Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0345(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0054/2017

Внесени текстове :

A8-0054/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0133

Приети текстове
PDF 465kWORD 55k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел
Марката на ЕС ***I
P8_TA(2017)0133A8-0054/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламент и до Съвета (COM(2016)0702),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 118 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0439/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0054/2017),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст)
P8_TC1-COD(2016)0345

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1001.)

Правна информация - Политика за поверителност