Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0803(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0164/2017

Teksty złożone :

A8-0164/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0136

Teksty przyjęte
PDF 323kWORD 49k
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Porozumienie między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej *
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (07281/2017),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0120/2017),

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(1), w szczególności jej art. 23 ust. 2,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określającą wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia(2), zmienioną decyzją wykonawczą Rady (UE) 2017/290(3),

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych(4), w szczególności jej art. 5 i 6,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji i premiera Danii z dnia 15 grudnia 2016 r., w którym podkreślono potrzeby operacyjne, ale również wyjątkowy i przejściowy charakter przewidywanego porozumienia między Europolem a Danią,

–  uwzględniając wspomniane oświadczenie, w którym podkreślono, że przewidywane porozumienie jest uzależnione od stałego członkostwa Danii w Unii i w strefie Schengen, spoczywającego na Danii obowiązku pełnego wdrożenia do prawa duńskiego dyrektywy (UE) 2016/680(5) w sprawie ochrony danych w sprawach policyjnych do dnia 1 maja 2017 r. oraz od zobowiązania Danii do stosowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i uznania kompetencji Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,

–  uwzględniając Protokół nr 22 załączony do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wynik referendum przeprowadzonego w Danii w dniu 3 grudnia 2015 r. w związku z Protokołem nr 22 załączonym do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia(6), a w szczególności biorąc pod uwagę wniosek, o którym mowa w ust. 4 tej rezolucji, w sprawie ustanowienia pięcioletniego terminu wygaśnięcia przyszłego porozumienia pomiędzy Europolem a Danią, tak by zapewnić jego przejściowy charakter z myślą o zawarciu trwalszego porozumienia;

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0164/2017),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  wzywa Radę i Komisję, aby dopilnowały, by w ramach oceny, jaką należy przeprowadzić zgodnie z art. 25 porozumienia między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej, regularnie informowano Parlament Europejski i konsultowano się z nim, w szczególności za pośrednictwem grupy ds. wspólnej kontroli parlamentarnej Europolu, jaka ma zostać powołana zgodnie z art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/794(7);

5.  wzywa wszystkie zaangażowane strony, aby wykorzystały wszelkie możliwości przewidziane prawem pierwotnym i wtórnym w celu ponownego zaproponowania Danii pełnego członkostwa w Europolu;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i Europolowi.

(1) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.
(2) Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 12.
(3) Dz.U. L 42 z 18.2.2017, s. 17.
(4) Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 6.
(5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0023.
(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności