Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2585(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0238/2017

Texte depuse :

B8-0238/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/04/2017 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0130

Texte adoptate
PDF 418kWORD 53k
Joi, 6 aprilie 2017 - Strasbourg
Corpul european de solidaritate
P8_TA(2017)0130B8-0238/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 6 aprilie 2017 referitoare la Corpul european de solidaritate (2017/2629(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 decembrie 2016, intitulată „Corpul european de solidaritate” (COM(2016)0942),

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2016 referitoare la Serviciul european de voluntariat și promovarea voluntariatului în Europa(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale UE(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 aprilie 2008 privind contribuția activității de voluntariat la coeziunea economică și socială(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 iulie 2014 referitoare la locurile de muncă pentru tineri(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2013 referitoare la înființarea unei garanții pentru tineret(5),

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale(6),

–  având în vedere Agenda de politici pentru voluntariat în Europa (PAVE) și proiectul de Cartă europeană a drepturilor și responsabilităților voluntarilor(7),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului(8),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE(9),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind voluntariatul și Serviciul european de voluntariat (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei privind Corpul european de solidaritate (O-000020/2017 – B8-0210/2017 și O-000022/2017 – B8-0211/2017),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană se întemeiază pe idei, valori și principii fundamentale, care sunt convenite de statele membre și la care acestea aderă;

B.  întrucât principiul solidarității este unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene și se bazează pe partajarea atât a avantajelor, cât și a sarcinilor;

C.  întrucât principiul solidarității este o forță motrice a dezvoltării Serviciului european de voluntariat, care, în cei 20 de ani de la înființarea sa, a condus la rezultate extraordinare care nu ar trebui neutralizate;

D.  întrucât instituțiile UE și statele membre trebuie să adopte o poziție fermă pentru a sprijini în mod activ implicarea civică a cetățenilor și să recunoască faptul că activitățile de voluntariat contribuie la consolidarea sentimentului de solidaritate, a responsabilității sociale și a valorilor și experiențelor cetățeniei comune partajate;

E.  întrucât crearea Corpului european de solidaritate (CES) trebuie să se bazeze pe valorile comune ale UE, astfel cum sunt definite în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; întrucât CES ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea sentimentului de comunitate, de solidaritate și de responsabilitate socială în Europa, asigurând, în același timp, o experiență de voluntariat, de muncă, de stagiar sau de ucenicie semnificativă și constructivă;

F.  întrucât voluntariatul de calitate poate crea posibilități de încadrare în muncă și oportunități de incluziune socială;

G.  întrucât majoritatea inițiativelor de voluntariat se desfășoară în afara programelor UE și trebuie sprijinite printr-un mediu juridic și financiar propice;

H.  întrucât Serviciul european de voluntariat, care are o istorie de 20 de ani în care și-a dovedit eficacitatea, know-how-ul și realizările educaționale, constituie cadrul actual de referință pentru activitățile de voluntariat din UE; întrucât toate programele noi de voluntariat de la nivelul UE ar trebui să se bazeze pe experiența Serviciului european de voluntariat și pe alte programe de voluntariat europene de succes, cum ar fi inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, și să le completeze;

I.  întrucât, CES ar putea constitui pentru tineri, care sunt principalul său grup-țintă (în special cei din comunități marginalizate și din medii socioeconomice sărace), o oportunitate de a aduce o contribuție valoroasă la societate, de a crește vizibilitatea angajamentului UE și de a revitaliza dezbaterea mai amplă privind voluntariatul în Europa și beneficiile sale pentru societate;

J.  întrucât societatea civilă și organizațiile de tineret au importantul rol de a asigura experiențe de voluntariat de calitate la nivel local, național și transfrontalier; întrucât, în acest sens, este nevoie de un sprijin continuu și de un mediu juridic și financiar propice;

K.  întrucât, de la lansarea platformei online a Comisiei, în decembrie 2016, peste 20 000 de persoane s-au înscris deja în CES;

L.  întrucât invită Comisia să elaboreze un cadru juridic clar și detaliat pentru CES, luând în considerare următoarele recomandări ale Parlamentului European,

Solidaritate europeană

1.  consideră că este esențială definirea clară la nivelul UE a acțiunilor de solidaritate; solicită Comisiei să definească obiectivele CES și să asigure că acțiunile acestuia sunt măsurabile și eficiente, ținând seama de impactul pozitiv important al acțiunilor de solidaritate atât asupra participanților individuali, cât și asupra comunității; subliniază că definițiile considerate necesare pentru facilitarea acestui lucru ar trebui elaborate în strânsă cooperare cu statele membre și organizațiile părților interesate relevante active în domeniul voluntariatului, al serviciul civic și al acțiunilor pentru tineret și în conformitate cu valorile fundamentale ale UE, definite în tratate și în Carta drepturilor fundamentale;

2.  subliniază că este nevoie să se garanteze accesul egal la CES pentru toți cetățenii UE; încurajează promovarea mai intensă a posibilităților de a participa la inițiativă disponibile pentru persoanele cu nevoi speciale și pentru persoanele care provin din medii defavorizate;

3.  este ferm convins că, deși componenta de învățare, inclusiv cea realizată prin experiențe de educație non-formală și informală, și impactul asupra voluntarilor individuali, tinerilor lucrători, stagiarilor sau a ucenicilor sunt elemente importante, principalul obiectiv al CES ar trebui să fie obținerea unui impact pozitiv asupra beneficiarilor proiectelor și acțiunilor și asupra comunității mai largi ca o expresie clară a solidarității și a responsabilității sociale;

4.  consideră, de asemenea, că stagiile puse la dispoziție prin inițiativa CES ar ajuta participanții să își dezvolte deprinderile de viață, capacitatea de asumare a responsabilității și sentimentul apartenenței și participării și ar contribui la depășirea diferențelor de limbă, de cultură, de religie, de convingeri sau de circumstanțe economice, precum și a concepțiilor eronate și a prejudecăților legate de acestea; consideră că inițiativa CES ar ajuta, de asemenea, la promovarea unei experiențe de cetățenie activă și ar ajuta participanții să obțină o analiză critică a realității și a problemelor societale cu care se confruntă; invită Comisia ca, în punerea în aplicare a CES, să integreze egalitatea de gen;

5.  subliniază că protecția civilă și ajutorul umanitar nu pot depinde de activitatea tinerilor prin intermediul Corpului european de solidaritate; invită, în acest sens, Comisia și statele membre să garanteze investiții continue într-o protecție civilă și un ajutor umanitar structurate;

Finanțarea Corpului european de solidaritate

6.  își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu intenția Comisiei de a pune în aplicare CES în etapa inițială a acestuia prin includerea sa în programele și inițiativele existente, în special în programe de educație și cultură, cum ar fi Erasmus+ și Europa pentru cetățeni, Garanția pentru tineret și Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială fără a oferi suficiente clarificări cu privire la resursele financiare și umane exacte care trebuie rezervate pentru CES; reamintește că Parlamentul, în calitate de colegiuitor privind programele UE și de autoritate bugetară, se opune realocării fondurilor din programele prioritare și că, de multe ori, nu există resurse suficiente pentru finanțarea unor acțiuni principale și a unor noi inițiative de politică;

7.  invită Comisia să includă în viitoarele sale propuneri legislative privind CES o descriere clară a mecanismelor bugetare care să permită buna funcționare a CES; subliniază că finanțarea CES nu trebuie să aibă un impact negativ asupra programelor existente pentru tineri și asupra inițiativelor, cum ar fi Europa pentru cetățeni și Erasmus +, Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială și Garanția pentru tineret, și nici nu va denatura funcționarea instrumentelor de succes existente, cum ar fi Serviciul european de voluntariat;

8.  invită Comisia să asigure un mecanism de monitorizare și de evaluare eficient pentru CES, pentru a garanta punerea în aplicare corectă a acestuia, calitatea oportunităților pe care le oferă și sustenabilitatea rezultatelor sale;

Integrarea Corpului european de solidaritate în cadrul unei strategii mai ample privind voluntariatul

9.  sugerează că, pentru ca CES să aibă succes, Comisia ar trebui să îl integreze într-o strategie de politică mai amplă care vizează crearea unui mediu propice pentru voluntariat în Europa, fără ca CES să se suprapună cu inițiativele de succes existente, cum ar fi Serviciul european de voluntariat, ci, mai degrabă, consolidându-le;

10.  subliniază că cea mai mare parte a activităților de voluntariat se desfășoară la nivel local și răspunde nevoilor locale și că, prin urmare, CES ar trebui să se axeze inițial pe voluntariat la nivel local, mai degrabă decât pe oportunitățile transfrontaliere, care presupun mobilitate internațională și pot exclude persoanele care provin din medii defavorizate;

11.  subliniază că CES nu ar trebui să genereze sarcini administrative suplimentare pentru persoanele sau organizațiile participante și ar trebui să colaboreze cât mai strâns posibil cu oportunități de voluntariat existente și recunoscute deja puse la dispoziție de organizațiile societății civile;

12.  îndeamnă Comisia să depună eforturi pentru a garanta un echilibru între numărul mare de înregistrări pentru CES pe platforma online și numărul de poziții de voluntariat puse la dispoziție, pentru a nu genera un sentiment de frustrare în rândul tinerilor care își depun candidatura pentru a adera la CES;

13.  invită Comisia să integreze voluntariatul în cadrul programelor și fondurilor europene, cum ar fi fondurile structurale, Fondul pentru azil, migrație și integrare, programul LIFE și programele și fondurile UE de acțiune externă; subliniază, în acest sens, importanța introducerii unui punct central unic pentru coordonarea politicilor și programelor de voluntariat ale UE;

14.  sugerează că instituțiile de învățământ ar trebui să includă în programele lor de învățământ cursuri de formare în domeniul voluntariatului, cu accent pe acțiunile de solidaritate, pentru a sprijini punerea în aplicare a CES;

O distincție clară între voluntariat și ocuparea forței de muncă și oportunități de calitate pentru tineri în cadrul filierei profesionale

15.  invită Comisia ca, atunci când pune în aplicare CES, să facă o distincție clară între activitățile de voluntariat și locurile de muncă, pentru a menține diferențele fundamentale dintre voluntariat și muncă, în care accentul este pus fie pe nevoile beneficiarilor, fie nevoile în materie de formare și dezvoltare ale participanților și să evite înlocuirea potențialelor locuri de muncă remunerate de calitate; subliniază, în acest sens, că oportunitățile de voluntariat nu ar trebui să fie eligibile pentru finanțare prin fonduri concepute special pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, cum ar fi Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor;

16.  subliniază că filiera de voluntariat ar trebui să se bazeze pe o înțelegere clară a principiilor de voluntariat de calitate, precum cele subliniate în Carta europeană a drepturilor și responsabilităților voluntarilor; subliniază, de asemenea, că orice activitate de voluntariat ar trebui să sprijine întotdeauna acțiunile de solidaritate fără scop lucrativ să răspundă nevoilor identificate ale comunității;

17.  subliniază că filiera profesională ar trebui să se axeze pe crearea de locuri de muncă, de stagii și de ucenicii de calitate în cadrul inițiativelor sociale fără scop lucrativ din sectorul solidarității;

18.  subliniază că este important să li se ofere sprijin administrativ și financiar adecvat organizațiilor și organismelor gazdă din cadrul ambelor filiere și să se asigure cunoștințele și competențele necesare pentru găzduirea corespunzătoare a participanților CES;

19.  solicită ca organizațiile gazdă să adopte o cartă a calității care să cuprindă obiective, principii și standarde convenite, precum cele din Carta europeană a calității stagiilor și uceniciilor(10); încurajează organizațiile gazdă să descrie, în prealabil, calificările și competențele care ar trebui să fie dobândite pe parcursul experienței; solicită comparabilitatea, recunoașterea și validarea aptitudinilor și competențelor dobândite pe parcursul experienței de voluntariat, în conformitate cu Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale, astfel încât acestea să contribuie la integrarea sustenabilă a tinerilor pe piața forței de muncă; subliniază că niște standarde clare vor contribui la monitorizarea punerii în aplicare a CES;

20.  subliniază că este nevoie ca tinerilor voluntari să li se asigure compensații financiare adecvate, iar tinerilor lucrători, remunerare, asigurări de sănătate, formare și mentorat corespunzătoare; subliniază că trebuie să se monitorizeze volumul de muncă și mediul de lucru al acestora, ținând seama de sarcinile specifice pe care ar trebui să le îndeplinească ca voluntari sau lucrători în cadrul CES;

21.  reiterează apelul său către statele membre pentru a corela politicile de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor cu contracte de muncă de calitate și sustenabile, în scopul de a combate precaritatea și gradul de scăzut ocupare a forței de muncă;

22.  invită Comisia și statele membre să garanteze accesul deplin al tinerilor din medii defavorizate sau cu nevoi specifice la Corpul european de solidaritate; subliniază, prin urmare, că ar trebui să se aloce un buget specific pentru a acoperi costurile cu asistența personală sau sprijinul suplimentar pentru tinerii în cauză; consideră că Serviciul european de voluntariat ar putea fi considerat un exemplu de bună practică în acest sens;

Coordonarea interservicii și consultarea părților interesate

23.  solicită Comisiei să integreze în mod adecvat inițiativa CES în cadrul tuturor serviciilor sale și să o coordoneze cu toate celelalte instituții europene și naționale, astfel încât să se asigure punerea în aplicare coerentă și consecventă; propune ca Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură a Comisiei să fie responsabilă pentru coordonarea și integrarea CES;

24.  reamintește Comisiei că este nevoie să se asigure condițiile adecvate pentru consultarea corespunzătoare a părților interesate relevante, cum ar fi organizațiile de tineret, partenerii sociali europeni, organizațiile bazate pe voluntariat, sindicatele și statele membre, înainte de elaborarea propunerii legislative; subliniază că aceste părți interesate ar trebui să fie implicate periodic în punerea în aplicare a inițiativei și, dacă este cazul, în monitorizarea sa, pentru a garanta punerea sa corectă în aplicare, calitatea oportunităților pe care le oferă și sustenabilitatea rezultatelor sale;

o
o   o

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0425.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0005.
(3) JO C 259 E, 29.10.2009, p. 9.
(4) JO C 224, 21.6.2016, p. 19.
(5) JO C 440, 30.12.2015, p. 67.
(6) JO C 398, 22.12.2012, p. 1.
(7) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
(8) JO L 347, 20.12.2013, p. 470.
(9) JO L 347, 20.12.2013, p. 50.
(10) http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate