Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2585(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0238/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0238/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/04/2017 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0130

Hyväksytyt tekstit
PDF 176kWORD 46k
Torstai 6. huhtikuuta 2017 - Strasbourg
Euroopan solidaarisuusjoukot
P8_TA(2017)0130B8-0238/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. huhtikuuta 2017 Euroopan solidaarisuusjoukoista (2017/2629(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon 7. joulukuuta 2016 annetun komission tiedonannon Euroopan solidaarisuusjoukoista (COM(2016)0942),

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta ja vapaaehtoistyön edistämisestä Euroopassa(1),

–  ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman kulttuurienvälisen vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden ja koulutuksen merkityksestä EU:n perusarvojen edistämisessä(2),

–  ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä(3),

–  ottaa huomioon 17. heinäkuuta 2014 antamansa päätöslauselman nuorten työllisyydestä(4),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman nuorisotakuusta(5),

–  ottaa huomioon 20. joulukuuta 2012 annetun neuvoston suosituksen epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista(6),

–  ottaa huomioon eurooppalaisen vapaaehtoistoiminnan toimenpideohjelman (PAVE) sekä vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan eurooppalaisen peruskirjan(7),

–  ottaa huomioon Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013(8),

–  ottaa huomioon unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1288/2013(9),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen vapaaehtoistyöstä ja eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyt kysymykset Euroopan solidaarisuusjoukoista (O‑000020/2017 – B8-0210/2017 ja O-000022/2017 – B8‑0211/2017),

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin kulmakiven muodostavat jäsenvaltioiden sopimat ja hyväksymät perustavat ajatukset, arvot ja periaatteet;

B.  toteaa, että solidaarisuus on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista ja perustuu niin hyötyjen kuin haittojenkin jakamiseen;

C.  toteaa, että solidaarisuuden periaate on ollut eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun liikkeelle paneva voima koko sen 20-vuotisen keston ajan ja on saanut aikaan merkittäviä tuloksia, joita ei pidä menettää;

D.  toteaa, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on asetetuttava painokkaasti tukemaan aktiivisesti kansalaisten sitoutumista sekä tunnustettava, että vapaaehtoistoiminta vahvistaa osaltaan tunnetta solidaarisuudesta ja sosiaalisesta vastuusta sekä kansalaisuuteen liittyvien yhteisten arvojen ja kokemusten jakamisesta;

E.  katsoo, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisen on pohjauduttava perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa määritettyihin EU:n yhteisiin arvoihin; katsoo, että niiden tavoitteena olisi oltava yhteisöllisyyden, solidaarisuuden ja sosiaalisen vastuun tunteen kehittäminen Euroopassa samalla kun osallistujille tarjotaan mielekäs ja voimaannuttava vapaaehtoistyö-, työ-, harjoittelu- tai oppisopimuskokemus;

F.  ottaa huomioon, että laadukas vapaaehtoistyö voi luoda työtilaisuuksia ja avata mahdollisuuksia sosiaaliselle osallisuudelle;

G.  toteaa, että useimmat vapaaehtoistoimintaa koskevat aloitteet toteutetaan EU:n ohjelmien ulkopuolella, ja katsoo, että niitä on tuettava luomalla otollinen oikeudellinen ja taloudellinen ympäristö;

H.  ottaa huomioon, että eurooppalainen vapaaehtoispalvelu on EU:n vapaaehtoistoiminnan nykyinen viitekehys ja on 20-vuotisen historiansa aikana osoittanut tehokkuutensa ja asiantuntemuksensa sekä saavuttavansa opetustuloksia; toteaa, että mahdollisten uusien vapaaehtoistoiminnan EU-ohjelmien olisi perustuttava eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun sekä muiden menestyksekkäiden vapaaehtoistoiminnan EU-ohjelmien, kuten EU:n vapaaehtoisavun, kokemuksille ja täydennettävä niitä;

I.  ottaa huomioon, että Euroopan solidaarisuusjoukot voivat tarjota kohderyhmänä oleville nuorille (erityisesti syrjäytyneiden yhteisöjen ja heikon sosioekonomisen taustan nuorille) tilaisuuden antaa arvokas panos yhteiskunnalle, lisätä EU:n sitoutumisen näkyvyyttä sekä elävöittää vapaaehtoistoimintaa Euroopassa ja sen tarjoamia yhteiskunnallisia hyötyjä koskevaa yleistä keskustelua;

J.  ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan ja nuorisojärjestöjen tärkeän roolin laadukkaiden paikallisten, kansallisten ja rajat ylittävien vapaaehtoistyökokemusten tarjoajina; toteaa, että niiden on saatava jatkuvaa tukea otollisen oikeudellisen ja taloudellisen ympäristön ohella;

K.  ottaa huomioon, että komission avattua joulukuussa 2016 verkkofooruminsa yli 20 000 henkilöä on jo rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkoihin;

L.  katsoo, että komission olisi ehdotettava Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamista varten selkeää ja yksityiskohtaista oikeudellista kehystä, jossa otetaan huomioon seuraavat Euroopan parlamentin suositukset;

Eurooppalainen solidaarisuus

1.  pitää olennaisen tärkeänä antaa selkeä EU-tason solidaarisuustoiminnan määritelmä; pyytää komissiota määrittämään Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteet ja huolehtimaan, että niiden toiminta on mitattavissa olevaa ja tehokasta, kun otetaan huomioon solidaarisuustoimien merkittävät myönteiset vaikutukset niin yksittäisiin osallistujiin kuin yhteisöönkin; korostaa, että määritelmät, joita pidetään tarpeellisina tämän helpottamiseksi, olisi kehitettävä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden sekä vapaaehtoistoiminnan, kansalaistoiminnan ja nuorisotoiminnan aloilla toimivien asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa määritettyjä EU:n keskeisiä arvoja noudattaen;

2.  korostaa tarvetta varmistaa, että kaikilla EU:n kansalaisilla on yhtäläinen mahdollisuus päästä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin; kannustaa edistämään voimakkaammin sellaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua aloitteeseen, joilla on erityistarpeita ja jotka tulevat heikommista lähtökohdista;

3.  on vakaasti sitä mieltä, että vaikka oppiminen, myös epävirallisen oppimisen sekä arkioppimisen yhteydessä saatujen kokemusten kautta, ja yksittäiseen vapaaehtoistyöntekijään, nuoreen työntekijään, harjoittelijaan ja oppisopimuskoulutettavaan vaikuttaminen ovat tärkeitä osatekijöitä, Euroopan solidaarisuusjoukkojen päätavoitteena olisi oltava myönteisen vaikutuksen tekeminen hankkeiden ja toimien edunsaajiin ja laajempaan yhteisöön selkeänä osoituksena solidaarisuudesta ja sosiaalisesta vastuullisuudesta;

4.  katsoo myös, että osallistuminen Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevaan aloitteeseen tukisi myös osallistujien elämäntaitojen, vastuullisuuden, sitoutumisen ja jakamisen kehittämistä, helpottaisi kielellisten, kulttuuristen, uskonnollisten, vakaumuksellisten tai taloudellisten erojen sekä väärinkäsitysten ja ennakkoluulojen hälventämistä; katsoo, että aloitteella edistettäisiin samalla aktiivisen kansalaisuuden kokemusta sekä auttaisi osallistujia analysoimaan kriittisesti kohtaamiaan tosiasioita ja yhteiskunnallisia ongelmia; kehottaa komissiota valtavirtaistamaan sukupuolten tasa-arvoa koskevan näkökulman Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanoon;

5.  korostaa, että pelastuspalvelu ja humanitaarinen apu ei voi olla riippuvainen Euroopan solidaarisuusjoukoissa palvelevista nuorista; kehottaakin tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan jatkuvat investoinnit rakenteelliseen pelastuspalveluun ja humanitaariseen apuun;

Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitus

6.  pitää hyvin huolestuttavana komission aikomusta panna Euroopan solidaarisuusjoukot alkuvaiheessa täytäntöön sisällyttämällä ne jo olemassa oleviin ohjelmiin ja aloitteisiin, erityisesti koulutus- ja kulttuurialan ohjelmiin, kuten Erasmus+, Kansalaisten Eurooppa, nuorisotakuu ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma, täsmentämättä riittävästi, mikä on niille osoitettavien taloudellisten ja inhimillisten resurssien tarkka määrä; palauttaa mieliin, että parlamentti vastustaa EU-ohjelmia koskevan lainsäädäntövallan käyttäjänä sekä budjettivallan käyttäjänä varojen uudelleenkohdentamista ensisijaisista ohjelmista – joilla usein ei ole riittävästi varoja ydintoimintojensa rahoittamiseen – uusien toimintapoliittisten aloitteiden rahoittamiseksi;

7.  kehottaa komissiota sisällyttämään tulevaan Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevaan lainsäädäntöehdotukseensa selkeän kuvauksen talousarviojärjestelyistä, joiden turvin joukot voivat toimia tehokkaasti; korostaa, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksella ei saa olla kielteisiä vaikutuksia jo olemassa oleviin nuorille tarkoitettuihin ohjelmiin ja aloitteisiin, kuten Kansalaisten Eurooppa, Erasmus+ ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma sekä nuorisotakuun kaltaiset aloitteet, ja että sillä ei saa vääristää eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun kaltaisten menestyksekkäiden nykyvälineiden toimintaa;

8.  kehottaa komissiota ottamaan Euroopan solidaarisuusjoukkoja varten käyttöön tehokkaan seuranta- ja arviointimekanismin, jolla varmistetaan sen asianmukainen täytäntöönpano, tarjonnan laatu ja tulosten kestävyys;

Euroopan solidaarisuusjoukkojen sisällyttäminen vapaaehtoistoimintaa koskevaan yleiseen strategiaan

9.  ehdottaa, että jotta Euroopan solidaarisuusjoukoista tulisi menestys, komission olisi sisällytettävä ne laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan, jolla pyritään luomaan mahdollistava toimintaympäristö Eurooppaan vapaaehtoistoimintaa varten samalla kun vältetään päällekkäisyydet ja vahvistetaan hyvin toimivia nykyisiä aloitteita, kuten eurooppalaista vapaaehtoispalvelua;

10.  painottaa, että valtaosa vapaaehtoistyöstä tehdään paikallisella tasolla ja sillä vastataan paikallisiin tarpeisiin, ja katsoo, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi alkuvaiheessa keskityttävä paikan päällä harjoitettuun vapaaehtoistoimintaan eikä rajat ylittäviin tilaisuuksiin, jotka edellyttävät kansainvälistä liikkuvuutta, mikä voi olla ulkopuolelle jäämiseen johtava tekijä heikommista lähtökohdista tuleville henkilöille;

11.  korostaa, että Euroopan solidaarisuusjoukot eivät saisi lisätä yksityishenkilöihin tai osallistuviin järjestöihin kohdistuvaa hallinnollista rasitetta ja että niiden olisi tehtävä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä nykyisten vakiintuneita vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia tarjoavien kansalaisjärjestöjen kanssa;

12.  kehottaa komissiota pyrkimään saattamaan tasapainoon verkkofoorumin kautta Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityneiden henkilöiden suuren määrän ja saatavilla olevaa vapaaehtoistoimintaa koskevan paikkatarjonnan, jotta vältetään turhautuminen joukkoihin hakeneiden nuorten keskuudessa;

13.  kehottaa komissiota valtavirtaistamaan vapaaehtoistoiminnan kaikissa unionin ohjelmissa ja rahastoissa, kuten rakennerahastoissa, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastossa, Life-ohjelmassa sekä EU:n ulkoisen toiminnan ohjelmissa ja rahastoissa; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää ottaa käyttöön yhteinen yhteyspiste EU:n vapaaehtoistoimintaa koskevien toimintapolitiikkojen ja ohjelmien koordinointia varten;

14.  ehdottaa, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanon tukemiseksi oppilaitokset voivat sisällyttää opetusohjelmiinsa vapaaehtoistoiminnan alan koulutusta, jossa keskitytään solidaarisuustoimiin;

Vapaaehtoistyö ja palkkatyö sekä nuorille tarjottavat laadukkaat työllistymismahdollisuudet on erotettava selkeästi toisistaan hankkeen ammatillisessa osatekijässä

15.  kehottaa komissiota tekemään Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanon yhteydessä selkeän eron vapaaehtoistoiminnan ja työnvälityksen välillä, jotta säilytetään vapaaehtoistyön ja palkkatyön väliset perustavanlaatuiset erot, sillä toisessa tapauksessa keskiössä ovat edunsaajien tarpeet ja toisessa osallistujien koulutus- ja kehitystarpeet, ja jotta vältetään mahdollisten laadukkaiden palkallisten työpaikkojen kaikenlainen korvaaminen; korostaakin, että vapaaehtoistoiminnan tilaisuuksille ei pitäisi antaa rahoitusta, joka on tarkoitettu nimenomaisesti nuorisotyöttömyyden torjumiseen, esimerkiksi nuorisotyöllisyysaloitteelle;

16.  painottaa, että vapaaehtoisuuden osatekijää olisi tuettava selkeällä käsityksellä laadukkaan vapaaehtoistoiminnan periaatteista, kuten niistä, jotka on määritetty vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa; korostaa lisäksi, että kaikella vapaaehtoistoiminnalla olisi aina tuettava voittoa tavoittelemattomia solidaarisuustoimia, joilla vastataan yhteisön yksilöityihin tarpeisiin;

17.  korostaa, että ammatillisella osatekijällä olisi keskityttävä laadukkaiden työpaikkojen ja harjoittelija- ja oppisopimuspaikkojen tarjoamiseen solidaarisuusalan voittoa tavoittelemattomissa solidaarisuusyrityksissä ja sosiaalisissa yrityksissä;

18.  korostaa, että on tärkeää tarjota asianmukaista hallinnollista ja taloudellista tukea isäntäorganisaatioille ja -elimille riippumatta siitä, kumpaa osatekijää ne edustavat, ja varmistaa, että niillä on tarvittavat tiedot ja taidot voidakseen isännöidä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvia henkilöitä asianmukaisesti;

19.  pyytää isäntäorganisaatioita sitoutumaan laatua koskevaan peruskirjaan, joka koostuu harjoittelu- ja oppisopimusjaksojen laatua koskevan eurooppalaisen peruskirjan(10) tarjoaman mallin mukaisista sovituista tavoitteista, periaatteista ja normeista; kannustaa isäntäorganisaatioita kuvailemaan etukäteen taidot ja pätevyydet, jotka on määrä hankkia kokemuksen aikana; kehottaa edistämään kokemuksen aikana hankittujen taitojen ja pätevyyksien vertailtavuutta, tunnustamista ja hyväksymistä epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20. joulukuuta 2012 annetun neuvoston suosituksen mukaisesti, jotta niillä voidaan helpottaa nuorten integroitumista pysyvästi työmarkkinoille; tähdentää, että selkeiden normien avulla voidaan seurata Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanoa;

20.  korostaa tarvetta tarjota nuorille vapaaehtoistyöntekijöille riittävä taloudellinen korvaus ja nuorille työntekijöille asianmukainen palkka sekä sairausvakuutus, koulutusta ja mentorointia; korostaa, että heidän työtaakkaansa ja -ympäristöään olisi tarkkailtava, kun otetaan huomioon ne erityiset tehtävät, jotka heidän on hoidettava Euroopan solidaarisuusjoukoissa suorittamansa vapaaehtoistyön tai työharjoittelun yhteydessä;

21.  kehottaa jälleen jäsenvaltioita yhdistämään nuorisotyöllisyyspolitiikkaansa laadukkaat ja kestävät työsopimukset, jotta voidaan torjua epävarmoja työsuhteita ja vajaatyöllisyyttä;

22.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että heikommista lähtökohdista tulevat nuoret ja nuoret, joilla on erityistarpeita, voivat osallistua täysimääräisesti Euroopan solidaarisuusjoukkoihin; korostaa sen vuoksi, että olisi osoitettava erityiset määrärahat kyseisille nuorille tarjottavan henkilökohtaisen avun tai ylimääräisen tuen kustannusten kattamiseksi; katsoo, että Euroopan solidaarisuusjoukkoja voitaisiin pitää tässä mielessä hyvänä käytäntönä;

Yksiköiden välinen koordinointi sekä sidosryhmien kuuleminen

23.  kehottaa komissiota koordinoimaan Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevaa aloitetta ja valtavirtaistamaan sen kaikissa yksiköissään ja kaikissa muissa unionin toimielimissä ja kansallisissa laitoksissa, jotta varmistetaan aloitteen täytäntöönpanon johdonmukaisuus ja yhdenmukaisuus; ehdottaa, että komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosaston pääjohtajalle annetaan vastuu Euroopan solidaarisuusjoukkojen koordinoimisesta ja valtavirtaistamisesta;

24.  muistuttaa komissiota tarpeesta varmistaa, että olosuhteet ovat kohdallaan keskeisten sidosryhmien, kuten nuorisojärjestöjen, eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten, vapaaehtoistoimintaan perustuvien organisaatioiden, ammattiliittojen ja jäsenvaltioiden, asianmukaiselle kuulemiselle ennen lainsäädäntöehdotuksen laatimista; korostaa, että näiden sidosryhmien olisi osallistuttava säännöllisesti aloitteen täytäntöönpanoon ja tarpeen mukaan sen seurantaan, jotta varmistetaan sen asianmukainen täytäntöönpano, tarjonnan laatu ja tulosten kestävyys;

o
o   o

25.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0425.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0005.
(3)EUVL C 259 E, 29.10.2009, s. 9.
(4)EUVL C 224, 21.6.2016, s. 19.
(5)EUVL C 440, 30.12.2015, s. 67.
(6)EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1.
(7)http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
(8)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470.
(9)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50.
(10)http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö