Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0803(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0164/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0164/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0136

Pieņemtie teksti
PDF 318kWORD 49k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dāniju un Eiropolu *
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dānijas Karalisti un Eiropolu (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (07281/2017),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0120/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(1), un jo īpaši tā 23. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/935/TI, ar kuru nosaka to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus(2), un kurš grozīts ar Padomes īstenošanas lēmumu (ES) 2017/290(3),

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/934/TI, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus, kuri reglamentē Eiropola attiecības ar partneriem, tostarp personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu(4), un jo īpaši tā 5. un 6. pantu,

–  ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja, Komisijas priekšsēdētāja un Dānijas premjerministra 2016. gada 15. decembra deklarāciju, kurā uzsvērta paredzamā nolīguma starp Eiropolu un Dāniju operatīvā nepieciešamība, taču arī tā izņēmuma un pagaidu raksturs,

–  ņemot vērā iepriekš minēto deklarāciju, kurā uzsvērts, ka ierosinātais nolīgums būs atkarīgs no Dānijas turpmākas dalības Savienībā un Šengenas zonā, no Dānijas apņemšanās līdz 2017. gada 1. maijam valsts tiesību aktos pilnībā transponēt Direktīvu (ES) 2016/680(5) par datu aizsardzību policijas jautājumos un no Dānijas piekrišanas pakļauties Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kompetencei,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 22. protokolu,

–  ņemot vērā Dānijas 2015. gada 3. decembra referenduma rezultātus saistībā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 22. protokolu,

–  ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 14. februāra normatīvo rezolūciju par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2009/935/TI attiecībā uz to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus(6), un jo īpaši pieprasījumu tā 4. punktā, aicinot panākt turpmāku vienošanos starp Eiropolu un Dāniju par piecu gadu termiņa beigu datumu, lai nodrošinātu tā pārejas raksturu ar mērķi panākt pastāvīgāku kārtību,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0164/2017),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  aicina Padomi un Komisiju nodrošināt, lai novērtējuma ietvaros, kurš jāveic saskaņā ar Nolīguma par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dānijas Karalisti un Eiropolu 25. pantu, Eiropas Parlaments tiktu regulāri informēts un ar to regulāri apspriestos, jo īpaši ar Eiropola apvienotās parlamentārās kontroles grupas starpniecību, kas jāizveido saskaņā ar Regulas (ES) 2016/794 51. panta 1. punktu(7);

5.  aicina visas iesaistītās puses izmantot visas iespējas primārajos un sekundārajos tiesību aktos, lai vēlreiz piedāvātu Dānijai pilntiesīgu dalību Eiropolā;

6.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai un Eiropolam.

(1) OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
(2) OV L 325, 11.12.2009., 12. lpp.
(3) OV L 42, 18.2.2017., 17. lpp.
(4) OV L 325, 11.12.2009., 6. lpp.
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).
(6) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0023.
(7) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika