Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2585(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0238/2017

Внесени текстове :

B8-0238/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/04/2017 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0130

Приети текстове
PDF 649kWORD 60k
Четвъртък, 6 април 2017 г. - Страсбург
Европейски корпус за солидарност
P8_TA(2017)0130B8-0238/2017

Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно Европейския корпус за солидарност (2017/2629(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 декември 2016 г., озаглавено „Европейски корпус за солидарност“ (COM(2016)0942),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно Европейската доброволческа служба и насърчаването на доброволчеството в Европа(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2008 г. за ролята на доброволческата дейност и приноса ѝ за икономическо и социално сближаване(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 юли 2014 г. относно младежката заетост(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2013 г. относно гаранция за младежта(5),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(6),

—  като взе предвид Политическата програма за доброволчеството в Европа (PAVE) и проекта на Европейската харта за правата и отговорностите на доброволците(7),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета(8),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО(9),

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно доброволчеството и Европейската доброволческа служба (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно Европейския корпус за солидарност (O-000020/2017 – B8-0210/2017 и O-000022/2017 – B8‑0211/2017),

—  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по култура и образование,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че основите на Европейския съюз се базират на основни идеи, ценности и принципи, които са договорени и одобрени от държавите членки;

Б.  като има предвид, че принципът на солидарност на Европейския съюз е един от неговите основни принципи и се основава на споделяне както на ползите, така и тежестите;

В.  като има предвид, че принципът на солидарност е движеща сила за развитието на Европейската доброволческа служба (ЕДС), която вече е дала изключителни резултати по време на 20-годишната си история, която не следва да бъде забравена;

Г.  като има предвид, че институциите на ЕС и държавите членки трябва да заемат твърда позиция да подкрепят активно гражданското участие на гражданите и да признават, че доброволчеството допринася за засилването на чувството за социална отговорност, солидарност, гражданство и споделени общи ценности и опит;

Д.  като има предвид, че създаването на Европейския корпус за солидарност (ЕКС) трябва да се основава на споделените ценности на ЕС, както са определени в Договорите и в Хартата на основните права; като има предвид, че целта на ЕКС следва да бъде изграждането на чувство за общност, солидарност и социална отговорност в Европа, като същевременно се осигурява съдържателен и предоставящ възможности доброволчески, трудов, свързан със стаж или чиракуване, опит;

Е.  като има предвид, че качественото доброволчество може да създаде възможности в сферата на заетостта и да открие възможности за социална интеграция;

Ж.  като има предвид, че по-голямата част от доброволческите дейности се провеждат извън програми на ЕС и трябва да бъдат подпомагани от благоприятна правна и финансова среда;

З.  като има предвид, че ЕДС е референтна рамка за доброволческата дейност в ЕС, с 20-годишна история с доказана ефективност, ноу-хау и учебни постижения; като има предвид, че всички нови европейски доброволчески програми следва да допълват и да градят върху опита от ЕДС и други успешни програми на ЕС, като например „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“;

И.  като има предвид, че ЕКС би могъл да представлява възможност за младите хора, които са основната целева група (особено тези от маргинализираните общности и бедните социално-икономически среди), да дават ценен принос за обществото и да повишават видимостта на ангажимента на ЕС, и да съживят по-широкия дебат относно доброволчеството в Европа и ползите от него за обществото;

Й.  като има предвид, че гражданското общество и младежките организации играят важна роля като доставчик на качествени местни, национални и трансгранични доброволчески опит; като има предвид, че непрекъсната подкрепа, придружена от благоприятна правна и финансова среда, е необходима в тази връзка;

К.  като има предвид, че повече от 20 000 души вече са регистрирани за ЕКС след лансирането на онлайн платформата на Комисията през декември 2016 г.;

Л.  като има предвид, че Комисията е настоятелно призована да представи ясна и подробна правна рамка за ЕКС, като се вземат предвид следните препоръки от страна на Европейския парламент;

Европейска солидарност

1.  счита, че ясно определение на действията за солидарност на равнище ЕС е от съществено значение; отправя искане към Комисията да определи целите на ЕКС и да направи неговите действия измерими и ефективни, като се отчита важното положително въздействие на действията за солидарност по отношение както на отделните участници и общността; подчертава, че определенията, считани за необходими, за да се улесни това, следва да се развият в тясно сътрудничество с държавите членки и съответните заинтересовани страни и организации, работещи в областта на доброволческата дейност, гражданската служба и младежта, в съответствие с основните ценности на ЕС, определени в Договорите и Хартата;

2.  подчертава необходимостта да се гарантира равен достъп до ЕКС за всички граждани на ЕС; насърчава по-голямо популяризиране на възможностите, достъпни за хората със специални нужди и хората в неравностойно положение да участват в инициативата;

3.  изразява твърдо убеждение, че макар че елементът на учене, включително неофициалното и неформалното образование, и въздействието върху отделния доброволец, млад работник, стажант или чирак са важни елементи, основната цел на ЕКС следва да бъде постигането на положително въздействие върху бенефициерите на проектите и действията, както и по-широката общност като ясен израз на солидарност и социална отговорност;

4.  освен това счита, че стажовете, които се предоставят на разположение чрез инициативата за ЕКС, биха помогнали за развиване на житейските умения на участниците, за отговорности, чувство на ангажираност и споделяне и биха спомогнали за преодоляване на различията по отношение на езика, културата, религията, убежденията или икономическите обстоятелства, както и погрешните схващания и предубеждения; счита, че инициативата за ЕКС би спомогнала и за насърчаване на активното гражданство и би помогнала на участниците да придобият опит в критичен анализ на действителността и обществени проблеми, с които те се сблъскват; призовава Комисията да включи равенството между половете при прилагането на ЕКС;

5.  подчертава, че гражданската защита и хуманитарната помощ не може да зависят от младите хора посредством Европейския корпус за солидарност; във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да гарантират продължаването на инвестициите в структурирана гражданска защита и хуманитарна помощ;

Финансирането на Европейския корпус за солидарност

6.  изразява голяма загриженост относно намерението на Комисията да прилага ЕКС в първоначалната му фаза чрез включването му в съществуващите програми и иницативи, и в частност програмите в областта на образованието и културата като „Еразъм +“, „Европа за гражданите“, гаранцията за младежта и Програмата за заетост и социални иновации, без да предоставя достатъчна яснота относно точните финансови и човешки ресурси, които следва да бъдат заделени за ЕКС; припомня, че Парламентът като съзаконодател по програми на ЕС и бюджетен орган се противопоставя на пренасочването на средства от приоритетните програми, и често не разполага с достатъчно средства за финансирането на основни действия и финансиране на нови инициативи в областта на политиките;

7.  призовава Комисията да включи в бъдещото си законодателно предложение относно ЕКС ясно описание на бюджетните разпоредби, които да позволят ефективното функциониране на ЕКС; подчертава, че финансирането на ЕКС не трябва да има отрицателно въздействие върху съществуващите програми, насочени към младите хора, и инициативи, като например програмите „Еразъм +“, „Европа за гражданите“, Програмата за заетост и социални иновации, и инициативи като гаранцията за младежта, и няма да наруши функционирането на съществуващите успешни инструменти като Европейската доброволческа служба (ЕДС);

8.  призовава Комисията да осигури ефективен механизъм за мониторинг и оценка на ЕКС, за да се гарантира правилното му прилагане, качеството на предоставяните от него възможности и устойчивостта на неговите резултати;

Интегриране на Европейския корпус за солидарност в по-широка стратегия в областта на доброволчеството

9.  счита, че за да има ЕКС успех, Комисията следва да го интегрира в по-широка политическа стратегия, насочена към създаването на благоприятна среда за доброволчеството в Европа, като не дублира, а по-скоро укрепва съществуващите успешни инициативи като Европейската доброволческа служба (ЕДС);

10.  подчертава, че по-голямата част от доброволческите дейности се осъществяват на местно равнище и отговарят на местните потребности, и поради това ЕКС следва да се съсредоточи първоначално върху местни доброволчески дейности, а не върху трансгранични възможности, които изискват международна мобилност и може да изключат лицата в неравностойно положение;

11.  подчертава, че ЕКС не следва да води до допълнителни административни тежести за частноправните субекти или участващите организации, както и следва да работи в тясна връзка със съществуващите и вече добре установени възможности за доброволческа дейност, предоставяни от организациите на гражданското общество;

12.  настоятелно призовава Комисията да се стреми към равновесие между големия брой регистрации за ЕКС на онлайн платформата и броя на позициите за доброволчество на разположение, така че да не се предизвика недоволство сред младите хора, които кандидатстват за ЕКС;

13.  призовава Комисията за включване на доброволчеството в различните европейски програми и фондове като структурните фондове, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, програмата LIFE и програмите и средствата за външна дейност на ЕС; подчертава, в тази връзка, значението на въвеждането на един център за координация на политиките и програмите за доброволчески дейности в ЕС;

14.  счита, че образователните институции следва да включват обучение в областта на доброволчеството, с акцент върху действията за солидарност, в образователните им програми, с цел да се подкрепи изпълнението на ЕКС;

Ясно разграничение между доброволчеството и трудовата заетост и качествени възможности за младите хора в трудовата заетост като направление

15.  призовава Комисията, при прилагането на ЕКС, да прави ясно разграничение между доброволческите дейности и работните места, за да се запазят основните различия между доброволчеството и работата, като вниманието се насочва основно върху потребностите на бенефициерите или потребностите от обучение и развитие на участниците, и за да се избегне заместването на потенциалните качествени платени работни места; подчертава, в този смисъл, че възможностите за доброволчество следва да не бъдат допустими за финансиране, което е специално предвидено за борба с младежката безработица, като например Инициативата за младежка заетост;

16.  подчертава, че доброволчеството като направление следва да бъде подкрепено от ясно разбиране на принципите на качествено доброволчество, като тези, изложени в Европейската харта за правата и отговорностите на доброволците; подчертава освен това, че всяко доброволчество следва винаги да бъде в подкрепа на действия за солидарност с нестопанска цел в подкрепа на действията за удовлетворяване на установени потребности;

17.  подчертава, че трудовата заетост като направление следва да се съсредоточи върху осигуряването на качествени работни места, стажове и професионална подготовка в предприемачеството за солидарност с нестопанска цел и социалното предприемачество в сектора на солидарност;

18.  подчертава значението на предоставянето на подходяща административна и финансова подкрепа за приемащите организации и органи от двете направления, както и осигуряване на необходимите знания и умения, за да може да се извършва правилно приемане на участници в ЕКС;

19.  изисква от приемащите организации да се присъединят към харта за качество, включваща договорени цели, принципи и стандарти, като посочените в Европейската харта за качеството на стажовете и чиракуването(10); насърчава приемащите организации да описват предварително уменията и компетентностите, които следва да бъдат придобити по време на опита; призовава към съпоставимост, признаване и валидиране на уменията и компетентностите, придобити по време на опита, съобразно изискванията на Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене, така че те да допринесат за устойчивото включване на младите хора на пазара на труда; подчертава, че ясните стандарти ще спомогнат за наблюдение на изпълнението на ЕКС;

20.  подчертава необходимостта на младите доброволци да се предостави адекватно финансово обезщетение, а на младите работници адекватно заплащане, както и здравно осигуряване, обучение и наставничество; подчертава, че наблюдението на тяхното работно натоварване и околна среда следва да бъде правено с оглед на конкретните задачи, които те трябва да изпълняват при своята доброволческа работа в ЕКС или друга заетост;

21.  повтаря своя призив към държавите членки да свързват политиките за заетост на младежта с качествени и устойчиви трудови договори с цел справяне с несигурността и недостатъчната трудова заетост;

22.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират пълен достъп до Европейския корпус за солидарност за младите хора в неравностойно положение или със специфични нужди; изтъква следователно, че специфичен бюджет следва да се задели за покриването на разходите за лични асистенти или допълнителна подкрепа за съответните млади хора; счита, че ЕДС може да се счита за добра практика в това отношение;

Междуведомствено координиране и консултации със заинтересованите страни

23.  призовава Комисията надлежно да координира и интегрира инициативата ЕКС чрез всичките си служби и с всички други европейски и национални институции, с цел да се гарантира съгласувано и последователно прилагане; предлага Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Комисията да отговаря за координирането и интегрирането на ЕКС;

24.  припомня на Комисията за необходимостта да се гарантира, че са осигурени подходящи условия за провеждането на подходящи консултации с основни заинтересовани страни, като например младежките организации, европейските социални партньори, основаните на доброволчество организации, професионалните съюзи и държавите членки преди изготвянето на законодателното предложение; подчертава, че заинтересованите страни следва редовно да бъдат включени в прилагането на практика и където е необходимо, в мониторинга на инициативата, за да се гарантира правилното ѝ изпълнение, качеството на работните места, които осигурява, и устойчивостта на резултатите от нея;

o
o   o

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)Приети текстове, P8_TA(2016)0425.
(2)Приети текстове, P8_TA(2016)0005.
(3)ОВ C 259 E, 29.10.2009 г., стр. 9.
(4) OВ C 224, 21.6.2016 г., стр. 19.
(5) OВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 67.
(6)OВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.
(7)http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
(8) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470.
(9) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.
(10)http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf

Правна информация - Политика за поверителност