Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2646(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0245/2017

Debatter :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Omröstningar :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0125

Antagna texter
PDF 167kWORD 46k
Torsdagen den 6 april 2017 - Strasbourg
Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella
P8_TA(2017)0125RC-B8-0245/2017

Europaparlamentets resolution av den 6 april 2017 Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (2017/2646(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare betänkanden och resolutioner om Ryssland, särskilt resolutionerna av den 23 oktober 2012(1), av den 13 juni 2013 om rättsstatsprincipen i Ryssland(2) och av den 13 mars 2014 om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget(3), sin rekommendation av den 2 april 2014 samt sina resolutioner av den 23 oktober 2014 om upplösning av den icke-statliga organisationen Memorial (vinnare av Sacharovpriset 2009) i Ryssland(4), av den 15 januari 2015 om Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj(5), av den 12 mars 2015 om mordet på den ryske oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland(6) och av den 24 november 2016 om fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland(7),

–  med beaktande av den ryska konstitutionen, särskilt artikel 29, som skyddar yttrandefriheten, och artikel 31, som inbegriper rätten till fredliga sammankomster, samt internationella skyldigheter på människorättsområdet som Ryssland har förbundit sig att fullgöra som medlem av Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och FN,

–  med beaktande av partnerskapet för modernisering, som inleddes 2010 i Rostov‑na‑Donu, och de ryska ledarnas åtagande om att låta rättsstatsprincipen utgöra grunden för moderniseringen av Ryssland,

–  med beaktande av artikel 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och artikel 7 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som båda föreskriver att ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och som Ryssland är part i,

–  med beaktande av FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna, som antogs av FN:s generalförsamling den 9 december 1998,

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 16 mars 2017 om ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim(8),

–  med beaktande av den sjätte återkommande utvärderingen av Ryska federationen, som behandlades av FN:s råd för mänskliga rättigheter vid dess 3 136:e och 3 137:e möten den 16 och 17 mars 2015,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 26 mars 2017 deltog mellan 33 000 och 93 000 människor i sammankomster, marscher och demonstrationer mot korruption i över 80 städer runt om i Ryssland. Över 2 000 demonstranter frihetsberövades av polis i ryska städer, däribland 1 000 i Moskva. Oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj frihetsberövades och ålades böter på 350 US‑dollar för att ha organiserat förbjudna protester samt dömdes till 15 dagars fängelse. Protesterna anses ha varit de största sedan demonstrationerna mot Kreml 2011 och 2012.

B.  Domen i Lenindomstolen i Kirov den 8 februari 2017 mot den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj, anklagad för försök till förskingring, syftade till att tysta ännu en oberoende politisk röst i Ryssland. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har slagit fast att Navalnyj förvägrades rätten till en rättvis rättegång då han 2013 stod åtalad på samma punkter.

C.  Den ryska regeringen har inlett en brottsutredning mot oidentifierade personer som på internet manade till en demonstration i Moskva den 2 april 2017 med krav på premiärminister Dmitrij Medvedevs avgång, slut på de ryska militära insatserna i Ukraina och Syrien, frigivande av Navalnyj och skadestånd till aktivister som frihetsberövades under en protest i Moskva den 26 mars 2017. Den 2 april 2017 greps minst 31 människor under oppositionsprotester i Moskva och hölls därefter frihetsberövade för ”brott mot den allmänna ordningen”.

D.  Som fullvärdig medlem av Europarådet och signatärstat till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning har Ryssland förbundit sig att följa principerna om demokrati, rättsstatlighet och respekt för grundläggande friheter och mänskliga rättigheter. Europeiska unionen har vid upprepade tillfällen erbjudit extra stöd och experthjälp för att hjälpa Ryssland att modernisera och leva upp till sin konstitutionella och rättsliga ordning, i enlighet med Europarådets normer.

E.  Utvecklingen i Ryssland ger anledning till oro när det gäller respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna samt respekten för gemensamt överenskomna demokratiska och rättsstatliga principer. Ryssland har ratificerat 11 av de 18 internationella fördragen om mänskliga rättigheter.

F.  Den ryska strafflagen har ändrats och en ny artikel 212.1 har införts, enligt vilken en person kan åtalas för brott mot lagen om offentliga sammankomster, trots att denna ändring begränsar yttrande- och mötesfriheten.

G.  Enligt Memorials människorättscentrum har antalet politiska fångar i landet ökat kraftigt de senaste åren och uppgick 2016 till sammanlagt 102 personer.

1.  Europaparlamentet fördömer de polisinsatser i Ryssland som syftade till att förhindra och skingra fredliga demonstrationer mot korruption och vid vilka hundratals medborgare frihetsberövades, däribland Aleksej Navalnyj, vars organisation tog initiativ till demonstrationerna.

2.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att omedelbart frige och dra tillbaka anklagelserna mot Aleksej Navalnyj och alla andra fredliga demonstranter, journalister och aktivister som frihetsberövades vid sammankomsterna mot korruption i Moskva och ett antal andra ryska städer den 26 mars och 2 april 2017. Parlamentet framhåller att de ryska myndigheterna bär det fulla ansvaret för de frihetsberövades säkerhet och välbefinnande.

3.  Europaparlamentet framhåller att de utfärdade domarna är politiskt motiverade, och uppmanar med kraft det ryska rättsväsendet att visa att det är fritt från politisk inblandning. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att sätta stopp för trakasserierna mot journalister, politiska motståndare, politiska aktivister och aktivister från det civila samhället, att fullt ut respektera internationella skyldigheter på människorättsområdet och att garantera medie- och mötesfriheten.

4.  Europaparlamentet noterar det stora deltagandet i de omfattande protesterna mot korruption över hela Ryssland söndagen den 26 mars 2017, särskilt den starka mobiliseringen av unga som samlades i protest mot korruptionen och det alltmer auktoritära styret i Ryssland. Parlamentet välkomnar detta engagemang och ser det som ett hoppfullt tecken på ett ökat intresse för offentliga och politiska angelägenheter.

5.  Europaparlamentet uttrycker stark oro över att frihetsberövandet av Aleksej Navalnyj är ett exempel på hur de ryska myndigheterna använder lagen om offentliga sammankomster som ett sätt att snabbt fängsla fredliga demonstranter och därefter begå systematiska övergrepp.

6.  Europaparlamentet fördömer de konstanta försöken att tysta Aleksej Navalnyj och uttrycker stöd för de insatser hans organisation gör för att öka medvetandet om, och bekämpa, korruption i offentliga institutioner och bland politiska företrädare och innehavare av offentliga ämbeten. Parlamentet ser med stor oro på domstolsdomen från februari 2017, som i praktiken stänger ute Aleksej Navalnyj från den politiska arenan, ytterligare inskränker den politiska pluralismen i Ryssland och väcker allvarliga frågor om rättvisan i Rysslands demokratiska processer.

7.  Europaparlamentet erinrar om att mötesfriheten är en rättighet, inte ett privilegium, och att denna rättighet tillsammans med rätten till åsikts- och yttrandefrihet och föreningsfrihet spelar en avgörande roll för att ett verkligt demokratiskt system ska kunna växa fram och existera. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att fullt ut fullgöra sina internationella åtaganden, bland annat i Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), att upprätthålla de grundläggande yttrande-, förenings- och mötesfriheterna, som är grundläggande rättigheter som står inskrivna i landets konstitution, och att utan dröjsmål frige de fredliga demonstranter som frihetsberövats.

8.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att sätta stopp för alla trakasserier, även inom rättsväsendet, mot politiska motståndare, journalister och människorättsförsvarare i Ryssland och att under alla omständigheter se till att de kan bedriva sin legitima verksamhet utan inblandning.

9.  Europaparlamentet anser att flera rättegångar och rättsliga förfaranden mot oppositionsmedlemmar och icke-statliga organisationer de senaste åren väcker tvivel kring de ryska rättsliga institutionernas oberoende och opartiskhet. Parlamentet uppmanar med kraft de ryska rättsliga och brottsbekämpande myndigheterna att utföra sina uppgifter på ett opartiskt och oberoende sätt, utan politisk inblandning.

10.  Europaparlamentet framhåller att mötesfriheten i Ryssland garanteras genom artikel 31 i den ryska konstitutionen och genom Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som Ryssland är part i, vilket innebär att de ryska myndigheterna är skyldiga att respektera den. Parlamentet uppmanar Ryssland att respektera principerna om rättsstaten, yttrandefriheten och mötesfriheten.

11.  Europaparlamentet erinrar om vikten av att Ryssland till fullo respekterar sina internationella rättsliga skyldigheter som medlem av Europarådet och OSSE samt de grundläggande mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i enlighet med Europakonventionen och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

12.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att ändra lagstiftning som på ett otillbörligt sätt begränsar och kriminaliserar mötesfriheten. Parlamentet fördömer det faktum att Ryssland, genom ny lagstiftning från december 2015, även har gett sin författningsdomstol befogenhet att upphäva Europadomstolens domar.

13.  Europaparlamentet noterar korruptionsanklagelserna mot ledande ryska politiker. Parlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att vidta systematiska åtgärder mot alla försök till penningtvätt eller olagliga tillgångar inom EU. Parlamentet instruerar även sin undersökningskommitté för Panamadokumenten att ägna ökad uppmärksamhet åt eventuella spår av misstänkta ryska penningflöden via EU-baserade banker.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet och medlemsstaterna att utforma en enhetlig politik gentemot Ryssland där medlemsstaterna och EU:s institutioner förbinder sig att skicka ett kraftfullt gemensamt budskap om de mänskliga rättigheternas roll i förhållandet mellan EU och Ryssland och om behovet av att upphöra med kraftåtgärderna mot yttrande-, mötes- och föreningsfriheten i Ryssland.

15.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och utrikestjänsten att se till att alla fall med personer som åtalats av politiska skäl tas upp vid överläggningarna om mänskliga rättigheter mellan EU och Ryssland när dessa återupptas och att Rysslands representanter i dessa överläggningar formellt uppmanas att ge ett svar i varje enskilt fall. Parlamentet uppmanar ordförandena för rådet och kommissionen samt vice ordföranden/den höga representanten att fortsätta att nära följa sådana fall, att ta upp dessa frågor i olika format och möten med Ryssland och att rapportera tillbaka till parlamentet om diskussioner med de ryska myndigheterna.

16.  Europaparlamentet fördömer terroristattacken i Sankt Petersburg och uppmanar talmannen att uttrycka parlamentets djupa medkänsla och solidaritet med offren, deras anhöriga och det ryska folket.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Rysslands president, regering och parlament.

(1) EUT C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(2) EUT C 65, 19.2.2016, s. 150.
(3) Antagna texter, P7_TA(2014)0253.
(4) EUT C 274, 27.7.2016, s. 21.
(5) EUT C 300, 18.8.2016, s. 2.
(6) EUT C 316, 30.8.2016, s. 126.
(7) Antagna texter, P8_TA(2016)0446.
(8) Antagna texter, P8_TA(2017)0087.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy