Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2646(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0245/2017

Rozpravy :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Hlasování :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0125

Přijaté texty
PDF 336kWORD 47k
Čtvrtek, 6. dubna 2017 - Štrasburk
Rusko, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících
P8_TA(2017)0125RC-B8-0245/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2017 o Rusku, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (2017/2646(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku, zejména na usnesení ze dne 23. října 2012(1), usnesení ze dne 13. června 2013 o právním státě v Rusku(2) a usnesení ze dne 13. března 2014 o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty účastnícími se protestů na Blatném náměstí(3), na své doporučení ze dne 2. dubna 2014, na své usnesení ze dne 23. října 2014 o zrušení nevládní organizace Memorial (nositelky Sacharovovy ceny za rok 2009) v Rusku(4), usnesení ze dne 15. ledna 2015 o Rusku, zejména o případu Alexeje Navalného(5), usnesení ze dne 12. března 2015 o vraždě vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku(6) a usnesení ze dne 24. listopadu 2016 o případu Ildara Dadina, vězně svědomí v Rusku(7),

–  s ohledem na ruskou ústavu, zejména na její článek 29 na ochranu svobody slova a článek 31, který obsahuje právo na pokojné shromažďování, a na mezinárodní závazky v oblasti lidských práva, které se Rusko jakožto člen Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a OSN zavázalo dodržovat,

–  s ohledem na „partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010 v Rostově na Donu a na závazek ruského politického vedení, že se dodržování právního státu stane základem modernizace Ruska,

–  s ohledem na článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, které oba stanovují, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu, a jichž je Ruská federace smluvní stranou,

–  s ohledem na prohlášení OSN o obráncích lidských práv, které přijalo Valné shromáždění OSN dne 9. prosince 1998,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. března 2017 o ukrajinských vězních v Rusku a o situaci na Krymu(8),

–  s ohledem na sedmou pravidelnou zprávu o Ruské federaci, kterou na svém 3136. a 3137. zasedání konaném ve dnech 16. a 17. března 2015 posoudil Výbor OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 26. března 2017 se demonstrací, pochodů a shromáždění proti korupci konaných ve více než 80 městech po celém Rusku zúčastnilo mezi 33 000 a 93 000 lidí; vzhledem k tomu, že v ruských městech policie pozatýkala více než 2 000 protestujících, včetně 1 000 demonstrantů v Moskvě; vzhledem k tomu, že opoziční politik Alexej Navalnyj byl zadržen za organizaci nepovolených protestů, odsouzen k pokutě ve výši 350 USD a k patnáctidennímu trestu odnětí svobody; vzhledem k tomu, že jde o největší protesty od protikremelských demonstrací v letech 2011 a 2012;

B.  vzhledem k tomu, že rozsudek Leninského obvodního soudu města Kirova (8. února 2017) proti ruskému opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému na základě obvinění z pokusu o zpronevěru posloužil k umlčení dalšího nezávislého politického hlasu v Ruské federaci; vzhledem k tomu, že podle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva bylo Navalnému v roce 2013 odepřeno v rámci stíhání na základě stejného obvinění právo na spravedlivý proces;

C.  vzhledem k tomu, že ruská vláda zahájila trestní stíhání proti nezjištěným osobám, které na Internetu dne 2. dubna 2017 vyzývaly k demonstraci v Moskvě a požadovaly odstoupení předsedy vlády Dmitrije Medvěděva, ukončení ruských vojenských operací na Ukrajině a v Sýrii, propuštění Navalného a vyplacení odškodnění aktivistům zadrženým při moskevských protestech konaných dne 26. března 2017; vzhledem k tomu, že dne 2. dubna 2017 bylo při opozičních protestech v Moskvě zatčeno a následně zadrženo za „porušování veřejného pořádku“ nejméně 31 osob;

D.  vzhledem k tomu, že Ruská federace se jakožto řádný člen Rady Evropy a signatář Všeobecné deklarace lidských práv OSN a Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zavázala k dodržování zásad demokracie, právního státu a základních svobod a lidských práv; vzhledem k tomu, že Evropská unie Rusku opakovaně nabízela další pomoc a odborné poradenství při modernizaci jeho ústavního a právního řádu a při jeho dodržování, a to v souladu se standardy Rady Evropy;

E.  vzhledem k tomu, že panují obavy z vývoje v Ruské federaci, pokud jde o respektování a ochranu lidských práv a dodržování společně dohodnutých demokratických zásad a právního státu; vzhledem k tomu, že Ruská federace ratifikovala 11 z 18 mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv;

F.  vzhledem k tomu, že nehledě na to, že tato novela omezuje svobodu projevu a shromažďování, došlo k novelizaci trestního zákona Ruské federace, v rámci níž byl zaveden nový článek 212.1, podle něhož lze osobu obvinit z porušování zákona o veřejném shromažďování;

G.  vzhledem k tomu, že podle Střediska pro lidská práva Memorial došlo v posledních letech k výraznému nárůstu počtu politických vězňů a jejich počet v roce 2016 činil 102 osoby;

1.  odsuzuje policejní operace v Ruské federaci, jejichž cílem bylo zabránit pokojným protikorupčním demonstracím a rozehnat je a při nichž došlo k zadržení stovek občanů, včetně Alexeje Navalného, jehož organizace byla iniciátorem těchto demonstrací;

2.  vyzývá ruské orgány, aby okamžitě propustily Alexeje Navalného a všechny pokojné protestující, novináře a aktivisty zadržené při protikorupčních demonstracích konaných ve dnech 26. března a 2. dubna 2017 v Moskvě a mnoha dalších ruských městech a aby upustily od jejich stíhání; zdůrazňuje, že ruské orgány nesou plnou odpovědnost za bezpečnost zadržených osob a dobré zacházení s nimi;

3.  poukazuje na to, že uložené tresty jsou politicky motivované, a naléhavě vyzývá ruské soudnictví, aby prokázalo, že je nezávislé na politickém vměšování; vyzývá ruské orgány, aby ukončily pronásledování novinářů, politických oponentů a politických a občanských aktivistů, plně dodržovaly mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a zaručily svobodu sdělovacích prostředků a svobodu shromažďování;

4.  poukazuje na vysokou účast na rozsáhlých protikorupčních protestech na území celé Ruské federace, které se konaly v neděli 26. března 2017, zejména na vysokou mobilizaci mladých lidí, kteří demonstrovali proti korupci a stále více autoritářskému vedení v Rusku; vítá tuto angažovanost jakožto nadějný náznak zvýšeného zájmu o veřejné a politické dění;

5.  vyjadřuje značné znepokojení nad tím, že zadržení Alexeje Navalného je ukázkou toho, jak ruské orgány využívají zákon o veřejném shromažďování k tomu, aby protestující rychle dostaly do vězení a poté se systematicky dopouštěly zneužívání úřední pravomoci;

6.  odsuzuje neustálé pokusy o umlčení Alexeje Navalného a vyjadřuje podporu snahám jeho organizace upozorňovat na korupci ve veřejných orgánech a mezi politickými představiteli a veřejnými činiteli a bojovat s ní; se značným znepokojením sleduje rozhodnutí soudu z února 2017, které v podstatě vylučuje Alexeje Navalného z politického života, ještě více omezuje politickou pluralitu v Rusku a vyvolává vážné otázky ohledně spravedlnosti demokratických procesů v Rusku;

7.  připomíná, že svoboda pokojného shromažďování je právo, nikoli privilegium, a že toto právo hraje spolu s právem na svobodu názoru a projevu a na svobodu shromažďování rozhodující úlohu při vzniku a fungování účinného demokratického systému; vyzývá ruské orgány, aby dodržovaly veškeré své mezinárodní závazky, mj. v rámci Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), aby dodržovaly základní svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování, což jsou základní práva zakotvená v jeho ústavě, a aby neodkladně propustily pokojné demonstranty, kteří jsou zadržováni;

8.  vyzývá ruské orgány, aby ukončily veškeré pronásledování politických oponentů, novinářů a ochránců lidských práv v Ruské federaci, mj. i na úrovni soudů, a aby za všech okolností zajistily, aby byly schopny vykonávat svou legitimní činnost bez jakéhokoli vměšování;

9.  domnívá se, že řada soudních procesů a řízení proti členům opozice a nevládním organizacím z posledních let vzbuzuje pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti soudních orgánů v Ruské federaci; naléhavě vyzývá ruské soudní a donucovací orgány, aby své povinnosti vykonávaly nestranně a nezávisle a nepodléhaly politickým vlivům;

10.  zdůrazňuje, že svobodu shromažďování v Ruské federaci zajišťuje článek 31 ruské ústavy a Evropská úmluva o lidských právech, jíž je Rusko smluvní stranou, což zavazuje ruské orgány k jejímu dodržování; vyzývá Ruskou federaci, aby dodržovala zásadu právního státu, svobody projevu a svobody shromažďování;

11.  připomíná, že je důležité, aby Rusko dodržovalo veškeré své mezinárodní závazky, které vyplývají z jeho členství v Radě Evropy a v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a základní lidská práva a zásady právního státu zakotvené v Evropské úmluvě o lidských právech a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech;

12.  vyzývá Ruskou federaci, aby novelizovala právní předpisy, které nepřiměřeně omezují a kriminalizují svobodu shromažďování; odsuzuje skutečnost, že Ruská federace zmocnila na základě nových právních předpisů přijatých v prosinci 2015 svůj Ústavní soud ke zrušení platnosti rozsudků Evropského soudu pro lidská práva;

13.  bere na vědomí obvinění čelných ruských politiků z údajné korupce; vyzývá Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby systematicky potíraly veškeré pokusy o praní špinavých peněz a nelegálního majetku v rámci EU; kromě toho pověřuje parlamentní výbor pro vyšetření panamských dokumentů, aby věnoval další pozornost veškerým náznakům podezřelých toků ruských finančních prostředků přes banky se sídlem v EU;

14.  naléhavě vyzývá Radu a členské státy, aby vypracovaly jednotnou politiku vůči Rusku zavazující členské státy a orgány EU předávat důrazné společné poselství o úloze lidských práv ve vzájemných vztazích mezi EU a Ruskem a o potřebě ukončit závažné porušování svobody projevu, shromažďování a sdružování v Rusku;

15.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a Evropskou službu pro vnější činnost, aby zajistily, aby při konzultacích mezi EU a Ruskem o lidských právech, jakmile budou obnoveny, bylo upozorňováno na případy všech osob stíhaných z politických důvodů a aby zástupci Ruska byli při těchto konzultacích oficiálně požádáni o vyjádření ke každému jednotlivému případu; vybízí předsedy Rady a Komise a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby tyto případy i nadále pečlivě sledovali, aby na ně různými prostředky při schůzkách s Ruskem upozorňovali a aby o jednáních s ruskými úřady informovali Parlament;

16.  odsuzuje teroristický útok v Petrohradu a žádá svého předsedu, aby vyjádřil hlubokou soustrast a spoluúčast s obětmi, jejich rodinami a ruským národem;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

(1) Úř. věst. C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(2) Úř. věst. C 65, 19.2.2016, s. 150.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2014)0253.
(4) Úř. věst. C 274, 27.7.2016, s. 21.
(5) Úř. věst. C 300, 18.8.2016, s. 2.
(6) Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 126.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2016)0446.
(8) Přijaté texty, P8_TA(2017)0087.

Právní upozornění - Ochrana soukromí