Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0339(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0134/2017

Внесени текстове :

A8-0134/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0135

Приети текстове
PDF 681kWORD 71k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Несъответствия при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави *
P8_TA(2017)0135A8-0134/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0687),

—  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0464/2016),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Първата камара на Кралство Нидерландия, Втората камара на Кралство Нидерландия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид мненията относно проекта на законодателен акт, представени от Сената на Чешката република, Бундесрата на Федерална република Германия, испанския парламент и португалския парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(3),

—  като взе предвид решението на Комисията от 30 август 2016 г. относно държавна помощ SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), приложена от Ирландия по отношение на Apple, и откритото разследване на Комисията на предполагаемата помощ от страна на Люксембург за McDonald's и Amazon,

—  като взе предвид продължаващата работа на своята анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза по отношение на изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0134/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  като с нея се създава рамка за уреждане на хибридните споразумения.
(4)  Директива (ЕС) 2016/1164 създава първоначална рамка за уреждане на хибридните споразумения, която не премахва цялостно и систематично несъответствията при хибридните образувания и инструменти и приложното ѝ поле е ограничено до Съюза.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4a)   в основата на инициативата за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби е залегнала също така и декларацията на лидерите на Г-20 от срещата им в Санкт Петербург на 5 – 6 септември 2013 г., в която те изразяват желанието си да се гарантира, че печалбите се облагат с данък там, където се извършват икономическите дейности, от които произтичат печалбите, и там, където се създава стойност. На практика това би изисквало въвеждане на единно данъчно облагане с разпределение на данъчните приходи за държавите въз основа на формула. Тази цел не беше постигната.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Необходимо е да се установят правила, които цялостно неутрализират несъответствията при хибридни образувания и инструменти. Имайки предвид, че Директива (ЕС) 2016/1164 разглежда само хибридни споразумения, възникващи от взаимодействието между корпоративните данъчни системи на държавите членки, на 20 юни 2016 г. Съветът ECOFIN издаде декларация, в която отправи искане към Комисията да представи до октомври 2016 г. — с оглед постигането на споразумение до края на същата година — предложение относно несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави, с цел да се предвидят правила, които са съгласувани и също толкова ефикасни както правилата, препоръчани по действие 2 в доклада на ОИСР.
(5)  Много важно е да се установят правила, които цялостно неутрализират несъответствията при хибридни образувания и инструменти и несъответствията при клоновете. Имайки предвид, че Директива (ЕС) 2016/1164 разглежда само хибридни споразумения, възникващи от взаимодействието между корпоративните данъчни системи на държавите членки, на 20 юни 2016 г. Съветът ECOFIN издаде декларация, в която отправи искане към Комисията да представи до октомври 2016 г. — с оглед постигането на споразумение до края на същата година — предложение относно несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави, с цел да се предвидят правила, които са съгласувани и също толкова ефикасни както правилата, препоръчани по действие 2 в доклада на ОИСР.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Последиците от хибридните споразумения следва да бъдат разгледани и от гледна точка на развиващите се държави, а Съюзът и неговите държави членки следва да се стремят да подпомагат развиващите се държави при преодоляването на тези последици.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Като се има предвид, че [както е посочено и в съображение (13) от Директива (ЕС) 2016/1164] е изключително важно да продължи работата по други форми на хибридни несъответствия — като например тези, включващи местата на стопанска дейност, от съществено значение е в тази директива да бъдат разгледани и несъответствията при хибридните места на стопанска дейност.
(6)  Като се има предвид, че [както е посочено и в съображение (13) от Директива (ЕС) 2016/1164], е изключително важно да продължи работата по други форми на хибридни несъответствия — като например тези, включващи местата на стопанска дейност, включително непризнатите за данъчни цели места на стопанска дейност, от съществено значение е в Директива (ЕС) 2016/1164 също да бъдат разгледани и несъответствията при хибридните места на стопанска дейност. При разглеждането на тези несъответствия следва да се вземат предвид препоръчаните правила, включени в проекта на ОИСР за публично обсъждане от 22 август 2016 г. относно действие 2 по BEPS – несъответствия при структурите на клоновете.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  С цел да се осигури цялостна рамка по въпросите на хибридните споразумения в съответствие с доклада на ОИСР е важно в Директива (ЕС) 2016/1164 да бъдат включени правила за хибридните трансфери, за привнесените несъответствия и несъответствията при дружества с двойно установяване, за да се предотврати възможността данъкоплатците да използват оставащите законодателни празноти.
(7)  С цел да се осигури рамка, която е съгласувана и също толкова ефикасна като рамката за хибридните споразумения в доклада на ОИСР относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, е важно в Директива (ЕС) 2016/1164 да бъдат включени правила за хибридните трансфери и за привнесените несъответствия и да се преодолеят всички последици от двойното приспадане, за да се предотврати възможността данъкоплатците да използват оставащите законодателни празноти. Тези правила следва да бъдат стандартизирани и координирани между държавите членки във възможно най-голяма степен. Държавите членки следва да разгледат въвеждането на наказания срещу данъкоплатци, които се възползват от несъответствията при хибридните образувания и инструменти.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)
(7a)   Необходимо е да се установят правила за прекратяване на практиката на ползване на времеви разлики в подаването на данъчните декларации в отделните юрисдикции, които пораждат несъответствия в данъчните резултати. Държавите членки следва да гарантират, че данъкоплатците уведомяват за плащането всички заинтересовани юрисдикции в рамките на разумен период от време. Националните органи следва също така да разгледат всички причини, които пораждат несъответствия при хибридни образувания и инструменти, като следва да запълнят всички празноти и да възпрепятстват агресивното данъчно планиране, вместо да се ограничават само със събиране на данъчни приходи.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Като се има предвид, че Директива (ЕС) 2016/1164 съдържа правила относно несъответствията при хибридни образувания и инструменти между държави членки, в настоящата директива е уместно да се включат правила относно несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави. Следователно тези правила следва да се прилагат за всички данъкоплатци, подлежащи на облагане с корпоративен данък в дадена държава членка, включително местата на стопанска дейност на образуванията, които са местни лица в трети държави. Важно е да бъдат обхванати всички хибридни споразумения, при които поне една от страните е данъкоплатец, подлежащ на облагане с корпоративен данък в държава членка.
(8)  Като се има предвид, че Директива (ЕС) 2016/1164 съдържа правила относно несъответствията при хибридни образувания и инструменти между държави членки, в настоящата директива е уместно да се включат правила относно несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави. Следователно тези правила следва да се прилагат за всички данъкоплатци, подлежащи на облагане с корпоративен данък в дадена държава членка, включително местата на стопанска дейност на образуванията, които са местни лица в трети държави. Необходимо е да бъдат обхванати всички несъответствия при хибридни образувания и инструменти или свързаните с тях споразумения, при които поне една от страните е данъкоплатец, подлежащ на облагане с корпоративен данък в държава членка.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Правилата относно несъответствията при хибридни образувания и инструменти следва да обхващат несъответствията, които са резултат от противоречащи си правила за данъчно облагане на две (или повече) юрисдикции. Тези правила обаче не следва да засягат общите характеристики на данъчната система на дадена юрисдикция.
(9)  От съществено значение е правилата относно несъответствията при хибридни образувания и инструменти да се прилагат автоматично при всяко постъпване на трансгранично плащане, приспаднато на платеца, без да се налага доказване на мотив за избягване на данъци и да обхващат ситуации на несъответствия, които произтичат от двойни приспадания, противоречия в правните характеристики на финансови инструменти, плащания и образувания или конфликти в разпределението на плащанията. Тъй като несъответствията при хибридни образувания и инструменти могат да доведат до двойно приспадане или до приспадане без включване, е необходимо да бъдат определени правила, съгласно които съответната държава членка отказва приспадането на плащането, разходите или загубите, или изисква данъкоплатецът да включи плащането в облагаемия си доход.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9a)   Несъответствия между места на стопанска дейност са налице, когато разликите в правилата за разпределяне на приходите и разходите между различните части на едно и също образувание в мястото на стопанска дейност и тези в юрисдикцията, където образуванието е местно лице, пораждат несъответствие на данъчните резултати, включително случаите, в които възниква несъответствие поради факта, че място на стопанска дейност не се признава за данъчни цели в резултат на прилагането на законите на юрисдикцията на клона. Тези несъответствия биха могли да доведат до необлагане без включване, до двойно приспадане или до приспадане без включване, поради което следва да бъдат премахнати. В случай на непризнато за данъчни цели място на стопанска дейност държавата членка, в която данъкоплатецът е местно лице, следва да изиска от данъкоплатеца да включи в облагаемите си доходи доходите, които иначе се причисляват към мястото на стопанска дейност.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 10
(10)   С цел да се гарантира пропорционалност е необходимо те да се отнасят само за случаите, при които съществува значителен риск от избягване на данъчно облагане чрез използването на несъответствия при хибридни образувания и инструменти. Поради това е целесъобразно да бъдат обхванати хибридни споразумения между данъкоплатец и негови свързани предприятия, както и несъответствия при хибридни образувания и инструменти, произтичащи от структурирана договореност с участието на данъкоплатец.
заличава се
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 11
(11)   За да се установи достатъчно всеобхватно определение на „свързано предприятие“ за целите на правилата относно несъответствията при хибридни образувания и инструменти, това определение следва да включва, наред с другото, и образувание, което е част от същата консолидирана група за целите на финансовото отчитане, предприятие, в което данъкоплатецът има значително влияние в управлението или обратно, както и предприятие, което има значително влияние в управлението на данъкоплатеца.
заличава се
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 12
(12)   Несъответствия, които по-специално се отнасят до хибридния характер на образуванията, следва да бъдат разглеждани само ако едно от свързаните предприятия има— като минимум — ефективен контрол върху останалите свързани предприятия. Следователно в тези случаи следва да се изисква свързано предприятие да държи в данъкоплатеца или в друго свързано предприятие или те да държат в свързаното предприятие участие чрез правото на глас, собствеността върху капитала или чрез правото да получи печалба от 50 процента или повече.
заличава се
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Тъй като несъответствията при хибридни образувания, включващи трети държави, може да доведат до двойно приспадане или до приспадане без включване, е необходимо да бъдат определени правила, съгласно които съответната държава членка отказва приспадането на плащането, разходите или загубите или изисква данъкоплатецът да включи плащането в облагаемия си доход, в зависимост от случая.
(15)  Тъй като несъответствията при хибридни образувания, включващи трети държави, в редица случаи водят до двойно приспадане или до приспадане без включване, е необходимо да бъдат определени правила, съгласно които съответната държава членка отказва приспадането на плащането, разходите или загубите или изисква данъкоплатецът да включи плащането в облагаемия си доход, в зависимост от случая.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Хибридните трансфери може да доведат до разлика в данъчното третиране, ако в резултат на прехвърлянето на финансов инструмент по структурирана договореност базовата възвръщаемост на този инструмент се третира като получена едновременно от повече от една от страните по договореността. Базовата възвръщаемост е доходът, свързан със и получен от прехвърления инструмент. Подобни различия в данъчното третиране може да доведат до приспадане без включване или до данъчен кредит в две различни юрисдикции за един и същи данък, удържан при източника. Поради това тези несъответствия следва да бъдат отстранени. В случай на приспадане без включване следва да се прилагат същите правила както за неутрализирането на несъответствията при хибриден финансов инструмент или несъответствията при хибридни образувания, които водят до приспадане без включване. В случай на двоен данъчен кредит съответната държава членка следва да ограничи ползването на данъчен кредит пропорционално на нетния облагаем доход по отношение на базовата възвръщаемост.
(17)  Хибридните трансфери може да доведат до разлика в данъчното третиране, ако в резултат на прехвърлянето на финансов инструмент базовата възвръщаемост на този инструмент се третира като получена едновременно от повече от една от страните по договореността. Базовата възвръщаемост е доходът, свързан със и получен от прехвърления инструмент. Подобни различия в данъчното третиране може да доведат до приспадане без включване или до данъчен кредит в две различни юрисдикции за един и същи данък, удържан при източника. Поради това тези несъответствия следва да бъдат отстранени. В случай на приспадане без включване следва да се прилагат същите правила както за неутрализирането на несъответствията при хибриден финансов инструмент или несъответствията при хибридни образувания, които водят до приспадане без включване. В случай на двоен данъчен кредит съответната държава членка следва да ограничи ползването на данъчен кредит пропорционално на нетния облагаем доход по отношение на базовата възвръщаемост.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  Привнесените несъответствия изместват ефекта на несъответствията при хибридни образувания и инструменти между страни в трети държави към юрисдикцията на държава членка чрез използването на нехибриден инструмент, като по този начин се намалява ефективността на правилата, които неутрализират несъответствията при хибридни образувания и инструменти. Плащане, което подлежи на приспадане в държава членка, може де бъде използвано за финансиране на разход по структурирана договореност, включваща несъответствие при хибридни образувания или инструменти между трети държави. За да се противодейства на такива привнесени несъответствия, е важно да се включат правила, които не позволяват приспадането на плащане, ако доходите от това плащане са прихванати, пряко или непряко, срещу приспадане, което възниква поради хибридно споразумение, което води до двойно приспадане или до приспадане без включване между трети държави.
(19)  Привнесените несъответствия изместват ефекта на несъответствията при хибридни образувания и инструменти между страни в трети държави към юрисдикцията на държава членка чрез използването на нехибриден инструмент, като по този начин се намалява ефективността на правилата, които неутрализират несъответствията при хибридни образувания и инструменти. Плащане, което подлежи на приспадане в държава членка, може де бъде използвано за финансиране на разход по структурирана договореност, включваща несъответствие при хибридни образувания или инструменти между трети държави. За да се противодейства на такива привнесени несъответствия, е важно да се включат правила, които не позволяват приспадането на плащане, ако доходите от това плащане са прихванати, пряко или непряко, срещу приспадане, което възниква поради хибридно или свързано с него споразумение, което води до двойно приспадане или до приспадане без включване между трети държави.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  Целта на настоящата директива е да се повиши устойчивостта на вътрешния пазар като цяло по отношение на хибридните споразумения. Това не може да бъде постигнато в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно, имайки предвид, че националните системи за корпоративно данъчно облагане се различават съществено, поради което независими действия от страна на държавите членки биха единствено възпроизвели съществуващата в областта на прякото данъчно облагане разпокъсаност на вътрешния пазар. Така те дават възможност неефективността и изкривяванията да продължат да съществуват при взаимодействието на отделните национални мерки. По този начин ще се стигне до липса на координация. Тази цел може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза поради трансграничния характер на хибридните споразумения и необходимостта да бъдат намерени работещи решения за вътрешния пазар като цяло. Следователно Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел. Стремежът е с настоящата директива да се постигне единствено подходящата степен на координация в рамките на Съюза, необходима за постигането на целите, поради което с нея се определя необходимото ниво на защита за вътрешния пазар.
(21)  Целта на настоящата директива е да се повиши устойчивостта на вътрешния пазар като цяло по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти. Това не може да бъде постигнато в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно, имайки предвид, че националните системи за корпоративно данъчно облагане се различават съществено, поради което независими действия от страна на държавите членки биха единствено възпроизвели съществуващата в областта на прякото данъчно облагане разпокъсаност на вътрешния пазар. Така те дават възможност неефективността и изкривяванията да продължат да съществуват при взаимодействието на отделните национални мерки. По този начин ще се стигне до липса на координация. Тази цел може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза поради трансграничния характер на несъответствията при хибридни образувания и инструменти и необходимостта да бъдат намерени работещи решения за вътрешния пазар като цяло. Следователно Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз, включително преминаване от подход на отделно образувание към единен подход по отношение на данъчното облагане на многонационалните предприятия. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел. Стремежът е с настоящата директива да се постигне единствено подходящата степен на координация в рамките на Съюза, необходима за постигането на целите, поради което с нея се определя необходимото ниво на защита за вътрешния пазар.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)
(21a)   За да се гарантира ясното и ефективно изпълнение следва да се наблегне на съгласуваността с препоръките, включени в публикацията на ОИСР, озаглавена „Неутрализиране на последиците от хибридни споразумения, действие 2 - окончателен доклад за 2015 г.“
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  Комисията следва да направи оценка на изпълнението на настоящата директива четири години след влизането ѝ в сила и да представи доклад на Съвета. Държавите членки следва да съобщят на Комисията цялата информация, необходима за тази оценка,
(23)  Комисията следва да направи оценка на прилагането на настоящата директива на всеки три години след влизането ѝ в сила и да представи доклад за това на Европейския парламент и на Съвета. Държавите членки следва да съобщят на Комисията цялата информация, необходима за тази оценка,
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)
(23a)   Държавите членки следва да бъдат задължени да споделят всяка важна поверителна информация и най-добри практики, с цел борба с данъчните несъответствия и осигуряване на еднакво прилагане на Директива (ЕС) 2016/1164.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 1 – параграф 1 а (нов)
(-1)   В член 1 се създава следният параграф:
„Член 9а се прилага също за всички образувания, които се разглеждат от държава членка като прозрачни за целите на данъчното облагане“;
Изменение 22
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 4 – алинея 3
a)   в точка 4), третата алинея се заменя със следното:
заличава се
„За целите на член 9 „свързано предприятие“ означава също образувание, което е част от същата консолидирана група за целите на финансовото отчитане като данъкоплатецът, предприятие, в което данъкоплатецът има значително влияние в управлението или предприятие, което има значително влияние в управлението на данъкоплатеца. Когато несъответствието включва хибридно образувание, определението за свързано предприятие се изменя така, че изискването за 25% се заменя с изискване за 50%“;
Изменение 23
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 4 – алинея 3
aa)   в точка 4 третата алинея се заличава;
Изменение 24
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 9 – алинея 1 – уводна част
(9)  „несъответствие при хибридни образувания и инструменти“ означава ситуация между данъкоплатец и свързано предприятие или структурирана договореност между страни в различни данъчни юрисдикции, когато един от следните резултати се дължи на различията в правните характеристики на финансов инструмент или образувание или в третирането на търговското присъствие като място на стопанска дейност:
(9)  „несъответствие при хибридни образувания и инструменти“ означава ситуация между данъкоплатец и друго образувание, когато един от следните резултати се дължи на различията в правните характеристики на финансов инструмент или извършено в рамките му плащане, или е резултат на различията при признаването на извършените плащания към, или на плащанията, разходите или загубите, понесени от хибридно образувание или място на стопанска дейност, или в резултат на различията при признаването на счетено за извършено плащане между две части на същия данъкоплатец, или в признаването на търговското присъствие като място на стопанска дейност:
Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 9 – алинея 1 – буква б
б)  има приспадане на плащане от данъчната основа в юрисдикцията, от която произлиза плащането, без да има съответното включване за данъчни цели на същото плащане в другата юрисдикция („приспадане без включване“);
б)  има приспадане на плащане от данъчната основа във всяка юрисдикция, където плащането се счита за извършено („юрисдикция на платеца“), без да има съответното включване за данъчни цели на същото плащане във всяка друга юрисдикция, където плащането се счита за получено („юрисдикция на получателя“) („приспадане без включване“);
Изменение 26
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 9 – алинея 1 – буква в
в)  в случай на разлики в третирането на търговско присъствие като място на стопанска дейност — необлагане на доход с източник в една юрисдикция без съответното включване за данъчни цели на същия доход в другата юрисдикция („необлагане без включване“).
в)  в случай на разлики в признаването на търговско присъствие като място на стопанска дейност — необлагане на доход с източник в една юрисдикция без съответното включване за данъчни цели на същия доход в другата юрисдикция („необлагане без включване“);
Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 9 – алинея 1 – буква в a (нова)
вa)   плащане към хибридно образувание или място на стопанска дейност, което води до приспадане без включване, когато несъответствието се дължи на разлики в признаването на извършените плащания към мястото на стопанска дейност или хибридното образувание;
Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 9 – алинея 1 – буква в б (нова)
вб)   плащане, което води до приспадане без включване в резултат на плащане към непризнато за данъчни цели място на стопанска дейност.
Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 9 – алинея 2
Несъответствие при хибридни образувания и инструменти възниква, доколкото едно и също приспаднато плащане, направени разходи или понесени загуби в две юрисдикции надвишават размера на дохода, включен в двете юрисдикции и който може да бъде причислен към същия източник.
Несъответствие при хибридни образувания и инструменти, което е резултат на различия в признаването на извършените плащания, разходи или загуби, понесени от хибридно образувание или място на стопанска дейност, или е резултат на различия в признаването на счетено за извършено плащане между две части на един и същ данъкоплатец възниква единствено, доколкото последващото приспадане в юрисдикцията на източника се извършва от позиция, която не е включена в двете юрисдикции, където несъответствието е възникнало. Въпреки това, в случай че плащането, пораждащо това несъответствие при хибридни образувания и инструменти, води също така до несъответствие при хибридни образувания и инструменти, което се дължи на различия в правните характеристики на даден финансов инструмент или плащане, извършено по него, или се дължи на различия в признаването на извършените плащания към хибридно образувание или към място на стопанска дейност, несъответствието при хибридни образувания и инструменти възниква единствено доколкото плащането води до приспадане без включване.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 9 – алинея 3 – уводна част
Несъответствие при хибридни образувания и инструменти включва също така прехвърлянето на финансов инструмент по силата на структурирана договореност, включваща данъкоплатец, когато базовата възвръщаемост на прехвърления финансов инструмент се третира за данъчни цели, като получена едновременно от повече от една от страните по договореността, които са местни лица за данъчни цели на различни юрисдикции, което води до някой от следните резултати:
Несъответствие при хибридни образувания и инструменти включва също така прехвърлянето на финансов инструмент, включващо данъкоплатец, когато базовата възвръщаемост на прехвърления финансов инструмент се третира за данъчни цели, като получена едновременно от повече от една от страните по договореността, които са местни лица за данъчни цели на различни юрисдикции, което води до някой от следните резултати:
Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 9 a (нова)
бa)   създава се следната буква:
„9a) „хибридно образувание“ означава всяко образувание или договореност, считани за лице за данъчни цели съгласно правото на една юрисдикция и чиито доходи или разходи се третират като доходи или разходи на едно или повече други лица съгласно правото на друга юрисдикция.“
Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б б (нова)
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 9 б (нова)
бб)   създава се следната буква:
„9б) „непризнато за данъчни цели място на стопанска дейност“ означава всяка договореност, която се разглежда като пораждаща място на стопанска дейност съгласно правото на юрисдикцията на главното управление и която не се разглежда като пораждаща място на стопанска дейност съгласно правото на юрисдикцията, където е разположено мястото на стопанска дейност;“
Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 11
(11)   „структурирана договореност“ означава договореност, включваща несъответствие при хибридни образувания и инструменти, когато несъответствието е калкулирано в условията на договореността, или договореност, която има за цел да доведе до несъответствие при хибридни образувания и инструменти, освен ако от данъкоплатеца или от свързаното предприятие не би могло разумно да се очаква да са запознати с несъответствието при хибридни образувания и инструменти и те не са се възползвали от данъчното предимство, произтичащо от несъответствието при хибридни образувания и инструменти.“;
заличава се
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a) (нова)
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 2 – точка 11 a (нова)
вa)   създава се следната точка:
„(11a) „юрисдикция на платеца“ означава юрисдикцията, където е установено дадено хибридно образувание или място на стопанска дейност, или където дадено плащане се разглежда като извършено;“
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 9 – параграф 1
1.  Доколкото несъответствие при хибридни образувания и инструменти между държави членки води до двойно приспадане на едно и също плащане, разходи или загуби, приспадането се допуска само в държавата членка, от която произлиза плащането, в която са направени разходите или са претърпени загубите.
1.  Доколкото несъответствие при хибридни образувания и инструменти води до двойно приспадане на едно и също плащане, разходи или загуби, приспадането се отказва в държава членка на юрисдикцията на инвеститора.
Доколкото несъответствие при хибридни образувания и инструменти, включващо трета държава, води до двойно приспадане на едно и също плащане, разходи или загуби, съответната държава членка отказва приспадането на това плащане, разходи или загуби, освен ако третата държава вече е отказала да го направи.
В случай, че приспадането не е отказано в юрисдикцията на инвеститора, то се отказва в юрисдикцията на платеца; Доколкото участва трета държава, тежестта на доказване, че приспадането е отказано от тази трета държава, пада върху данъкоплатеца.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 9 – параграф 2
2.  Доколкото несъответствие при хибридни образувания и инструменти между държави членки води до приспадане без включване, държавата членка на платеца отказва приспадането на плащането.
2.  Доколкото несъответствие при хибридни образувания и инструменти води до приспадане без включване, приспадането се отказва в държавата членка, която е юрисдикция на платеца за плащането. Когато приспадането не е отказано в юрисдикцията на платеца, съответната държава членка изисква от данъкоплатеца да включи размера на плащането, което иначе би довело до несъответствие, в дохода в юрисдикцията на получателя.
Доколкото несъответствие при хибридни образувания и инструменти, включващо трета държава, води до приспадане без включване:
i)   ако плащането произлиза от държава членка, тази държава членка отказва приспадането, или
ii)   ако плащането произлиза от трета държава, съответната държава членка изисква от данъкоплатеца да включи това плащане в данъчната основа, освен ако третата държава вече е отказала приспадането или е изискала плащането да бъде включено.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 9 – параграф 3
3.  Доколкото несъответствие при хибридни образувания и инструменти между държави членки, включващо място на стопанска дейност, води до необлагане без включване, държавата членка, в която данъкоплатецът е местно лице за данъчни цели, изисква данъкоплатецът да включи в данъчната основа дохода, причисляван към мястото на стопанска дейност.
3.  Доколкото несъответствие при хибридни образувания и инструменти включва доход на непризнато за данъчни цели място на стопанска дейност, който не подлежи на данъчно облагане в държавата членка, в която данъкоплатецът е местно лице за данъчни цели, тази държава членка изисква данъкоплатецът да включи в облагаемия си доход дохода, който иначе се причислява към непризнатото за данъчни цели място на стопанска дейност.
Доколкото несъответствие при хибридни образувания и инструменти, включващо място на стопанска дейност, намиращо се в трета държава, води до необлагане без включване, съответната държава членка изисква от данъкоплатеца да включи в данъчната основа дохода, причисляван към мястото на стопанска дейност в третата държава.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 9 – параграф 3 а (нов)
3a.   Държавите членки отказват приспадане за всяко плащане от данъкоплатец, доколкото такова плащане пряко или косвено финансира разходи, които подлежат на приспадане, което води до опасност от несъответствие при хибридни образувания и инструменти чрез трансакция или поредица от трансакции.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 9 – параграф 4
4.  Доколкото плащане от данъкоплатеца към свързано предприятие в трета държава се прихваща, пряко или непряко срещу плащане, разходи или загуби, които поради несъответствие при хибридни образувания и инструменти подлежат на приспадане в две различни юрисдикции извън Съюза, държавата членка на данъкоплатеца отказва приспадане от данъчната основа на плащането от данъкоплатеца към свързаното предприятие в трета държава, освен ако една от участващите трети държави вече е отказала приспадането на плащането, разходите или загубите, които биха подлежали на приспадне в две различни юрисдикции.
4.  Доколкото плащане от данъкоплатеца към образувание в трета държава се прихваща, пряко или непряко срещу плащане, разходи или загуби, които поради несъответствие при хибридни образувания и инструменти подлежат на приспадане в две различни юрисдикции извън Съюза, държавата членка на данъкоплатеца отказва приспадане от данъчната основа на плащането от данъкоплатеца към трета държава, освен ако една от участващите трети държави вече е отказала приспадането на плащането, разходите или загубите, които биха подлежали на приспадне в две различни юрисдикции.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 9 – параграф 5
5.  Доколкото съответното включване на плащане, което подлежи на приспадане, извършено от данъкоплатеца към свързано предприятие в трета държава, се прихваща, пряко или непряко, срещу плащане, което поради несъответствие при хибридни образувания и инструменти не е включено от данъкоплатеца в данъчната му основа, държавата членка на данъкоплатеца отказва приспадането от данъчната основа на плащането, извършено от данъкоплатеца към свързаното предприятие в трета държава, освен ако една от участващите трети държави вече е отказала приспадането на плащането, което данъкоплатецът не е включил в данъчната основа.
5.  Доколкото съответното включване на плащане, което подлежи на приспадане, извършено от данъкоплатеца към трета държава, се прихваща, пряко или непряко, срещу плащане, което поради несъответствие при хибридни образувания и инструменти не е включено от данъкоплатеца в данъчната му основа, държавата членка на данъкоплатеца отказва приспадането от данъчната основа на плащането, извършено от данъкоплатеца към трета държава, освен ако една от участващите трети държави вече е отказала приспадането на плащането, което данъкоплатецът не е включил в данъчната основа.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член -9 а (нов)
(3a)   Създава се следният член:
„Член –9a
Обратни несъответствия при хибридни образувания и инструменти
Когато едно или повече асоциирани дружества, които не пребивават на националната територия, притежават дял от печалбата в хибридно образувание, което е учредено или установено в държава членка, и се намират в юрисдикция или юрисдикции, които разглеждат хибридното образувание като данъчно задължено лице, хибридното образувание се счита за лице, пребиваващо в тази държава членка, и се облага с данък върху доходите, доколкото доходите не се облагат в съответствие със законите на тази държава членка или друга юрисдикция.“
Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива (ЕС) № 2016/1164
Член 9a – параграф 1
Доколкото дадено плащане, дадени разходи или дадени загуби на данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели както в държава членка, така и в трета държава, в съответствие със законодателството на тази държава членка и тази трета държава подлежат на приспадане от данъчната основа и в двете юрисдикции и доколкото плащането, разходите или загубите могат да бъдат прихванати в държавата членка на данъкоплатеца срещу подлежащ на данъчно облагане доход, който не е включен в третата държава, държавата членка на данъкоплатеца отказва приспадането на плащането, разходите или загубите, освен ако третата държава вече не го е отказала.
Доколкото дадено плащане, дадени разходи или дадени загуби на данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели както в държава членка, така и в трета държава, в съответствие със законодателството на тази държава членка и тази трета държава подлежат на приспадане от данъчната основа и в двете юрисдикции и доколкото плащането, разходите или загубите могат да бъдат прихванати в държавата членка на данъкоплатеца срещу подлежащ на данъчно облагане доход, който не е включен в третата държава, държавата членка на данъкоплатеца отказва приспадането на плащането, разходите или загубите, освен ако третата държава вече не го е отказала. Такъв отказ на приспадане се прилага също за ситуации, в които данъкоплатецът е „лице без гражданство“ за данъчни цели. Тежестта на доказване, че третата държава е отказала приспадането на плащането, разходите или загубите пада върху данъкоплатеца.

(1)Приети текстове, P8_TA(2015)0408.
(2)Приети текстове, P8_TA(2015)0457.
(3)Приети текстове, P8_TA(2016)0310.

Правна информация - Политика за поверителност