Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0339(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0134/2017

Ingivna texter :

A8-0134/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0135

Antagna texter
PDF 434kWORD 55k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel Slutlig utgåva
Hybrida missmatchningar med tredjeländer *
P8_TA(2017)0135A8-0134/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0687),

–  med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8–0464/2016),

–  med beaktande av de motiverade yttrandena från den nederländska första kammaren, den nederländska andra kammaren och Sveriges riksdag, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av övriga inlagor från den tjeckiska senaten, det tyska förbundsrådet, det spanska parlamentet och det portugisiska parlamentet om utkastet till lagstiftningsakt,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2015 om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 december 2015 med rekommendationer till kommissionen om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i unionen(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt(3),

–  med beaktande av kommissionens beslut av den 30 augusti 2016 om det statliga stöd (State aid SA.38373 (2014/C) (f.d. 2014/NN) (f.d. 2014/CP)) som Irland har genomfört till förmån för Apple och av kommissionens öppna utredningar av Luxemburgs påstådda stöd till McDonald's och Amazon,

–  med beaktande av arbetet i parlamentets undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0134/2017), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Direktiv (EU) 2016/1164 ger en ram för att hantera hybrida missmatchningar.
(4)  Direktiv (EU) 2016/1164 innehåller en första ram för att hantera hybrida missmatchningar, som inte på ett heltäckande och systematiskt sätt undanröjer alla hybrida missmatchningar och vars tillämpningsområde är begränsat till unionen.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)   Till grund för BEPS-initiativet ligger också G20-ledarnas förklaring vid mötet i Sankt Petersburg den 5–6 september 2013, i vilken de uttryckte sin önskan att säkerställa att vinsterna beskattas där de ekonomiska verksamheter har utförts som genererat vinsten och där värdet har skapats. I praktiken skulle detta ha krävt ett införande av den globala metoden (unitary taxation) baserad en bestämd formel för fördelning av skatter till olika stater. Detta mål har inte uppnåtts.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Det är nödvändigt att fastställa regler som neutraliserar hybrida missmatchningar på ett övergripande sätt. Med hänsyn till att direktiv EU 2016/1164 endast omfattar hybrida missmatchningar som uppstår i samverkan mellan medlemsstaternas bolagsskattesystem, utfärdade Ekofinrådet den 20 juni 2016 ett uttalande där man begärde att kommissionen senast i oktober 2016 skulle lägga fram ett förslag om hybrida missmatchningar som berör tredjeländer i syfte att införa regler som är förenliga med och inte är mindre effektiva än de som rekommenderas av OECD/BEPS rapport om åtgärd 2, med målet att nå en överenskommelse före slutet av 2016.
(5)  Det är av stor vikt att fastställa regler som neutraliserar hybrida missmatchningar och missmatchningar avseende filialstrukturer på ett övergripande sätt. Med hänsyn till att direktiv EU 2016/1164 endast omfattar hybrida missmatchningar som uppstår i samverkan mellan medlemsstaternas bolagsskattesystem, utfärdade Ekofinrådet den 20 juni 2016 ett uttalande där man begärde att kommissionen senast i oktober 2016 skulle lägga fram ett förslag om hybrida missmatchningar som berör tredjeländer i syfte att införa regler som är förenliga med och inte är mindre effektiva än de som rekommenderas av OECD/BEPS rapport om åtgärd 2, med målet att nå en överenskommelse före slutet av 2016.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Effekterna av hybrida missmatchningar bör också beaktas i förhållande till utvecklingsländerna, och unionen och dess medlemsstater bör sträva efter att stödja utvecklingsländernas insatser för att hantera dessa effekter.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Med hänsyn till att [bland annat anges i skäl 13 i direktiv (EU) 2016/1164 att] det är avgörande att ytterligare insatser görs när det gäller andra hybrida missmatchningar, exempelvis sådana som berör fasta driftställen, är det viktigt att missmatchningar med avseende på hybrida fasta driftställen också tas upp i det direktivet.
(6)  Med hänsyn till att [bland annat anges i skäl 13 i direktiv (EU) 2016/1164 att] det är avgörande att ytterligare insatser görs när det gäller andra hybrida missmatchningar, exempelvis sådana som berör fasta driftställen, däribland obeaktade fasta driftställen, är det viktigt att missmatchningar med avseende på hybrida fasta driftställen också tas upp i direktiv (EU) 2016/1164. Vid hanteringen av dessa missmatchningar är det nödvändigt att beakta de rekommenderade reglerna i OECD:s diskussionsunderlag av den 22 augusti 2016 om BEPS-åtgärd 2 - missmatchningar med avseende på filialstrukturer.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  I syfte att tillhandahålla en heltäckande ram som är förenlig med OECD:s BEPS-rapport hybrida missmatchningar är det viktigt att direktiv (EU) 2016/1164 också innehåller regler om hybridöverföringar, importerade missmatchningar och missmatchningar med avseende dubbel hemvist, i syfte att förhindra att skattskyldiga utnyttjar kvarvarande kryphål.
(7)  I syfte att tillhandahålla en ram som är förenlig med och inte mindre effektiv än OECD:s BEPS-rapport om hybrida missmatchningar är det viktigt att direktiv (EU) 2016/1164 också innehåller regler om hybridöverföringar och importerade missmatchningar och behandlar alla former av dubbla avdrag, i syfte att förhindra att skattskyldiga utnyttjar kvarvarande kryphål. Dessa regler bör standardiseras och samordnas i största möjliga utsträckning mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör överväga att införa sanktioner mot skattebetalare som utnyttjar hybrida missmatchningar.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)   Regler måste fastställas för att förhindra att jurisdiktioner använder olika skatteredovisningsperioder, vilket ger upphov till missmatchningar i fråga om skatteresultat. Medlemsstaterna bör säkerställa att de skattskyldiga deklarerar betalningar i alla berörda jurisdiktioner inom en rimlig tidsperiod. De nationella myndigheterna bör dessutom undersöka alla orsaker till hybrida missmatchningar och bör täppa till eventuella kryphål och förhindra aggressiv skatteplanering, snarare än enbart sträva efter att erhålla skatteintäkter.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  Mot bakgrund av att direktiv (EU) 2016/1164 innehåller regler om hybrida missmatchningar mellan medlemsstater, bör regler om hybrida missmatchningar med tredjeländer inkluderas i det direktivet. Följaktligen bör dessa regler gälla för alla skattebetalare som är föremål för bolagsbeskattning i en medlemsstat, inbegripet fasta driftställen för enheter med hemvist i tredjeländer. Det är nödvändigt att täcka alla hybrida missmatchningar där minst en av de berörda parterna är ett bolagsskattepliktig i en medlemsstat.
(8)  Mot bakgrund av att direktiv (EU) 2016/1164 innehåller regler om hybrida missmatchningar mellan medlemsstater, bör regler om hybrida missmatchningar med tredjeländer inkluderas i det direktivet. Följaktligen bör dessa regler gälla för alla skattebetalare som är föremål för bolagsbeskattning i en medlemsstat, inbegripet fasta driftställen för enheter med hemvist i tredjeländer. Det är nödvändigt att täcka alla hybrida missmatchningar eller relaterade arrangemang där minst en av de berörda parterna är ett bolagsskattepliktig i en medlemsstat.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  Regler om hybrida missmatchningar vara inriktade på missmatchningssituationer som är ett resultat av motstridiga skatteregler i två (eller flera) jurisdiktioner. Dessa regler bör dock inte påverka de allmänna dragen i en jurisdiktions skattesystem.
(9)  Det är av avgörande betydelse att regler om hybrida missmatchningar automatiskt tillämpas på gränsöverskridande betalningar där avdrag har gjorts av betalaren, utan att motiv till skatteundandragande behöver bevisas, och är inriktade på missmatchningssituationer som är ett resultat av dubbla avdrag, motstridigheter vad gäller den rättsliga klassificeringen av finansiella instrument, betalningar och subjekt eller konflikter vad gäller fördelningen av betalningar. Eftersom hybrida missmatchningar kan leda till dubbla avdrag eller till avdrag utan inkludering, är det nödvändigt att fastställa regler enligt vilka den berörda medlemsstaten antingen nekar avdrag för en betalning, kostnader eller förluster eller kräver att den skattskyldige inkluderar betalningen i sin beskattningsbara inkomst.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)   Missmatchningar med avseende på fasta driftställen uppkommer när skillnader i reglerna i det fasta driftställets och hemvistets jurisdiktioner för fördelning av inkomster och utgifter mellan olika delar av samma subjekt ger upphov till en missmatchning av skatteutfall, vilket inbegriper de fall där en missmatchning uppstår på grund av att ett fast driftställe inte beaktas till följd av tillämpningen av lagstiftningen i filialens jurisdiktion. Dessa missmatchningar kan leda till icke-beskattning utan inkludering, ett dubbelt avdrag eller ett avdrag utan inkludering, och de bör därför undanröjas. I fall där fasta driftställen är obeaktade bör den medlemsstat i vilken den skattskyldige har hemvist kräva att den skattskyldige i sin beskattningsbara inkomst inkluderar den inkomst som annars skulle hänföras till det fasta driftstället.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)   För att säkerställa proportionalitet är det nödvändigt att ta upp endast sådana fall där det föreligger en betydande risk för skatteflykt genom användning av hybrida missmatchningar. Det är därför lämpligt att inbegripa hybrida missmatchningar mellan den skattskyldige och dennes närstående företag och hybrida missmatchningar som är ett resultat av ett strukturerat arrangemang som involverar en skattskyldig.
utgår
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)   För att få en tillräckligt bred definition av ”närstående företag” vid tillämpningen av reglerna om hybrida missmatchningar, bör definitionen också omfatta en enhet som ingår i samma konsoliderade koncern av redovisningsskäl, ett företag i vilket den skattskyldige har ett betydande inflytande på förvaltningen och, omvänt, ett företag som har ett betydande inflytande på förvaltningen av den skattskyldige.
utgår
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)   Missmatchningar som särskilt rör enheters hybridkaraktär bör tas upp endast om ett av de närstående företagen – som ett minimum – har faktisk kontroll över övriga närstående företag. I sådana fall bör det följaktligen krävas att ett närstående företag innehas av, eller innehar, den skattskyldige eller ett annat närstående företag genom ett deltagande i form av rösträtt, kapitalinnehav eller en rätt till erhållna vinster motsvarande 50 procent eller mer.
utgår
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  Eftersom missmatchningar med avseende på hybridsubjekt där tredjeländer är involverade kan leda till dubbla avdrag eller till avdrag utan inkludering, är det nödvändigt att fastställa regler enligt vilka den berörda medlemsstaten antingen nekar avdrag för en betalning, kostnader eller förluster eller kräver att skattebetalaren inkluderar betalningen i sin beskattningsbara inkomst, beroende på situationen.
(15)  Eftersom missmatchningar med avseende på hybridsubjekt där tredjeländer är involverade i många fall leder till dubbla avdrag eller till avdrag utan inkludering, är det nödvändigt att fastställa regler enligt vilka den berörda medlemsstaten antingen nekar avdrag för en betalning, kostnader eller förluster eller kräver att skattebetalaren inkluderar betalningen i sin beskattningsbara inkomst, beroende på situationen.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)  Hybridöverföringar kan ge upphov till en skillnad i skattemässig behandling om, som ett resultat av en överföring av ett finansiellt instrument enligt ett strukturerat arrangemang, den underliggande avkastningen på instrumentet behandlas som om den har erhållits samtidigt av fler än en av parterna i arrangemanget. Den underliggande avkastningen är den inkomst som kan relateras till och härledas från de överförda instrumenten. Denna skillnad i skattemässig behandling kan leda till avdrag utan inkludering eller till ett skattetillgodohavande i två olika jurisdiktioner för samma källskatt. Sådana missmatchningar bör därför undanröjas. Vid avdrag utan inkludering bör samma regler gälla som för neutralisering av ett finansiellt hybridinstrument eller en missmatchning med avseende på hybridsubjekt som leder till ett avdrag utan inkludering. I händelse av ett dubbelt skatteavdrag bör den berörda medlemsstaten begränsa skattelättnaden i förhållande till den skattepliktiga nettoinkomsten för den underliggande avkastningen.
(17)  Hybridöverföringar kan ge upphov till en skillnad i skattemässig behandling om, som ett resultat av en överföring av ett finansiellt instrument, den underliggande avkastningen på instrumentet behandlas som om den har erhållits samtidigt av fler än en av parterna i arrangemanget. Den underliggande avkastningen är den inkomst som kan relateras till och härledas från de överförda instrumenten. Denna skillnad i skattemässig behandling kan leda till avdrag utan inkludering eller till ett skattetillgodohavande i två olika jurisdiktioner för samma källskatt. Sådana missmatchningar bör därför undanröjas. Vid avdrag utan inkludering bör samma regler gälla som för neutralisering av ett finansiellt hybridinstrument eller en missmatchning med avseende på hybridsubjekt som leder till ett avdrag utan inkludering. I händelse av ett dubbelt skatteavdrag bör den berörda medlemsstaten begränsa skattelättnaden i förhållande till den skattepliktiga nettoinkomsten för den underliggande avkastningen.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 19
(19)  Vid importerade missmatchningar överflyttas effekten av en hybrid missmatchning mellan parter i tredjeländer till en medlemsstats jurisdiktion genom användning av ett icke-hybridinstrument, vilket gör reglerna som ska motverka hybrida missmatchningar minde effektiva. En avdragsgill betalning i en medlemsstat kan användas för att finansiera utgifter inom ramen för ett strukturerat arrangemang som involverar en hybrid missmatchning mellan tredjeländer. För att motverka sådan bristande överensstämmelse vid import, är det nödvändigt att införa bestämmelser om att inte tillåta avdrag för en betalning om den motsvarande inkomsten från den betalningen direkt eller indirekt kvittas mot ett avdrag som uppkommer på grund av en hybrid missmatchning som ger upphov till dubbla avdrag eller ett avdrag utan inkludering mellan tredjeländer.
(19)  Vid importerade missmatchningar överflyttas effekten av en hybrid missmatchning mellan parter i tredjeländer till en medlemsstats jurisdiktion genom användning av ett icke-hybridinstrument, vilket gör reglerna som ska motverka hybrida missmatchningar minde effektiva. En avdragsgill betalning i en medlemsstat kan användas för att finansiera utgifter inom ramen för ett strukturerat arrangemang som involverar en hybrid missmatchning mellan tredjeländer. För att motverka sådan bristande överensstämmelse vid import, är det nödvändigt att införa bestämmelser om att inte tillåta avdrag för en betalning om den motsvarande inkomsten från den betalningen direkt eller indirekt kvittas mot ett avdrag som uppkommer på grund av en hybrid missmatchning eller ett relaterat arrangemang som ger upphov till dubbla avdrag eller ett avdrag utan inkludering mellan tredjeländer.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 21
(21)  Syftet med detta direktiv är att förbättra motståndskraften hos den inre marknaden som helhet mot hybrida missmatchningar. Eftersom de nationella bolagsskattesystemen är olika och oberoende åtgärder från medlemsstaternas sida endast skulle reproducera den nuvarande fragmenteringen av den inre marknaden på området för direkt beskattning, kan detta inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna var för sig. Det skulle därför göra det möjligt för ineffektiviteter och felaktigheter att kvarstå vid samverkan av olika nationella åtgärder. Detta skulle således leda till en brist på samordning. På grund av den gränsöverskridande karaktären hos hybrida missmatchningar och behovet av att anta lösningar som fungerar på den inre marknaden som helhet, kan målet uppnås bättre på unionsnivå. Unionen får därför anta åtgärder i enlighet med den subsidiaritetsprincip som föreskrivs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. Genom att fastställa den nödvändiga skyddsnivån för den inre marknaden syftar detta direktiv endast till att uppnå den kritiska samordning inom unionen som krävs för att uppnå dess mål.
(21)  Syftet med detta direktiv är att förbättra motståndskraften hos den inre marknaden som helhet mot hybrida missmatchningar. Eftersom de nationella bolagsskattesystemen är olika och oberoende åtgärder från medlemsstaternas sida endast skulle reproducera den nuvarande fragmenteringen av den inre marknaden på området för direkt beskattning, kan detta inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna var för sig. Det skulle därför göra det möjligt för ineffektiviteter och felaktigheter att kvarstå vid samverkan av olika nationella åtgärder. Detta skulle således leda till en brist på samordning. På grund av den gränsöverskridande karaktären hos hybrida missmatchningar och behovet av att anta lösningar som fungerar på den inre marknaden som helhet, kan målet uppnås bättre på unionsnivå. Unionen får därför anta åtgärder i enlighet med den subsidiaritetsprincip som föreskrivs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, bland annat genom att övergå från en separat behandling av subjekten till en global metod när det gäller beskattningen av multinationella företag. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. Genom att fastställa den nödvändiga skyddsnivån för den inre marknaden syftar detta direktiv endast till att uppnå den kritiska samordning inom unionen som krävs för att uppnå dess mål.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)
(21a)   För att säkerställa ett tydligt och effektivt genomförande, är det viktigt att betona överensstämmelsen med rekommendationerna i OECD:s publikation om neutralisering av effekterna av hybrida missmatchningar, åtgärd 2 - 2015 (slutrapport).
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 23
(23)  Kommissionen ska utvärdera genomförandet av detta direktiv fyra år efter dess ikraftträdande och rapportera om detta till rådet. Medlemsstaterna bör till kommissionen överlämna all information som behövs för denna utvärdering.
(23)  Kommissionen bör utvärdera genomförandet av detta direktiv vart tredje år efter dess ikraftträdande och rapportera om detta till Europaparlamentet och rådet. Medlemsstaterna bör till kommissionen överlämna all information som behövs för denna utvärdering.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)
(23a)   Medlemsstaterna bör vara skyldiga att dela all relevant konfidentiell information och bästa praxis i syfte att bekämpa missmatchningar och säkerställa att direktiv (EU) 2016/1164 genomförs på ett enhetligt sätt.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)
(-1)   I artikel 1 ska följande stycke läggas till:
”Artikel -9a ska även gälla för alla subjekt som behandlas som skattemässigt transparenta av en medlemsstat.”
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 3
a)   I punkt 4 ska tredje stycket ersättas med följande:
utgår
”Vid tillämpningen av artikel 9 ska med närstående företag även förstås ett subjekt som, för affärsredovisningsändamål, ingår i samma konsoliderade grupp som den skattskyldige, ett företag i vilket den skattskyldige har ett betydande inflytande på förvaltningen eller ett företag som har ett betydande inflytande på förvaltningen av den skattskyldige. Om missmatchningen innefattar ett hybridsubjekt ska definitionen av närstående företag ändras så att kravet på 25 procent ersätts med ett krav på 50 procent”.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 4 – stycke 3
aa)   I punkt 4 ska tredje stycket utgå.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 9 – stycke 1 – inledningen
”9. hybrida missmatchningar: en situation som råder mellan en skattskyldig och ett närstående företag eller ett strukturerat arrangemang mellan parter i olika skattejurisdiktioner där något av följande resultat kan hänföras till skillnader i den rättsliga klassificeringen av ett finansiellt instrument eller ett subjekt, eller i behandlingen av en kommersiell etablering som ett fast driftsställe:
”9. hybrida missmatchningar: en situation som råder mellan en skattskyldig och ett annat subjekt där något av följande resultat kan hänföras till skillnader i den rättsliga klassificeringen av ett finansiellt instrument eller en betalning i enlighet med detta eller som ett resultat av skillnader i godkännandet av betalningar till, eller betalningar, kostnader eller förluster hos, ett hybridsubjekt eller fast driftställe eller som ett resultat av skillnader i godkännandet av en betalning som anses gjord mellan två parter hos samma skattskyldige, eller i godkännandet av en kommersiell etablering som ett fast driftställe:
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 9 – stycke 1 – led b
(b)  ett avdrag från skattebasen i den jurisdiktion där betalningen har sin källa utan att samma betalning tas med på motsvarande sätt för skatteändamål i den andra jurisdiktionen (avdrag utan inkludering).
(b)  ett avdrag från skattebasen i någon jurisdiktion där betalningen anses göras (betalarens jurisdiktion) utan att samma betalning tas med på motsvarande sätt för skatteändamål i någon annan jurisdiktion där betalningen anses tas emot (betalningsmottagarens jurisdiktion) (avdrag utan inkludering).
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 9 – stycke 1 – led c
(c)  Vid skillnader i behandlingen av en kommersiell etablering som ett fast driftställe, icke-beskattning av inkomster som har sin källa i en jurisdiktion utan motsvarande inkludering för beskattningsändamål i den andra jurisdiktionen (icke-beskattning utan inkludering).
(c)  Vid skillnader i godkännandet av en kommersiell etablering som ett fast driftställe, icke-beskattning av inkomster som har sin källa i en jurisdiktion utan motsvarande inkludering för beskattningsändamål i den andra jurisdiktionen (icke-beskattning utan inkludering).
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 9 – stycke 1 – led ca (nytt)
(ca)   en betalning till ett hybridsubjekt eller fast driftställe som leder till ett avdrag utan inkludering när missmatchningen kan hänföras till skillnader i godkännandet av betalningar till fasta driftställen eller hybridssubjekt,
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 9 – stycke 1 – led cb (nytt)
(cb)   en betalning som ger upphov till ett avdrag utan inkludering som ett resultat av en betalning till ett obeaktat fast driftställe,
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 9 – stycke 2
En hybrid missmatchning uppstår endast i den utsträckning som samma betalning som har avdragits, kostnader som har uppstått eller förluster som har lidits i två jurisdiktioner överstiger den inkomst som har inkluderats i båda jurisdiktionerna och som kan hänföras till en och samma källa.
En hybrid missmatchning som är resultatet av skillnader i godkännandet av betalningar, kostnader eller förluster hos ett hybridsubjekt eller fast driftställe eller är resultatet av skillnader i godkännandet av en betalning som anses gjord mellan två parter hos samma skattskyldige uppstår endast i den utsträckning som det resulterade avdraget i källjurisdiktionen kan kvittas mot en post som inte i ingår i de båda jurisdiktioner där en missmatchning har uppstått. Om den betalning som leder till denna hybrida missmatchning även leder till en hybrid missmatchning som kan hänföras till skillnader i den rättsliga klassificeringen av ett finansiellt instrument eller av en betalning i enlighet med detta instrument, eller är ett resultat av skillnader i godkännandet av betalningar till ett hybridsubjekt eller till ett fast driftställe, uppstår den hybrida missmatchningen endast i den mån betalningen leder till ett avdrag utan inkludering.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 9 – stycke 3 – inledningen
En hybrid missmatchning inbegriper även överföring av ett finansiellt instrument inom ramen för ett strukturerat arrangemang som involverar en skattskyldig, om den underliggande avkastningen på det överförda finansiella instrumentet i beskattningshänseende behandlas som om den genererats samtidigt av fler än en av parterna i arrangemanget, och dessa parter av skatteskäl har hemvist i olika jurisdiktioner, vilket har lett till följande resultat:
En hybrid missmatchning inbegriper även överföring av ett finansiellt instrument som involverar en skattskyldig, om den underliggande avkastningen på det överförda finansiella instrumentet i beskattningshänseende behandlas som om den genererats samtidigt av fler än en av parterna i arrangemanget, och dessa parter av skatteskäl har hemvist i olika jurisdiktioner, vilket har lett till följande resultat:
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 9a (ny)
ba)   Följande punkt ska läggas till:
”9a. hybridsubjekt: ett subjekt eller arrangemang som anses vara en person för skatteändamål enligt lagstiftningen i en jurisdiktion och vars inkomster eller utgifter behandlas som en eller flera andra personers inkomster eller kostnader enligt lagstiftningen i en annan jurisdiktion.”
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led bb (nytt)
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 9b (nytt)
bb)   Följande punkt ska läggas till:
”9b. obeaktat fast driftställe: varje arrangemang som enligt lagstiftningen i huvudkontorets jurisdiktion behandlas som om det utgör ett fast driftställe och som enligt lagstiftningen i den jurisdiktion där det fasta driftstället är etablerat inte behandlas som om det utgör ett fast driftställe.”
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 11
11.   strukturerade arrangemang: arrangemang som involverar en hybrid missmatchning, där missmatchningen har beaktats i villkoren för arrangemanget eller ett arrangemang som har utformats för att leda fram till en hybrid missmatchning, såvida inte skattebetalaren eller ett närstående företag inte rimligen kunde ha förväntats känna till den hybrida missmatchningen och inte tog del av värdet på den skattefördel som den hybrida missmatchningen gett upphov till.
utgår
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led ca (nytt)
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 2 – punkt 11a (ny)
ca)   Följande punkt ska läggas till:
”11a. betalarens jurisdiktion: den jurisdiktion där ett hybridsubjekt eller fast driftställe etableras eller där betalningen anses som utförd.”
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9 – punkt 1
1.  I den mån en hybrid missmatchning mellan medlemsstater leder till dubbla avdrag för samma betalning, kostnader eller förluster, ska avdraget endast göras i den medlemsstat där betalningen har sin källa eller kostnaderna eller förlusterna uppkommer.
1.  I den mån en hybrid missmatchning leder till dubbla avdrag för samma betalning, kostnader eller förluster, ska avdraget nekas i den medlemsstat som utgör investerarens jurisdiktion.
I den mån en hybrid missmatchning som involverar ett tredjeland leder till dubbla avdrag för samma betalning, kostnader eller förluster, ska den berörda medlemsstaten neka avdrag för betalningen, kostnaderna eller förlusterna, om inte tredjelandet redan har gjort detta.
Om avdraget ogillas i investerarens jurisdiktion ska avdraget ogillas i betalarens jurisdiktion. I den mån ett tredjeland är involverat ska det åligga den skattskyldige att bevisa att avdraget har nekats av det tredjelandet.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9 – punkt 2
2.  I den mån en hybrid missmatchning mellan medlemsstater leder till ett avdrag utan inkludering ska betalarens medlemsstat vägra avdrag för denna betalning.
2.  I den mån en hybrid missmatchning leder till ett avdrag utan inkludering ska avdraget ogillas i den medlemsstat som utgör betalarens jurisdiktion. Om avdraget inte nekas i betalarens jurisdiktion ska den berörda medlemsstaten kräva att den skattskyldige inkluderar det belopp av betalningen som annars skulle ge upphov till en missmatchning tas med i inkomsterna i betalningsmottagarens jurisdiktion.
I den mån en hybrid missmatchning som involverar ett tredjeland leder till ett avdrag utan inkludering ska följande gälla:
i)   Om betalningen har sin källa i en medlemsstat, ska denna medlemsstat neka avdraget.
ii)   Om betalningen har sin källa i ett tredjeland, ska den berörda medlemsstaten ålägga den skattskyldige att inkludera betalningen i beskattningsunderlaget, såvida inte tredjelandet redan har nekat avdraget eller krävt att betalningen inkluderas.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9 – punkt 3
3.  I den mån en hybrid missmatchning mellan medlemsstater som involverar ett fast driftställe leder till icke-beskattning utan inkludering, ska den medlemsstat i vilken den skattskyldige har skatterättslig hemvist ålägga den skattskyldige att inkludera den inkomst som genererats av det fasta driftstället i beskattningsunderlaget.
3.  I den mån en hybrid missmatchning involverar inkomster från ett obeaktat fast driftställe som inte är föremål för skatt i den medlemsstat i vilken den skattskyldige har skatterättslig hemvist ska denna medlemsstat ålägga den skattskyldige att i sin beskattningsbara inkomst inkludera den inkomst som annars skulle ha genererats av det fasta driftstället i beskattningsunderlaget.
I den mån en hybrid missmatchning involverar ett fast driftställe som är beläget i ett tredjeland leder till icke-beskattning utan inkludering, ska den berörda medlemsstaten ålägga den skattskyldige att inkludera den inkomst som genererats av det obeaktade fasta driftstället i tredjelandet i beskattningsunderlaget.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9 – punkt 3a (ny)
3a.   Medlemsstaterna ska neka avdrag för alla skattskyldigas betalningar om sådana betalningar direkt eller indirekt finansierar avdragsgilla utgifter som leder till en hybrid missmatchning genom en transaktion eller en serie transaktioner.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9 – punkt 4
4.  I den mån en betalning som en skattskyldig gör till ett närstående företag i ett tredjeland kvittas direkt eller indirekt mot en betalning eller kostnader eller förluster som, på grund en hybrid missmatchning, ger avdragsrätt i två olika jurisdiktioner utanför unionen, ska den skattskyldiges medlemsstat neka rätt att från skatteunderlaget dra av en betalning som den skattskyldige har gjort till ett närstående företag i ett tredjeland, såvida inte avdrag för den skattskyldiga personen betalade in skatten till ett företag i intressegemenskap i ett tredjeland från beskattningsunderlaget, såvida inte ett av de berörda tredjeländerna redan har nekat avdragsrätt för betalningen, utgifterna eller förlusterna som skulle vara avdragsgilla i två olika jurisdiktioner.
4.  I den mån en betalning som en skattskyldig gör till ett subjekt i ett tredjeland kvittas direkt eller indirekt mot en betalning eller kostnader eller förluster som, på grund en hybrid missmatchning, ger avdragsrätt i två olika jurisdiktioner utanför unionen, ska den skattskyldiges medlemsstat neka rätt att från skatteunderlaget dra av en betalning som den skattskyldige har gjort i ett tredjeland, såvida inte avdrag för den skattskyldiga personen betalade in skatten till ett företag i intressegemenskap i ett tredjeland från beskattningsunderlaget, såvida inte ett av de berörda tredjeländerna redan har nekat avdragsrätt för betalningen, utgifterna eller förlusterna som skulle vara avdragsgilla i två olika jurisdiktioner.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9 – punkt 5
5.  I den mån den motsvarande inkluderingen av en avdragsgill betalning som en skattskyldig gör till ett närstående företag i ett tredjeland kvittas direkt eller indirekt mot en betalning som betalningsmottagaren, på grund en hybrid missmatchning, inte inkluderar i sitt skatteunderlag, ska den skattskyldiges medlemsstat neka rätt att från skatteunderlaget dra av en betalning som den skattskyldige har gjort till ett närstående företag i ett tredjeland, såvida inte avdrag för den skattskyldiga personen betalade in skatten till ett företag i intressegemenskap i ett tredjeland från beskattningsunderlaget, såvida inte ett av de berörda tredjeländerna redan har nekat avdragsrätt för den icke-inkluderade betalningen.
5.  I den mån den motsvarande inkluderingen av en avdragsgill betalning som en skattskyldig gör i ett tredjeland kvittas direkt eller indirekt mot en betalning som betalningsmottagaren, på grund en hybrid missmatchning, inte inkluderar i sitt skatteunderlag, ska den skattskyldiges medlemsstat neka rätt att från skatteunderlaget dra av en betalning som den skattskyldige har gjort i ett tredjeland, såvida inte avdrag för den skattskyldiga personen betalade in skatten till ett företag i intressegemenskap i ett tredjeland från beskattningsunderlaget, såvida inte ett av de berörda tredjeländerna redan har nekat avdragsrätt för den icke-inkluderade betalningen.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel -9a (ny)
3a)   Följande artikel ska införas:
”Artikel -9a
Omvända hybrida missmatchningar
Om ett eller flera närstående utomlands hemmahörande subjekt har en del av vinsten i ett hybridsubjekt som är registrerat eller etablerat i en medlemsstat, ligger i en jurisdiktion eller jurisdiktioner som anser att hybridsubjektet är skattskyldigt, ska hybridsubjektet anses vara hemmahörande i denna medlemsstat och dess inkomster ska beskattats i den mån dessa inkomster inte beskattas enligt annan lag i den medlemsstaten eller annan jurisdiktion.”
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv (EU) 2016/1164
Artikel 9a
I den mån en betalning eller kostnader eller förluster för en skattskyldig som har skatterättslig hemvist både i en medlemsstat och i ett tredjeland, i enlighet med lagstiftningen i medlemsstaten och tredjelandet i fråga, ger rätt till avdrag från skatteunderlaget i båda jurisdiktionerna, och denna betalning eller dessa kostnader eller förluster får kvittas i den skattskyldiges medlemsstat mot beskattningsbar inkomst som inte är inkluderad i tredjelandet, ska den skattskyldiges medlemsstat vägra avdrag för betalningen, kostnaderna eller förlusterna, om inte tredjelandet redan har gjort detta.
I den mån en betalning eller kostnader eller förluster för en skattskyldig som har skatterättslig hemvist både i en medlemsstat och i ett tredjeland, i enlighet med lagstiftningen i medlemsstaten och tredjelandet i fråga, ger rätt till avdrag från skatteunderlaget i båda jurisdiktionerna, och denna betalning eller dessa kostnader eller förluster får kvittas i den skattskyldiges medlemsstat mot beskattningsbar inkomst som inte är inkluderad i tredjelandet, ska den skattskyldiges medlemsstat vägra avdrag för betalningen, kostnaderna eller förlusterna, om inte tredjelandet redan har gjort detta. Sådan avdragsvägran ska också gälla situationer där den skattskyldige är ”statslös” i skattehänseende. Det ska åligga den skattskyldige att bevisa att avdraget av denna betalning eller dessa kostnader eller förluster har nekats av tredjelandet.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0408.
(2) Antagna texter, P8_TA(2015)0457.
(3) Antagna texter, P8_TA(2016)0310.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy