Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2646(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0245/2017

Arutelud :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Hääletused :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0125

Vastuvõetud tekstid
PDF 254kWORD 53k
Neljapäev, 6. aprill 2017 - Strasbourg
Venemaa – Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamine
P8_TA(2017)0125RC-B8-0245/2017

Euroopa Parlamendi 6. aprilli 2017. aasta resolutsioon Venemaa kohta ning Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamise kohta (2017/2646(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid raporteid ja resolutsioone Venemaa kohta, eelkõige 23. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni(1), 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Venemaal(2), 13. märtsi 2014. aasta resolutsiooni Venemaa kohta: Bolotnaja väljaku sündmustega seotud meeleavaldajate karistamine(3), oma 2. aprilli 2014. aasta soovitust, 23. oktoobri 2014. aasta resolutsiooni vabaühenduse Memorial (Sahharovi auhinna võitja aastal 2009) tegevuse lõpetamise kohta Venemaal(4), 15. jaanuari 2015. aasta resolutsiooni Venemaa ja eelkõige Aleksei Navalnõi juhtumi kohta(5), 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni Venemaa opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi mõrvamise ja demokraatia olukorra kohta Venemaal(6), ning 24. novembri 2016. aasta resolutsiooni Venemaa meelsusvangi Ildar Dadini juhtumi kohta(7),

–  võttes arvesse Venemaa põhiseadust, eelkõige selle artiklit 29, mis kaitseb sõnavabadust, ja artiklit 31, milles on kirjas rahumeelse kogunemise õigus, samuti rahvusvahelisi inimõigusalaseid kohustusi, mida Venemaa kui Euroopa Nõukogu, Euroopa Koostöö- ja Julgeoleku Organisatsioon (OSCE) ja ÜRO liige on kohustunud järgima,

–  võttes arvesse 2010. aastal Doni-äärses Rostovis algatatud moderniseerimispartnerlust ning Venemaa liidrite lubadust võtta õigusriigi põhimõtted Venemaa moderniseerimise aluseks,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 5 ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 7, milles mõlemas on sätestatud, et kellegi suhtes ei tohi rakendada piinamisi või julma, ebainimlikku, tema väärikust alandavat kohtlemist või karistust, ning milles Venemaa Föderatsioon on osaline,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee poolt 9. detsembril 1998. aastal vastu võetud ÜRO deklaratsiooni inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse oma 16. märtsi 2017. aasta resolutsiooni Ukraina vangide kohta Venemaal ja olukorra kohta Krimmis(8),

–  võttes arvesse Venemaa Föderatsiooni seitsmendat perioodilist aruannet, mida ÜRO inimõiguste komitee arutas 16. ja 17. märtsil 2015 peetud 3136. ja 3137. istungil,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 26. märtsil 2017 toimusid Venemaal enam kui 80 linnas korruptsioonivastased kogunemised, marsid ja meeleavaldused, milles osales 33 000 kuni 93 000 inimest; arvestades, et politsei pidas Venemaa linnades kinni üle 2000 meeleavaldaja, sealhulgas umbes 1000 meeleavaldajat Moskvas; arvestades, et opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi võeti vahi alla ning talle määrati keelatud meeleavalduste korraldamise eest 350 USA dollari suurune trahv ja 15‑päevane vanglakaristus; arvestades, et väidetavalt on tegemist suurimate protestimeeleavaldustega pärast 2011. ja 2012. aastal toimunud Kremli‑vastaseid demonstratsioone;

B.  arvestades, et Kirovi linna Lenini rajooni kohus tegi 8. veebruaril 2017 otsuse Venemaa opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi suhtes, keda süüdistati vara omastamise katsetes, ning sellega sooviti vaigistada veel ühte sõltumatut poliitikut Venemaa Föderatsioonis; arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohus on otsustanud, et Navalnõile ei võimaldatud 2013. aasta kohtuprotsessis seoses samade süüdistustega õiglast kohtumenetlust;

C.  arvestades, et Venemaa valitsus on alustanud kriminaaluurimist tundmatute isikute suhtes, kes kutsusid interneti vahendusel üles korraldama Moskvas 2. aprillil 2017 meeleavaldusi, et nõuda peaminister Dmitri Medvedevi tagasiastumist ning Venemaa sõjaliste operatsioonide lõpetamist Ukrainas ja Süürias, Navalnõi vabastamist ja hüvitise maksmist Moskva protestimarssidel 26. märtsil 2017 kinni peetud aktivistidele; arvestades, et 2. aprillil 2017 peeti Moskvas opositsiooni protestimeeleavaldustel kinni ja jäeti vahi alla vähemalt 31 inimest, süüdistatuna avaliku korra rikkumises;

D.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon kui Euroopa Nõukogu täisliige ning ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni ja piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase ÜRO konventsiooni osaline on võtnud endale kohustuse järgida demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning austada põhivabadusi ja inimõigusi; arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt pakkunud täiendavat abi ja nõustamist, et aidata Venemaal oma põhiseaduslikku ja õiguskorda kooskõlas Euroopa Nõukogu standarditega ajakohastada ning sellest korrast kinni pidada;

E.  arvestades, et Venemaa Föderatsiooni arengud inimõiguste austamise ja kaitsmise osas ning ühiselt kokkulepitud demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimise osas tekitavad muret; arvestades, et Venemaa Föderatsioon on ratifitseerinud 18‑st rahvusvahelisest inimõiguste lepingust 11;

F.  arvestades, et Venemaa Föderatsiooni kriminaalõigust muudeti ja sellele lisati uus artikkel 212.1, mille kohaselt võidakse isikut süüdistada avalikke kogunemisi käsitleva seaduse rikkumises, vaatamata sellele, et see muudatus piirab sõnavabadust ja kogunemisvabadust;

G.  arvestades, et inimõiguste keskuse Memorial andmetel on poliitvangide arv riigis viimastel aastatel oluliselt kasvanud, ulatudes 2016. aastal 102‑ni;

1.  mõistab hukka Venemaa Föderatsiooni politseioperatsioonid, millega püütakse ennetada ja laiali ajada rahumeelseid korruptsioonivastaseid meeleavaldusi, ning sadade kodanike, sealhulgas Aleksei Navalnõi vahi alla võtmise, kelle algatusel meeleavaldused korraldati;

2.  kutsub Venemaa ametiasutusi üles viivitamata vabastama Aleksei Navalnõi ja kõik rahumeelsed meeleavaldajad, ajakirjanikud ja aktivistid, kes peeti kinni Moskvas ja teistes Venemaa linnades 26. märtsil ja 2. aprillil 2017 toimunud korruptsioonivastastel meeleavaldustel, ning loobuma süüdistustest nende vastu; rõhutab asjaolu, et Venemaa ametivõimud kannavad täielikku vastutust kinnipeetavate ohutuse ja heaolu eest;

3.  toonitab, et määratud karistused on poliitiliselt motiveeritud ning nõuab tungivalt, et Venemaa kohtusüsteem näitaks oma sõltumatust poliitilisest sekkumisest; kutsub Venemaa ametivõime üles lõpetama ajakirjanike, poliitiliste oponentide ning poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide tagakiusamise, austama täielikult rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi ning tagama meediavabaduse ja kogunemisvabaduse;

4.  märgib, et pühapäeval, 26. märtsil 2017 osales ulatuslikes korruptsioonivastases protestides kogu Venemaa Föderatsioonis arvukalt osavõtjaid, eelkõige osales palju noori, kes avaldasid meelt korruptsiooni ja üha autoritaarsema võimu vastu Venemaal; tervitab seda algatust kui lootustandvat märki kasvavast huvist avalike ja poliitiliste küsimuste vastu;

5.  väljendab sügavat muret, et Aleksei Navalnõi kinnipidamine näitab, et Venemaa ametivõimud kasutavad avalikke kogunemisi käsitlevat seadust rahumeelsete meeleavaldajate vangistamiseks ning järjekordse süsteemse kuritarvitamise toimepanemiseks;

6.  mõistab hukka pidevad katsed vaigistada Aleksei Navalnõi, ning avaldab toetust tema organisatsiooni jõupingutustele suurendada teadlikkust korruptsioonist avalikes institutsioonides, poliitiliste esindajate ja ametnike seas ning võidelda selle vastu; väljendab sügavat muret seoses 2017. aasta veebruari kohtuotsusega, millega kõrvaldati Aleksei Navalnõi poliitiliselt areenilt, mis piirab poliitilist pluralismi Venemaal veelgi ning tekitab tõsiseid küsimusi seoses demokraatlike protsessidega Venemaal;

7.  tuletab meelde, et rahumeelse kogunemise vabadus on õigus, mitte privileeg, ning et see õigus koos arvamus- ja sõnavabaduse ning ühinemisvabadusega mängib otsustavat rolli tõhusa ja demokraatliku süsteemi tekkimises ja olemasolus; kutsub Venemaa ametivõime üles täielikult järgima võetud rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) raames, et austada selliseid põhivabadusi nagu sõna-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadus, mis on põhiseaduses tagatud põhiõigused, ning vabastama viivitamata kinnipeetud rahumeelsed meeleavaldajad;

8.  kutsub Venemaa ametivõime üles lõpetama Venemaa Föderatsioonis poliitiliste oponentide, ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate tagakiusamise, sh kohtu tasandil, ning tagama, et neil oleks alati võimalik takistamatult seaduse piires tegutseda;

9.  on seisukohal, et arvukad kohtuprotsessid ja kohtumenetlused opositsiooni liikmete ja valitsusväliste organisatsioonide vastu on viimaste aastate jooksul seadnud kahtluse alla Venemaa Föderatsiooni kohtuorganite sõltumatuse ja erapooletuse; nõuab tungivalt, et Venemaa kohtu- ja õiguskaitseorganid täidaksid oma ülesandeid erapooletult ja sõltumatult, ilma poliitilise sekkumiseta;

10.  rõhutab, et kogunemisvabadus on Venemaa Föderatsioonis tagatud Venemaa põhiseaduse artikliga 31 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, milles Venemaa on osaline ja mida Venemaa ametivõimud on seetõttu kohustatud järgima; palub Venemaa Föderatsioonil austada õigusriigi põhimõtteid ning sõna- ja kogunemisvabadust;

11.  tuletab meelde, kui oluline on, et Venemaa kui Euroopa Nõukogu ning OSCE liikmesriik täidaks täies ulatuses oma rahvusvahelisi juriidilisi kohustusi ning põhilisi inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis;

12.  kutsub Venemaa Föderatsiooni üles muutma õigusakte, millega põhjendamatult piiratakse ja kriminaliseeritakse kogunemisvabadust; mõistab hukka asjaolu, et Venemaa Föderatsioon andis 2015. aasta detsembris vastu võetud uue seadusega ka konstitutsioonikohtule õiguse Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid tühistada;

13.  märgib, et Venemaa juhtivaid poliitikuid on süüdistatud korruptsioonis; kutsub komisjoni, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles võtma süstemaatiliselt meetmeid kõikide rahapesu katsete või ebaseadusliku vara vastu ELis; teeb ka Euroopa Parlamendi Panama dokumentide uurimiskomisjonile ülesandeks pöörata täiendavat tähelepanu mis tahes märkidele Venemaa arvatavatest rahavoogudest ELis asuvate pankade kaudu;

14.  nõuab, et nõukogu ja liikmesriigid töötaks Venemaa suhtes välja ühtse poliitika, millest lähtudes liikmesriigid ja ELi institutsioonid kohustuksid ühiselt rõhutama inimõiguste tähtsust ELi ja Venemaa suhetes ning vajadust lõpetada Venemaal sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabaduse mahasurumine.

15.  palub komisjoni asepresidendil ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning Euroopa välisteenistusel tagada, et kõikide poliitilistel põhjustel vastutusele võetud isikute juhtumid tõstataks ELi ja Venemaa inimõiguste-teemalistel konsultatsioonidel ning et nendel konsultatsioonidel osalevatel Venemaa esindajatel palutaks ametlikult anda vastus iga juhtumi kohta; palub, et nõukogu eesistuja, komisjoni president ning komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja jälgiksid selliseid juhtumeid jätkuvalt tähelepanelikult, tõstataksid neid küsimusi eri kogudes ja kohtumistel Venemaaga ning annaksid Euroopa Parlamendile aru Venemaa ametivõimudega peetud arutelude kohta;

16.  mõistab hukka terrorirünnaku Peterburis ja palub, et president väljendaks sügavat kaastunnet ja solidaarsust ohvritele, nende peredele ja Venemaa rahvale;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile;

(1) ELT C 68 E, 7.3.2014, lk 13.
(2) ELT C 65, 19.2.2016, lk 150.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0253.
(4) ELT C 274, 27.7.2016, lk 21.
(5) ELT C 300, 18.8.2016, lk 2.
(6) ELT C 316, 30.8.2016, lk 126.
(7) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0446.
(8) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0087.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika