Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2585(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0238/2017

Predkladané texty :

B8-0238/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/04/2017 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0130

Prijaté texty
PDF 345kWORD 51k
Štvrtok, 6. apríla 2017 - Štrasburg
Európsky zbor solidarity
P8_TA(2017)0130B8-0238/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2017 o európskom zbore solidarity (2017/2629(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. decembra 2016 s názvom Európsky zbor solidarity (COM(2016)0942),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2016 o Európskej dobrovoľníckej službe a podpore dobrovoľníctva v Európe(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o úlohe medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2008 o prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júla 2014 o zamestnanosti mladých ľudí(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2013 o systéme záruk pre mladých ľudí(5),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa(6),

–  so zreteľom na politický program dobrovoľníctva v Európe a návrh Európskej charty o právach a zodpovednostiach dobrovoľníkov(7),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006(8),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES(9),

–  so zreteľom na otázku Komisii o dobrovoľníctve a Európskej dobrovoľníckej službe (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  so zreteľom na otázku Komisii o európskom zbore solidarity (O-000020/2017 – B8-0210/2017 a O-000022/2017 – B8-0211/2017),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia stojí na základných myšlienkach, hodnotách a zásadách, na ktorých sa členské štáty dohodli a ku ktorých dodržiavaniu sa zaviazali;

B.  keďže jednou zo základných zásad Európskej únie je zásada solidarity, ktorá spočíva v spoločnom využívaní výhod a odstraňovaní prekážok;

C.  keďže zásada solidarity je hnacou silou rozvoja Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), ktorá za 20 rokov dosiahla mimoriadne výsledky, ktoré by sa nemali mariť;

D.  keďže inštitúcie a členské štáty EÚ musia zaujať rázny postoj s cieľom aktívne podporovať občiansku angažovanosť a uznať, že dobrovoľníctvo prispieva k posilňovaniu zmyslu pre solidaritu, sociálnu zodpovednosť a spoločných občianskych hodnôt a skúseností;

E.  keďže vytvorenie európskeho zboru solidarity musí vychádzať zo spoločných hodnôt EÚ, ktoré sú vymedzené v zmluvách a Charte základných práv; keďže cieľom európskeho zboru solidarity by malo byť budovanie zmyslu pre komunitu, solidaritu a sociálnu zodpovednosť v Európe a zároveň poskytovanie zmysluplnej a obohacujúcej skúsenosti s dobrovoľníctvom, prácou, stážou či učňovskou prípravou;

F.  keďže kvalitná dobrovoľnícka činnosť môže viesť k zamestnaniu a vytvoriť nové príležitosti sociálneho začlenenia;

G.  keďže dobrovoľnícke iniciatívy zväčša prebiehajú mimo programov EÚ a je potrebné poskytnúť na ne podporu v rámci priaznivého právneho a finančného prostredia;

H.  keďže Európska dobrovoľnícka služba je existujúci referenčný rámec dobrovoľníckych činností v EÚ, ktorý sa za 20 rokov existencie osvedčil, pokiaľ ide o efektivitu, know-how a výsledky vzdelávania; keďže všetky nové celoeurópske dobrovoľnícke programy by mali vychádzať zo skúseností Európskej dobrovoľníckej služby a iných úspešných dobrovoľníckych programov EÚ, ako je iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ, a dopĺňať ich;

I.  keďže európsky zbor solidarity by mohol byť príležitosťou pre mladých ľudí, ktorí sú jeho hlavnou cieľovou skupinou (najmä mladí ľudia z marginalizovaných komunít a z chudobného sociálno-ekonomického prostredia), aby sa stali cenným prínosom pre spoločnosť, zviditeľnili angažovanosť EÚ a oživili širšiu diskusiu o dobrovoľníctve v Európe a jeho prínose pre spoločnosť;

J.  keďže občianska spoločnosť a mládežnícke organizácie plnia dôležitú úlohu, pretože zabezpečujú kvalitné miestne, vnútroštátne a cezhraničné skúsenosti s dobrovoľníctvom; keďže v tejto súvislosti je potrebné poskytovať nepretržitú podporu súčasne so zabezpečením prínosného právneho a finančného prostredia;

K.  keďže od decembra 2016, keď Komisia spustila online platformu európskeho zboru solidarity, sa do tohto programu zapojilo už 20 000 ľudí;

L.  keďže od Komisie sa žiada, aby predložila zrozumiteľný a podrobný právny rámec európskeho zboru solidarity, v ktorom zohľadní tieto odporúčania Európskeho parlamentu;

Európska solidarita

1.  vyjadruje presvedčenie, že je nevyhnutné zaviesť jasnú definíciu solidárnych opatrení na úrovni EÚ; žiada Komisiu, aby vymedzila ciele európskeho zboru solidarity a zabezpečila merateľnosť a účinnosť jeho opatrení a aby pri tom zohľadnila významný pozitívny vplyv solidárnej činnosti na jednotlivých účastníkov, ako aj na komunitu; zdôrazňuje, že vymedzenia pojmov potrebné na to, aby to bolo možné, by sa mali vypracovať v úzkej súčinnosti s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými organizáciami, ktoré sa aktívne zapájajú do dobrovoľníctva, poskytovania služieb občanom a aktivít mladých, v súlade so základnými hodnotami EÚ definovanými v zmluvách a v charte;

2.  poukazuje na potrebu zaručiť všetkým občanom EÚ rovnaký prístup k iniciatíve európskeho zboru solidarity; nabáda na výraznejšiu propagáciu možností účasti na iniciatíve pre osoby s osobitnými potrebami a osoby zo znevýhodneného prostredia;

3.  je pevne presvedčený, že hoci je vzdelávacia zložka (vrátane vzdelávania prostredníctvom neformálnej a informálnej vzdelávacej skúsenosti) a vplyv na jednotlivých dobrovoľníkov, mladých pracovníkov, stážistov či učňov dôležitým prvkom európskeho zboru solidarity, jeho hlavným cieľom by malo byť dosiahnutie pozitívneho vplyvu na príjemcov projektov a akcií a takisto na širšiu komunitu ako jednoznačného prejavu solidarity a sociálnej zodpovednosti;

4.  domnieva sa naviac, že pracovné miesta, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom iniciatívy európskeho zboru solidarity, by pomohli rozvíjať zručnosti, ktoré účastníci potrebujú v živote, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť a kolektívnosť, ako aj prekonať jazykové, kultúrne a náboženské rozdiely a rozdiely súvisiace s vierovyznaním alebo ekonomickými podmienkami, a tiež mylné predstavy a predsudky; domnieva sa, že iniciatíva európskeho zboru solidarity by tiež prispela k propagácii aktívnych občianskych skúseností a pomohla by účastníkom osvojiť si schopnosť kritickej analýzy reality a spoločenských problémov, s ktorými sa stretávajú; vyzýva Komisiu, aby do vykonávania iniciatívy európskeho zboru solidarity začlenila rodovú rovnosť;

5.  zdôrazňuje, že civilná ochrana a humanitárna pomoc nemôžu závisieť od činnosti mladých ľudí v rámci európskeho zboru solidarity; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili nepretržité investície do oblasti štruktúrovanej civilnej ochrany a humanitárnej pomoci;

Financovanie európskeho zboru solidarity

6.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zámerom Komisie zaviesť európsky zbor solidarity v úvodnej fáze ako súčasť existujúcich programov a iniciatív, a to najmä vzdelávacích a kultúrnych programov ako Erasmus+ a Európa pre občanov, záruka pre mladých ľudí a program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, bez toho, aby dostatočne objasnila, aké finančné a ľudské prostriedky na tento program vyčlení; pripomína, že Európsky parlament ako spoluzákonodarca programov EÚ a rozpočtový orgán nesúhlasí s prerozdelením finančných prostriedkov z prioritných programov a často nemá dostatok prostriedkov na financovanie hlavných činností a nových politických iniciatív;

7.  vyzýva Komisiu, aby do svojho budúceho legislatívneho návrhu o európskom zbore solidarity zahrnula jednoznačný opis rozpočtových opatrení, ktoré umožnia účinné fungovanie európskeho zboru solidarity; zdôrazňuje, že financovanie európskeho zboru solidarity nesmie mať negatívny vplyv na existujúce programy zamerané na mladých ľudí a iniciatívy, ako sú programy Európa pre občanov a Erasmus+, program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie a iniciatívy, ako sú záruky pre mladých ľudí, a nesmie narušiť fungovanie existujúcich úspešných nástrojov ako Európska dobrovoľnícka služba;

8.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila účinný mechanizmus monitorovania a hodnotenia európskeho zboru solidarity, aby bolo možné zabezpečiť jeho správne vykonávanie, ponuku kvalitných príležitostí a udržateľnosť jeho výsledkov;

Začlenenie európskeho zboru solidarity do širšej stratégie dobrovoľníctva

9.  navrhuje, aby Komisia v záujme úspechu európskeho zboru solidarity začlenila tento program do širšej politickej stratégie zameranej na vytvorenie podnetného prostredia pre dobrovoľníctvo v Európe a aby zároveň zabezpečila, že sa tento program nebude prekrývať s existujúcimi úspešnými iniciatívami, ako je Európska dobrovoľnícka služba, a bude ich skôr posilňovať;

10.  zdôrazňuje, že prevažná väčšina dobrovoľníckych činností sa vykonáva na miestnej úrovni a uspokojuje miestne potreby, preto by sa mal európsky zbor solidarity spočiatku zameriavať na miestne dobrovoľníctvo, a nie na cezhraničné príležitosti, ktoré si vyžadujú medzinárodnú mobilitu, čo môže vylúčiť osoby zo znevýhodneného zázemia;

11.  zdôrazňuje, že európsky zbor solidarity by nemal vytvárať dodatočnú administratívnu záťaž jednotlivcom ani zúčastneným organizáciám a mal by pracovať v čo najužšej súčinnosti s existujúcimi a dobre fungujúcimi dobrovoľníckymi príležitosťami, ktoré v súčasnosti poskytujú organizácie občianskej spoločnosti;

12.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa snažila zabezpečiť rovnováhu medzi vysokým počtom registrácií do európskeho zboru solidarity prostredníctvom online platformy a počtom dostupných dobrovoľníckych miest s cieľom predísť tomu, že mladí ľudia uchádzajúci sa o miesto prostredníctvom európskeho zboru solidarity sa budú cítiť zbytoční;

13.  vyzýva Komisiu, aby začlenila dobrovoľníctvo do rôznych európskych programov a fondov, ako sú štrukturálne fondy, Fond pre azyl, migráciu a integráciu, program LIFE a programy a fondy v oblasti vonkajšej činnosti EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné zriadiť jedno kontaktné miesto, z ktorého sa budú koordinovať politiky a programy EÚ v oblasti dobrovoľníctva;

14.  navrhuje, aby vzdelávacie inštitúcie zahrnuli do svojich učebných osnov odbornú prípravu v oblasti dobrovoľníctva s dôrazom na solidárnu činnosť s cieľom podporiť vykonávanie programu európskeho zboru solidarity;

Jednoznačné odlíšenie dobrovoľníctva od zamestnania a kvalitné príležitosti pre mladých ľudí v rámci profesijnej zložky

15.  vyzýva Komisiu, aby pri zavádzaní európskeho zboru solidarity zabezpečila jednoznačné odlíšenie dobrovoľníckych činností od pracovných miest s cieľom zachovať základné rozdiely medzi dobrovoľníctvom a prácou, pri ktorej sa primárny dôraz kladie na potreby príjemcov alebo na potreby účastníkov v oblasti vzdelávania a rozvoja, a predísť prípadnému nahradeniu kvalitného plateného zamestnania; zdôrazňuje, že na tento účel by dobrovoľnícke príležitosti nemali mať nárok na financovanie z prostriedkov, ktoré sú určené konkrétne na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, ako napríklad iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

16.  vyzdvihuje, že dobrovoľnícka zložka by sa mala opierať o jednoznačné pochopenie zásad kvalitného dobrovoľníctva, ako sú zásady uvedené v Európskej charte práv a zodpovedností dobrovoľníkov; ďalej zdôrazňuje, že všetky dobrovoľnícke činnosti by mali byť vždy zamerané na podporu neziskových solidárnych opatrení, ktoré majú pokryť konkrétne komunitné potreby;

17.  zdôrazňuje, že profesijná zložka by mala byť zameraná na vytváranie kvalitných pracovných miest, stáží a učňovskej prípravy v neziskových solidárnych a sociálnych podnikoch solidárneho hospodárstva;

18.  vyzdvihuje potrebu poskytovať hostiteľským organizáciám a subjektom obidvoch zložiek vhodnú administratívnu a finančnú podporu a zabezpečiť, aby mali potrebné znalosti a zručnosti potrebné na riadnu organizáciu činností účastníkov programu európskeho zboru solidarity;

19.  žiada, aby sa hostiteľské organizácie zaviazali k dodržiavaniu charty kvality, ktorá obsahuje stanovené ciele, zásady a štandardy, ako sa uvádza v Európskej charte kvality stáží a učňovskej prípravy(10); nabáda hostiteľské organizácie, aby vopred opísali zručnosti a spôsobilosti, ktoré by sa mali získať počas praxe; vyzýva na zabezpečenie toho, aby zručnosti a spôsobilosti získané počas praxe boli porovnateľné, uznávané a potvrdené, ako to vyžaduje odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o  potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, s cieľom prispieť k udržateľnému začleneniu mladých ľudí do pracovného trhu; zdôrazňuje, že jasné normy pomôžu monitorovať vykonávanie európskeho zboru solidarity;

20.  poukazuje na potrebu poskytnúť mladým dobrovoľníkom primeranú finančnú odmenu a mladým pracovníkom primeranú mzdu, ako aj zdravotné poistenie, odborný výcvik a mentorstvo; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť monitorovanie pracovnej záťaže a prostredia dobrovoľníkov vzhľadom na špecifické úlohy, ktoré by museli vykonávať na pracovnom mieste ako dobrovoľníci alebo pracovníci európskeho zboru solidarity;

21.  opakovane vyzýva členské štáty, aby prepojili politiky v oblasti zamestnanosti mladých ľudí s kvalitnými a udržateľnými pracovnými zmluvami s cieľom odstraňovať neistotu a podzamestnanosť;

22.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplný prístup mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia a mladých ľudí s osobitnými potrebami k európskemu zboru solidarity; zdôrazňuje preto, že by sa mal vyčleniť osobitný rozpočet na osobných asistentov či osobitnú pomoc pre takýchto mladých ľudí; domnieva sa, že v tomto ohľade je dobrým príkladom Európska dobrovoľnícka služba;

Koordinácia medzi útvarmi a konzultácia so zainteresovanými stranami

23.  vyzýva Komisiu, aby riadne koordinovala a presadzovala iniciatívu európskeho zboru solidarity vo všetkých svojich útvaroch a pri spolupráci so všetkými ostatnými európskymi a vnútroštátnymi inštitúciami s cieľom zaistiť jej jednotné a dôsledné vykonávanie; navrhuje, aby bolo za koordináciu a presadzovanie európskeho zboru solidarity zodpovedné Generálne riaditeľstvo Komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru;

24.  pripomína Komisii, že je potrebné zaistiť, aby boli pred vypracovaním legislatívneho návrhu vytvorené vhodné podmienky na riadnu konzultáciu s kľúčovými zainteresovanými stranami, ako sú mládežnícke organizácie, európski sociálni partneri, organizácie založené na dobrovoľníctve, odborové zväzy a členské štáty; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť pravidelnú účasť týchto zainteresovaných strán na vykonávaní a v prípade potreby na monitorovaní iniciatívy, aby bolo možné zabezpečiť jej správne vykonávanie, kvalitu poskytovaných príležitostí a udržateľnosť výsledkov;

o
o   o

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0425.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0005.
(3) Ú. v. EÚ C 259 E, 29.10.2009, s. 9.
(4) Ú. v. EÚ C 224, 21.6.2016, s. 19.
(5) Ú. v. EÚ C 440, 30.12.2015, s. 67.
(6) Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1.
(7) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
(8) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470.
(9) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50.
(10) http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia