Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2648(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0252/2017

Разисквания :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Гласувания :

PV 06/04/2017 - 7.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0127

Приети текстове
PDF 469kWORD 52k
Четвъртък, 6 април 2017 г. - Страсбург
Бангладеш, включително детските бракове
P8_TA(2017)0127RC-B8-0252/2017

Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно Бангладеш, включително детските бракове (2017/2648(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Бангладеш, и по-специално резолюцията си от 18 септември 2014 г. относно нарушаването на правата на човека в Бангладеш(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 март 2017 г. относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.(2),

—  като взе предвид заключителните наблюдения на Комитета на ООН по правата на човека от 22 март 2017 г. относно Бангладеш,

—  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 2 юли 2015 г. относно засилване на усилията за предотвратяване и премахване на детските, ранните и насилствените бракове,

—  като взе предвид Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето, приети от Съвета на 6 март 2017 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Пекинската декларация от 1995 г. и Пекинската платформа за действие, приета на Световната конференция на ООН за жените и подписана от Бангладеш, както и периодичните прегледи на напредъка по отношение на нейното изпълнение в Бангладеш, извършени през 2000 г., 2005 г., 2009 г. и 2014 г.,

—  като взе предвид член 16 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

—  като взе предвид споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Народна република Бангладеш за партньорство и развитие от 2001 г.,

—  като взе предвид закона на Бангладеш за ограничаване на детските бракове от 11 март 2017 г. и закона за предотвратяване на детски бракове от 15 септември 2014 г.,

—  като взе предвид Националния план за действие на Бангладеш за премахване на детските бракове в периода 2015—2021 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че ЕС поддържа дългогодишни отношения с Бангладеш, в това число чрез споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие; като има предвид, че зачитането и утвърждаването на правата на човека и демократичните принципи са в основата на вътрешните и международните политики на страните и трябва да изпълняват основна роля във външната дейност на ЕС;

Б.  като има предвид, че през последните месеци НПО и независими медии съобщават за поредица от нарушения на правата на човека, в т.ч. насилствени изчезвания, ограничителни мерки срещу гражданското общество, нападения срещу политически активисти и изтезания;

В.  като има предвид, че по неотдавнашни данни на ООН в световен мащаб Бангладеш продължава да бъде сред държавите с най-голям дял на детски бракове, а в рамките на Азия това е страната с най-висок дял на детски бракове; като има предвид, че в Бангладеш 52% от момичетата биват омъжени преди да навършат 18 години, а 18% — преди да навършат 15 години;

Г.  като има предвид, че ООН обявява браковете в детска възраст за нарушение на правата на човека, тъй като децата нямат нито възможност за избор, нито способност да дадат своето пълно съгласие и често са изложени на психически и физически рискове;

Д.  като има предвид, че Бангладеш е една от 12-те целеви държави на световната програма на ФНООН–УНИЦЕФ за ускоряване на действията за прекратяване на детските бракове, която се ползва с подкрепа от страна на ЕС;

Е.  като има предвид, че Бангладеш е член на инициативата на Южна Азия за слагане на край на насилието срещу деца, в рамките на която беше приет регионален план за действие за прекратяване на детските бракове;

Ж.  като има предвид, че на проведената през юли 2014 г. среща на върха по въпросите на момичетата правителството на Бангладеш пое ангажимента да намали до 2021 г. с една трета броя на момичетата, сключили брак на възраст между 15 и 18 години, да премахне до 2021 г. браковете, които се сключват с деца под 15 години, и до 2041 г. да сложи край на сключването на бракове на деца на възраст под 18 години;

З.  като има предвид, че съгласно индекса за неравенство между половете на Програмата на ООН за развитие през 2015 г. Бангладеш се нареди 119-то място от общо 159 държави;

И.  като има предвид, че на 27 февруари 2017 г. правителството на Бангладеш прие закон за ограничаване на детските бракове, с който – при все че се запазва минималната възраст за сключване на брак от 18 години при жените и 21 години при мъжете – се въвеждат изключения за „особени случаи“ или с оглед на „висшия интерес“ на подрастващите, при които сключването на брак е възможно с разрешение на съда, но не се определят нито съответни критерии, нито минимална възраст за такива бракове; като има предвид, че съгласието на детето не се изисква; като има предвид, че след одобрение от страна на президента законът е влязъл в сила на 11 март 2017 г.;

Й.  като има предвид, че този закон може да доведе до нарастване на злоупотребите, свързани със зестра, на сексуалния тормоз, изнасилванията и нападенията с киселина, както и до легитимиране на изнасилването на малолетно лице; като има предвид, че той също така може да позволи на родителите да принуждават своите дъщери да сключват брак с техните изнасилвачи;

К.  като има предвид, че в Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето се потвърждава, че в рамките на своята външна политика в областта на правата на човека ЕС поема ангажимент за всеобхватна защита и утвърждаване на правата на детето;

1.  отново изтъква, че осъжда всички случаи на насилствени и детски бракове и на сексуално насилие срещу жени и момичета в целия свят;

2.  отбелязва напредъка, постигнат от Бангладеш, в усилията на страната за намаляване на равнищата на детските браковете;

3.  приветства факта, че през последните няколко години в Бангладеш са приети редица законодателни и институционални мерки с цел защита на децата; изразява загриженост обаче по повод на това, че тези мерки се прилагат недостатъчно или изобщо не се прилагат;

4.  изразява силно съжаление по повод на приемането на закона за ограничаване на детските бракове от 2017 г. и на съдържащите се в него „вратички“, които предвиждат правно разрешение за сключването на брак в детска възраст; освен това изразява съжаление по повод на липсата на правни критерии в закона, което повишава потенциалната опасност от увеличаване на броя на злоупотребите;

5.  призовава правителството на Бангладеш да измени закона така, че да се премахнат „вратичките“ и да се забранят всички бракове, включващи деца;

6.  настоява до отстраняването на „вратичките“ в закона правителството на Бангладеш да приеме ясни критерии, въз основа на които съдилищата да трябва да обосновават всяко едно решение за разрешаване на брак с непълнолетно лице, като работят съвместно с медицински и социални работници и провеждат разговори с момичетата, включително без присъствието на членове на семейството;

7.  отбелязва със загриженост, че неотдавна приетият закон е крачка назад в Бангладеш по отношение на усилията на страната за премахване на детските бракове; припомня, че това облекчаване на законовите разпоредби подкопава собствените цели на правителството на Бангладеш за намаляване на детските бракове;

8.  отчита последствията, които могат да имат детските бракове, в т.ч. ограничаване на достъпа до образование, изолация, бедност, икономическата зависимост и подчинение, особено за момичетата в селските райони, и отбелязва със загриженост повишаването на рисковете от изнасилване, физическо насилие и насилствено забременяване при детските бракове;

9.  отбелязва със загриженост, че детските бракове често са свързани с нежелана бременност при непълнолетни; припомня в това отношение, че е важно да се предостави на жените и момичетата достъп до информация в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и съответните права, подпомагане и безопасно лечение, включително безопасен и законен аборт;

10.  призовава правителството на Бангладеш да продължи разработването на Националния план за действие за премахване на детските бракове в периода 2015—2021 г., и да изложи по какъв начин възнамерява да постигне целите си и да премахне всички детски бракове;

11.  призовава властите в Бангладеш да се ангажират ефективно за постигане на целите за устойчиво развитие, приети неотдавна на международно равнище, най-вече за да се намали неравенството и да се гарантират равенството между половете и правата на жените;

12.  счита, че на детските браковете може да се противодейства ефективно чрез утвърждаване на правата на човека, на човешкото достойнство и на обществените политики със социален характер; ето защо призовава властите в Бангладеш да включват системно общностите и гражданското общество, включително НПО и детските организации, в дейности за преодоляване на първопричините на детските бракове в Бангладеш и за повишаване на осведомеността в училищата;

13.  във връзка с това призовава органите на Бангладеш да изменят закона за регулиране на чуждестранните дарения (доброволчески дейности) от 2014 г., за да се гарантира, че работата на организациите на гражданското общество не подлежи на произволен контрол от страна на правителството, както и че за всички решения, взети по силата на този закон, подлежат на независим процес на преразглеждане;

14.  призовава органите на Бангладеш да осъдят продължаващите ужасяващи актове срещу свободата на словото и да предприемат действия за незабавно прекратяване на всякакви актове на насилие, тормоз, сплашване и цензура спрямо журналисти, блогъри и представители на гражданското общество; освен това настоятелно призовава органите на Бангладеш да провеждат независими разследвания на извънсъдебните екзекуции, насилствените изчезвания и прекомерната употреба на сила, и да подвеждат извършителите под отговорност в съответствие с международните стандарти;

15.  призовава Комисията и Делегацията на ЕС в Бангладеш да повдигнат тези въпроси пред органите на Бангладеш, а Европейската служба за външна дейност да повдигне въпроса относно закона по време на следващото заседание на съвместния комитет ЕС–Бангладеш;

16.  призовава ЕС да използва всички налични инструменти, за да подпомогне правителството на Бангладеш при спазване на поетите международни задължения в областта на правата на човека;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Европейската комисия, на специалния представител на Европейския съюз за правата на човека, както и на правителството и на парламента на Бангладеш.

(1)OВ C 234, 28.6.2016 г., стр. 10.
(2)Приети текстове, P8_TA(2017)0089.

Правна информация - Политика за поверителност