumitor insecte dăunătoare din ordinul coleopterelor, precum și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu.Porumb SYN-IR6Ø4-5 care exprimă proteina Cry3A modificată care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul coleopterelor, precum și proteina PMI, care a fost utilizată ca marcator de selecție.Porumb DAS-Ø15Ø7-1 care exprimă proteina Cry1F care conferă protecție împotriva anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor, precum și proteina PAT, utilizată ca marcator de selecție, care conferă toleranță la erbicidul pe bază de glufosinat de amoniu.Porumb MON-ØØØ21-9 care exprimă proteina mEPSPS, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifozat.
(9) A se vedea Registrul de întrebări EFSA , anexa G la Întrebarea nr. EFSA-Q-2011-00894, disponibilă online la: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (ultimul punct).
(10) A se vedea anexa A la avizul EFSA.
(11) În cerere se afirmă că „porumbul Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și toate subcombinațiile sale indiferent de originea lor au fost produse prin încrucișări convenționale (...) (punctul ii)” și „analiza nivelului de exprimare a proteinelor confirmă faptul că încrucișarea evenimentelor individuale ale porumbului modificat genetic (...) nu are ca rezultat vreo interacțiune între acestea în porumbul Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 sau în subcombinațiile cu un număr mai mic ale respectivelor evenimente, indiferent de originea lor (punctul x)”.
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=RO&selectedID=1436
(13) Monografiile IARC, Volumul 112: evaluarea a cinci insecticide și erbicide organofosforice, 20 martie 2015 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf).
(14) De exemplu, în Declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 2014) sau în discursul privind starea Uniunii în 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).
(15) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(16) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate