Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0345(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0054/2017

Ingediende teksten :

A8-0054/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/04/2017 - 5.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0133

Aangenomen teksten
PDF 241kWORD 49k
Donderdag 27 april 2017 - Brussel
Het Uniemerk ***I
P8_TA(2017)0133A8-0054/2017
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk (gecodificeerde tekst) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0702),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 118 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0439/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–  gezien de artikelen 103 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0054/2017),

A.  overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie louter een codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt onderhavig standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk (codificatie)
P8_TC1-COD(2016)0345

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/1001.)

Juridische mededeling - Privacybeleid