Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0803(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0164/2017

Predkladané texty :

A8-0164/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.5

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0136

Prijaté texty
PDF 253kWORD 44k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskom a Europolom *
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (07281/2017),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0120/2017),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(1), a najmä na jeho článok 23 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody(2), zmenené vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/290(3),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností(4), a najmä na jeho články 5 a 6,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskej rady, predsedu Komisie a predsedu vlády Dánska z 15. decembra 2016, v ktorom sa zdôrazňujú operačné potreby, ale aj výnimočný a prechodný charakter pripravovanej dohody medzi Europolom a Dánskom,

–  so zreteľom na uvedené vyhlásenie, v ktorom sa zdôrazňuje, že pripravovaná dohoda je podmienená pokračujúcim členstvom Dánska v Únii a schengenskom priestore, povinnosťou Dánska do 1. mája 2017 v plnej miere implementovať do dánskeho práva smernicu (EÚ) 2016/680(5) o ochrane údajov v policajných veciach a súhlasom Dánska s uplatňovaním jurisdikcie Európskeho súdneho dvora a právomoci európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov,

–  so zreteľom na Protokol č. 22 k Zmluve o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na výsledky dánskeho referenda z 3. decembra 2015 v súvislosti s Protokolom č. 22 k Zmluve o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 14. februára 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody(6), a najmä na žiadosť uvedenú v odseku 4, aby v budúcej dohode medzi Europolom a Dánskom bola stanovená doba jej trvania na päť rokov s cieľom zabezpečiť jej prechodný charakter s výhľadom na dosiahnutie trvalejšej dohody,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0164/2017),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že v rámci posúdenia, ktoré sa má vykonať podľa článku 25 Dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Europolom, bude Európsky parlament pravidelne informovaný a budú sa s ním viesť konzultácie, najmä prostredníctvom spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny na monitorovanie činností Europolu, ktorá sa má zriadiť podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/794(7);

5.  vyzýva všetky zúčastnené strany, aby využili všetky možnosti v rámci primárneho a sekundárneho práva s cieľom opäť Dánsku ponúknuť plné členstvo v Europole;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Europolu.

(1) Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.
(2) Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12.
(3) Ú. v. EÚ L 42, 18.2.2017, s. 17.
(4) Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6.
(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).
(6) Prijaté texty, P8_TA(2017)0023.
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia