Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0125(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0274/2016

Внесени текстове :

A8-0274/2016

Разисквания :

PV 05/04/2017 - 16
CRE 05/04/2017 - 16

Гласувания :

PV 06/04/2017 - 7.5
CRE 06/04/2017 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0129

Приети текстове
PDF 468kWORD 45k
Четвъртък, 6 април 2017 г. - Страсбург
Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна ***I
P8_TA(2017)0129A8-0274/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна) (COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0236),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0150/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 2 март 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по правни въпроси (A8-0274/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)
P8_TC1-COD(2016)0125

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/850.)

Правна информация - Политика за поверителност