Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2585(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0238/2017

Pateikti tekstai :

B8-0238/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/04/2017 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0130

Priimti tekstai
PDF 415kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 6 d. - Strasbūras
Europos solidarumo korpusas
P8_TA(2017)0130B8-0238/2017

2017 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos solidarumo korpuso (2017/2629(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 7 d. Komisijos komunikatą dėl Europos solidarumo korpuso (COM(2016)0942),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos savanorių tarnybos ir savanoriškos veiklos skatinimo Europoje(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmens puoselėjant pagrindines ES vertybes(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 22 d. rezoliuciją dėl savanoriškos veiklos naudos ekonominei ir socialinei sanglaudai(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl jaunimo užimtumo(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo(6),

–  atsižvelgdamas į Europos savanoriškos veiklos politikos darbotvarkę ir Europos chartijos dėl savanorių teisių ir pareigų projektą(7),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006(8),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB(9),

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl savanoriškos veiklos ir Europos savanorių tarnybos (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl Europos solidarumo korpuso (O-000020/2017 – B8-0210/2017 ir O-000022/2017 – B8-0211/2017),

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga yra grindžiama pagrindinėmis idėjomis, vertybėmis ir principais, dėl kurių susitarė ir kurioms pritarė valstybės narės;

B.  kadangi Europos Sąjungos solidarumo principas yra vienas pagrindinių principų ir yra grindžiamas tiek naudos, tiek naštos pasidalijimu;

C.  kadangi solidarumo principas buvo pagrindinė varomoji jėga kuriant Europos savanorių tarnybą (EST), kuri per 20 metų istoriją pasiekė puikių rezultatų, kurių nereikėtų prarasti;

D.  kadangi ES institucijos ir valstybės narės turi tvirtai ir aktyviai remti piliečių dalyvavimą pilietinėje veikloje ir pripažinti, kad savanoriška veikla padeda stiprinti solidarumo jausmą, socialinę atsakomybę ir bendras pilietiškumo vertybes ir patirtį;

E.  kadangi Europos solidarumo korpuso (ESC) kūrimas turi būti grindžiamas bendromis ES vertybėmis, kaip nustatyta Sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; kadangi ESC tikslas turėtų būti kurti bendruomenės, solidarumo ir socialinės atsakomybės jausmą Europoje, tuo pat metu užtikrinant tinkamą ir savanorišką veiklą, darbo, stažuotės ar pameistrystės patirtį;

F.  kadangi savanoriška veikla gali padėti pereiti į darbo rinką ir atverti galimybes socialinei įtraukčiai;

G.  kadangi dauguma savanoriškos veiklos iniciatyvų vykdomos ne pagal ES programas ir joms reikis palankios teisinės ir finansinės aplinkos paramos;

H.  kadangi EST yra jau veikianti savanoriškos veiklos ES pavyzdinė sistema, turinti 20 metų įrodyto veiksmingumo, žinių ir mokymosi pasiekimų istoriją; kadangi bet kokia nauja ES masto savanoriškos veiklos programa turėtų papildyti EST patirtį ir remtis jos ir kitų sėkmingų ES savanoriškos veiklos programų, pvz., ES pagalbos savanorių, patirtimi;

I.  kadangi ESC galėtų suteikti galimybę jauniems žmonėms, kurie yra pagrindinė tikslinė grupė (visų pirma iš socialiai atskirtų bendruomenių ir nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos), svariai prisidėti prie visuomenės ir padidinti informuotumą apie ES veiksmus ir atnaujinti platesnes diskusijas dėl savanoriškos veiklos Europoje ir jos naudos visuomenei;

J.  kadangi pilietinė visuomenė ir jaunimo organizacijos vaidina svarbų vaidmenį sudarant galimybes gauti kokybiškos savanoriškos veiklos patirties vietos, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu; kadangi nuolatinė parama, taip pat palanki teisinė ir finansinė aplinka, šioje srityje yra būtinos;

K.  kadangi daugiau kaip 20 000 žmonių jau užsirašė į ESC nuo 2016 m. gruodžio mėn., kai pradėjo veikti Komisijos interneto platforma;

L.  kadangi Komisija primygtinai raginama sukurti aiškią ir išsamią ESC teisinę sistemą, atsižvelgdama į Europos Parlamento rekomendacijas;

Europos solidarumas

1.  mano, kad labai svarbu aiškiai apibrėžti solidarumo veiklą ES lygmeniu; prašo Komisijos apibrėžti ESC tikslus ir padaryti, kad jos veiksmai būtų išmatuojami ir veiksmingi, atsižvelgiant į svarbų teigiamą solidarumo veiklos poveikį atskiriems dalyviams ir bendruomenei; pabrėžia, kad apibrėžtys, kurios būtinos palankesnėms sąlygoms pirmiau minėtiems veiksmams sudaryti, turėtų būti parengtos glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, aktyviai veikiančiomis savanoriškos veiklos, civilinės tarnybos ir jaunimo veiklos srityse pagal pagrindines ES vertybes, nustatytas Sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijoje;

2.  pabrėžia, kad reikia užtikrinti vienodą prieigą prie ESC visiems ES piliečiams; ragina Komisiją aktyviau propaguoti žmonėms su specialiais poreikiais ir iš nepalankioje padėtyje esančių šeimų kilusiems asmenims skirtas galimybes dalyvauti šioje iniciatyvoje;

3.  yra tvirtai įsitikinęs, kad nors mokymosi komponentas, įskaitant neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytą patirtį, ir poveikis pačiam savanoriui, jaunam darbuotojui, stažuotojui arba pameistriui yra svarbūs elementai, pagrindinis ESC tikslas turėtų būti – padaryti teigiamą poveikį projektų ir veiksmų naudos gavėjams ir platesnei bendruomenei, taip akivaizdžiai išreiškiant solidarumą ir socialinę atsakomybę;

4.  be to, mano, kad įgyvendinant ESC iniciatyvą prieinamos lėšos padėtų plėtoti dalyvių gyvenimo įgūdžius, atsakomybę, nuosavybės ir dalijimosi jausmą, ir padėtų įveikti kalbos, kultūros, religijos, įsitikinimų ar ekonominių aplinkybių skirtumus, taip pat klaidingus įsitikinimus ir išankstinį nusistatymą; mano, kad ESC iniciatyva taip pat padėtų skatinti aktyvaus pilietiškumo patirtį, o dalyviams padėtų įgyti gebėjimą kritiškai vertinti realybę ir visuomenės problemas, su kuriomis jie susiduria; ragina Komisiją įgyvendinant ESC iniciatyvą taikyti lyčių lygybės principą;

5.  pabrėžia, kad civilinės sauga ir humanitarinė pagalba negali priklausyti nuo jaunimo taikant ESC iniciatyvą; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti nuolatines investicijas į struktūruotą civilinę saugą ir humanitarinę pagalbą;

Europos solidarumo korpuso finansavimas

6.  yra labai susirūpinęs dėl Komisijos ketinimo įgyvendinti ESC iniciatyvą pirmuoju pradiniu etapu, įtraukiant ją į esamas programas ir iniciatyvas, ypač švietimo ir kultūros programas, pavyzdžiui, „Erasmus +“, „Europa piliečiams“, Jaunimo garantijų iniciatyva ir Užimtumo ir socialinių inovacijų programa, nesuteikiant pakankamai aiškumo dėl tikslių finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų ESC; primena, kad Parlamentas, kaip vienas iš teisės aktų leidėjų svarstant ES programas ir biudžeto valdymo institucija, nesutinka, kad lėšos būtų perskirstomos, jas imant iš prioritetinių programų, ir dažnai neturi pakankamai išteklių, kad galėtų finansuoti pagrindinius veiksmus ir naujas politikos iniciatyvas;

7.  ragina Komisiją įtraukti į savo būsimą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl ESC aiškias biudžeto priemones, kuriomis būtų sudarytos sąlygos veiksmingam ESC veikimui; pabrėžia, kad ESC finansavimas neturi neigiamai paveikti esamų programų, skirtų jaunimui, ir iniciatyvų, pavyzdžiui, programų „Erasmus +“ ir „Europa piliečiams“, Užimtumo ir socialinių inovacijų programos ir tokių iniciatyvų, kaip Jaunimo garantijų iniciatyva, ir neturi iškraipyti esamų sėkmingų priemonių, pvz., Europos savanorių tarnybos, veikimo;

8.  ragina Komisiją nustatyti veiksmingą ESC stebėjimo ir vertinimo mechanizmą, kad būtų užtikrintas tinkamas iniciatyvos įgyvendinimas, galimybių kokybė ir rezultatų tvarumas;

Europos solidarumo korpuso integravimas į platesnę savanoriškos veiklos strategiją

9.  siūlo, kad siekiant, jog ESC būtų sėkmingas, Komisija turėtų įtraukti jį į platesnę politikos strategiją, kuria siekiama sukurti aplinką, kuri būtų palanki savanoriškai veiklai Europoje, ir kartu stiprinti, o ne dubliuoti sėkmingas esamas iniciatyvas, pvz., Europos savanorių tarnybą;

10.  pabrėžia, kad didžioji dalis savanoriškos veiklos vykdoma vietos lygmeniu ir tenkina vietos poreikius, ir todėl ESC iš pradžių daugiausia dėmesio turėtų skirti vietos savanoriškai veiklai, o ne tarpvalstybinės veiklos galimybėms, kurioms reikia tarptautinio judumo ir gali neįtraukti asmenų, kilusių iš nepalankioje padėtyje esančių šeimų;

11.  pabrėžia, kad ESC neturėtų sukurti papildomos administracinės naštos asmenims ar dalyvaujančioms organizacijoms ir turėtų kiek įmanoma glaudžiau bendradarbiauti su jau esamomis ir gerai įsitvirtinusiomis savanoriškos veiklos priemonėmis, kurias jau teikia pilietinės visuomenės organizacijos;

12.  primygtinai ragina Komisiją siekti užtikrinti pusiausvyrą tarp didelio registracijų į ESC skaičiaus interneto svetainėje ir esamų savanoriškos veiklos postų, siekiant nesukelti jaunimo, kandidatuojančio į ESC, nusivylimo;

13.  ragina Komisiją įtraukti savanorišką veiklą į visas Europos programas ir fondus, pavyzdžiui, struktūrinius fondus, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą, programą LIFE ir ES išorės veiksmų programas ir fondus; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad svarbu sukurti bendrą ES savanoriškos veiklos politikos ir programų koordinavimo centrą;

14.  siūlo švietimo institucijoms numatyti mokymus savanoriškos veiklos srityje, daugiausia dėmesio savo mokymo programose skiriant solidarumo veiklai siekiant padėti įgyvendinti ESC;

Aiškus savanoriškos veiklos ir užimtumo bei kokybiškų galimybių jaunimui pagal profesines kryptis atskyrimas

15.  ragina Komisiją, įgyvendinant ESC iniciatyvą, aiškiai atskirti savanorišką veiklą nuo įdarbinimo, siekiant išlaikyti esminius skirtumus tarp savanoriškos veiklos ir darbo, kai daugiausia dėmesio skiriama arba paramos gavėjų poreikiams, arba dalyvių mokymo ir tobulinimo poreikiams, taip pat siekiant išvengti, kad kokybiškos darbo vietos būtų pakeičiamos neatlygintina savanoriška veikla; šiuo tikslu pabrėžia, kad savanoriška veikla neturėtų būti finansuojama lėšomis, konkrečiai skirtomis kovai su jaunimo nedarbu, kaip antai Jaunimo užimtumo iniciatyva;

16.  pabrėžia, kad vyraujanti savanoriškos veiklos kryptis turėtų būti pagrįsta aiškiais kokybiškos savanoriškos veiklos principais, kaip nurodyta Europos chartijoje dėl savanorių teisių ir pareigų; be to, pabrėžia, kad bet kokia savanoriška veikla turėtų remti ne pelno siekiančius solidarumo veiksmus, atitinkančius nustatytus bendruomenės poreikius;

17.  pabrėžia, kad profesinės krypties tikslas turėtų būti siūlyti kokybiškas darbo vietas, stažuotes ir pameistrystę solidarumo sektoriaus pelno nesiekiančiose solidarumo ir socialinėse įmonėse;

18.  pabrėžia, kad svarbu teikti tinkamą administracinę ir finansinę paramą priimančiosioms abiejų krypčių organizacijoms ir įstaigoms, ir užtikrinti, kad jos turėtų reikiamų žinių ir įgūdžių, kad gebėtų tinkamai priimti ESC dalyvius;

19.  prašo, kad priimančiosios organizacijos laikytųsi kokybės chartijos, kurią sudaro sutarti tikslai, principai ir standartai, kaip antai tikslai, numatyti Europos stažuočių ir pameistrystės kokybės chartijoje(10); ragina priimančiąsias organizacijas iš anksto apibrėžti gebėjimus ir įgūdžius, kurių turėtų būti įgyjama dalyvaujant iniciatyvoje; ragina siekti, kad dalyvaujant iniciatyvoje įgyti gebėjimai ir įgūdžiai būtų palyginami, pripažįstami ir patvirtinti, kaip reikalaujama 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo, – taip jie prisidėtų prie tvarios jaunimo įtraukties į darbo rinką; pabrėžia, kad aiškūs standartai padės stebėti, kaip įgyvendinama ESC iniciatyva;

20.  pabrėžia, kad jauniems savanoriams reikia suteikti tinkamą finansinę kompensaciją, o jauniems darbuotojams užtikrinti deramą uždarbį, taip pat sveikatos draudimą, mokymą ir kuravimą; pabrėžia, kad turėtų būti pasirūpinta jų darbo krūvio ir aplinkos stebėsena, atsižvelgiant į konkrečias užduotis, kurias jie turės atitikti vykdydami savanorystės ar darbo veiklą ESC;

21.  dar kartą ragina valstybes nares susieti jaunimo užimtumo politiką su kokybiškomis ir tvariomis darbo sutartimis siekiant spręsti mažų garantijų darbo ir nepakankamo užimtumo problemą;

22.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti visapusišką prieigą prie Europos solidarumo korpuso jauniems žmonėms iš nepalankios aplinkos arba turintiems specialiųjų poreikių; todėl pabrėžia, kad konkretus biudžetas turėtų būti skiriamas siekiant padengti išlaidas, susijusias su asmenine pagalba arba papildoma parama atitinkamam jaunimui; mano, kad Europos savanorių tarnyba galėtų būti vertinama kaip gera praktika šioje srityje;

Tarnybų veiklos koordinavimas ir konsultavimasis su suinteresuotaisiais subjektais

23.  ragina Komisiją ESC iniciatyvą įtraukti į visas savo tarnybas ir tinkamai ją derinti su visomis kitomis Europos ir nacionalinėmis institucijomis, siekiant užtikrinti darnų ir nuoseklų įgyvendinimą; siūlo, kad Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas būtų atsakingas už ESC koordinavimą ir integravimą;

24.  primena Komisijai, kad reikia užtikrinti geras sąlygas tinkamoms konsultacijoms su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai jaunimo organizacijos, Europos socialiniai partneriai, savanoriška veikla grindžiamos organizacijos, profesinės sąjungos ir valstybės narės, prieš rengiant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto; pabrėžia, kad šios suinteresuotosios šalys turėtų reguliariai dalyvauti įgyvendinime ir, jei tinkama, vykdyti iniciatyvos stebėseną, kad būtų užtikrintas tinkamas iniciatyvos įgyvendinimas, galimybių kokybė ir rezultatų tvarumas;

o
o   o

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0425.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0005.
(3) OL C 259 E, 2009 10 29, p. 9.
(4) OL C 224, 2016 6 21, p. 19.
(5) OL C 440, 2015 12 30, p. 67.
(6) OL C 398, 2012 12 22, p. 1.
(7) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
(8) OL L 347, 2013 12 20, p. 470.
(9) OL L 347, 2013 12 20, p. 50.
(10) http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf

Teisinė informacija - Privatumo politika