Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0803(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0164/2017

Texte depuse :

A8-0164/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.5

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0136

Texte adoptate
PDF 250kWORD 49k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles Ediţie definitivă
Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Regatul Danemarcei și Europol *
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Regatul Danemarcei și Europol (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (07281/2017),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0120/2017),

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(1), în special articolul 23 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2009/935/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri(2), modificată de Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/290 a Consiliului(3),

–  având în vedere Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate(4), în special articolele 5 și 6,

–  având în vedere declarația din 15 decembrie 2016 a președintelui Consiliului European, președintelui Comisiei și prim-ministrului Danemarcei, în care se subliniază nevoile operaționale, dar și caracterul tranzitoriu și excepțional, al acordului prevăzut între Europol și Danemarca,

–  având în vedere declarația menționată mai sus, în care se subliniază că acordul prevăzut va fi condiționat de păstrarea de către Danemarca a statutului de membru al Uniunii și al spațiului Schengen, de obligația acestei țări de a transpune în totalitate în dreptul danez Directiva (UE) 2016/680(5) privind protecția datelor în domeniul polițienesc până la 1 mai 2017, precum și de acordul său pentru aplicarea jurisdicției Curții de Justiție a Uniunii Europene și competențelor Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

–  având în vedere Protocolul nr. 22 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere rezultatul referendumului danez din 3 decembrie 2015 legat de Protocolul nr. 22 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 14 februarie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/935/JAI în ceea ce privește lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri(6), în special punctul 4, la care se solicită ca viitorul acord dintre Europol și Danemarca să aibă o dată de expirare de cinci ani pentru a garanta caracterul său tranzitoriu în vederea unui aranjament mai durabil,

–  având în vedere articolul 78 litera (c) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0164/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  solicită Consiliului și Comisiei să se asigure că, în contextul evaluării care trebuie realizate în temeiul articolului 25 din Acordul privind cooperarea operațională și strategică între Regatul Danemarcei și Europol, Parlamentul European este informat și consultat în mod periodic, în special prin intermediul Grupului mixt de control parlamentar al Europol, care urmează a fi instituit în temeiul articolului 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/794(7);

5.  le solicită tuturor părților implicate să recurgă la toate posibilitățile existente în temeiul legislației primare și secundare pentru a oferi din nou Regatului Danemarcei statutul de membru cu drepturi depline al Europol;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și Europol poziția Parlamentului.

(1) JO L 121, 15.5.2009, p. 37.
(2) JO L 325, 11.12.2009, p. 12.
(3) JO L 42, 18.2.2017, p. 17.
(4) JO L 325, 11.12.2009, p. 6.
(5) Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
(6) Texte adoptate, P8_TA(2017)0023.
(7) Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

Notă juridică - Politica de confidențialitate