Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2294(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0163/2017

Teksty złożone :

A8-0163/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0132

Teksty przyjęte
PDF 242kWORD 52k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela
Wniosek o uchylenie immunitetu Antonia Marinho e Pinto
P8_TA(2017)0132A8-0163/2017

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Antónia Marinho e Pinto (2016/2294(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając przekazany w dniu 23 września 2016 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 24 października 2016 r. wniosek sędziego Sądu Okręgowego Lizbona Zachodnia (Oeiras) (ref. 4759/15.2TDLSB) Miguela Pereiry da Rosy o uchylenie immunitetu Antónia Marinho e Pinto w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem karnym,

–  uwzględniając pismo właściwej zastępczyni prokuratora generalnego z dnia 12 grudnia 2016 r., zawierające zapis wypowiedzi Antónia Marinho e Pinto,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Antónia Marinho e Pinto w dniu 22 marca 2017 r., zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.(1),

–  uwzględniając art. 11 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy 7/93 z dnia 1 marca 1993 r. regulującej status posłów portugalskich, a także okólnik Prokuratury Generalnej nr 3/2011 z dnia 10 października 2011 r.,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0163/2017),

A.  mając na uwadze, że sędzia Sądu Okręgowego Lizbona Zachodnia (Oeiras) Miguel Pereira da Rosa wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Antónia Marinho e Pinto w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem dotyczącym zarzutu popełnienia przestępstwa;

B.  mając na uwadze, że uchylenie immunitetu Antónia Marinho e Pinto dotyczy poważnego zniesławienia określonego w art. 180 ust. 1 oraz w art. 183 ust. 2 portugalskiego kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch, oraz przestępstwa obrazy instytucji, jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej określonego w art. 187 ust. 1 i 2 lit. a) portugalskiego kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch;

C.  mając na uwadze, że stowarzyszenie charytatywne Santa Casa de Misericórdia de Lisboa złożyło skargę przeciwko Antóniowi Marinho e Pinto;

D.  mając na uwadze, że skarga dotyczyła wypowiedzi Antónia Marinho e Pinto podczas wywiadu udzielonego w dniu 30 maja 2015 r. w programie portugalskiej stacji SIC Notícias „A Propósito”, prowadzonym przez Antónia José Teixeirę, a rozpowszechnionym o godz. 21.00, w którym miał powiedzieć: „Jeśli chodzi o zabezpieczenie społeczne, mogę powiedzieć, że trzeba oddzielić wymiar solidarnościowy, który należy do kompetencji państwa; nie można go wypłacać ze szkodą dla emerytur pracowniczych, rozumie pan? Tu trzeba wykorzystać budżet ogólny państwa. Solidarność społeczną należy okazywać za pośrednictwem podatków, przez tę ogromną instytucję, jaką jest Misericórdia z Lizbony, gospodarująca milionami i milionami, które są trwonione często na osobiste korzyści, służą prywatnym interesom [...] Uważam, że dr Manuel Rebelo de Sousa byłby lepszy niż dr Pedro Santana Lopes z uwagi na doświadczenie tego ostatniego w rządzie; interesujące było zresztą przekonanie się, w jaki sposób dyrektor Santa Casa da Misericórdia w Lizbonie pracuje nad swoją kandydaturą, jakimi dysponuje zasobami, jakimi środkami.”;

E.  mając na uwadze, że na mocy art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej wobec posłów do Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego, ani też ich zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;

F.  mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że opinia, aby mogła być objęta immunitetem, powinna być wypowiedziana przez posła do Parlamentu Europejskiego w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, z czego wynika tym samym wymóg związku między wyrażoną opinią a obowiązkami parlamentarnymi; mając na uwadze, że więź między wyrażoną opinią a obowiązkami parlamentarnymi powinna być bezpośrednia i oczywista(2);

G.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 wspomnianego protokołu posłowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych posłom do parlamentu ich państwa;

H.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 11 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy 7/93 z dnia 1 marca 1993 r. regulującej status posłów portugalskich, a także okólnikiem Prokuratury Generalnej nr 3/2011 z dnia 10 października 2011 r. nie można przesłuchiwać Antónia de Sousy Marinho e Pinto ani stawiać mu zarzutów bez uprzedniej zgody Parlamentu Europejskiego;

I.  mając na uwadze, że zarzucane czyny nie mają bezpośredniego lub oczywistego związku z wykonywaniem przez Antónia Marinho e Pinto obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego; mając na uwadze, że odnoszą się raczej do działań o charakterze czysto krajowym, ponieważ wypowiedź miała miejsce w programie w Portugalii i dotyczyła tematu wyłącznie portugalskiego, mającego związek z zarządzaniem stowarzyszeniem podlegającym prawu krajowemu;

J.  mając w związku z tym na uwadze, że zarzucane czyny nie dotyczą opinii wyrażonych lub głosów oddanych w ramach wykonywania obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

K.  mając na uwadze, że oskarżenie w sposób oczywisty nie ma związku ze statusem Antónia Marinho e Pinto jako posła do Parlamentu Europejskiego;

L.  mając na uwadze, że nie ma powodu podejrzewać zaistnienia przypadku fumus persecutionis, czyli wystarczająco poważnego i precyzyjnego podejrzenia, że sprawę wniesiono z zamiarem zaszkodzenia politycznej działalności posła;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Antónia Marinho e Pinto;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji sędziemu Sądu Okręgowego Lizbona Zachodnia (Oeiras) i Antóniowi Marinho e Pinto.

(1) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 ; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Połączone sprawy T-346/11 i T-347/11, Gollnisch/Parlament, wyrok wcześniej cytowany.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności