Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2585(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0238/2017

Předložené texty :

B8-0238/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/04/2017 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0130

Přijaté texty
PDF 411kWORD 48k
Čtvrtek, 6. dubna 2017 - Štrasburk
Evropský sbor solidarity
P8_TA(2017)0130B8-0238/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2017 o Evropském sboru solidarity (2017/2629(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. prosince 2016 s názvem „Evropský sbor solidarity“ (COM(2016)0942),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 o Evropské dobrovolné službě a podpoře dobrovolnictví v Evropě(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o úloze mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při prosazování základních hodnot Unie(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2008 o úloze dobrovolné činnosti při posilování hospodářské a sociální soudržnosti(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. července 2014 o zaměstnanosti mladých lidí(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2013 o zřízení záruky pro mladé lidi(5),

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení(6),

–  s ohledem na Politický program pro dobrovolnictví v Evropě (PAVE) a na návrh Evropské listiny práv a povinností dobrovolníků(7),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006(8),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES(9),

–  s ohledem na otázku o dobrovolnictví a evropské dobrovolné službě položenou Komisi (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  s ohledem na otázky týkající se Evropského sboru solidarity položenou Komisi (O-000020/2017 – B8-0210/2017 a O-000022/2017 – B8-0211/2017),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro kulturu a vzdělávání,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se Evropská unie zakládá na základních myšlenkách, hodnotách a zásadách, na nichž se členské státy dohodly a které se zavázaly dodržovat;

B.  vzhledem k tomu, že jednou ze základních zásad Evropská unie je zásada solidarity, která spočívá ve společném vyžívání výhod a řešení problémů;

C.  vzhledem k tomu, že zásada solidarity je vůdčí silou rozvoje evropské dobrovolné služby, která v průběhu své dvacetileté historie dosáhla pozoruhodných výsledků, jež by neměly být opomíjeny;

D.  vzhledem k tomu, že orgány EU a členské státy by měly přijmout jednoznačný postoj k aktivní podpoře občanské angažovanosti obyvatel a uznat, že dobrovolná činnost přispívá k upevňování pocitu solidarity, sociální odpovědnosti a společných občanských hodnot a zkušeností;

E.  vzhledem k tomu, že vytvoření Evropského sboru solidarity se musí zakládat na společných hodnotách EU, jak jsou vymezeny ve Smlouvách a v Listině základních práv; vzhledem k tomu, že cílem tohoto sboru by mělo být vytvoření pocitu sounáležitosti, solidarity a odpovědnosti v Evropě a zároveň získání smysluplných a obohacujících zkušeností s dobrovolnou činností, prací, stážemi a učňovskou přípravou;

F.  vzhledem k tomu, že kvalitní dobrovolnická činnost může vytvořit cestu k získání zaměstnání a otevřít možnosti, jak se zapojit se do společnosti;

G.  vzhledem k tomu, že se většina dobrovolnické činnosti odehrává mimo programy EU a musí být podporována v rámci příznivého právního a finančního prostředí;

H.  vzhledem k tomu, že stávající referenční rámec pro dobrovolnickou činnost v EU představuje evropská dobrovolná služba, která má za sebou dvacetiletou úspěšnou historii, pokud jde o účinnost, know-how a výsledky vzdělávání; vzhledem k tomu, že nové celounijní dobrovolnické programy by měly jednak doplňovat zkušenosti v rámci evropské dobrovolné služby a dalších úspěšných dobrovolnických programů EU, jako je program Humanitární dobrovolníci EU, a jednak na ně navazovat;

I.  vzhledem k tomu, že Evropský sbor solidarity by mohl pro mládež, na niž se tento program zaměřuje především (zejména na mládež z marginalizovaných komunit a znevýhodněného sociálně-ekonomického prostředí), představovat příležitost k tomu, aby se stala pro společnost přínosem, aby zviditelnila angažovanost v rámci EU a dala nový impulz širší diskuzi o dobrovolnictví v Evropě a jeho přínosu pro společnost;

J.  vzhledem k tomu, že občanská společnost a mládežnické organizace hrají při poskytování kvalitních dobrovolnických zkušenosti v místním, celostátním a mezinárodním měřítku důležitou úlohu; vzhledem k tomu, že v tomto ohledu je nutné zajistit trvalou podporu, která by byla doprovázena příznivým právním a finančním prostředím;

K.  vzhledem k tomu, že od zahájení internetové platformy Komise v prosinci 2016 se v rámci Evropského sboru solidarity zaregistrovalo více než 20 000 osob;

L.  vzhledem k tomu, že Komise by měla pro Evropský sbor solidarity urychleně vytvořit jasný a podrobný právní rámec a přihlédnout přitom k následujícím doporučením Evropského parlamentu;

Evropská solidarita

1.  domnívá se, že je nutné vytvořit jasnou definici solidární činnosti na úrovni EU; žádá Komisi, aby definovala cíle Evropského sboru solidarity a zajistila měřitelnost a účinnost jeho činnosti a přihlédla přitom k pozitivnímu dopadu solidární činnosti jak na jednotlivé účastníky, tak i na společnost; poukazuje na to, že definice, které by to umožnily, by měly být vypracovány v úzké spolupráci s členskými státy a příslušnými zainteresovanými stranami, které se aktivně podílejí na dobrovolnické činnosti, občanských službách a činnosti mládeže, a to v souladu se základními hodnotami EU stanovenými ve Smlouvách a v Listině základních práv;

2.  zdůrazňuje, že je nutné zajistit rovný přístup všech občanů EU k Evropskému sboru solidarity; vybízí k větší propagaci možností, jak se mohou osoby se zvláštními potřebami a osoby pocházející ze znevýhodněného prostředí zúčastnit této iniciativy;

3.  je pevně přesvědčen o tom, že přestože vzdělávací prvek, a to i vzdělávání na základě neformálních a informálních zkušeností, a jeho dopad na každého jednotlivého účastníka, mladého pracovníka, stážistu nebo učně představují velmi důležitou součást Evropského sboru solidarity, mělo by být hlavním cílem této iniciativy dosažení pozitivního vlivu na příjemce v rámci projektů a opatření a na širší společnost, což by byl jasný výraz solidarity a sociální odpovědnosti;

4.  domnívá se navíc, že pracovní místa získaná prostřednictvím Evropského sboru solidarity by pomohla rozvíjet dovednosti účastníků nutné pro život, jejich povinnosti a smysl pro zodpovědnost a nezištnost a překonat jazykové, kulturní a náboženské rozdíly a rozdíly týkající se víry nebo ekonomických podmínek a také odstranit mylné představy a předsudky; domnívá se, že Evropský sbor solidarity by mohl být nápomocen také při propagaci aktivních občanských zkušeností a mohl by účastníkům pomoci kriticky zhodnotit skutečnost a sociální problémy, s nimiž se setkávají; vyzývá Komisi, aby při realizaci Evropského sboru solidarity přihlížela k problematice rovnosti žen a mužů;

5.  zdůrazňuje, že civilní ochrana a humanitární pomoc nemůže záviset na činnosti mladých lidí provozované v rámci Evropského sboru solidarity; vyzývá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby zaručily, že se do oblasti strukturované civilní ochrany a humanitární pomoci bude i nadále investovat;

Financování Evropského sboru solidarity

6.  je velmi znepokojen záměrem Komise zavést Evropský sbor solidarity v počáteční fázi na základě jeho začlenění do stávajících programů a iniciativ, zejména vzdělávacích a kulturních programů, jako je program Erasmus+ a Evropa pro občany, záruka pro mladé lidi a program pro zaměstnanost a sociální inovace, aniž by poskytla dostatečně jasné informace o tom, jaké finanční a lidské zdroje budou na tento program vyčleněny; připomíná, že Parlament jakožto spolutvůrce právních předpisů týkajících se programů EU a rozpočtový orgán se staví k přerozdělování finančních prostředků z prioritních programů negativně a často nemá k dispozici dostatečné zdroje na financování hlavní činnosti a nových politických iniciativ;

7.  vyzývá Komisi, aby do svého budoucího legislativního návrhu týkajícího se Evropského sboru solidarity začlenila jasnou definici rozpočtových mechanismů, které by umožnily jeho účinné fungování; zdůrazňuje, že financování Evropského sboru solidarity nesmí mít negativní vliv na stávající programy zaměřené na mládež a iniciativy, jako jsou programy Evropa pro občany a Erasmus+, program pro zaměstnanost a sociální inovace, a iniciativy jako např. záruka pro mladé lidi a narušovat fungování stávajících úspěšných nástrojů jako např. evropské dobrovolné služby;

8.  vyzývá Komisi, aby zajistila účinný mechanismus ke sledování a vyhodnocení Evropského sboru solidarity, aby bylo zajištěno jeho řádné uplatňování, nabídnuty kvalitní možnosti a dosaženo trvalých výsledků;

Začlenění Evropského sboru solidarity do širší dobrovolnické strategie

9.  navrhuje, aby pokud má být Evropský sbor solidarity úspěšný, Komise zapojila tuto iniciativu do širší politické strategie zaměřené na vytvoření příznivého prostředí pro dobrovolnictví v Evropě, tak aby se se stávajícími úspěšnými iniciativami, jako je např. evropská dobrovolná služba, nepřekrývala, ale spíše je doplňovala;

10.  zdůrazňuje, že velká většina dobrovolné činnosti probíhá v daném místě a je zaměřená na plnění místních potřeb, a že Evropský sbor solidarity by se proto spíše než na přeshraniční možnosti, které vyžadují mezinárodní mobilitu a mohou vylučovat osoby ze znevýhodněného prostředí, měl na začátku soustředit na dobrovolníky v daném místě;

11.  poukazuje na to, že Evropský sbor solidarity by neměl pro jednotlivce nebo účastnící se organizace přestavovat žádnou další zátěž a měl by co nejúžeji spolupracovat se stávajícími zavedenými dobrovolnickými programy, které zajišťují organizace občanské společnosti;

12.  naléhavě žádá Komisi, aby se snažila o dosažení rovnováhy mezi vysokým počtem registrací do Evropského sboru solidarity zaslaných v rámci internetové platformy a počtem dostupných míst pro dobrovolnou činnost, aby nedocházelo k frustraci mladých lidí, kteří se ucházejí o místo prostřednictvím Evropského sboru solidarity;

13.  žádá Komisi, aby dobrovolnictví začlenila do různých evropských programů a fondů, jako jsou strukturální fondy, Azylový, migrační a integrační fond, program LIFE a programy a fondy v rámci vnější činnosti EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité zavést jediné místo pro koordinaci opatření a programů EU v oblasti dobrovolnictví;

14.  navrhuje, aby vzdělávací zařízení do svých osnov zavedla vzdělávání v oblasti dobrovolnictví se zaměřením na solidární opatření, s cílem zajistit podporu realizace Evropského sboru solidarity;

Jasné odlišení dobrovolnictví od zaměstnání a kvalitní možnosti pro mladé lidi v rámci zaměstnanecké složky

15.  vyzývá Komisi, aby při realizaci Evropského sboru solidarity jasně rozlišovala mezi dobrovolnickou činností a pracovními místy, tak aby zůstaly zachovány zásadní rozdíly mezi dobrovolnictvím a prací, kdy je hlavní důraz kladen buď na potřeby příjemců, nebo na potřeby účastníků v oblasti odborné přípravy a rozvoje, a aby nedocházelo k náhradě potenciálních kvalitních placených pracovních míst; v tomto smyslu zdůrazňuje, že dobrovolnická místa by neměla mít nárok na financování z prostředků, které jsou zamýšleny konkrétně na boj proti nezaměstnanosti mládeže, jako je Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí;

16.  poukazuje na to, že dobrovolnická složka by se měla opírat o jednoznačné pochopení zásad kvalitního dobrovolnictví, jako jsou zásady uvedené v Evropské listině práv a povinností dobrovolníků; zdůrazňuje navíc, že veškeré dobrovolnictví by mělo probíhat vždy za účelem podpory neziskové solidární činnosti zaměřené na plnění konkrétních potřeb obce;

17.  poukazuje na to, že zaměstnanecká složka by se měla zaměřovat na zajištění kvalitních pracovních míst, stáží a učňovské přípravy v neziskových solidárních a sociálních podnicích v rámci solidárního hospodářství;

18.  zdůrazňuje, že je důležité poskytovat hostitelským organizacím a subjektům v rámci obou těchto složek vhodnou administrativní a finanční podporu a zajistit, aby měly nezbytné znalosti a dovednosti potřebné k řádné organizaci činnosti účastníků programu „Evropský sbor solidarity“;

19.  požaduje, aby se hostitelské organizace připojily k chartě kvality, která by obsahovala dohodnuté cíle, zásady a normy, jako jsou ty, které jsou uvedeny v Evropské chartě kvality stáží a učňovské přípravy(10); vybízí hostitelské organizace, aby předem uvedly, jaké dovednosti a kompetence by se měly na základě daných zkušeností získat; vyzývá k tomu, aby bylo možné porovnávat, uznávat a potvrzovat schopnosti a dovednosti získané na základě těchto zkušeností, jak se požaduje v doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení, tak aby to přispělo k trvalému začleňování mladých lidí na pracovní trh; poukazuje na to, že sledovat realizaci Evropského sboru solidarity pomohou jasné normy;

20.  poukazuje na to, že je nutné mladým dobrovolníkům nabídnout přiměřenou finanční odměnu a mladým pracovníkům přiměřenou odměnu, jakož i zdravotní pojištění, školení a poradenství; zdůrazňuje, že je nutné zajistit sledování pracovní zátěže a prostředí dobrovolníků s ohledem na specifické úkoly, které by museli plnit jako dobrovolníci nebo pracovníci Evropského sboru solidarity;

21.  opakuje svou výzvu adresovanou členským státům, aby politiku zaměstnanosti mládeže propojily s kvalitními trvalými pracovními smlouvami, aby bylo možné řešit problematiku nejistých podmínek zaměstnání a podzaměstnanosti;

22.  vyzývá Komisi a členské státy, aby mladým lidem ze znevýhodněného prostředí nebo se zvláštními potřebami zajistily úplný přístup k Evropskému sboru solidarity; zdůrazňuje proto, že aby bylo možné hradit náklady na osobní asistenty nebo zvláštní podporu těchto mladých lidí, je nutné na to vyčlenit konkrétní rozpočtové prostředky; domnívá se, že Evropský sbor solidarity lze v tomto ohledu považovat za dobrý příklad;

Koordinace mezi jednotlivými útvary a konzultace se zainteresovanými stranami

23.  vyzývá Komisi, aby v rámci všech svých útvarů a ve spolupráci se všemi dalšími institucemi EU a členských států řádně koordinovala a prosazovala iniciativu „Evropský sbor solidarity“, tak aby byla zajištěna její jednotná a důsledná realizace; navrhuje, aby za koordinaci a prosazování této iniciativy odpovídalo generální ředitelství Komise pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu;

24.  připomíná Komisi, že je nutné zajistit, aby pro hlavní zainteresované strany, jako jsou mládežnické organizace, evropští sociální partneři, dobrovolnické organizace, odbory a členské státy, byly před vytvořením legislativního návrhu vytvořeny správné podmínky; zdůrazňuje, že tyto zainteresované strany by se měly pravidelně podílet na realizaci této iniciativy, příp. na jejím monitorování, aby bylo zajištěno její řádné uplatňování a kvalita nabízených míst a dosaženo trvalých výsledků;

o
o   o

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0425.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0005.
(3) Úř. věst. C 259 E, 29.10.2009, s. 9.
(4) Úř. věst. C 224, 21.6.2016, s. 19.
(5) Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 67.
(6) Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.
(7) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
(8) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470.
(9) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50.
(10) http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí