Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2585(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0238/2017

Ingivna texter :

B8-0238/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/04/2017 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0130

Antagna texter
PDF 254kWORD 46k
Torsdagen den 6 april 2017 - Strasbourg
Europeisk solidaritetskår
P8_TA(2017)0130B8-0238/2017

Europaparlamentets resolution av den 6 april 2017 om den europeiska solidaritetskåren (2017/2629(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 december 2016 En europeisk solidaritetskår (COM(2016)0942),

–  med beaktande av sin resolution av den 27 oktober 2016 om Europeiska volontärtjänsten och främjandet av frivilligarbetet i Europa(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 om rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 april 2008 om volontärarbetets roll för att bidra till ekonomisk och social sammanhållning(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 juli 2014 om ungdomssysselsättning(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti(5),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande(6),

–  med beaktande av den politiska agendan för frivilligarbete i Europa och förslaget till europeisk stadga om frivilligarbetares grundläggande rättigheter och skyldigheter(7),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006(8),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG(9),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om Europeisk volontärtjänst ( O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  med beaktande av frågorna till kommissionen om Europeiska unionens solidaritetskår (O-000020/2017 – B8-0210/2017 och O-000022/2017 – B8-0211/2017),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för kultur och utbildning,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen vilar på grundläggande idéer, värderingar och principer som medlemsstaterna enats om och delar.

B.  Principen om solidaritet inom Europeiska unionen är en av de grundläggande principerna och bygger på att man delar såväl fördelar som bördor.

C.  Solidaritetsprincipen har varit en drivkraft för Europeiska volontärtjänsten, som under sina tjugo år har gett fantastiska resultat som inte får slösas bort.

D.  EU-institutionerna och medlemsstaterna måste ta klar ställning för att aktivt stödja allmänhetens medborgerliga engagemang och erkänna att volontärarbete bidrar till att stärka känslan av solidaritet, samhällsansvar och gemensamma medborgerliga värderingar och erfarenheter.

E.  Inrättandet av den europeiska solidaritetskåren måste bygga på gemensamma EU-värderingar som fastställs i fördragen och i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Solidaritetskårens mål bör vara att bygga upp en känsla av gemenskap, solidaritet och samhällsansvar i Europa och samtidigt ge en meningsfull och utvecklande volontär-, arbets-, praktikant- eller lärlingserfarenhet.

F.  Volontärarbete av hög kvalitet kan vara vägen till anställning och skapa möjligheter till social integrering.

G.  Det mesta volontärarbetet sker utanför EU-program och bör stödjas genom gynnsamma rättsliga och ekonomiska ramar.

H.  Europeiska volontärtjänsten är den nuvarande referensramen för volontärverksamhet i EU, och inom denna ram har man i över tjugo år åstadkommit påvisbara resultat, byggt upp ett stort kunnande och dragit lärdomar. Eventuella nya volontärprogram på EU-nivå bör både komplettera och bygga på erfarenheterna från Europeiska volontärtjänsten och andra lyckade volontärprogram inom EU, t.ex. EU-frivilliga för humanitärt arbete.

I.  Solidaritetskåren kan vara en möjlighet för ungdomar – initiativets främsta målgrupp (i synnerhet ungdomar från marginaliserade befolkningsgrupper och svagare socioekonomiska miljöer) – att på ett värdefullt sätt bidra till samhället, öka synligheten för EU:s engagemang och blåsa liv i den bredare debatten om volontärarbete i Europa och samhällsvinsterna med detta.

J.  Civilsamhället och ungdomsorganisationer kan bidra med lokala, nationella och gränsöverskridande volontäruppdrag, och det behövs kontinuerligt stöd och gynnsamma rättsliga och ekonomiska villkor för att möjliggöra detta.

K.  Över 20 000 människor har redan anmält sig till solidaritetskåren sedan kommissionen öppnade möjligheten att anmäla sig online i december 2016.

L.  Kommissionen bör ta fram en tydlig och detaljerad rättslig ram för solidaritetskåren, och därvid beakta nedanstående rekommendationer från Europaparlamentet.

Europeisk solidaritet

1.  Europaparlamentet anser att en tydlig definition av solidaritetsverksamhet på EU-nivå är av avgörande betydelse. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa solidaritetskårens mål och se till att dess insatser blir mätbara och effektiva, och därvid ta hänsyn till de viktiga positiva effekter som solidaritetsverksamhet har både för de enskilda volontärerna och för hela samhället. Parlamentet understryker att de definitioner som anses nödvändiga för att möjliggöra detta bör formuleras i nära samarbete med medlemsstaterna och relevanta aktörer inom volontär-, medborgar- och ungdomsorganisationer, i linje med de centrala EU-värderingar som fastställs i fördragen och stadgan.

2.  Europaparlamentet understryker vikten av att garantera lika tillgång till solidaritetskåren för alla EU-medborgare. Det bör göras mer för att främja möjligheterna för personer med särskilda behov och personer från missgynnade miljöer att delta i initiativet.

3.  Lärandet – även icke-formellt och informellt – och upplevelsen för den enskilde volontären, unga arbetstagaren, praktikanten eller lärlingen är visserligen viktiga faktorer, men Europaparlamentet anser att solidaritetskårens främsta mål bör vara att åstadkomma positiva resultat för projektets och insatsernas målgrupp samt för hela samhället, som ett tydligt uttryck för solidaritet och samhällsansvar.

4.  Europaparlamentet anser också att uppdrag inom solidaritetskåren kan hjälpa enskilda deltagare att utveckla livserfarenhet, ansvarskänsla, engagemang och generositet, och därmed överbrygga skillnader i språk, kultur, religion, övertygelse eller ekonomi, felaktiga uppfattningar och fördomar. Solidaritetskåren kan också bidra till att främja ett aktivt medborgarskap och hjälpa deltagarna att bli kapabla till kritisk analys av verkligheten och de samhällsproblem de möter. Parlamentet uppmanar kommissionen att anlägga ett jämställdhetsperspektiv på genomförandet av solidaritetskåren.

5.  Europaparlamentet betonar att civilskydd och humanitärt bistånd inte kan vila på ungdomars volontärarbete via den europeiska solidaritetskåren. I detta avseende uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa fortsatta investeringar i strukturellt civilskydd och humanitärt bistånd.

Finansiering av den europeiska solidaritetskåren

6.  Europaparlamentet är mycket oroat över kommissionens avsikter att genomföra solidaritetskårens inledande fas genom att införliva den i existerande program och initiativ, i synnerhet utbildnings- och kulturprogram som Erasmus+, Ett Europa för medborgarna, ungdomsgarantin och programmet för sysselsättning och social innovation, utan tillräcklig klarhet vad gäller solidaritetskårens ekonomiska och mänskliga resurser. Parlamentet, i egenskap av dels medlagstiftare om gemenskapsprogram, dels budgetmyndighet, motsätter sig omfördelning av medel från prioriterade program, som ofta saknar tillräckliga resurser för finansiering av kärnverksamheten, för att finansiera nya politiska initiativ.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt kommande lagförslag om solidaritetskåren inkludera tydliga angivelser om de budgetarrangemang som kommer att ge solidaritetskåren möjlighet att fungera effektivt. Parlamentet understryker att finansiering av solidaritetskåren inte får påverka existerande ungdomsprogram och initiativ negativt, t.ex. programmen Ett Europa för medborgarna och Erasmus+, programmet för sysselsättning och social innovation och initiativ som ungdomsgarantin, och inte får ha några snedvridande effekter på verksamheten inom existerande framgångsrika verktyg som Europeiska volontärtjänsten.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla en verksam mekanism för kontroll och utvärdering av solidaritetskåren, för att säkerställa korrekt genomförande, tjänster av god kvalitet och hållbara resultat.

Integrering av den europeiska solidaritetskåren i en bredare volontärstrategi

9.  För att säkerställa att solidaritetskåren ger goda resultat, föreslår Europaparlamentet att kommissionen integrerar initiativet i en bredare volontärstrategi som syftar till att skapa gynnsamma förhållanden för volontärarbete i Europa, samtidigt som man undviker dubbelarbete och i stället stärker de välfungerande initiativ som redan finns, t.ex. Europeiska volontärtjänsten.

10.  Europaparlamentet understryker att den absolut största delen av allt volontärarbete sker lokalt och fyller lokala behov. Solidaritetskåren bör i början därför fokusera på lokalt baserat volontärarbete snarare än gränsöverskridande uppdrag som kräver internationell rörlighet, vilket kan exkludera personer från missgynnade miljöer.

11.  Europaparlamentet betonar att solidaritetskåren inte bör innebära någon ytterligare administrativ börda för enskilda personer eller deltagande organisationer, och att den böra arbeta så nära som möjligt med de existerande och väletablerade volontärmöjligheter som redan finns inom ramen för civilsamhällets organisationer.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att sträva efter jämvikt mellan det stora antalet onlineanmälningar till solidaritetskåren och det utbud av volontärplatser som finns, för att undvika att ungdomar som anmäler sig till solidaritetskåren blir besvikna.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera volontärarbete i fler europeiska program och fonder, t.ex. strukturfonderna, Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Lifeprogrammet och EU:s program och fonder för yttre åtgärder. Parlamentet understryker i detta avseende vikten av att inrätta en samlad kontaktpunkt för samordning av EU:s politik och program för volontärarbete.

14.  Europaparlamentet föreslår att utbildningsinstitutioner också ska erbjuda utbildningsprogram i volontärarbete, med fokus på solidaritetsarbete, i syfte att ge stöd till genomförandet av solidaritetskåren.

Tydlig åtskillnad mellan volontärarbete och anställning samt kvalitetsmöjligheter för ungdomar inom ramen för yrkesdelen

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid genomförandet av solidaritetskåren göra klar åtskillnad mellan volontärarbete och riktiga jobb för att upprätthålla den grundläggande skillnaden mellan volontäraktivitet och arbete, där huvudfokus i det ena fallet ligger på mottagarnas behov och i det andra fallet på deltagarnas utbildning och utveckling, samt för att undvika att potentiella riktiga, avlönade arbetstillfällen ersätts. I detta syfte betonar parlamentet att volontärplatser inte bör kunna finansieras med medel som specifikt syftar till att bekämpa ungdomsarbetslösheten, t.ex. Sysselsättningsinitiativet för unga.

16.  Europaparlamentet understryker att initiativets volontärdel bör vila på en tydlig överenskommelse om principerna för volontärverksamhet av god kvalitet, i enlighet med den europeiska stadgan om frivilligarbetares grundläggande rättigheter och skyldigheter. Parlamentet betonar också att allt volontärarbete alltid bör vara inriktat på icke-vinstdrivande solidaritetsverksamhet för att fylla fastställda samhällsbehov.

17.  Europaparlamentet betonar att initiativets yrkesdel bör fokusera på att skapa arbetstillfällen, praktikplatser och lärlingsplatser av god kvalitet inom solidarisk icke-vinstdrivande verksamhet eller inom sociala företag i solidaritetssektorn.

18.  Europaparlamentet understryker vikten av att ge lämpligt administrativt och ekonomiskt stöd till värdorganisationer och organ inom initiativets båda delar och säkerställa att det finns nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna ta emot solidaritetskårsvolontärer på ett korrekt sätt.

19.  Europaparlamentet anser att värdorganisationerna bör ansluta sig till en kvalitetsstadga med överenskomna mål, principer och standarder, i enlighet med den europeiska stadgan om kvalitet i praktikant- och lärlingsverksamhet(10). Parlamentet uppmuntrar värdorganisationerna att i förväg beskriva vilka färdigheter och kvalifikationer som bör erhållas under volontärinsatsen. Parlamentet efterlyser jämförbarhet, erkännande och validering av färdigheter och kompetenser som erhålls under volontärinsatsen, i enlighet med vad som sägs i rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande, så att de kan bidra till långsiktig integrering av ungdomar. Parlamentet påpekar att tydliga standarder skulle vara användbara för övervakningen av genomförandet av solidaritetskåren.

20.  Europaparlamentet understryker vikten av att ge unga volontärer rimlig ekonomisk ersättning, och unga arbetstagare korrekt betalning samt sjukförsäkring, utbildning och mentorskap. Deras arbetsbörda och arbetsmiljö bör kontrolleras med hänsyn till de specifika uppgifter de ska utföra genom sitt volontäruppdrag eller arbete inom solidaritetskåren.

21.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att koppla samman ungdomssysselsättningspolitik med högkvalitativa och hållbara arbetsavtal, i syfte att åtgärda problemet med osäkra anställningsförhållanden och undersysselsättning.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa fullständig tillgång till solidaritetskåren för ungdomar från missgynnade miljöer eller med särskilda behov. Parlamentet betonar därför att en separat budget bör anslås till kostnader för personlig assistans eller extra stöd för den berörda personen. Parlamentet anser att solidaritetskåren skulle kunna betraktas som god praxis i detta avseende.

Samordning mellan olika tjänster och samråd med berörda parter

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa korrekt samordning och integrering av solidaritetskårsinitiativet inom hela sin organisation och med alla andra europeiska och nationella institutioner för att säkerställa enhetligt och konsekvent genomförande. Parlamentet föreslår att kommissionens generaldirektorat för utbildning, ungdom, idrott och kultur ska ansvara för samordning och integrering av solidaritetskårsinitiativet.

24.  Europaparlamentet påminner kommissionen om vikten av att säkerställa att rätt förutsättningar ges för korrekt samråd med viktiga aktörer, som ungdomsorganisationer, arbetsmarknadens parter i Europa, volontärorganisationer, fackförbund och medlemsstater, innan lagförslaget utarbetas. Parlamentet understryker att dessa aktörer regelbundet bör involveras i genomförandet och, där så är lämpligt, övervakningen av initiativet, för att säkerställa korrekt genomförande, tjänster av god kvalitet och hållbara resultat.

o
o   o

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0425.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0005.
(3) EUT C 259 E, 29.10.2009, s. 9.
(4) EUT C 224, 21.6.2016, s. 19.
(5) EUT C 440, 30.12.2015, s. 67.
(6) EUT C 398, 22.12.2012, s. 1.
(7) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
(8) EUT L 347, 20.12.2013, s. 470.
(9) EUT L 347, 20.12.2013, s. 50.
(10) http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy