Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0803(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0164/2017

Внесени текстове :

A8-0164/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0136

Приети текстове
PDF 463kWORD 52k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Дания и Европол *
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (07281/2017),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0120/2017),

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1), и по-специално член 23, параграф 2 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(2), както е изменено с Решение (ЕС) 2017/290 на Съвета(3),

—  като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация(4), и по-специално членове 5 и 6 от него,

—  като взе предвид изявлението на председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията и министър-председателя на Дания от 15 декември 2016 г., в което се подчертават оперативните потребности, но също така и изключителният и преходен характер на предвиденото споразумение между Европол и Дания,

—  като взе предвид горепосоченото изявление, в което се подчертава, че в тази разпоредба ще бъде поставено условие за продължаване на членството на Дания в Шенгенското пространство, задължението на Дания да приложи изцяло в своето право Директива (EС) 2016/680(5) за защита на личните данни до 1 май 2017 г. и съгласието на Дания относно прилагането на юрисдикцията на Съда на Европейския съюз и компетентността на Европейския надзорен орган по защита на данните,

—  като взе предвид Протокол (№ 22) към Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид резултата от датския референдум от 3 декември 2015 г. във връзка с Протокол (№ 22) към Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид законодателната си резолюция от 14 февруари 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за изменение на Решение 2009/935/ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(6) и, по-специално, искането в параграф 4 на резолюцията бъдещото споразумение между Европол и Дания да предвиди дата на изтичане пет години, за да се гарантира неговият преходен характер с оглед на споразумение с по-постоянен характер,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0164/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  призовава Съвета и Комисията да гарантират, че като част от оценката, която следва да се извърши в съответствие с член 25 от Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол, Европейският парламент получава редовно информация и с него се провеждат консултации, по-конкретно чрез Съвместна група на Европол за парламентарен контрол, която предстои да бъде сформирана в съответствие с член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/794(7);

5.  призовава всички засегнати страни да използват всички възможности, предоставени от първичното и вторичното право, за да предложат отново на Дания пълноправно членство в Европол;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на Европол.

(1) OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(2) OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12.
(3) OВ L 42, 18.2.2017 г., стр. 17.
(4) OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6.
(5) Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0023.
(7) Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

Правна информация - Политика за поверителност