Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0803(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0164/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0164/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0136

Elfogadott szövegek
PDF 253kWORD 44k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
Megállapodás a Dánia és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről *
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

Az Európai Parlament 2017. április 27-i jogalkotási állásfoglalása a Dán Királyság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (07281/2017),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0120/2017),

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 23. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2009. november 30-i, az (EU) 2017/290 tanácsi végrehajtási határozat(2) által módosított 2009/935/IB tanácsi határozatra(3),

–  tekintettel az Europolnak a partnerekkel fennálló kapcsolataira, többek közt a személyes adatok és minősített adatok cseréjére vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/934/IB tanácsi határozatra(4) és különösen annak 5. és 6. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tanács elnökének, a Bizottság elnökének és Dánia miniszterelnökének 2016. december 15-i nyilatkozatára, amely kiemeli az operatív szükségleteket, valamint a tervezett, az Europol és Dánia közötti megállapodás kivételes és átmeneti jellegét,

–  tekintettel a fent említett nyilatkozatra, amely kiemeli, hogy a javasolt megállapodásnak feltétele, hogy Dánia továbbra is az Unió és a schengeni térség tagja maradjon, hogy Dánia kötelezettséget vállaljon arra, hogy 2017. május 1-jéig teljes mértékben végrehajtja a dán jogban a rendőrségi ügyekben az adatvédelemről szóló (EU) 2016/680 irányelvet(5), és hogy Dánia beleegyezzen az Európai Unió Bírósága joghatóságának alkalmazásába, és elfogadja az európai adatvédelmi biztos illetékességét,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 22. jegyzőkönyvére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 22. jegyzőkönyvére vonatkozó, 2015. december 3-i dán népszavazás eredményére,

–  tekintettel a 2009/935/IB határozatnak az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetéről szóló, 2017. február 14-i jogalkotási állásfoglalására(6), és különösen az annak (4) bekezdésében megfogalmazott kérésre, amelyben felhív az Europol és a Dánia között a jövőben kötendő megállapodás tekintetében egy ötéves lejárati idő megállapítására, a megállapodás átmeneti jellegének biztosítására egy állandóbb megállapodás megkötése céljából;

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8‑0164/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot annak biztosítására, hogy a Dán Királyság és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás 25. cikke értelmében elvégzendő értékelés keretében az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztassák és konzultáljanak vele, különösen az (EU) 2016/794 rendelet(7) 51. cikkének (1) bekezdése szerint felállítandó Europol közös parlamenti ellenőrző csoporton keresztül;

5.  felszólít minden érintett felet, hogy merítsék ki az elsődleges és másodlagos jog által biztosított valamennyi lehetőséget annak érdekében, hogy Dánia előtt ismét nyitva álljon az Europolban betöltött teljes jogú tagság lehetősége;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Europolnak.

(1) HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
(2) HL L 42., 2017.2.18., 17. o.
(3) HL L 325., 2009.12.11., 12. o.
(4) HL L 325., 2009.12.11., 6. o.
(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0023.
(7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat